hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 14 Тема. основи: поняття, склад і назви, класифікація, виявлення, використання.

Урок 14
Тема. основи: поняття, склад і назви, класифікація, виявлення, використання.
мета: сформувати поняття про основи, визначити особли ‑
вості їх складу та назв, розглянути фізичні властиво ‑
сті основ і ознайомитися з класифікацією основ по їх
розчинності; сформувати вміння складати формули
основ, давати їм назви та вміння виявляти луги за до ‑
помогою індикаторів. Розглянути використання основ
та правила техніки безпеки під час роботи з основами;
розвивати вміння творчо використовувати отриману
інформацію.
матеріали: зразки миючих засобів, зразки основ, метилоранж,
лакмус, фенолфталеїн, натрій гідроксид, кальцій
гідроксид, пробірки, вода.
обладнання: таблиця розчинності, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
основи, луги, кислоти, індикатори, розчинність, агре‑
гатний стан.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; на‑
очні: демонстрація, лабораторний дослід; практичні:
виконання завдань; репродуктивні, частково‑пошукові,
творчі; інтерактивні.
структура уроку
I.     Організаційний     етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 3     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ........................... 20     хв.
1.   Поняття про основи, їх склад і назви.
2.   Фізичні властивості основ.
3.   Виявлення основ.
4.   Використання основ.
5.   Правила техніки безпеки під час роботи з лугами.
V.     Закріплення     та     узагальнення      знань ..................... 14     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
70
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     учнів      до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка     виконання     письмових     завдань      проводиться     усно.
2.     За      необхідності     проводиться     додатковий      хімічний     диктант      на     знан-ня     формул     кислот     для      всього     класу      або      перевірочна      робота     на     картках      для     
окремих     учнів.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1.     Назвіть     основні      класи      неорганічних     сполук.
2.     Які     елементи      —     металічні     чи     неметалічні      —     входять      до     складу    
кислот?
3.     Яких     правил     безпеки      слід      дотримуватися     при      роботі      з     кислотами    
і     чому?
Мотивація   f
Кислоти    входять     до    складу    деяких    миючих     засобів    (учитель    демонструє    
зразки     миючих      засобів     з     етикетками).     Але      є     миючі     засоби     (наприклад,     
для      чищення     поверхні     кухонних      плит),     до     складу     яких     входять      не     менш    
небезпечні    їдкі     речовини,     ніж     кислоти.    На    етикетках     таких     засобів    написа-но,    що    до    їх     складу    входять,    наприклад,    їдкий     натр,    їдке     калі.    Ці    речовини    
є     протилежними     за      своїми     властивостями     до     кислот.
Як     ви     думаєте,     до     якого      класу      неорганічних     сполук     вони     можуть     на-лежати?
Учитель     повідомляє     тему     уроку      і     просить      сформулювати     питання,     які    
слід      розглянути     на     уроці.      Ці     питання     коригуються     вчителем,      записуються    
на     дошці      й     можуть     слугувати      планом     уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Поняття     про     основи,     їх     склад     і    назви.
Розповідь учителя   f
Основи     є     хімічними     протилежностями      кислот.      Вони     також     скла-дають      досить     великий     клас     сполук.      Неорганічні      основи     ще     називають    
гідроксидами,     тому    що    вони    складаються    з    двох    частин:     атомів    металічних    
елементів      і     гідроксигруп     OH.      Наприклад,     NaOH,     Ca OH ( )
2
,     AlOH ( )
3
.
Основи     —     складні      речовини,      що     складаються     з     атома      металічного      еле -мента      і     однієї      або      декількох      гідроксигруп     OH.
Гідроксигрупа     є     одновалентною,      тому     число      гідроксигруп     у     складі    
основи     дорівнює     валентності      металічного      елемента.      Назви      гідроксидам     
давати     досить     просто:     назва      складається      з     двох     слів:     перше     —     назва     
металічного     елемента,     а    друге      —     слово     «гідроксид».    Якщо     металічний    еле -
71
мент     може     виявляти      декілька     валентностей,      то     в     назві     також     вказується    
його     валентність      римськими     цифрами     в     дужках.     Наприклад:
NaOH
I
     —     натрій     гідроксид;
Ca OH
II
( )
2
     —     кальцій      гідроксид;
Завдання для закріплення   f
Учитель     пише      на     дошці      формули     гідроксидів,      учні     повинні      дати     їм    
назви,     а     потім,     навпаки:     учитель      пише      або      вимовляє      назви      гідроксидів,     
а     учні     складають     формули.
2.     Фізичні    властивості     основ.
Розповідь учителя   f
Основи     поділяються     на     розчинні     та     нерозчинні     у     воді      (учитель     звертає     
увагу      учнів      на     таблицю     розчинності).     Розчинні     основи     називають     лугами.
Луги     —     тверді      речовини     білого      кольору,     без     запаху,      милкі      на     дотик,    
добре      розчинні     у     воді      й     спирті.     При     розчиненні     у     воді      лугів     виділяється      ве-лика     кількість     теплоти      і     розчин     розігрівається.     Тверді     гідроксиди     Натрію    
і     Калію     настільки      гігроскопічні      (поглинають     газувату     воду     з     повітря),    
що     на     повітрі     розпливаються.      На     відміну      від     всіх      лугів,      кальцій      гідроксид     
(гашене      вапно)     малорозчинний     у     воді.     Його     насичений     розчин     називають    
вапняною      водою,     а     суспензію      у     воді      —     вапняним      молоком.
Нерозчинні     гідроксиди     —     за      звичайних     умов     тверді      речовини     різного    
забарвлення,    без    запаху,     не    проводять     електричний    струм     і    не    притягують -ся     магнітом,      звісно,     у     воді      не     розчиняються.
Демонстрація   f
Учитель     демонструє     зразки     основ:     Cu OH ( )
2
     —     блакитного     кольору,    
Fe OH ( )
3
     —     бурого,      NiOH ( )
2
     —     блідо-зеленого,     Cr OH ( )
3
     —     сіро-зеленого    
кольору.     Учні     роблять      в     зошитах     узагальнюючу      схему.
Гідроксиди (основи)
    
LiOH,      NaOH,     KOH,     RbOH,     CsOH,     
Ca OH ( )
2
,     Sr OH ( )
2
,     Ba OH ( )
2
розчинні у воді (луги)
    
AlOH ( )
3
,     Fe OH ( )
2
,     Cr OH ( )
3
    
тощо
Нерозчинні у воді
Гідроксиди     Натрію     і     Калію     при      нагріванні     плавляться     і     киплять    
без     розкладання.     На     відміну      від     натрій     гідроксиду     і     калій      гідроксиду    
гідроксиди     лужно-земельних      металів     під     час     нагрівання     розкладаються    
на     оксид      металічного      елемента     та     воду.
72
3.     Виявлення     основ.
Розповідь учителя   f
Так      само     як     і     кислоти,     луги     можна     виявити     у     водних     розчинах    
за      допомогою     індикаторів.     У     присутності      лугу     лакмус     забарвлюється    
в     синій      колір,     а     метилоранж     —     у     жовтий.     Кращим     індикатором     на     луги    
є     фенолфталеїн     —     у     нейтральному      середовищі      (у      чистій     воді)     і     кислотно-му     середовищі      він     безбарвний,      а     в     присутності      лугу     здобуває     яскраве      ма-линове     забарвлення.     Але      нерозчинні     гідроксиди     забарвлення     індикаторів     
не     змінюють.
забарвлення деяких індикаторів у кислотному,   
нейтральному і лужному середовищах
Індикатор
Забарвлення в розчині
у кислому сере­
довищі
у нейтральному
середовищі
у лужному   
середовищі
Лакмус Червоний Фіолетовий Синій
Метилоранж Червоний Оранжевий Жовтий
Фенолфталеїн Безбарвний Безбарвний Малиновий
Лабораторний дослід №  2. дія розчину лугу на індикатори.
Роздивіться      видані     вам      у     пробірках      зразки     гідроксидів      Натрію    
і     Кальцію.     У     якому     агрегатному      стані     вони     перебувають?      Долийте     до    
кожної     пробірки     по     3    мл     води     і     акуратно     перемішайте,     постукуючи      по    
пробірці     пальцем.     Що     спостерігаєте?      Який     висновок     можна     зробити      про     
розчинність      цих      речовин      у     воді?     Порівняйте     отримані     результати     з     дани-ми     таблиці      розчинності.     Розділіть     вміст      кожної     пробірки     на     три      частини.    
До    однієї     з    них     додайте     2—3    краплі    розчину     лакмусу,    до    двох    інших     —     ме-тилоранжу     і     фенолфталеїну.     Яке      забарвлення     мають     індикатори?
Учні     записують     спостереження     та     висновки      в     зошит.
4.     Використання     основ.
Розповідь учителя   f
На     практиці     здебільше      використовуються      тільки     луги,      в     першу     чергу     
натрій     гідроксид      та     кальцій      гідроксид.     Кальцій      гідроксид      має      технічну     на-зву      «негашене     вапно».      Його     використовують      здебільше      у     будівництві      для     
приготування      різних     будівельних      сумішей:     штукатурка,     шпаклівка     тощо.     
Вапняним      молоком     (суспензією      кальцій      гідроксиду     у     воді)     навесні     фарбу -ють      низ      стовбурів      дерев,      щоб      застерегти     від     мурах.     Також     кальцій      гідро-ксид     використовують      у     цукровій     промисловості,     для      виготовлення      зубних    
паст.     Натрій     гідроксид      використовується      при      виробництві     мила,      миючих     
засобів,      ліків,      у     шкіряній     промисловості,     для      очищення      нафти      тощо.
73
5.     Правила     техніки    безпеки     під    час     роботи    з    лугами.
Розповідь учителя   f
Луги     є     їдкими      речовинами:     вони     роз’їдають     шкіру,     деревину,      папір,    
спричиняють      серйозні     опіки      шкіри     і     слизових     оболонок.      Недарма     натрій    
гідроксид      називають     їдким      натром,      а     калій      гідроксид      —     їдким      калі.     Во-вняна      тканина,     занурена     в     концентрований      розчин     натрій     гідроксиду,     
набухає      й     перетворюється      в     драглеподібну      масу.     Якщо      розчин     лугу,    
що     потрапив     на     руку,      не     змити      водою,     шкіру      починає      щипати,     і     незабаром     
утворюється     виразка.     При     роботі      з     лугами     потрібно     особливо     берегти      очі,     
тому     рекомендується      надягати     захисні      окуляри.    
V.   Закріплення та узагальнення знань
Завдання   f
1)     Підкресліть     основи     в     наведеному     переліку:     KOH,     CaCO
3
,     Ca OH ( )
2
,    
HCO
23,     KS2
,     NаOH,     HF,     Ba OH ( )
2
,     SO
2
,     HPO
34,     AlOH ( )
3
,     HBr,     FeО,    
Fe OH ( )
3
,     HS2
,     HSO
24,     Zn OH ( )
2
,     CO
2
,     LiOH.
2)     Складіть      формули     гідроксидів      Калію,     Магнію,     Стануму     (ІІ),      Цин-ку,     Алюмінію,     Купруму     (ІІ),      Плюмбуму     (IV),     Барію.     Формули     лугів    
підкресліть.
3)     Гідроксиди     Феруму     (ІІІ),     Цинку     при      нагріванні     розкладаються    
на     відповідний      оксид      і     воду.     Напишіть      рівняння     реакцій.
4)     Дано     дві    пробірки    з    прозорими    розчинами.     Відомо,     що    в    одній     з    них     
кислота,     а     в     іншій      луг.      Як     можна     визначити     вміст      пробірок?
5)     Обчисліть     масу,     яку      має      порція     ферум     (ІІ)      гідроксиду     кількістю      ре-човини     0,2     моль.
6)     Обчисліть     кількість     речовин      гідроксидів,      що     містяться      в:      а)      20    г    
натрій     гідроксиду;      б)      10,3    г     хром     (ІІІ)      гідроксиду.
 Завдання для роботи в малих групах по узагальненню    f
матеріалу.
Складіть     сенкен     за      темою     «Основи».
Тема     (іменник)     ___
Опис     (2      прикметники)     ___
Дія     (3      дієслова)     ____
Ставлення     (фраза     —     4     слова)     ____
Перефразування     сутності,     синонім      (1      слово)     ____
VI. домашнє завдання
Вивчити     параграф     підручника.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель    просить     учнів     висловитися    з    приводу     досягнення    цілей     уроку.
Для     підведення    підсумків     цього     уроку     можна    використати    інтерактивну     
технологію     колективно-групового      навчання     «Незакінчене      речення».      Учи -тель     пропонує     учням     продовжити      речення:     «Найважливішим      відкриттям     
на     цьому      уроці      для      мене     було…».

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1837 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: