Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 16 Тема. Солі: фізичні властивості, поширеність у природі.


Урок 16
Тема. Солі: фізичні властивості, поширеність у природі.
мета: сформувати уявлення про фізичні властивості солей, їх
поширеність у природі, значення солей в житті люди ‑
ни. Продовжити формування навичок складання фор ‑
мул солей за їх назвою. Розвивати логічне мислення.
матеріали: зразки солей.
обладнання: таблиця розчинності, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
кислоти, основи, солі, кислотний залишок, фізичні
властивості.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь;
практичні: виконання завдань та вправ; репродуктив‑
ні, частково‑пошукові; ігрові; методи контролю.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 7     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 2     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................15     хв.
1.   Фізичні властивості солей.
2.   Поширеність у природі та використання солей.
V.     Повторення      та     узагальнення      знань     .....................15     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     учнів      до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
2.   Хімічний диктант.   f
Учитель     диктує     назви      солей      —     учні     пишуть      формули.     Контроль    
здійснюється     у     формі      взаємоперевірки     або      самоперевірки     за      правильними    
відповідями,     що     написані     на     дошці.
79
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
•     Дайте     визначення      солей.
•     Які     властивості      речовин      відносять      до     фізичних?
Учитель     повідомляє     тему     уроку      і     просить      учнів      визначити     мету     уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Фізичні    властивості     солей.
Розповідь учителя   f
Солі     мають     немолекулярну     будову,      тому     всі     солі      —     за      звичайних     умов    
тверді     кристалічні     речовини    з    високими     температурами    плавлення.    Багато    
солей      добре      розчинні     у     воді,     але      багато     з     них      практично     не     розчиняють -ся.     Щоб     дізнатися      про      розчинність      тієї      чи     іншої      солі,     можна     скористува-тися     таблицею      розчинності      солей      у     воді.     Солі     можуть     мати     різний     колір.     
Багато     солей      є     безбарвними     речовинами,     але      деякі      мають     характерний    
колір.      На    приклад,     ферум     (II)      сульфат      має      зелений      колір,     ферум     (ІІІ)      хло -рид      —     темно-червоний,     а     калій      хромат     —     яскраво -жовтий.
Демонстрація   f
Учитель     демонструє     зразки     солей.
Завдання   f
Які    з    наведених    солей     є    розчинними:     NaSO
24,    AgCl,     Fe NO
3
3
(),     MgCl
2
,    
CuSO
4
,     NaBr,      BaSO
3
,     BaSO
4
,     KS2
,     Mg PO
342
().
2.     Поширеність    у    природі     та    використання     солей.
Під     час     розповіді     вчитель      демонструє     зразки     солей.     Можна     приготува -ти    мультимедійну    презентацію    з    використанням     програми     Microsoft    Office     
PowerPoint     або      ілюстрації     у     вигляді      фото.     Необхідний     матеріал     можна    
знайти     в     мережі     Інтернет     за      допомогою     пошукових     систем.
Розповідь учителя   f
У    природі     міститься     чимало    різних    солей.    Вони    складають    різні    ґрунти    
і     породи,      мінерали.      Більшість      солей      —     це     силікати.      Численні     солі      утво-рюють     цінні     руди,      з     яких     добувають     чисті     метали     —     цинк     сульфід      ZnS,    
плюмбум     сульфід      PbS,     арсен      (ІІІ)      сульфід.     Багато     різних     солей      розчинено    
в     морській     воді.
Натрій     хлорид     незамінний      у     приготуванні     їжі.      Крім     того     він     є     важли-вою      сировиною     в     хімічній     промисловості     для      добування     хлору,     хлоридної     
кислоти,     натрій     гідроксиду     та     соди.      В     природі      він     перебуває      у     вигляді     
мінералу    галіту,    а    також    у    великій     кількості    міститься     у    воді     морів,    океанів     
та     солених      озер.
Натрій     карбонат     NaCO
23 ()     більше     відомий      як     сода,     у     природі     
зустрічається      у     вигляді      кристалогідрату      NaCO HO 23 2
10 ⋅      (кристалічної     
соди),      з     неї     добувають     безводну     сіль      —     кальциновану      соду.     Сода     є     ефек-тивним      засобом      для      миття      і     чищення     посуду,      прання     білизни.
80
Калій      карбонат     ( KCO
23,     поташ)     також     використовується      для      прання    
завдяки      тому,      що     наявність      його     у     розчині      створює      лужне     середовище,     
в     якому     полегшується      прання.     
До     революції      поташ     добували     із      золи     рослин     (зола      стебел     соняшника     
містить     до     30    %     поташу).
Натрій    сульфат     ( NaSO HO 24 2
10 ⋅ ,    глауберова    сіль     або     мірабіліт)      —     цінний    
реактив      для      лабораторної     практики,     використовується      для      виготовлення     
скла.
Калій      перманганат     KMnO
4
(),     у     побуті     відомий      як     марганцівка,     є    
цінною     речовиною,      що     використовується      як     дезінфекційний      засіб     та     для     
промивання      шлунка     при      отруєннях.     Калій      перманганат     є     також     цінним    
реактивом     в     лабораторній     практиці.
Широке     застосування     мають     солі      нітратної     кислоти      —     нітрати     
(в      промисловості     їх      також     називають     селітрами).      Нітрати      Калію,     Натрію    
та     Кальцію     входять      до     складу     пороху     та     інших     піротехнічних      сумішей,    
використовується      для      добування     кисню     в     лабораторії.      В     сільському    
господарстві     широко     використовуються      нітратні     добрива.     Аргентум     нітрат    
( AgNO
3
,     ляпіс)      здавна     використовують      для      виготовлення      дзеркал.
Дуже     поширеними     солями      у     природі      є     солі      Кальцію.     Вони     трапля-ються      у     вигляді      багатьох     порід     і     мінералів.     Кальцій      сульфат      у     вигляді     
кристалогідрату     з    двома     молекулами     води     —     це    мінерал     гіпс      CaSO HO 422⋅ () .     Обпалений     гіпс      використовують      у     будівництві      для      приготування      різних    
сумішей    та    у    медицині    для     фіксації     переламаних    кінцівок.    Найпоширеніша    
сіль      Кальцію     —     це     карбонат.      Кальцій      карбонат     складає      вапняк,      крейду,     
а     також     мінерали     кальцит     та     мармур.     Крім     того,     кальцій      карбонат     складає     
оболонку     яєць     (шкаралупу),      мушлі     багатьох     молюсків     тощо.      Вапняк     вико-ристовують     у    будівництві     для     зведення    будинків.     Прожарюванням    вапняку    
добувають    вапно.    Крейдою    пишуть     на    твердих     поверхнях,    використовують     
для      побілки      стін,     додають      у     зубну      пасту,     а     також     використовують      (разом    
із      содою      і     піском)      для      виготовлення      скла.
Різні     солі      широко     застосовують     у     промисловості     для      одержання    
металів,     кислот,      у     виробництві     скла.      У     сільському     господарстві     вони     слу -жать     добривами     й     засобами     для      боротьби     із      хворобами     й     шкідниками     рос-лин.     Деякі      солі      використовують      як     будівельні     матеріали      й     ліки.
V.   Повторення та узагальнення знань
1.   Гра «Третій зайвий».   f
На    дошці     записані    три     рядки     хімічних    формул.     Учні    знаходять     «зайвого».
а)     NaCl,     Mg OH ( )
2
,     FeSO
4
,     AlPO
4
;
б)     CaCO
3
,     NaCl,     NaNO
3
,     NaF;
в)     MgSO
4
,     CaCO
3
,     NaNO
3
.
2.   Гра «Утвори пару». Скласти можливі формули солей.   f
Fe,     SO
4
,     Na,     K
2
,     Cl,     PO
4
,     Li
3
,     Ca,     CO
3
,     SO
3
,     S,      Mg.
81
3.   «Естафета».   f
Заповнимо     таблицю.      Для      цього      об’єднаємо     клас     у     групи      й     проведемо    
естафету.
Завдання     естафети:      скласти      формули     солей      і     назвати      їх.     Формулу     солі     
записати     у     відповідний      квадрат.
HCl HNO
3
HPO
3
HSO
23 HS2
HPO
34
Na
I
Ca
II
Al
III
Fe
II
VI. домашнє завдання
Скласти      казку      про      сіль.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     оцінює     вміння     учнів      складати     формули     солей      та     давати     їм    
назви.
Учитель     просить      учнів      висловитися     з     приводу      досягнення     мети     уроку.
Для     підведення    підсумків     цього     уроку     можна    використати    інтерактивну     
технологію     колективно-групового      навчання     «Незакінчене      речення».      Учи -тель    пропонує    учням    продовжити     речення:    «Найцікавішим     на    цьому     уроці     
для      мене     було…».
Додатковий    матеріал    до    уроку
Ознайомлення     із      деякими     властивостями     солей      можна     провести    
у     вигляді      гри,     візиту     гостей     із      країни     Солей.     Кожен     гість     має      табличку     
з     написом     назви      своєї     солі      і     розповідає     про      себе.
Натрій Хлорид
Я     —     звичайна     кухонна    сіль,    кожен    знає,    що    моє     ім’я    Натрій    Хлорид,    я    
добре     розчинний    у    воді     і    утворюю    кристали    кубічної    форми.    У    тілі     дорослої    
людини     міститься     більше    200     грамів    натрій    хлориду,    з    яких    45    г    розчинено    
в     крові.      Нестача      солі      в     крові     людини      згубно     впливає      на     її      здоров’я.
В     давні      часи     за      соляні     джерела     нерідко      спалахували     війни,     у     римлян     
жодне    жертвоприношення    не    обходилося     без    солі,    а    римські     легіонери     часів    
Цезаря     навіть     частину      платні     отримували      сіллю.     Про      сіль      навіть     складали     
казки.     Пригадайте     цю     казку.     Який     вислів     був      ключовим      у     ній?
82
Натрій Нітрат
Моє      друге      ім’я     Чилійська     селітра.      Ви     спитаєте,      чому     таке     дивне     
ім’я?      Я     розповім     вам      одну     цікаву     історію.      На     величезних      просторах      Чилі    
простягається     похмура    пустеля     Атакама,    яка     тягнеться     на    сотні    кілометрів.    
На     перший      погляд     —     звичайна      пустеля,     але      це     не     зовсім     так:      під     тонким     
шаром     піску     залягають      потужні     поклади     натрій     нітрату     або      натрієвої    
селітри.      Спочатку     була     думка      про      те,     що     її      можна     використовувати     для      ви-робництва     пороху,      але      з’ясувалося,     що     це     не     так      і     для      виробництва     пороху    
необхідна      калієва     селітра.      Проте      на     цьому      історія      з     Чилійською     селітрою    
не     закінчилася,     учені      встановили,      що     я     є     цінним     азотним      добривом.
кальцій  карбонат
Я     —     одна     з     найпоширеніших     сполук     на     Землі.     Мінерали     на     моїй    
основі     вкривають     близько      40     млн      км
2
     земної     поверхні.      Крейда,      вапняк,     
мармур     —     усе     це     я!      Крейда     —     це     не     тільки     відомий      вам      зубний     порошок    
та    шкільна    крейда,     її     використовують     в    паперовій     та    гумовій     промисловості.    
А     як     використовують      мармур     та     вапняк,      ви     знаєте     самі.
калій Ціанід
Я     —     дуже    отруйна     сіль,    хоча    маю    зовсім    невинний     вигляд.     Я    необхідна     
для      добування     золота     та     срібла     з     руд,     багатьох     органічних     речовин.     А     ще    
мене     додають      у     сталь      —     це     надає      її      поверхні     великої      міцності.
Натрій Гідрокарбонат
Я     належу      до     родини     кислих     солей,     бо     я     є     продуктом     неповного     
заміщення     гідрогену      кислоти      на     атоми      металу.      Я     відомий      вам      як     звичайна     
питна      сода,     але      хіміки     називають     мене     інакше:      натрій     гідроген     карбонат    
NaHCO
3
.
Розчин     питної     соди     —     складова     частина      заряду     пінного      вогнегасника.     
При     використанні      вогнегасника     сода     взаємодіє      з     сульфатною      кислотою,    
виділяється      велика     кількість     вуглекислого     газу,     який     і     утворює      велику    
піну,     а     ще     розчин     питної     соди     використовують      у     медицині,      для      зниження     
кислотності      шлункового     соку,      для      полоскання      горла      при      ангіні.

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 2013 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: