Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 41 Тема. Узагальнення знань про Періодичну систему хімічних елементів. розв’язування задач.
Урок 41
Тема. Узагальнення знань про Періодичну систему
хімічних елементів. розв’язування задач.
мета: узагальнити й систематизувати знання про природні
групи хімічних елементів; структуру Періодичної сис ‑
теми, періоди та групи; зв’язок між положенням еле ‑
мента в Періодичній системі та його властивостями;
сформувати вміння розв’язувати задачі на визначення
елемента в Періодичній системі.
обладнання: Періодична система Д. І. Менделєєва (короткоперіод‑
ний та довгоперіодний варіанти).
Базові поняття
та терміни:
Періодичний закон, Періодична система, порядковий
номер, період, група, підгрупа, періодичність, хіміч ‑
ний елемент.
Тип уроку: закріплення та корекція знань і навичок.
методи
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні — бесіда;
практичні — розв’язування вправ та задач; репродук‑
тивні; частково‑пошукові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 5 хв.
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв.
ІV. Узагальнення та систематизація знань .................. 32 хв.
1. Завдання.
2. Тестування.
3. Розв’язування задач на визначення елемента
в Періодичній системі.
V. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
VІ. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I. о рганізаційний етап
Привітання, налаштування на робочий настрій.
Учитель називає тему уроку, його план і мету.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Бесіда. f
1) Сформулюйте Періодичний закон.
2) Що є графічним зображенням Періодичного закону?
194
3) Опишіть структуру Періодичної системи хімічних елементів.
4) Дайте визначення періоду і групи.
5) Які існують періоди? Чим вони відрізняються?
6) На які підгрупи поділяється кожна група?
7) Чим розрізняються короткий і довгий варіанти Періодичної таблиці?
8) Чому сьомий період називають незавершеним?
2. Перевірка та обговорення виконання письмових завдань f
(усно або на дошці).
ІII. актуалізація опорних знань
Бесіда f
• Яку інформацію можна отримати за Періодичною системою?
• Як змінюються властивості елементів по періоду?
• Як змінюються властивості в головних підгрупах?
Учитель пропонує закріпити та систематизувати вміння та навички по
роботі з Періодичною системою хімічних елементів.
ІV. Узагальнення та систематизація знань
1. Завдання
1) Назвіть елементи головної і побічної підгруп першої, п’ятої та сьомої
груп.
2) Чому шосту і сьому групу елементів називають халькогенами і га -логенами?
3) Які елементи відносять до перехідних металів? Як змінюються
хімічні властивості елементів перехідних металів і їхніх сполук? Доведіть
це за допомогою хімічних реакцій.
4) У якого елемента — Арсену або Нітрогену — неметалічні власти-вості виражені сильніше? Відповідь поясніть.
5) У якого елемента сильніше виражені металічні властивості: в Ар-сену або Стибію? Відповідь обґрунтуйте.
2. Тестування
Перевірка проводиться у формі самоконтролю чи взаємоконтролю за
відповідями, що надаються вчителем.
1) Виберіть порядкові номери елементів, які належать до однієї групи:
а) 5 і 16; б) 5 і 21; в) 16 і 21.
2) Вкажіть порядкові номери елементів, які належать до одного періоду:
а) 13 і 22; б) 16 і 22; в) 13 і 16.
3) Вкажіть елементи побічних підгруп:
а) Cu; б) Ag; в) Na; г) Rb.
4) Вкажіть загальну формулу вищого оксиду хімічного елемента з по-рядковим номером 15:
а) RO25
; б) RO2
; в) RO; г) RO23
.
195
5) Яка із загальних формул відповідає формулі броміду, утвореного
хімічним елементом з порядковим номером 19?
а) RBr;
б) RBr
2
;
в) RBr
3
;
г) RBr
4
.
3. Розв’язування задач на визначення елемента
в Періодичній системі.
1) Відносна молекулярна маса оксиду елемента другої групи дорівнює
153. Назвіть цей елемент.
2) Відносна молекулярна маса леткої сполуки Гідрогену з елементом
шостої групи дорівнює 34. Назвіть цей елемент.
3) Назвіть елемент за такими даними: розташований у другій групі,
відносна молекулярна маса гідроксиду дорівнює 235.
4) Відносна атомна маса елемента приблизно дорівнює 90. Відносна
густина його хлориду за воднем  116 . Що це за елемент?
5) Оксид елемента, що утворює з Гідрогеном сполуку із складом RH
4
,
містить 53,3 % Оксигену. Назвіть цей елемент.
6) Один із передбачених Д. І. Менделєєвим елементів, який розташова-ний в 4 періоді, утворює оксид, у якому масова частка Оксигену становить
34,78 %? Визначте цей елемент.
7) При взаємодії 0,75 г двовалентного металу з водою виділився водень
об’ємом 420 мл (н. у.). Визначте метал.
Задачі для самостійної роботи учнів f
1. При згорянні металу масою 3 г утворюється його оксид масою
5,67 г. Валентність металу в оксиді дорівнює III. Визначте цей метал.
2. При взаємодії 2 г двовалентного металу з водою утворюється луг
і виділяється 1,12 л водню (н. у.). Визначте метал.
3. Під час взаємодії з водою 11,5 г одновалентного металу утворилося
5,6 л водню (н. у.). Визначте цей метал.
4. При розчиненні в хлоридній кислоті металу другої групи масою
1,2 г виділився водень об’ємом 1,12 л (н. у.). Визначте цей метал.
5. Масова частка елемента другої групи в його оксиді складає 73,1 %.
Визначте цей елемент. Складіть формулу оксиду.
V. д омашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати уроку, оцінити власну
діяльність на уроці та визначити власні проблеми та досягнення щодо
розв’язання задач.
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (04.02.2014)
Переглядів: 4268 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: