Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 40 Тема. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.


Урок 40
Тема. Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва.
мета: розглянути структуру Періодичної системи, сформува ‑
ти поняття про періоди і групи; систематизувати знан ‑
ня учнів про періодичність змін властивостей хімічних
елементів; виявити зв’язок між положенням елемента
в Періодичній системі та його властивостями; сформу ‑
вати вміння використовувати періодичну систему для
пошуку інформації про хімічні елементи та їх властивості.
обладнання: Періодична система Д. І. Менделєєва (короткоперіо ‑
дичний та довгоперіодичний варіанти).
Базові поняття
та терміни:
Періодична система, Періодичний закон, порядковий
номер, період, група, підгрупа.
Тип уроку: комбінований.
методи
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні — бесіда, розповідь;
практичні — розв’язування вправ; репродуктивні;
частково‑пошукові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 5 хв.
III. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу ............................18 хв.
1. Довгоперіодний і короткоперіодний варіанти
Періодичної системи.
2. Періоди.
3. Головні та побічні групи.
4. Властивості елементів у підгрупах.
V. Узагальнення та систематизація знань .................. 15 хв.
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I. о рганізаційний етап
Перевірка готовності учнів до уроку, створення позитивної робочої ат-мосфери.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Бесіда. f
1) Ким і коли був відкритий Періодичний закон?
2) Сформулюйте Періодичний закон.
188
3) Яку характеристику хімічних елементів обрав Д. І. Менделєєв за
основу їх класифікації?
4) Який зміст вкладається в поняття «періодичність»?
5) Які ряди хімічних елементів називають періодами?
6) Які властивості елементів і їхніх сполук змінюються періодично?
2. Перевірка виконання письмових завдань f
(усно або на дошці).
ІII. актуалізація опорних знань
Бесіда f
1) Назвіть хімічні елементи, які складають групу лужних металів.
2) Назвіть спільні властивості, що характерні для групи лужних металів.
3) Назвіть елементи природної групи, які утворюють прості речовини
з властивостями, що є протилежними до властивостей лужних металів.
4) Назвіть спільні властивості, характерні для галогенів.
5) Як змінюються властивості елементів по періоду?
6) Що є графічним відображенням Періодичного закону?
7) Чи можна спрогнозувати властивості хімічного елемента, якщо
відомо його положення в періоді та в Періодичній системі?
Учитель називає тему уроку і визначає результати, яких учні могуть
досягти, навчившись користуватися Періодичною системою.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Довгоперіодний і короткоперіодний варіанти
Періодичної системи.
Розповідь учителя f
Базуючись на Періодичному законі, Д. І. Менделєєв побудував
класифікацію хімічних елементів, що називають Періодичною системою.
Зазвичай її представляють у вигляді таблиці. Якщо записати символи
елементів кожного періоду в окремий рядок так, щоб природні сімейства
(лужні метали, галогени, інертні гази) утворювали вертикальні стовпчики,
то одержимо довгоперіодний варіант Періодичної таблиці. Д. І. Менделєєв
частіше використовував більш компактну коротку форму періодичної
таблиці. У ній великі періоди розбиті на два ряди, у кожному з яких вища
валентність елементів послідовно зростає від I до VIII. Усього відомо сім
періодів: три малі і чотири великі. Останній, сьомий період, не заверше -ний — до сього дні відкриті ще не всі елементи, що до нього входять.
Кожний хімічний елемент займає в таблиці певне місце і має свій по-рядковий номер.
2. Періоди.
Розповідь учителя f
Розглянемо періоди. Це горизонтальні ряди Періодичної таблиці,
в яких хімічні елементи розташовані у порядку зростання їхніх атомних
мас. Періоди починаються з лужного металічного елемента (крім першого)
і закінчується інертним газом. Властивості елементів, а також утворених
ними простих речовин і сполук при збільшенні атомних мас у періоді по-ступово змінюються від металічних до неметалічних.
Перший період Періодичної системи містить лише два елементи
(Гідроген і Гелій), другий і третій — по вісім. Ці періоди називають ма-лими. У них при переході від Гідрогену або лужного металічного елемен-та до інертного газу вища валентність елементів поступово зростає від I
(у Гідрогену і лужних металічних елементів) до VII (у галогенів). Якби вда -лося добути сполуки інертних газів Неону і Аргону, то їхня максимальна
валентність дорівнювала б VIII.
На відміну від перших трьох періодів четвертий і наступні (п’ятий,
шостий, сьомий) містять по 18 і більше елементів, їх називають великими.
Однак навіть у цих великих періодах спостерігається поступова зміна
властивостей. Але, якщо у малих періодах перехід від типового металічного
елемента до типового неметалічного елемента відбувається за сім елементів,
то у великих такий саме перехід відбувається за 17 або 31 елемент. Тобто
у великих періодах зміна властивостей відбувається значно повільніше:
властивості сусідніх елементів у великих періодах відрізняються значно
менше, ніж у сусідніх елементів малих періодів.
3. Головні та побічні групи.
Розповідь учителя f
Вертикальні стовпці Періодичної системи називають групами.
У короткому варіанті таблиці їх число дорівнює восьми. Номер групи,
як правило, збігається з вищою валентністю хімічного елемента, що він
виявляє у сполуках з Оксигеном. Наприклад, Хлор і Манган розташовані
у групі VII і мають вищу валентність VII, елементи V групи Фосфор
і Ванадій — валентність V.
Кожну групу розділять на дві підгрупи — головну і побічну. До головної
підгрупи входять елементи як малих, так і великих періодів, а до побіч-ної — тільки великих періодів.
Побічні підгрупи містять тільки металічні елементи (їх називають
перехідними металами). Іноді головні підгрупи називають А-групами,
а побічні — В-групами. Наприклад: Флуор розташований у групі VII А,
а Манган — у групі VII В.
Робота з таблицею f
При вивченні структури Періодичної системи можна скористатися та-блицею.
У довгому варіанті Періодичної таблиці число груп дорівнює 18.
Номери груп у короткому варіанті таблиці позначають римськими циф -рами, а в довгому — арабськими. У довгому варіанті таблиці головних
і побічних підгруп немає, там вони утворюють окремі групи, наприклад:
група 1 — лужні метали, група 17 — галогени, група 18 — інертні гази.
Елементи побічних підгруп займають групи з 3 по 12. Зверніть увагу, як
співвідносяться номери груп у різних варіантах Періодичної таблиці: но-мер групи в короткому варіанті дорівнює номеру у довгому мінус 10.
структура періодичної системи
Назва визначення
Періоди Горизонтальний ряд елементів, який починається
лужним металом і закінчується інертним газом
Групи Вертикальний ряд елементів, який містить подібні
за властивостями елементи
Підгрупи: головні
побічні
Складаються з елементів малих і великих періодів.
Складаються з елементів лише великих періодів
4. Властивості елементів у підгрупах.
Розповідь учителя f
Підгрупи утворені елементами з подібними властивостями: сімейства
лужних металів, галогенів і інертних газів саме і становлять окремі
підгрупи. Багато властивостей елементів закономірно змінюються
в підгрупах з ростом відносної атомної маси. У головних підгрупах при
збільшенні атомної маси зростають металічні властивості елементів і про -стих речовин, а неметалічні убувають. Так, у підгрупі Карбону (головна
підгрупа IV групи) Карбон, Силіцій і Германій є неметалічними елемента-ми, а Станум і Плюмбум — металічними.
Подібні властивості проявляють лише елементи, що належать до однієї
підгрупи. Властивості елементів головної і побічної підгруп однієї групи
можуть істотно розрізнятися. Наприклад, до складу VII групи входять
галогени — найбільш типові неметалічні елементи (головна підгрупа)
і перехідні металічні елементи Манган, Технецій, Реній (побічна підгрупа).
Чи є в них щось спільне? Як правило, в елементів однієї групи однакова
вища валентність, яку вони виявляють у сполуках з Оксигеном — вона
дорівнює номеру групи.
Крім сполук з Оксигеном велике значення мають сполуки з Гідрогеном.
Вони відомі майже для всіх елементів Періодичної системи, однак
найбільш типові для неметалічних елементів. У сполуках з Гідрогеном
неметалічних елементів валентність часто не збігається з валентністю
у вищому оксиді. Щоб її визначити, треба від 8 відняти номер групи.
Наприклад, Хлор, що розташований в VII групі, у сполуці з Гідрогеном
одновалентний: 87 1 −= , тому формула цієї сполуки НСl. Елемент V гру -пи Фосфор у сполуці з Гідрогеном трьохвалентний: 85 3 −= , формула
речовини PH
3
. Для зручності загальні формули вищих оксидів і летких
сполук з Гідрогеном винесені в окремі рядки періодичної таблиці. Вар -то пам’ятати, що формули летких сполук з Гідрогеном стосуються лише
неметалічних елементів.
У нижній частині Періодичної таблиці розташовані лантаноїди
і актиноїди. Ці елементи розташовані після Лантану (№ 57) і Актинію
(№ 89) і формально теж належать до III групи (підгрупи Скандію). Однак
розміщення цих елементів у таблиці зробило б її громіздкою і незручною,
тому зазвичай їх виносять за її межі.
V. Узагальнення та систематизація знань
Робота з таблицею f
Узагальнюючи основні закономірності зміни властивостей елементів
Періодичної системи, учитель за допомогою учнів зображує періодичність
зміни властивостей елементів головних підгруп у вигляді таблиці.
закономірність зміни властивостей хімічних елементів.
властивості
Закономірності зміни
у головних підгрупах
Закономірності зміни
у періодах
Металічні Посилюються ↓ Посилюються ←
Неметалічні Посилюються ↑ Посилюються →
Вища валентність
за Оксигеном
Постійна Збільшується →
Валентність у летких
сполук Гідрогену
Постійна Збільшується ←
Бесіда f
1) Для яких хімічних елементів найбільш характерні а) металіч -ні; б) неметалічні властивості? Наведіть приклади.
2) Назвіть хімічні елементи I групи Періодичної системи. Які з них
належать до головної, а які — до побічної підгрупи?
3) У яких періодах і в яких групах розташовані Нітроген, Окси-ген, Гідроген, Купрум, Ферум, Алюміній? Які з цих хімічних елементів
розташовані у головних, а які в побічних підгрупах?
4) Оберіть хімічний елемент, що за властивостями подібний до Силіцію:
а) Алюміній; б) Фосфор; в) Германій; г) Титан. Відповідь поясніть.
5) Знайдіть в кожному ряді один хімічний елемент, що відрізняється
від інших за положенням в Періодичній системі: а) H, He, Ne, Ar, б) Fe,
Co, Ni, Ar, в) H, Li, Be, B, г) F, Cl, Br, Mn.
6) Знайдіть в Періодичній системі елемент, що належить до 4 періоду
і виявляє однакову валентність у вищому оксиді і у сполуці з Гідрогеном.
Завдання f
1) Випишіть, спираючись на Періодичну систему, формули відомих
вам летких сполук з Гідрогеном, що є газами, легшими за повітря.
2) Який елемент Періодичної системи найлегший? Наведіть форму-ли найлегшого оксиду, найлегшої кислоти, найлегшої основи, найлегшої
солі.
3) Напишіть формули оксидів та сполук з Гідрогеном елементів
головної підгрупи шостої групи.
4) Напишіть не менш п’яти формул солей оксигенвмісних кислот,
утворених елементами другого періоду.
5) Знайдіть у Періодичній системі елементи № 11 та № 13. Запишіть
формули їх оксидів та гідроксидів. Як змінюється активність цих
елементів? Чому? Чи підтверджується ваш висновок властивостями їх
оксидів та гідроксидів?
6) Знайдіть в Періодичній системі елемент, єдиний оксид якого має
відносну молекулярну масу 40 1 ± , а валентність не більше IV. Доведіть,
що існує тільки один такий елемент.
VІ. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VIІ. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити результати уроку, порівняти їх
з очікуваними та оцінити власну діяльність з отримання нових знань.
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (04.02.2014)
Переглядів: 5218 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: