Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 19 Тема. Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води.


Урок 19
Тема. Класифікація оксидів. Відношення оксидів  до води.
мета: сформувати поняття про кислотні, основні та несо‑
летворні оксиди, визначити ознаки для класифікації
оксидів;  сформувати  вміння  визначати  можливість
протікання реакцій взаємодії оксидів з водою та за‑
писувати їх рівняння; розвивати вміння логічно мірку ‑
вати, висловлювати гіпотези, спостерігати та робити
висновки.
матеріали: фосфор красний, кальцій оксид, вода, лакмус,   
фенолфталеїн.
обладнання: таблиця розчинності, нагрівальний прилад, колба,
хімічний стаканчик, ложка для спалювання речовин  
з гумовою пробкою, скляна палочка.
Базові поняття
та терміни:
оксиди, кислотні оксиди, основні оксиди, несолеут ‑
ворюючі оксиди, ангідриди, кислоти, основи.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; на ‑  
оч ні   —  демонстрація; дослідницькі, практич  ні   —  вико‑
нання завдань; репродуктивні, частково‑пошукові.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 3     хв.
II.     Актуалізація      опорних     знань ........................... 5     хв.
III.    Вивчення      нового     матеріалу ........................... 20     хв.
1.   Кислотні оксиди.
2.   Основні оксиди.
3.   Несолетворні оксиди.
IV.     Узагальнення      та     систематизація     знань     .................. 13     хв.
V.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
VI.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
93
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Оголошуються     результати     тематичного     оцінювання      та     проводиться    
стислий      аналіз     найпоширеніших     помилок.
Учитель     пояснює,     що     буде     вивчатися      в     новій      темі,     називає      тему     уро -ку,     просить      сформулювати     питання,     на     які     необхідно      дати     відповіді     при     
вивченні     на     уроці      нового     матеріалу.     Ці     питання     коригуються     вчителем,     
записуються     на     дошці.
II.  а ктуалізація опорних знань
Бесіда   f
—     Назвіть     основні      класи      неорганічних     сполук.
—     Які     фізичні     властивості      оксидів      ви     знаєте?
—     Які     види     кислот     існують?     На     чому     заснована      класифікація     кислот?
—     Які     елементи      переважно     входять      до     складу     кислот     —     металічні     чи    
неметалічні?
—     Які     види     основ      існують?     На     чому     заснована      класифікація     основ?
III.  вивчення нового матеріалу
Бесіда   f
Класифікація     оксидів      заснована      не     тільки     на     їх      складі,     але      й     на     їх     
властивостях,      на     їх      зв’язку      з     іншими      класами     неорганічних     сполук.      Ок-сиди     можна     назвати      родоначальниками     деяких     інших     класів     сполук.     
В     залежності     від     елемента,      що     утворює      оксид,     з     них      можуть     утворюватися     
кислоти      чи     основи.
—     Як     ви     вважаєте,      якщо      до     складу     оксиду     входить      неметалічний      еле -мент,     то     яка      речовина     з     нього      може     утворитися:      кислота      чи     основа?      Як    
можна     назвати      такий      оксид?
—     Якщо     до    складу    оксиду    входить     металічний    елемент,    то    яка     речови-на     з     нього      може     утворитися:      кислота      чи     основа?      Як     можна     назвати      такий     
оксид?
—     Як     можна     перевірити     ваші     гіпотези?
Перетворити     оксид      в     основу     чи     кислоту      можна     за      допомогою     води,      але     
не     всі     оксиди     з     водою      реагують.      Проте      перевірити     ваші     гіпотези     ми     змо -жемо.
1.     Кислотні     оксиди.
Перевіримо,    яка     речовина    утворюється    при     реакції    оксиду    неметалічного     
елемента     Фосфору     з     водою.
Демонстрація. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою   f
У     ложці      для      спалювання      речовин      з     гумовою     пробкою     запалюємо     фос-фор      і     вносимо     його     в     колбу      з     невеликою     кількістю      води.      У     воду     заздалегідь     
слід      додати     лакмус.      Пробка     повинна     щільно     закривати      колбу.     Після      зго-
94
рання      фосфору     утворений     фосфор(V)      оксид      поглинається     водою.     Колбу     
можна     легенько     похитати.
Учні     спостерігають      зміну      забарвлення     лакмусу     і     роблять      висновок     про     
утворення      кислоти      та     про      відповідність     оксидів      неметалічних      елементів     
кислотам.
PO HO HPO
25 234
32 +→ .
Розповідь учителя   f
Усі     кислотні     оксиди,      за      винятком      силіцій      оксиду     Si O
2
,     реагують     із      во-дою.     Продукти     реакцій      також     виявляють     кислотні     властивості      і     є     кисло -тами:
SO HO HSO
32 24 +→      (або      SO HO 32⋅ ).
Оксиди,  яким  відповідають  кислоти,  називають  кислотними  окси -дами.
Більшість      кислотних     оксидів      —     це     оксиди     неметалічних      елементів.    
Але      кислотні     оксиди     можуть     утворювати      і     металічні     елементи,      якщо      ці     
елементи      можуть     виявляти      дуже     високі     валентності,     вище      за      чотири.      Так,    
до     кислотних     оксидів      належать      CrO
3
,     MnO
27
.
У     деяких     джерелах      можна     зустріти     іншу      назву      кислотних    
оксидів      —     ангідриди      кислот.      Слово      «ангідрид»     буквально     означає      збез -воднена      кислота      (від      грецьких      слів      ан     —     «без»      і     гідро     —     «вода»).      Слова     
«ангідрид»     і     «кислотний      оксид»     —     синоніми.      Кожній     оксигенвмісній    
кислоті      відповідає     кислотний     оксид.
Кислоти та відповідні кислотні оксиди
кислоти
кислотний  
оксид  
(ангідрид)
кислота
кислотний  
оксид  
(ангідрид)
HSiO
23 Si O
2
HNO
3
NO25
HCO
23 CO
2
HNO
2
NO23
HSO
23 SO
2
HClO
4
Cl O
27
HSO
24 SO
3
HMnO
4
MnO
27
HPO
34 PO
25
HCrO
24 CrO
3
Формули     кислот     (але      не     всіх),      які     відповідають     кислотним     оксидам,    
можна     отримувати      при      додаванні      до     молекул     води     молекул     кислотного    
оксиду     та     записуючи     символи     елементів      у     певному     порядку:     спочатку    
Гідроген,     потім      елемент,     що     утворює      оксид,     останнім     —     Оксиген.     Напри-клад:
HO SO HSO
2223 += ;
CO HO HCO
22 23 += .
95
Але      таким      чином     можна     отримати      не     всі     формули     кислот.      Напри-клад:
NO HO HN OHNO
25 2226 3
2 +=()=      (або      NO HO 25 2
⋅ ).
2.     Основні     оксиди.
Перевіримо,    яка     речовина    утворюється    при     реакції    оксиду    металічного     
елемента     Кальцію     з     водою.
Демонстрація. Взаємодія кальцій оксиду з водою.   f
У     ста канчик     до     кальцій      оксиду     приливаємо      воду.     Перемішуємо    
і     додаємо      фенолфталеїн.
Учні     спостерігають      зміну      забарвлення     фенолфталеїну     і     роблять      висно -вок     про     утворення     основи    та    про     відповідність    оксидів     металічних    елементів     
основам .     Учні     зауважують,     що     утворився      каламутний      розчин.
Учні     разом      з     учителем     записують     рівняння     реакції:
CaOHOCaOH +→( )
2
2
.
Оксиди, яким відповідають основи, називають основними оксидами.
До     основних     оксидів      належать      оксиди     металічних     елементів.     Це,     як    
правило,     оксиди     одно-,      двох-      і     тривалентних      металів.
Більшість      з     основних     оксидів      з     водою      не     взаємодіють.     У     реакцію      з     во-дою     вступають    лише     ті     оксиди,     яким    відповідають    луги,     тому    висновки     про     
можливість    взаємодії    між     основним     металом    та    водою     можна    робити,     кори-стуючись      таблицею     розчинності      (учитель     надає      необхідні     пояснення):
NaOHONaOH
222 +→      (або      NaOH O
22⋅ );
BaOHOBaOH +→( )
2
2
     (або      BaOH O ⋅
2
).
CuOHO +→2
     не     взаємодіють,     бо     Cu OH ( )
2
     не     розчиняється     у     воді.
Основні оксиди і відповідні основи
основні оксиди відношення до води основи
NaO
2
Взаємодіють     з     водою
NaOH
KO2
KOH
SrO
SrOH ( )
2
BaO
BaOH ( )
2
AgO
2
Не     взаємодіють      з     водою
AgOH
CuO Cu OH ( )
2
FeO
23 FeOH ( )
3
96
3.     Несолетворні    оксиди.
Відомі     оксиди,      яким     не     відповідає     ні      кислота,     ні      основа,      називають     не-солетворними.     До     їхнього      числа      належать      карбон     (ІІ)      оксид      (СО),      нітроген    
(ІІ)      оксид      (NО),      нітроген     (І)     оксид      NO2
()     і     деякі      інші.      Вони     являють     собою     
гази,     що     мало     розчинні     у     воді      й     не     вступають     з     нею      в     хімічні     реакції.      Всі    
інші     оксиди     (кислотні      й     основні)      називають     солетворними.
IV.  Узагальнення та систематизація знань
1.   Узагальнення знань   f
Учитель     разом      з     учнями      складає      узагальнюючу      схему,     щодо    
класифікації    оксидів     (у     схемі     необхідно     передбачити    місце    для     розміщення     
в     ній     амфотерних      оксидів).
оксиди
Несолетворні Солетворні
Оксиди     неметалічних     
елементів          
та     оксиди     металічних    
елементів          
з     валентністю      вище     
за      ІV
Кислотні
Оксиди     металічних    
елементів          
з     валентністю      І,      ІІ,     ІІІ
Основні
2.   Виконання завдань.   f
1.     З    наведеного    нижче    переліку    випишіть     в    окремі    стовпчики    формули    
оксидів:    а)     основних;     б)     кислотних;    в)     несолеутворюючих.    Формули    оксидів:    
NaO
2
,     PO
25
,     CO
2
,     CO,      ВаО,     SO
3
,     CrО,     CuO
2
,     Si O
2
,     NO2
,     FeO,     MnO
27
.    
Які     з     них      реагують     з     водою?     Напишіть      рівняння     реакцій.
2.     Розчин,     що     утворився      при      розчиненні     газуватого     оксиду     у     воді,    
забарвлює     лакмус     у     червоний     колір.      Який     це     був      газ?      Запропонуйте      два     
варіанти     відповіді.      Напишіть      рівняння     реакцій.
3.     Гасіння    вапна      —     це    взаємодія     негашеного    вапна     з    водою.    Напишіть     
рівняння     цієї      реакції.      Назвіть     всі     речовини     за      сучасними     правилами.
4.     Чи      існують      ангідриди      безоксигенових      кислот?      Відповідь     поясніть.
5.     Заповніть    прогалини    в    наведених    схемах    реакцій,    назвіть    продукти    
реакції:
97
а)    KO HO 22+→…;         
б)      FeOH HO ( ) →…+
3
2
;
в)    SO HO 22+→…;         
г)      …→ + CO HO 22;
д)    …+ → ( ) HO SrOH
2
2
;         
е)      HSiO Si OHO
23 22 →+.
V.   д омашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.      Виконати      завдання     після      параграфа.
VI.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     просить      учнів      визначити     результати     уроку.     Чи     отримані    
відповіді     на     питання,     що     ставилися      на     початку      уроку?     Яким     чином     була    
виявлена    класифікація    оксидів?    Назвіть    основні     етапи     наукової    діяльності    
щодо     встановлення      певної     закономірності.

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1559 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: