Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 10 Тема. Тематичне оцінювання з теми «кількість речовини. обчислення за хімічними формулами».

Урок 10
Тема. Тематичне оцінювання з теми   
«кількість речовини.  обчислення за хімічними
формулами».
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
«Кількість речовини. Обчислення за хімічними форму ‑
лами»; узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І.   Мен‑
делєєва; дидактичний матеріал (за необхідності).
Базові поняття
та терміни:
закон Авогадро, стала Авогадро, кількість речовини,
молярна маса, молярний об’єм, відносна густина
газів, моль.
Тип уроку: контроль знань.
методи  
навчання:
методи контролю.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 3     хв.
II.     Виконання     роботи    .................................. 40     хв.
III.    Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
IV.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 1     хв.
Рекомендації щодо планування уроку.   f
Тематичне     оцінювання      можна     провести     по-різному.     Це     може     бути:     
залік,      тестування,      традиційна     контрольна     робота.     При     цьому      для     
оцінювання      можна     використовувати     рейтингову     систему,     яка      може     діяти     
не     тільки     під     час     тематичного     оцінювання,     але      й     протягом     вивчення      теми,     
із      зарахуванням      результатів      проміжних     перевірних     робіт,      підготовки     до    
уроків     та     складання     теоретичного     заліку.
Як     варіант      пропонуємо      проведення     контрольної      роботи     у     формі      тесту -вання.    
Виконання     всієї     роботи     розраховано      на     весь     урок.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Проводиться     інструктаж      учнів      щодо     виконання     контрольної      роботи    
та     її      оформлення.
50
II.  в иконання роботи
а­1.  п означте прізвище вченого, ім’ям якого названо число частинок,
що містяться в 1 моль будь-якої речовини:
а)     Менделєєв;    
б)     Авогадро;
в)     Лавуаз’є;    
г)     Резерфорд.
а­2.  п означте визначення молярної маси речовини:
а)     найменша      маса     речовини,      що     визначає     її      властивості;
б)     маса      одного     моля     речовини;
в)     маса      однієї      молекули     речовини;
г)     кількість     речовини     в     грамах,      що     бере     участь     в     реакції.
а­3.  п означте формулювання закону авогадро:
а)     об’єми     газуватих     речовин     в    хімічній    реакції    пропорційні     їхнім     масам;
б)     в     однакових     об’ємах      різних     газів     за      однакових     умов     міститься     
однакові     маси     речовин;
в)     в     однакових     об’ємах      різних     газів     за      однакових     умов     міститься      од-накове     число      атомів     речовин;
г)     в     однакових     об’ємах      різних     газів     за      однакових     умов     міститься      од-накове     число      молекул     речовин.
а­4.  п означте правильне твердження щодо відносної густини газу за
воднем:
а)     дорівнює     відношенню      молекулярної      маси     водню     до     молекулярної     
маси     даного     газу;
б)     дорівнює     відношенню      густини      водню     до     густини      даного     газу;
в)     дорівнює    відношенню     молярної    маси    даного    газу    до    густини     водню;
г)     дорівнює    добутку     молярної    маси    даного    газу    та    молярної    маси    водню.
а­5.  п означте правильне твердження щодо газу XH
4
 з відносною гу -стиною за воднем 8:
а)     його      молярна     маса     дорівнює     8     г    /    моль;
б)     елемент      Х     —     Карбон;
в)     його      відносна     молекулярна     маса     дорівнює     10;
г)     об’єм     2     моль     цього      газу     за      нормальних      умов     дорівнює     22,4    л.
а­6.  п означте об’єм газуватої речовини за нормальних умов кількістю
0,5 моль:
а)     11,2     л;     б)     22,4     л;
в)     22,4      м
3
;     г)     11,2      м
3
.
Б­7.  п означте правильні твердження щодо числа авогадро:
а)     дорівнює     числу      молекул     в     одному     кілограмі      речовини;
б)     саме      таке     число      атомів     має      вступати     в     хімічну      реакцію;
51
в)     позначається     символом      N
A
;
г)     саме      таке     число      частинок     міститься      у     зразку     речовини     кількістю     
1     моль;
д)     саме     таке    число     частинок    міститься     в    одному    літрі    газуватої    речовини;
е)     дорівнює     60210
23
, ⋅ .
Б­8.  п означте формули газів важчих за повітря:
а)     CO
2
;    
б)     NO;
в)     SO
2
;    
г)     CH
4
;
д)     NO
2
;    
е)     NH
3
.
в­9.  Встановіть відповідність між формулою газу та його відносною гу-стиною за воднем:
Формула газу
відносна густина   
за воднем
а Б в Г
А.     СО; 1.      16,5; 1
Б.     CO
2
;
2.      14; 2
В.     SO
2
;
3.      45; 3
Г.      NH
3
;
4.      22; 4
5.      32. 5
Г­10.   Обчисліть  та  вкажіть  кількість  речовини  мідного  купоросу
CuSO HO 425⋅  масою 500  г.
Г­11.   Обчисліть та вкажіть об’єм газуватого амоніаку кількістю речови-ни 5 моль.
Г­12.   Обчисліть та вкажіть відносну густину сульфур (IV) оксиду за кис-нем.
III.  домашнє завдання
Вивчити     матеріал     підручника.
ІV.  Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи    за     учнями     під    час    уроку,    вчитель     визначає,     які    питання    
викликали    ускладнення,     і    звертає     увагу     учнів     на    те,    над     чим     слід     додатково     
попрацювати.
52
Кри терії оцінювання навчальних досягнень учнів   
з теми «Кількість речовини.  розрахунки за хімічними формулами».
рівень оцінка критерії
Низький 1—3 Учень,     користуючись      підручником     або     
підказками     вчителя,     розпізнає      поняття:    
«кількість     речовини»,     «молярна      маса»,     «мо -лярний      об’єм»;      знає     умовні     позначки     фізичних    
величин:     молярна     маса,     молярний      об’єм,      стала     
Авогадро,      відносна     густина      газів;      за      допомогою    
вчителя      може     обчислити     молярну     масу     речови-ни
Середній 4—6 Учень      відтворює      напам’ять      більшість      понять    
даної     теми;      розуміє      поняття      «кількість     речови-ни»      та     «молярна      маса»,     за      допомогою     вчителя     
може     обчислити     молярну     масу     даної     речовини    
та    кількість    речовини,     знаючи     її     масу.    Знає    фор -мулювання     закону     Авогадро
Достатній 7—9 Учень      вільно     володіє      програмним      матеріалом    
з     даної     теми,      може     пояснити     зміст      понять;     
у     змозі      навести      власні     приклади,     розуміє      суть    
закону     Авогадро.      Учень      розв’язує     стандартні    
задачі      з     теми
Високий 10—12 Учень     володіє     глибокими    знаннями     з    теми,     здат-ний      пояснювати,     яку      інформацію      несуть     записи    
хімічних     формул.     Учень      розв’язує     комбіновані     
нестандартні     задачі      з     використанням      понять:     
«кількість     речовини»,     «стала     Авогадро»,    
«відносна      густина      газів»

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1348 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: