Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 49 Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Періодичній системі та будовою атома.

Урок 49
Тема. Характеристика  хімічних  елементів  малих  періодів  за  їх  місцем  у  Періодичній  системі  
та будовою атома.
мета: узагальнити знання про взаємозв’язок між власти ‑
востями хімічних елементів та електронною будовою 
їх атомів; розглянути план характеристики елемента 
за його положенням в Періодичній системі та будовою 
атома; сформувати вміння учнів давати характеристи ‑
ку хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Пе ‑
ріодичній системі та будовою атома; розвивати вміння 
порівнювати будову атомів хімічних елементів і робити 
висновки щодо їх властивостей.
обладнання: Періодична система хімічних елементів 
Д. І.   Менделєєва (короткоперіодний варіант); таблиця 
відносних електронегативностей.
Базові поняття 
та терміни:
хімічний елемент, атом, ядро, електрон, протон, ней‑
трон, електронна оболонка, енергетичний рівень, 
металічні і неметалічні властивості.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; 
практичні   —  розв’язування вправ; репродуктивні, 
частково‑пошукові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 7 хв.
III. Актуалізація опорних знань ........................... 4 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу ............................15 хв.
1.     Характеристика елемента за його положенням 
у Періодичній системі та будовою атома.
V. Закріплення та систематизація знань ...................15 хв.
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на робочий
настрій.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда.   f
1) Як змінюються властивості елементів у періодах і групах
Періодичної системи зі збільшенням порядкового номера? Чим поясню -ються такі зміни?
2) Чому атоми намагаються прийняти або віддати електрони в хімічних
реакціях?
3) Чому інертні гази не вступають в хімічні реакції?
4) Які частки називають іонами?
5) Чим обумовлюється радіус атомів? Як він змінюється в періодах
і групах?
6) Що називають електронегативністю? Як вона змінюється в періодах
і групах? Відповідь обґрунтуйте.
7) Назвіть найбільш і найменш електронегативні елементи.
2.   Перевірка виконання письмових завдань (усно або на дошці).   f
3.   Завдання   f
1) Напишіть електронну конфігурацію: а) атома Хлору і йону Cl
;
б) атома Магнію і йону Mg
2 +
.
2) Яка частинка має більший радіус: а) атом Натрію або атом
Калію; б) атом Натрію або йон Натрію; в) атом Хлору або атом Брому?
ІII.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1) Яку фізичну суть мають порядковий номер хімічного елемента, но-мера групи, періоду?
2) Розташуйте наступні символи в порядку зростання металічних вла -стивостей елементів: a) Al, Na, Mg; б) Са, Ва, Sr.
3) Розташуйте наступні символи в порядку зростання неметалічних
властивостей елементів: а) Ті, S, Se; б) Br, Cl, F.
Учитель формулює тему уроку, учні визначають очікувані результати.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Характеристика елемента за його положенням
у Періодичній системі та будовою атома.
Розповідь учителя   f
Періоди чна система являє собою природну класифікацію хімічних
елементів по електронних структурах атомів. У міру зростання заряду ядра
атомів хімічних елементів періодично змінюється будова їх електронних
оболонок. Ця періодична зміна і обумовлює періодичну зміну властивостей
хімічних елементів та їх сполук. В ряду хімічних елементів спостерігається
не тільки повторення електронної конфігурації, але і ускладнення її.
Тому в елементів з подібною будовою зовнішнього електронного шару
виявляється як подібність, так і відмінність у властивостях.
На підставі положення в Періодичній системі та електронній
конфігурації елемента можна передбачити деякі його властивості та оха -рактеризувати відносно інших хімічних елементів.
Учитель наводить план характеристики хімічного елемента за поло-женням в Періодичній системі та будовою атома.
 План характеристики елемента за його положенням      f
у Періодичній системі та будовою атома.
і.  п оложення в  періодичній системі:
а) порядковий номер елемента, його назва і відносна атомна маса;
б) у якому періоді, групі, підгрупі розміщений.
іі .  Будова атома:
а) заряд ядра та його склад (кількість протонів і нейтронів);
б) кількість електронів, кількість електронних шарів і розподіл у них
електронів;
в) електронна конфігурація та схема будови атома;
г) будова зовнішнього електронного шару, його завершеність,
кількість спарених і неспарених електронів.
ііі.   х арактер хімічного елемента:
а) s-,  p-, d- чи f- елемент;
б) металічний чи неметалічний елемент.
IV.    х арактеристика сполук:
а) вищий оксид, валентність елемента в ньому, характер оксиду;
б) гідрат вищого оксиду та його характер;
в) сполука Гідрогену і валентність елемента в ній.
V.    п орівняння металічних або неметалічних властивостей із власти-востями елементів, що стоять поряд у періоді та підгрупі.
Розглянемо характеристику елементів на прикладі Нітрогену
і Кальцію.
Нітроген кальцій
1. положення в  періодичній системі
7, Нітроген, A
r
= 14 № 20, Кальцій, A
r
= 40
Другий період, V група,
головна підгрупа
Четвертий період, ІІ група,
головна підгрупа
2. Будова атома
Заряд ядра +7, ядро містить
7 протонів, 7 нейтронів, в
електронній оболонці 7
електронів. Електронна оболон-ка складається з двох енерге-тичних рівнів. На зовнішньому
рівні 5 електронів 22
23
sp () : одна електронна пара
і три неспарені електрони.
Будова електронної оболонки:
7
N 2↑↓ ↑↓↑↓↑↓
1
↑↓ р
s
Електронна конфігурація:
12 2
22 3
ss p .
Зовнішній рівень не довершений.
Заряд ядра +20, ядро містить
20 протонів, 20 нейтронів, в
електронній оболонці 20
електронів. Електронна оболон-ка складається з чотирьох енер-гетичних рівнів. На зовнішньому
рівні 2 спарені електрони 4
2
s
()
. Будова електронної оболонки:
20
Ca 4 ↑↓
3 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓ d
1 ↑↓ p
s
Електронна конфігурація:
12 2334
22 62 62
ss ps ps .
Зовнішній рівень не довершений.
3. характер хімічного елемента
р-Елемент, неметалічний еле -мент, до завершення електронно -го рівня приймає три електрони.
s-Елемент, металічний елемент, для
здобуття електронної конфігу ра ції
інертного газу втрачає два електрони.
4. характеристика сполук
NO25, V (IV),
кислотні властивості
CaO, II,
основні властивості
HNO
3
, сильна кислота Ca OH ( )
2
, луг
NH
3
(валентність N ІІІ)
не має
5. порівняння металічних або неметалічних властивостей  
із властивостями елементів, що стоять поряд у періоді та підгрупі
Неметалічні властивості виражені
більше, ніж у Карбону й Фосфору,
але менше, ніж в Оксигену
Металічні властивості виражені
більше, ніж у Берилія й Алюмінія,
але менше, ніж у Калія та Стронція
На прикладі цих елементів можна розглянути залежність хімічних вла -стивостей простих речовин від положення елемента в Періодичній системі
та електронної будови атомів. Бажано при цьому звертатися до таблиці
«Закономірності зміни властивостей елементів у Періодичній системі»,
що складена на минулому уроці.
V.   Закріплення та систематизація знань
Завдання   f
1) Охарактеризуйте за положенням в Періодичній системі та будовою
атома хімічні елементи з порядковими номерами 11, 13 і 16. Порівняйте
будову атомів та хімічні властивості цих елементів
2) При взаємодії 6, 85 г металу з водою виділилося 1,12 л водню (н. у.).
Визначте цей метал, знаючи, що в сполуках він двовалентний.
VI. домашнє завдання
1. Охарактеризувати за положенням в Періодичній системі та будовою
атома хімічні елементи з порядковими номерами 12 і 14.
2. Кільком учням підготувати доповіді за темами «Життя
Д. І. Менделєєва», «Наукова діяльність Д. І. Менделєєва» і «Три служби
Батьківщині» (план доповідей див. у наступному уроці).
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати уроку, порівняти їх
з очікуваними та оцінити власну діяльність з отримання нових знань.
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 5340 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: