hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 4 Тема. молярна маса речовини.


Урок 4
Тема. молярна маса речовини.
мета: сформувати поняття молярної маси речовини; визна ‑
чити зв’язок між кількістю речовини і масою, порівняти
поняття відносної атомної чи відносної молекулярної
маси з поняттям молярної маси; сформувати уміння
обчислювати за хімічними формулами кількість речо ‑
вини по відомій масі і масу речовини по відомій кіль ‑
кості речовини.
обладнання: Періодична система хімічних елементів  
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
атом, молекула, кількість речовини, моль, відносна атом‑
на маса, відносна молекулярна маси, молярна маса.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні, словесні; репродуктивні,
практичні.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 9     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 2     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................15     хв.
1.   Поняття молярної маси речовини.
2.     Обчислення за хімічною формулою молярної маси, кількості
речовини і маси речовини.
V.     Закріплення     знань      та     вмінь     ........................... 15     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда за питаннями домашнього завдання.   f
—     Дайте      визначення      поняттю     «кількість     речовини».
—     В     яких     одиницях      вимірюється     кількість     речовини?
—     Скільки      структурних     частинок     міститься      в     одному     молі     речовини?
—     Яку      розмірність      має      стала      Авогадро?     Чому     дорівнює     її      значення?
—     Які    три     кількісні    характеристики     використовують     для     вимірювання    
речовин?
—     Скільки      атомів     в     даних      порціях      заліза:     а)      2     моль,     б)      0,1     моль,    
в)      10     моль?      (усно)
—     Якій     кількості     речовини     відповідають     дані     кількості     молекул     вод -ню:      а)      0610
23
, ⋅      молекул,     б)      310
23
⋅      молекул,     в)      1810
23
⋅      молекул?     (усно)
2.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
Учням,     що     відповідають,      додатково      ставлять     теоретичні     питання.
3.     Деякі учні отримують індивідуальні картки із завданнями,    f
які виконують біля дошки або на робочому місці у зошитах.
1)     Скільки     молекул     міститься      у     воді      кількістю      речовини     7     моль?
2)     У     склянку     вміщується      приблизно     1,5     моль     цукру.     Обчисліть      число     
молекул     цукру      в     склянці.
3)     У     повітряній     кулі     міститься      приблизно     0910
23
, ⋅      молекул     азоту.     
Обчисліть      кількість     речовини     азоту      (у      молях).
4)     Скільки    молей     атомів    Оксигену    міститься     у    вуглекислому     газі      CO
2
,    
кількість     речовини     якого:     а)      0,5     моль;     б)      2     моль?
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
При     вивченні     хімічних     перетворень      важливо     знати      кількість     атомів,    
молекул     чи     йонів,      що     беруть     участь     у     реакціях.      Для      їх      підрахунків      ми    
ввели     одиницю    кількості    речовини     —     моль,    але     тепер     нам     потрібно    «лічить         
атоми,     молекули     та     йони».     Чи     можливо     це     реально      зробити?     Яким     чином    
зручно     відміряти      кількість     реактивів      у     звичайних     умовах?      Які     прилади    
існують      для      цього      в     лабораторіях?      Тож     необхідно      з’ясувати,      як     пов’язані    
між      собою      кількість     речовини     і     маса.
Учитель повідомляє тему уроку.   f
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Поняття     молярної    маси    речовини.
Розповідь учителя   f
молекули      —     це     частинки     з     певною     масою.     І     якщо      безпосередньо     
виміряти    число     молекул    або     кількість    речовини    неможливо,     то    масу    одного    
моля     речовини     виміряти     цілком     можливо.      Таку     масу     називають     молярною     
масою     речовини.
Знаючи      кількість     речовини,      що     міститься      в     тому     чи     іншому      зразку    
речовини,      ми     можемо      зважити     цей      зразок.      Розділивши      одержану      масу    
на     кількість     речовини,      отримуємо     масу     одного     моля     речовини,      тобто      мо-лярну      масу:
m
n
M = .
25
молярна маса     —     це     фізична      величина,      що     дорівнює     відношенню      маси    
речовини     до     її      кількості.
Молярну     масу     позначають      великою     літерою  М  і     виражають     у     грамах    
на     моль     (г     /    моль).
Моль    складається     з     60210
23
, ⋅     молекул,    тому    молярна    маса    (маса     одного    
моля     речовини)      дорівнює     масі     однієї      молекули     m
m
     (у      грамах),     помноженої     
на     постійну     Авогадро:
MmN
mA =⋅.
Масу     молекули     можна     обчислити,     знаючи      відносну     молекулярну     масу    
речовини:
mMmr=⋅1а ом .. .
Якщо      об’єднати      ці      два      рівняння,      пам’ятаючи,     що     добуток      атомної     
одиниці      маси     на     число      Авогадро     дорівнює     одиниці,     одержуємо:
MM NM NM rArAr
=⋅()⋅= ⋅⋅()=⋅ 111 ao ao MM .. ..      г/моль.
Таким    чином,    легко     помітити,     що    молярна    маса    M,    виражена     в    г    /    моль,    
чисельно     дорівнює     відносній      молекулярній      масі     M
r
.     Це     твердження      спра-ведливе      для      всіх      речовин.
Маса     однієї      молекули     кисню     дорівнює     53310
23
, ⋅

.     Яку      масу     має      1     моль    
кисню?
MmN
mA OO22 23 23
5331060210 32 ()= ()⋅= ⋅⋅ ⋅= −
,,      г    /    моль.
M
r
O
2
16232 ()=⋅= .
Оскільки     молярна     маса     речовини     чисельно     дорівнює     відносній     
молекулярній      масі,     то     обчислити     її      можна     аналогічно.      Таким     чином,     мо-лярна      маса     речовини     дорівнює     сумі     атомних     мас     усіх      елементів,     які     вхо -дять     до     складу     речовини     з     урахуванням     їхніх      індексів,     і     має      розмірність     
г    /    моль.
Хоча    молярна    маса    M    і    відносна    молекулярна    маса     M
r
    мають    однакові    
чисельні     значення,      між      ними     є     два      важливих      розходження,      які     треба     
зрозуміти      й     запам’ятати.     По-перше,     молярна     маса     характеризує     один    
моль     речовини,      тоді      як     відносна     молекулярна     маса     —     одну     молекулу.      По-друге,      молярна     маса     не     є     відносною      величиною     й,      на     відміну      від     відносної    
молекулярної      маси,     виражається     в     г    /    моль.
Різні    речовини    мають    різні    молекули    з    різними     масами.     Отже,     якщо     взя -ти     різні     речовини     у     кількості     1     моль,     легко      помітити,      що     вони     мають     різну    
масу     й     займають      різний     об’єм.      Так,     один     моль     цукру      важить      342     г     і     займає    
біля     третини      кілограмового      пакета,      а     один     моль     води     —     18    г     —     це     дві    
неповні      столові      ложки.     Таким     чином,     різні     речовини,      узяті     в     однаковій     
кількості,      наприклад     1     моль,     мають     різні     маси.     У     чому     ж     тоді      подібність     
цих      зразків      речовин?     У     них      міститься      приблизно     рівне     число      молекул    
або      інших     частинок,      з     яких     вони     побудовані.      У     двох     столових     ложках     
(18      г)      води     міститься      приблизно     стільки      ж     молекул,     скільки      в     342     г    
26
цукрового      піску,      а     саме     610
23
⋅ .     Молекули     цукру      дуже     важкі      в     порівнянні    
з     молекулами      води,      тому     1     моль     цукру      й     важить      значно     більше,      ніж      1     моль    
води.      Очевидно,      що     чим      більше     маса     однієї      молекули,     тим      більше     молярна    
маса     речовини.
2.         Обчислення     за    хімічною    формулою    молярної    маси,     
кількості    речовини    і    маси    речовини.
Учитель     пропонує     учням     записати     формули     для      обчислення      кількості    
речовини     і     маси     речовини,      виходячи      з     формули     M
m
n
= .
Оскільки     молярна     маса     —     це     маса     1     моль     речовини,      то     її      можна     вико-ристовувати      для      обчислення      кількості     речовини:
n
m
M
= .
Із      цієї      формули     випливає,      що     по     кількості     речовини     можна     обчислити    
його     масу     в     грамах:
mnM =⋅ .
Задача 1.     Обчисліть      молярну     масу     кальцинованої     соди     NaCO
23.
Розв’язання:
Знаходимо     відносну     молекулярну     масу     соди:
MAAA rrrr NaCO Na CO 232322312316 106 ()=⋅ ( ) + ( ) +⋅ ( ) =⋅ ++⋅= .
Молярна     маса     чисельно     дорівнює     відносній      молекулярній      масі,     отже:     
MNaCO
23106 ()=      г    /    моль.
Відповідь: MNaCO
23106 ()=      г    /    моль.
Задача 2.     Обчисліть      масу     кальцинованої     соди     кількістю      речовини    
0,5     моль.
Дано:
n NaCO
23 05 ()= ,          
=     0,5     моль
Розв’язання:
mnM =⋅ .
По-перше,     знаходимо     молярну     масу     соди         
(див.      задачу     1):
MNaCO
23106 ()=      г    /    моль.
mnM NaCO NaCO NaCO
23 23 23 05 106 5 ()= ()⋅ ()=⋅ = ,мольгмоль /
n M NaCO NaCO NaCO
23 23 23 05 106 53 ) = ()⋅ ()=⋅ = ,мольгмоль г / .
Відповідь: m NaCO
23 53 ()=      г.
m NaCO
23 ()     —?
27
Задача 3.     Яка      кількість     речовини     міститься      у     воді      масою     1    кг?
Дано:
m HO2
1 ()=      кг
Розв’язання:
n
m
M
= .
Знаходимо     молярну     масу     води:
MHO2
21 16 18 ()=⋅+=      г    /    моль.
n
m
M
HO
HO
HO
2
2
2
1000
18
556 ()=
()=≈г
гмоль
моль
/
, .
Відповідь: n HO2
556 ()≈ ,      моль.
n HO2
()     —?
Задача 4.     Обчисліть     число     атомів    Сульфуру     у    зразку    сірки     масою    8    г.
Дано:
m     (S)     =     8     г
Розв’язання:
Спочатку     обчислимо     кількість     речовини     в     даному    
зразку     сірки.
n
m
M
S
S
S
( ) =
( )
( )
==8
32
025
г
гмоль
моль
/
,.
Виходячи      з     кількості     речовини     обчислимо     число     
атомів     Сульфуру:
NnN
A
SS ( ) = ( ) ⋅= ⋅⋅ =⋅ −
025610 1510
23 123
,,моль моль .
Відповідь: N S( ) =⋅1510
23
, .
N     (S)     —?
V.   Закріплення знань та вмінь
Пропонуємо     три      варіанти     організації     роботи.      1     варіант:      біля     дошки    
три      учні     одночасно      виконують     завдання     а),     б),     в)      з     кожної     задачі,     в     класі    
учні     виконують     завдання     а),     б)      чи     в)      за      власним     вибором     (при     цьому      існує     
ймовірність      списування      з     дошки).      2     варіант:      біля     дошки     виконуються     за -вдання    а)     з    кожної    задачі,    а    в    класі    виконуються    завдання    б)     і    в)     за     вибором    
учнів      з     опорою      на     зразок     на     дошці.     3     варіант:      самостійна     робота     учнів      за     
трьома     варіантами     кожної     задачі      (при     цьому      на     дошці      повинні      бути     зраз-ки     розв’язувань     задач,      що     надавалися     при      поясненні      матеріалу,     до     яких    
учитель      звертається      при      виникненні      питань).
Тексти    задач     слід     роздрукувати     і    роздати     на    кожну    парту.    Учні,    що    пра -вильно     і     швидко     виконують     завдання,      отримують     звання     консультантів     
і     можуть     допомагати      друзям.
Задачі   f
1)     Обчисліть     молярні      маси     речовин      за      їх      формулами:      а)      F
2
,     KSO
24;    
б)      NH
3
,     KNO
3
;     в)      Cl
2
,     NaSO
24.
2)     Обчисліть     кількість     речовини     води     масою:     а)      9     г;      б)      27     г;      в)      2,25    г.
28
3)     Яку     масу     має      кисень     кількістю      речовини:      а)      0,2     моль;     б)      5     моль;    
в)      0,01     моль.
4)     Обчисліть     масу:     а)      310
23
⋅      атомів     Алюмінію;     б)      1210
23
⋅      атомів     Окси-гену;      в)      910
23
⋅      молекул     вуглекислого     газу.
5)     Обчисліть    кількість    атомів    Оксигену,     які    містяться     в    1    моль:    а)     ман -ган      (ІІ)      оксиду;      б)      манган     (IV)      оксиду;      в)      манган     (VII)     оксиду.
Додаткові завдання   f
6)     Яка     кількість     речовини     міститься      в     1    кг:     а)      кухонної     солі      (натрій     
хлориду);      б)      питної     соди     NaHCO
3
();     в)      крейди     CaCO
3
()?
7)     Яку     масу     води,      цукру      CHO
12 22 11
,     золота     необхідно      взяти,     щоб     
в     кожній     порції     речовини     містилося      по     5     моль?
Учні,     що     правильно     і     швидко     виконають     основні      завдання     і     1     додат -кове     (за     вибором),      отримують     звання     консультантів      і     можуть     допомагати     
друзям.
VI. домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     просить      учнів      проаналізувати     результати     своєї     діяльності    
на     уроці      і     оцінити      свої      уміння     розв’язувати     задачі,     піднявши      руки    
на     «задовільно»,      «добре»,     «відмінно».      Що     слід      зробити,     щоб      покращити    
резуль    тати?

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 3323 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: