hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 37 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хімічні властивості та способи добування основних класів неорганічних сполук».

Урок 37
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хімічні властивості та способи добування основних класів 
неорганічних сполук».
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми 
«Хімічні властивості та способи добування основних 
класів  неорганічних  сполук»;  виявити  ускладнення  
в засвоєнні навчального матеріалу та визначити шля ‑
хи їх подолання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І.   Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд 
напруги металів.
Базові поняття 
та терміни:
оксиди, кислоти, основи, солі, класи неорганічних 
сполук, амфотерні сполуки, фізичні та хімічні власти‑
вості речовин.
Тип уроку: корекція та контроль знань.
методи  
навчання:
методи контролю.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв.
ІІ. Виконання контрольної роботи ........................ 40 хв.
III. Домашнє завдання ................................... 1 хв.
ІV. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Учитель проводить інструктаж учнів щодо виконання роботи та її
оформлення.
II.  в иконання тематичної роботи
Приблизний зміст тематичної роботи:   f
1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки кислотні оксиди:
а) KO2
, MgO, FeO
23
;
б) AlO
23
, Si O
2
, NO
2
;
в) SO
2
, SO
3
, CO
2
;
г) NO2
, CO, CaO.
173
2. Позначте речовину, що реагує із сульфур (VI) оксидом:
а) калій хлорид;
б) метан;
в) калій сульфат;
г) кальцій оксид.
3. Вкажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється газ:
а) алюміній гідроксид та натрій гідроксид;
б) арґентум нітрат та натрій хлорид;
в) кальцій карбонат та нітратна кислота;
г) калій хлорид та натрій нітрат.
4. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні
властивості основ:
а) HSONaOHNaSOHO
24 24 2
22 +→+ ;
б) 62 36 24 243
22 HSOFeFeSOSOHO +→()+↑+ ;
в) CO HO HCO
22 23 +→ ;
г) HCOOH CH OH HCOOC HHO +→ +
25 25 2
.
5. Вкажіть продукти реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою:
а) цинк хлорид та вода;
б) цинк хлорид та водень;
в) цинк хлорат та водень;
г) цинк хлорат та вода.
6. Позначте сіль, що нерозчинна у воді:
а) калій хлорид;
б) ферум (ІІ) нітрат;
в) аргентум нітрат;
г) кальцій карбонат.
7. Обчисліть масу калій сульфату кількістю речовини 0,5 моль.
8. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділяється при взаємодії
натрій карбонату кількістю речовини 5 моль.
9. Обчисліть та вкажіть масу осаду, що виділяється при взаємодії роз-чину кальцій гідроксиду з вуглекислим газом об’ємом 6,72 л.
III.  домашнє завдання
Повторити матеріал підручника.
ІV.  Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи за учнями під час уроку, учитель визначає, які завдан-ня і запитання викликали ускладнення, і звертає увагу учнів на теми,
що слід додатково опрацювати.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми  
«Властивості основних класів неорганічних сполук».
рівень оцінка критерії
Низький 1—3
Учень, користуючись підручником або підказками
вчителя, розпізнає поняття оксидів, кислот, основ,
солей, відтворює їх визначення; розпізнає формули
солей, кислот, основ, оксидів в запропонованому
переліку; може знайти в таблиці розчинності лу-ги, нерозчинні основи, кислоти, солі та визначити
їх розчинність, знає назви деяких основ, кислот,
солей; знає призначення індикаторів, має уявлен-ня про основні хімічні властивості оксидів, основ,
кислот, солей.
Середній 4—6
Учень знає і відтворює визначення більшості по-нять: основний оксид, основа, кислотний оксид,
кислота, сіль, амфотерний оксид і гідроксид; може
навести деякі приклади сполук перелічених класів,
які є у підручнику, знає назви деяких кислот (3—5),
солей. Учень знає перелік більшості хімічних
властивостей оксидів, кислот, основ та солей або
вибирає їх із запропонованого переліку; викорис -товуючи зразок, уміє дописувати рівняння реакцій
заміщення та обміну, у яких бере участь кислота
або сіль, розкладання нерозчинних основ, взаємо-дії лугів з кислотними оксидами, реакцій нейтра-лізації, знає, як змінюють свій колір індикатори у
розчинах лугів і кислот; може назвати тип хімічної
реакції (обміну, заміщення, розкладу, поєднання).
Достатній 7—9
Учень вільно володіє програмним матеріалом з
даної теми: знає назви і формули кислот (не мен -ше 10), в змозі навести власні приклади оксидів,
кислот, гідроксидів, солей; самостійно складає
формули солей за їх назвою, та навпаки; визначає
склад оксиду, який відповідає складу запропоно -ваного гідроксиду, та навпаки; уміє користува -тися таблицею розчинності; самостійно складає
рівняння реакцій, які характеризують хімічні
властивості оксидів, води, кислот, основ, солей та
амфотерних оксидів і гідроксидів з лугами та кис -лотами; уміє експериментально розпізнавати роз-чини кислоти та лугу серед інших речовин за допо-могою індикаторів і проводити реакції обміну між
розчинами лугів, кислот, солей; складає рівняння
реакцій до запропонованих схем перетворень,
рівень оцінка критерії
які ілюструють генетичний зв’язок між прости-ми та складними речовинами. Учень розв’язує
розрахункові задачі за рівняннями хімічних
реакцій на обчислення маси, кількості речовини
та об’єму газу (н. у.).
Високий 10—12
Учень має глибокі системні знання про основні кла -си неорганічних сполук, наводить власні прикла-ди; уміє експериментально розпізнавати розчини
кислоти та лугу серед інших речовин за допомогою
індикаторів; може вибрати хімічні процеси за уча -стю води, кислот, основ, солей, які можуть практич-но відбуватися, та пояснює свій вибір; самостійно
складає схеми запропонованих перетворень речо-вин та відповідні рівняння реакцій; може спрогно -зувати та пояснити поведінку основ, кислот, солей,
оксидів у природі, техніці й побуті, підтвердити
свої міркування рівняннями відповідних реакцій.
Учень розв’язує нестандартні розрахункові задачі
за рівняннями хімічних реакцій.
Закінчення таблиці
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (04.02.2014)
Переглядів: 1320 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: