Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 15 Тема. Солі: поняття, склад і назви.


Урок 15
Тема. Солі: поняття, склад і назви.
мета: сформувати поняття про солі, визначити особливості
їх складу та назв; сформувати вміння складати форму ‑
ли солей та їх назви.
матеріали: зразки солей.
обладнання: таблиця розчинності, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
кислоти, основи, солі, металічні елементи, кислотний
залишок.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь;
практичні: виконання завдань та вправ; репродуктив‑
ні, частково‑пошукові.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 10     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 5     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................10     хв.
Поняття про солі, їх склад і назви.
V.     Закріплення     знань      та     вмінь     ........................... 15     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     учнів      до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.   Бесіда.   f
Дайте      визн       ачення     основ.
Що     таке     луги?      
Опишіть     фізичні     властивості      лугів.      
Як     можна     виявити     луги     у     розчинах?      
Як    треба     поводитися    з    лугами?    Що    необхідно     робити    при     потраплянні          
лугів     на     шкіру      або      слизові      оболонки?
2.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
75
3.   Хімічний диктант.    f
Учитель     диктує     назви      гідроксидів      —     учні     пишуть      формули.     Контроль    
здійснюється     у     формі      взаємоперевірки     за      правильними     відповідями,    
що     написані     на     дошці.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
Назвіть     основні      класи      неорганічних     сполук.      Дайте      їм     визначення.
Завдання   f
З     наведеного     переліку     випишіть      окремо     у     три      стовпчики     формули    
оксидів,     кислот,      основ:
Ca OH ( )
2
,     HNO
3
,     HO2
,    KBr,    NaOH,    ZnO,     Ca PO
342
(),     HSO
24,     Cu OH ( )
2
,    
HS2
,     NaCO
23,     FeO
23,     HCl,     KOH,     CaO,     HPO
34,     CuSO
4
,     CO
2
,     FeCl
3
,     NaCl.
Випишіть      окремо     речовини,      що     залишились      у     переліку.     Що     спільного     
в    їх     будові?     Як    ви    вважаєте,     до    якого     класу     неорганічних    сполук    відносяться     
ці      речовини?
Учитель     повідомляє     тему     уроку      і     формулює      мету     уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
Поняття     про     солі,    їх     склад     і    назви.
Розповідь учителя   f
У     побуті     ми     звикли     мати     справу     лише      з     однією     сіллю      —     кухонною,    
тобто      натрій     хлоридом      NaCl.     Однак     у     хімії     солями      називають     цілий      клас    
сполук.
З     формул,     які     виписані     в     попередньому      завданні,      видно,     що     солі      скла-даються      з     атомів     металічних     елементів      та     кислотних     залишків:     
KBr,     Ca PO
342
(),     NaCO
23,     CuSO
4
,     FeCl
3
,     NaCl,     KSO
23.
Солі     можна     розглядати     як     продукти     заміщення     атомів     Гідрогену     
в     кислоті      на     атоми      металічних     елементів.     Поварену     сіль,     наприклад,     мож-на     добути     із      хлоридної      кислоти      реакцією     взаємодії     металу     натрію     з     кис -лотою:
22 2
2
Na HClNaClH +→ +↑.
Якщо     замість     натрію    взяти     алюміній,     утвориться    інша     сіль      —     алюміній     
хлорид:
26 2332 Al HClAlC lH += +↑.
З    цих     рівнянь     реакції    видно,    що    в    продукті    реакції     —     солі      —     міститься     
атом     металічного      елемента     і     кислотний     залишок.
Солі — складні  речовини,  що     складаються  з      атомів  металічних
елементів і      кислотних залишків.
Назви     солей     складаються    із     двох    слів:    перше    слово      —     назва     металічного     
елемента     (у      називному     відмінку),      друге      —     назва      кислотного     залишку.     
76
Наприклад,     цинк     сульфід,     натрій     нітрат.     Назви      кислотних     залишків      вже     
розглядались     під     час     вивчення      кислот,      коли     складали      таблицю     кислот.     
Якщо      металічний     елемент      виявляє      змінну     валентність,     то     її      обов’язково     
вказують     у     назві     солі:     купрум      (ІІ)      нітрат,     ферум     (ІІ)      сульфат.
Формули     солей      складають     аналогічно     формулам      оксидів,     зрівнюючи    
число      одиниць     валентності      металічного      елемента     та     кислотного     залишку.     
Наприклад,     складемо      формулу     натрій     сульфату     —     солі      сульфатної     кисло -ти.     Натрій     одновалентний,      а     кислотний     залишок     SO
4
     двовалентний,     вихо-дить,     що    на    один    кислотний    залишок    припадає    два     атоми     Натрію:      NaSO
24.    
Якщо     до    складу    солі     входить     кілька    кислотних    залишків     оксигенвмісної    кис -лоти    (наприклад,      NO
3
,     SO
4
),     то    їх     беруть    у    дужки,     за     якими    ставлять    індекс,     
що     позначає     їхнє     число:     Cu NO
3
2
()     (читається     «купрум-ен-о-три-двічі»),    
Al SO
243
()     (читається     «алюміній-два-ес-о-чотири-тричі»).     Щоб     простіше    
складати     формули,     можна     користуватися     наступним     алгоритмом,     склав -ши     формули     натрій     фосфату,     алюміній      силікату     і     плюмбум     (IV)      сульфату:
1.      Записуємо     символи     ме-талічного      елемента     (на     
пер     шому     місці)      і     кислот-ного     за     лишку     та     вказуємо    
валент    ності
NaPO
I
4
III
AlSi O
III
3
II
PbSO
IV
4
II
2.      Обчислюємо     найменше     
спільне      кратне     для      значень     
валентностей
I     і     ІII     =     3 ІІI     і     IІ      =     6 ІV     і     II      =     4
3.      Знаходимо     індекси,     роз-діливши     найменше      спільне     
кратне     на     валентність
3:      I     =     3     (Na)    
3:      III     =     1    
PO
4
()
6:      III     =     2     (Al)     
6:      II      =     3    
Si O
3
()
4:      IV     =     1     (Pb)     
4:      II      =     2     SO
4
()
4.      Записуємо     індекси      після     
символів     металу     і     кислотно-го      залишку
Na PO
3
I
4
III
Al Si O
2
III
3
II
()3
Pb SO
IV
4
II
()2
Деякі      солі,     що     широко     використовуються      в     побуті,     крім     наукових    
мають     побутові     (традиційні)     назви.     Наприклад,     ви     вже      знаєте,     що     натрій    
хлорид     NaCl     називають     кухонною      (повареною,      кам’яною)     сіллю,     натрій    
карбонат     NaCO
23     —     сода,     калій      карбонат     KCO
23     —     поташ.
V.   Закріплення знань та вмінь
1.   Гра.   f
Формування     вмінь      складати     формули     солей      можна     провести     у     вигляді     
гри.     Для      цього      заздалегідь      треба      виготовити     два      кубики.      На     гранях     одного    
кубика     написати     метали     (з      валентністю),      а     на     гранях     іншого      —     кислотні    
залишки     (також      вказуючи      валентність).     Учні     по     черзі     викидають     кубики    
і     з     символів,      які     випали,      складають     формули     солей.
77
2.   Завдання.   f
1)     Назвіть     солі:     KSO
24,     Cr NO
3
3
(),     MgCl
2
,     CuSO
4
,     SnCl
2
,     AgNO
3
,    
AlPO
4
,     BaSO
3
,     BaS,     BaSO
4
,     NaSi O
23,     NaBr,      MnSO
4
,     AgS
2
,     Mg PO
342
().    
Укажіть     над      формулами     значення      валентності      металічного      елемента     і     кис -лотного      залишку.
2)     Складіть      формули     наступних     солей:     кальцій      хлориду,     магній     кар -бонату,     цинк    нітрату,     алюміній     нітрату,     калій     карбонату,    натрій    сульфату,     
кальцій      силікату,      аргентум     хлориду,     магній     сульфіту,      алюміній      сульфіду.
3)     Складіть      формули     солей,     утворених     Калієм     та     Кальцієм     і     всіма     
сульфуровмісними     кислотами.
4)     Обчисліть    маси:    а)     0,35    моль    хром    (ІІІ)     сульфату;     б)     0,7    моль    кальцій     фториду.
VI. домашнє завдання
Вивчити     назви      та     формули     кислотних     залишків.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Що     необхідно      знати      для      складання     формул     солей?     Що     слугує     «під-казкою»?
Учитель     просить      учнів      оцінити      свої      досягнення     по     написанню     формул    
солей      і     підняти      руки,      вказуючи      свій      результат      («задовільно»,     «добре»,    
«відмінно»).    
Які     питання     відносно     солей      слід      розглянути     на     наступному      уроці?

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1200 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: