Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 12 Тема. кислоти: поняття, склад і назви, класифікація, фізичні властивості.


Урок 12
Тема. кислоти: поняття, склад і назви, класифікація, фізичні властивості.
мета: сформувати поняття про кислоти, визначити особли ‑
вості їх складу та назв, порівняти кислоту за складом
та ознайомитися з класифікацією кислот; розглянути
фізичні властивості кислот; розвивати вміння порівню ‑
вати та систематизувати.
матеріали: зразки кислот.
обладнання: таблиця розчинності, Періодична система хімічних
елементів Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
складні речовини, валентність, фізичні властивості,
кислоти, кислотний залишок, безоксигенові та окси‑
геновмісні кислоти, основність кислот.
Тип уроку: комбінований.
методи  
навчання:
пояснювально ‑ілюстративні  —  бесіда, розповідь;
наочні  —  демонстрації; практичні  —  самостійна ро ‑
бота з підручником, виконання вправ; репродуктивні,
частково‑пошукові, методи контролю  —  диктант.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 1     хв.
II.     Перевірка      домашнього      завдання    ....................... 10     хв.
III.    Актуалізація      опорних     знань ........................... 3     хв.
IV.     Вивчення      нового     матеріалу ........................... 20     хв.
1.   Склад і назви кислот.
2.   Класифікація кислот.
3.   Фізичні властивості кислот.
V.     Закріплення     та     узагальнення      знань ..................... 7     хв.
VI.     Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
VII.    Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Привітання,     перевірка      готовності     учнів      до     уроку.
II.  Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка виконання письмових завдань      f
(усно або на дошці).
Учням,     що     відповідають,      додатково      ставлять     теоретичні     питання.
2.   Хімічний диктант.   f
Учитель     диктує     назву      оксидів      —     учні     пишуть      формулу,     якщо      учи -тель     диктує     формулу     —     учні     записують     назву      речовини.      Пропонується    
60
11     пунктів      диктанту,      оцінка     відповідає     кількості     правильних      відповідей.
Можливий    текст     диктанту:      PO
25
,     SO
2
,     NaO
2
,    MgO,    CaO,     MnO
27
,    калій     
оксид,     ферум     (ІІ)      оксид,     нітроген     (ІV)      оксид,     цинк     оксид,     аурум      (ІІІ)      оксид.
3.     Повідомлення учнів про застосування та поширення    f
оксидів у природі.
III.  актуалізація опорних знань
Мотивація   f
1.     Що     спільного      між      лимоном,      томатом,     квашеною      капустою,      щавлем    
та     кефіром?
2.     Чому     від     кропиви     виникає     подразнення     шкіри?
3.     Чому     чай      після      додавання     лимону      світлішає?
Учитель     повідомляє     тему     уроку      і     запитує      в     учнів,      що     їм     відомо     про     
кислоти.
Встановлення цілей   f
Учитель    просить     сформулювати    питання,    які    слід     розглянути    на    уроці.     
Ці     питання     коригуються     вчителем,      записуються     на     дошці      й     можуть     слу -гувати     планом     уроку.
Учитель    запитує,    чи    є    якісь    очікування    та    побоювання     щодо    теми    уроку.
VI. вивчення нового матеріалу
1.     Склад     і    назви     кислот.
Розповідь учителя   f
У     лимонах     і     грейпфрутах     міститься      лимонна     кислота,     у     щавлі     —     щав -лева,     у     яблуках     —     яблучна,     а     в     оцті,     що     утворюється     при      бродінні     вино-градного     або      яблучного      соку,      —     оцтова.      Все     це     приклади      органічних    
кислот.      Серед      кислот     є     й     неорганічні      речовини.      До     числа      неорганічних    
(мінеральних)      кислот     відносяться      сульфатна     (сірчана)     і     хлоридна      (соляна)    
кислоти.
Робота з таблицею   f
Учні     записують     у     зошитах     таблицю     «Формули     й     назви      кислот».     Спо -чатку     заповнюються     стовпчики    «Назва»,    «Формула»,     «Традиційна    назва».    
Учитель     заповнює      таблицю     разом      з     учнями,     пояснюючи     кожну     формулу.    
Слід     приділити     увагу      правилам,     за      якими     надаються     назви      кислот.
Учням     надається      завдання:      порівняйте     склад      кислот     та     визначте    
спільне.      Діти     роблять      висновки      про      наявність      Гідрогену      у     всіх      кислотах,     
визначають,    що    символ    Гідрогену     стоїть     на    першому    місці    у    формулах     кис -лот.
Учитель     зауважує,      що     саме     наявність      атома      Гідрогену      визначає    
особливі     властивості      кислот     і     надає      їм     кислого      смаку      (звідси     й     назва      всього    
класу).     Учитель     додає,      що     у     формулах      кислот     можна     виділити     кислотний    
залишок,      звертає      увагу,      що     до     складу     кислотного     залишку     може     входити     
атом     чи     група      атомів.
61
Учні за допомогою вчителя дають визначення кислот:   f
Кислоти     —     складні     речовини,     до    складу    яких    входять     атоми     Гідрогену     
й     кислотний     залишок.
Учитель     пояснює,     що     за      кількістю      атомів     Гідрогену      визначається    
валентність      кислотного     залишку.      Важливо     підкреслити,     що     валентність     
стосується     всього     кислотного     залишку,      а     не     окремих     атомів,     тому     в     даному    
випадку     вона     умовна.
Учні     продовжують     заповнювати     таблицю     і     записують     у     відповідний     
стовпчик     кислотні     залишки     та     їх      валентності.     Учитель     доповнює      таблицю    
назвами      кислотних     залишків.
найважливіші кислоти
Назва Формула
Традиційна
назва
кислотний
залишок   
і його  
валентність
Назва  
кислотного
залишку
Боратна HBO
33 борна
BO
III
3
борат
Бромідна
HBr
бромоводнева
Br
I
бромід
Дихроматна HCrO
227
дихромова
CrO
II
2 7
дихромат
Етанова CH COOH
3
оцтова CH COO
I
3
ацетат
Йодидна
HI
йодоводнева
I
йодид
Карбонатна HCO
23 вугільна
CO
II
3
карбонат
Нітратна HNO
3
азотна
NO
I
3
нітрат
Нітритна HNO
2
азотиста
NO
I
2
нітрит
Перманганатна HMnO
4
марганцева
MnO
I
4
перманганат
Перхлоратна HClO
4
хлорна
Cl O
I
4
перхлорат
Силікатна HSiO
23 кремнієва
Si O
II
3
силікат
Сульфатна HSO
24 сірчана
SO
II
4
сульфат
Сульфітна HSO
23 сірчиста
SO
II
3
сульфіт
62
Назва Формула
Традиційна
назва
кислотний
залишок   
і його  
валентність
Назва  
кислотного
залишку
Сульфідна HS2
сірководнева
S
II
сульфід
Фосфатна HPO
34
фосфорна,         
ортофосфорна PO
III
4
фосфат
Фторидна HF
фтороводнева,     
плавікова F
I
фторид
Хлоридна HCl
хлороводнева,     
соляна
Cl
I
хлорид
Ціанідна HCN синільна
CN
I
ціанід
2.     Класифікація    кислот.
За    різними     ознаками     кислоти     розділяють    на    групи.    Таких    ознак     досить    
багато.     Учитель     пропонує     учням     порівняти      формули     кислот     і     визначити    
одну     з     таких      ознак.     Учні     визначають,     що     одна     з     таких      ознак      —     наявність     
атомів     Оксигену     в     складі     кислот.     
Учитель     повідомляє,      що     за      вмістом      Оксигену     кислоти      розділяють    
на     оксигенвмісні      і     безоксигенові.     Учні     складають     відповідну     схему     
класифікації     кислот     і     наводять     приклади,     користуючись      таблицею.
Оксигенвмісні    кислоти     можна    розглядати    як    продукти    приєднання     мо-лекули     води     до     молекули     деяких     оксидів.     До     безоксигенових      кислот     нале-жать    розчини    деяких    газів    у    воді.    Наприклад,    хлоридна     кислота      —     це    роз-чин      газуватого     хлороводню      HCl     у     воді,     фторидна     —     розчин     фтороводню     
HF,     сульфідна      —     розчин     сірководню      HS2
     тощо.
Учитель    звертає     увагу     учнів     на    кількість    атомів    Гідрогену     в    молекулах    
кислот     і     повідомляє,      що     це     ще     одна     ознака     класифікації     кислот     —     її      нази-вають      основністю     кислоти.     Вона     визначається     кількістю      атомів     Гідрогену,    
які     здатні     заміщуватися      атомами     металічних     елементів      під     час     хімічних    
реакцій.    За    основністю    кислоти     підрозділяють     на    одноосновні,    двохосновні,    
трьохосновні     тощо.      Учні     складають     відповідну     схему      класифікації     кислот    
і     наводять     приклади,     користуючись      таблицею.
Основність     кислоти      співпадає      з     валентністю      кислотного     залишку,      але     
не     завжди      збігається      з     числом     атомів     Гідрогену      в     її      молекулі.      Такі     випад -ки     дуже     поширені      серед      органічних     кислот,      таких      як     оцтова,      лимонна,    
виноградна      тощо.      Так,     оцтова     кислота      CH COOH
3
     є     одноосновною.     Її      мо-лекули,      хоч      і     містять     по     чотири     атоми      Гідрогену,     але      тільки     один     атом    
здатний      заміщуватися      атомом     металічного      елемента.      Серед      неорганічних    
63
кислот     також     трапляються     подібні     випадки:     фосфітна     кислота      HPO
33     —    
є     двохосновною,     а     фосфінова      кислота      HPO
32     —     одноосновна.     Серед     
неорганічних     кислот,      наведених     в     таблиці,     таких      виключень     немає.
3.     Фізичні    властивості     кислот.
Демонстрація   f
Учитель     демонструє     зразки     кислот,      звертає      увагу      учнів      на     визначення     
розчинності      кислот     за      таблицею      розчинності.
Робота з підручником   f
Учні    знайомляться     з    фізичними    властивостями    кислот    за     підручником    
і     виконують     завдання:
1.     Випишіть     приклади      кислот     у     різних     агрегатних     станах.
2.     Випишіть     приклади      розчинних     і     нерозчинних     кислот.
3.     Яку     будову     —     молекулярну     чи     немолекулярну     —     мають     кислоти?
V.   Закріплення та узагальнення знань
Бесіда   f
—     Які     речовини     називають     кислотами?
—     Як     визначається     валентність      кислотного     залишку?
—     Опишіть     фізичні     властивості      кислот.
Завдання   f
1.     З     наведеного     переліку     речовин      випишіть      формули     кислот:      CaO,    
HSiO
23,     KSO
24,    HCl,     HNO
3
,     MgCl
2
,     CO
2
,     HPO
3
,    NaOH,    HBr,     HCIO
4
,    AgCl,    
HF,     FeS,     HS2
,     HO2
,     NaNO
2
,     HSO
23.     Серед      виписаних     формул     підкресліть     
формули     безоксигенових      кислот.
2.     За      формулами     кислотних     залишків      складіть     формули     кислот    
та     випишіть      окремо     формули     одно-,      дво -     і     трьохосновних     кислот:
 Cl ,     = CO
3
,      Cl O ,     = BO
3
,      MnO
4
,     = S ,     = SeO
4
,      I,     = AsO
4
,      NO
3
,     = CrO
27.
VI. домашнє завдання
Вивчити     формули     і     назви      кислот.      Підготувати      короткі      повідомлення     
про      поширення     певних     кислот     у     природі.
VII.  Підбиття підсумків уроку
Учитель    просить     учнів     визначити    результати    уроку.    Чи    досягнуті     цілі,    
що     ставилися      на     початку      уроку.     На     які     питання     не     отримані     відповіді?      Чи    
здійснилися      очікування     та     побоювання      щодо     теми     уроку?

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1353 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: