hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 61 Тема. Узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини».
 
Урок 61
Тема. Узагальнення знань з теми «Хімічний зв’язок. Будова речовини».
мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про бу ‑
дову речовин і хімічний зв’язок та його типи; закріпи ‑
ти вміння складання електронно ‑крапкових формул та 
схем утворення хімічного зв’язку. Закріпити навички 
визначення типу хімічного зв’язку, ступеня окиснен‑
ня елементів та типу кристалічних ґраток; розвивати 
вміння застосовувати знання для розв’язування про ‑
блемних питань.
обладнання: Періодична система хімічних лементів Д.  І.   Менделєє‑
ва, таблиця електронегативностей хімічних елементів.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний зв’язок, ковалентний полярний і неполярний 
зв’язки, йонний зв’язок, електронегативність, крис ‑
талічна ґратка: атомна, молекулярна, йонна, валент‑
ність, ступінь окиснення.
Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.
методи  
навчання:
словесні  —  бесіда; самостійні; практичні   —  розв’язу‑
вання вправ; репродуктивні; частково‑пошукові, про‑
блемні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Актуалізація опорних знань ...........................10 хв.
III. Узагальнення та систематизація знань ................. 30 хв.
ІV. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку. Повідомлення теми
та мети уроку.
II.  а ктуалізація опорних знань
Бесіда   f
1) У чому полягають особливості будови атомів металів, неметалів,
інертних газів?
2) Що являють собою завершений і незавершений електронні шари?
3) Як зі зростанням порядкового номера змінюється характер
елементів у періоді, підгрупі та що є причиною цих змін?
4) Які бувають типи хімічного зв’язку? У чому їхня подібність
і відмінність?
5) Які бувають типи кристалічних ґраток? Як залежать типи
кристалічних ґраток від типу зв’язків між атомами?
6) Що таке ступінь окиснення і чим він відрізняється від валентності?
 Індивідуальні завдання (виконуються біля дошки    f
і обговорюються в класі)
1. Зобразіть будову електронних оболонок атомів Гідрогену і Хлору.
Визначте можливі валентності та можливі ступені окиснення, які можуть
виявляти ці елементи.
2. Зобразіть будову електронних оболонок атомів Натрію і Карбону.
Визначте можливі валентності та можливі ступені окиснення, які можуть
виявляти ці елементи.
III.   Узагальнення та систематизація знань
Завдання   f
1) За рахунок електронів якого шару здійснюється зв’язок між ато -мами у: а) молекулі водню; б) молекулі хлору? Напишіть схему утворення
хімічних зв’язків.
2) Чи правильним є твердження, що хімічний зв’язок зумовле -ний лише одночасним притяганням валентних електронів до двох ядер?
Відповідь обґрунтуйте.
3) Зобразіть схему будови електронної оболонки негативного йону
Гідрогену (гідрід-йона). До атома якого інертного газу він подібний за бу-довою електронної оболонки?
4) Наведіть приклади, коли той самий елемент може утворювати різні
види хімічного зв’язку: йонний, ковалентний полярний і ковалентний не-полярний.
5) Наведіть приклади молекул, у яких зв’язок між двома атомами
здійснюється однією, двома, трьома парами електронів.
6) Випишіть окремо сполуки з ковалентним неполярним, ковалент-ним полярним та йонними зв’язками: F
2
, HO2
, FeCl
3
, O
2
, AlCl
3
, NH
3
,
CO
2
, H
2
, CaP
32
. Запишіть по одному прикладу електронно-крапкових
формул сполук із різними видами зв’язку.
7) Складіть структурні й електронно-крапкові формули сполук
із Гідрогеном таких елементів: а) Селен; б) Фосфор; в) Силіцій. Які
валентності виявляють елементи в цих сполуках?
8) Міцність зв’язку між Гідрогеном і галогеном зростає в ряду:
HI <HBr <HCl <HF. Чи відповідає це електронегативності галогенів?
9) До атомів яких елементів зміщенні спільні електронні пари в спо -луках: HCl, CO
2
, NH
3
, OF
2
?
10) Як змінюється в ряді HO2
, HS2
, HSe
2
, HTe
2
довжина, енергія
і полярність зв’язку? Чому?
11) Який тип зв’язку в молекулах хлору і хлороводню? Як це визна -чити?
12) Як залежить можливий ступінь окиснення елемента від його по-ложення в Періодичній системі?
Індивідуальні завдання   f
1. Проставте ступені окиснення елементів у сполуках: IBr, TeCl
4
,
SeF
6
, NF
3
, CS
2
.
2. Проставте ступені окиснення елементів у сполуках, формули яких:
XeF
4
, CCl
4
, PCl
5
, SbCl
3
, SnS
2
.
3. Проставте ступені окиснення елементів у сполуках, формули яких:
CrO
3
, CrO
23, KCrO
227
, Mn O
27, KMnO
4
, BaMn O
4
.
4. Проставте ступені окиснення кожного елемента у сполуках: Cl O
2
,
Cl O
27, KClO
3
, NaClO, NaClO
4
, HClO
4
.
5. Яка ступінь окиснення Карбону в сполуках CH
4
, СО, CO
2
, KCO
23
i CHCl
3
?
Самостійна робота   f
1 варіант
Два елементи з’єднані ковалентним зв’язком, утворюють горючу
газоподібну сполуку. При згорянні утворюється сульфур (IV) оксид і пари
води. Ґрунтуючись на цих даних, визначте сполуку, напишіть молеку-лярну й електронно-крапкову формули. Уточніть тип хімічного зв’язку,
укажіть ступінь окиснення кожного елемента та визначте тип кристалічної
ґратки для цієї речовини.
2 варіант
Складіть формули сполук Карбону з: а) Гідрогеном; б) Оксигеном;
в) Алюмінієм. Напишіть структурні формули, укажіть вид хімічного
зв’язку в сполуках і ступінь окиснення кожного елемента. Визначте тип
кристалічних ґраток цих речовин.
3 варіант
При розкладанні електричним струмом розплаву речовини утворю-ються Бром і Калій. Визначте вихідну речовину, запишіть її електронно-крапкову формулу. Назвіть види хімічного зв’язку та типи кристалічних
ґраток у вихідній речовині та продуктах реакції.
IV. домашнє завдання
Повторити матеріал підручника. Підготуватися до тематичного
оцінювання
V.   Підбиття підсумків уроку
Учні спільно з вчителем підводять підсумки вивчення теми. Можна
використати технологію колективно-групового навчання «Мікрофон» і по-просити учнів по черзі називати найважливіші поняття, вміння та навич -ки, які засвоєнні при вивченні цієї теми.
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (20.05.2014)
Переглядів: 1499 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: