Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 13 Тема. кислоти: поширеність у природі, виявлення, використання. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.


Урок 13
Тема. кислоти: поширеність у природі, виявлення, використання. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
мета: ознайомити з поширеністю кислот у природі та їх ви ‑
користанням, сформувати вміння виявляти кислоти за
допомогою індикаторів; розглянути правила безпеки
при роботі з кислотами; розвивати вміння логічно та
критично мислити, творчо використовувати отриману
інформацію.
матеріали: розчини хлоридної та сульфатної кислот, розчини
лакмусу та метилоранжу, дві пробірки, папір, концен‑
трована сульфатна кислота, скляна паличка, нагрі‑
вальний прилад.
обладнання: таблиця розчинності, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
кислоти, основність, індикатори, індикаторний папір,
густина.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь; наоч ‑
ні   —  демонстрації,  лабораторний  дослід;  практичні:
виконання завдань; репродуктивні, частково‑пошукові,
творчі; інтерактивні; методи контролю: диктант.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 2     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 5     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ............................15     хв.
1.   Поширеність кислот у природі.
2.   Виявлення кислот.
3.   Використання кислот.
4.   Правила техніки безпеки при роботі з кислотами.
V.     Узагальнення     та     систематизація     знань     .................. 15     хв.
VІ.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання.     Учитель     повідомляє     тему     уроку,     формулює      цілі      уроку,    
пригадуючи      ті      питання     учнів,      які     не     були     розглянуті     на     минулому      уроці.
65
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
2.   Хімічний диктант   f
Проводиться     диктант      на     знання     формул     кислот.      Учитель     говорить     на-зву      кислоти,     учні     на     аркушах     записують     її      формулу.
III.  актуалізація опорних знань
Бесіда   f
1)     Дайте     визначення      кислотам.
2)     Що     називають     кислотним     залишком?
3)     Як      визначають      валентність      кислотного     залишку?
4)     Чим      обумовлені     загальні     властивості      кислот?
5)     За      якими     ознаками      класифікують      кислоти?     Наведіть     приклади.
6)     Опишіть      фізичні     властивості      кислот.
IV. вивчення нового матеріалу
1.     Поширеність    кислот    у    природі.
Учитель    запитує     учнів,     що    їм    відомо    про     поширеність    кислот    у    природі     
з     минулого     уроку.
Розповіді учнів   f
Учні,     що     підготували      повідомлення,     розповідають     про      поширеність    
деяких     певних     кислот     у     природі      та     в     побуті     (наприклад,      про      мурашину,    
оцтову,      нітратну,     ортофосфатну,     хлоридну      кислоти).      Учитель     доповнює     
та     узагальнює     висловлювання      учнів.
Розповідь учителя   f
Кислоти     є     дуже     поширеними     речовинами.     У     своєму     житті     ви     дуже    
часто      з     ними     стикаєтесь.      В     багатьох     овочах,      фруктах     і     ягодах     містяться     
органічні      кислоти      —     лимонна,     яблучна,     щавлева,     виноградна,      винна,    
янтарна.     При     скисанні     продуктів      також     утворюються     кислоти.     Навколо    
нас     зустрічаються      також     неорганічні      кислоти.     Навіть     прісна     вода     містить    
невеликі     домішки     карбонатної      кислоти      завдяки      розчиненню      в     ній     вугле -кислого     газу.    Дощова     вода    часто     містить    домішки    сульфітної    або     сульфідної    
кислот,     які    потрапляють    у    повітря     під    час    виверження     вулканів.     У    шлунку    
завжди      міститься      розчин     хлоридної      кислоти.
2.     Виявлення     кислот.
Розповідь учителя   f
Як     же     хіміки     судять     про      наявність      кислот     в     тих      чи     інших     розчи -нах,     або      чи     є     дана     речовина     кислотою?     Розчини     кислот     мають     кислий    
смак,      але      в     лабораторії     пробувати      речовини     на     смак     категорично     заборо-няється      —     це     може     привести     до     опіків      і     отруєнь.     Для      виявлення     кислот    
66
використовують      індикатори      —     складні      органічні      речовини,      що     змінюють     
своє     забарвлення     в     присутності      кислот.      З     них      найбільш      відомий      лакмус    
і     метилоранж.     Лакмус     виділяють     із      особливого     виду     лишайників      у     вигляді     
темного      порошку.      Водяний     розчин     лакмусу     має      фіолетове     забарвлення,    
а    в    присутності     кислоти     стає     червоним.     Замість     лакмусу    можна    використа -ти     інший     індикатор      —     метиловий     оранжевий     (метилоранж)      —     барвник,    
що     утворює      жовтогарячі     розчини.     При     підкисленні      він     червоніє,     подібно     
лакмусу.
Частіше    за     все    індикатори     використовують     у    вигляді     розчинів     —     у    воді     
або      в     спирті.     Зручніше      використовувати     так      званий     індикаторний      папір.    
Це    звичайний    папір,    просочений     розчином     індикатору,     а    потім     висушений.     
У     продаж      він     попадає      у     вигляді      тоненьких     смужечок.
Лабораторний дослід №  1. дія кислот на індикатори.
Відкрийте     склянку     із      хлоридною     кислотою.     Перевірте,     чи     має      вона     за -пах.     Налийте     у     дві     пробірки     по     1    мл     хлоридної      кислоти.     В     одну     пробірку    
додайте      одну-дві     краплі     розчину      лакмусу,     а     в     іншу      —     метилоранжу.      Як    
змінилося      забарвлення     індикаторів?     Зробіть     аналогічний     дослід     з     розчи -ном      сульфатної     кислоти.
Учні     записують     спостереження     у     зошит.
Що     спільного      між      хлоридною     і     сульфатною      кислотами?      Чим     вони    
розрізняються?
3.     Використання     кислот.
Розповідь учителя   f
Кислоти     є     одними      з     найважливіших      речовин      у     промисловості,    
і    не    тільки    в    хімічній.    Найбільша    увага     приділяється    сульфатній,     нітратній,     
хлоридній     та     фосфатній     кислотам.      Їх      добувають     на     хімічних     заводах      у     ве-личезних     кількостях,      особливо     сульфатну.     Часто      навіть     про      рівень     розвит-ку     якої-небудь      країни     судять     по     тому,      скільки      вона     виробляє     сульфатної    
кислоти.     А     це     саме     тому,      що     сульфатну     кислоту      (як      і     інші     кислоти)     вико-ристовують      майже     у     всіх      галузях      народного      господарства.      Без     цих      кислот    
неможливо    виготовляти    метали,     тканини,    папір,    мінеральні    добрива     тощо.     
Величезні      об’єми     сульфатної     кислоти      витрачаються      у     виробництві     кольо -рових      металів,     мийних      засобів,      ліків     і     барвників,     вибухових     матеріалів,    
акумуляторів      і     сірників.
У     великих     кількостях     кислоти      використовує      і     харчова      промисловість,    
і     не     тільки     як     смакові      приправи      для      надання     кислого      смаку.     В     більшості     
випадків     кислоти      (оцтова,      лимонна,     бензойна,      винна,     щавлева)     використо-вуються      як     консерванти     —     речовини,      які     уповільнюють      псування     харчо -вих      продуктів.
Майже     в     кожному     домі     є     оцет     (розчин      оцтової      кислоти)     і     лимонна    
кислота      для      приготування      їжі.      В     домашній      аптечці      завжди      знайдеть-ся     аскорбінова      кислота      (вітамін      С),     ацетилсаліцилова      кислота      (аспірин)     
і     борна      кислота      (її     розчин     використовується      для      дезінфекції).     (Учитель     
демонструє     харчові      добавки      та     ліки,     про      які     йде      мова.)
67
4.     Правила     техніки    безпеки     при     роботі    з    кислотами.
Розповідь учителя   f
Кислоти     відносяться      до     їдких      речовин.     При     потраплянні     на     шкіру     
або      слизові      оболонки      з’являються     хімічні     опіки,     а     при      потраплянні    
концентрованої     сульфатної     кислоти      —     навіть     обвуглювання      шкіри.    
(Демонстрація.      Обвуглення     паперу     концентрованою     сульфатною      кисло -тою.)     При    потраплянні    на    одяг    з’являються    дірки:    одразу    або     після     прання    
(в      залежності     від     кількості     кислоти).      Тому     з     кислотами,     особливо     з     кон -центрованими      треба      поводитися     вкрай      обережно.      Працювати     з     ними     бажа-но     в     гумових     рукавичках.     Якщо      кислота      випадково     потрапила     на     шкіру,    
її      треба      негайно      змити      великою     кількістю      проточної      води,      а     потім      при     
необхідності     змочити     ушкоджену      ділянку      шкіри     слабким     розчином      соди.
При     розчиненні     концентрованих      кислот     у     воді      виділяється      велика    
кількість     теплоти.     Якщо      наливати     воду     в     склянку     з     концентрованою     кис -лотою,     то     вода     збирається     на     поверхні     (густина     концентрованих      кислот    
більша     за      воду)     і     під     дією     теплоти,     що     виділяється      при      розчиненні,      може    
закипіти     і     почати     розбризкуватись.     Тому     при      розбавленні      концентрова-них      кислот     обов’язково      треба      наливати     тільки     кислоту      у     склянку     з     водою,    
а     не     навпаки.
V.   Узагальнення та систематизація знань
Бесіда   f
1)     Дайте     визначення      кислотам.
2)     Чому     у     кислот     є     як     спільні,      так      і     суто     власні     властивості?
3)     Назвіть     групи,     на     які     розділяють     кислоти      за      різними      ознаками,     
і     наведіть     приклади.
4)     Які     речовини     називають     індикаторами?
5)     Яке     забарвлення     мають     лакмус     і     метилоранж:     а)      у     воді;     б)      у     розчині     
кислоти?
6)     При     додаванні      лимону      чай      стає      світлішим,     а     при      додаванні      оцту    
борщ     стає      яскраво -червоним.      Як     пояснити     ці      зміни      забарвлення?
7)     Чому     ми     не     помічаємо     присутності      кислот     у     дощовій     воді?
8)     Чому     сульфатну     кислоту      називають     «кров’ю      хімічної    
промисловості»?
Завдання   f
1.     Підкресліть     кислоти      в     наведеному     переліку:     CaCO
3
,     HCO
23,     KS2
,    
HNO
3
,     HF,     BaCl
2
,     SO
2
,     HPO
34,     NaCl,     HCl,     Ca OH ( )
2
,     HBr,     HClO
4
,     FeO,    
HS2
,     HSO
24,     KSO
24,     HO2
,     NO
2
,     HSeO
24.
2.     Складіть      формули     кислот     за      кислотними      залишками      (умовна     
валентність      зазначена):
SO
II
3
,  SO
II
4 ,  PO
III
4 ,  Si O
II
3
,  Br
I
,  S
II
,  F
I
.
Дайте      назви      відповідним      кислотам.
68
3.     Напишіть     формули     хлороводневої,     бромоводневої,     сірководневої     
кислот.      До     якого      типу     кислот     вони     належать?     Яку      основність     мають.
4.     Дано     дві    пробірки    з    прозорими    розчинами.     Відомо,     що    в    одній     з    них     
кислота,    а    в    іншій     вода.    Запропонуйте     метод,    за     яким    можна    знайти,     в    якій    
з     пробірок     кислота.
5.     Обчисліть     масу     0,5     моль     сульфатної     кислоти.
 Завдання для роботи в малих групах по узагальненню    f
матеріалу
Складіть     сенкен     за      темою     «Кислоти».
Тема     (іменник)     ___
Опис     (2      прикметники)     ____
Дія     (3      дієслова)     ___
Ставлення     (фраза     —     4     слова)     ____
Перефразування     сутності,     синонім      (1      слово)     ____
VІ. домашнє завдання
Вивчити     параграф.      Виконати      завдання.
VIІ.  Підбиття підсумків уроку
Учні     аналізують     досягнення     цілей      уроку.     Учителеві      потрібно     надати    
відповіді    на    питання,    які    не    були    розглянуті    під    час    уроку.    Учитель    оцінює    
результати     діяльності     учнів      на     уроці.

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 4056 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: