Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 9 ТЕМА. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН. ПРОСТІ І СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ ТА НЕМЕТАЛИ.


УРОК № 9
ТЕМА.   БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН. ПРОСТІ І СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ ТА НЕМЕТАЛИ.
  Мета:  поглибити знання учнів про класифікацію речовин, сформувати поняття про про-сті та складні речовини; ознайомити з поділом простих речовин на метали та
неметали; показати істотну відмінність будови та фізичних властивостей металів
і  неметалів;  розвивати вміння розрізняти поняття «проста речовина» і «хімічний
елемент», «складна речовина» та «суміш»; виховувати спостережливість.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи:  індивідуальне опитування; індивідуальна робота на картках; бесіда; розповідь
учителя; диктант; робота з таблицями; виконання вправ; демонстраційні і  лабора-торний досліди;
 Обладнання:  кулестержневі моделі молекул водню, кисню, води і вуглекислого газу; кристалічні
гратки міді і натрій хлориду; зразки міді, алюмінію, цинку, магнію, графіту, сірки,
йоду, крейди, цукру; таблиця «Назв простих речовин і назв відповідних хімічних
елементів»; таблиця «Відмінність між сумішами і хімічними сполуками» (зміст
таблиць є в конспекті); колекція «Метали»; магніт; склянка з водою; порцелянова
ступка з товкачиком.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальне опитування.
Вправа  №  52,  с.  53  із  підручника  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.
(Атом  Флуору;  три  атоми  Сульфуру).
Вправа  №  53,  с.  53  із  підручника  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.
(а)  Літій  і  Нітроген;  Карбон  і  Магній;  Нітроген  і  Силіцій;  
б)  Гелій  і  Карбон;  Берилій  і  Алюміній).
Вправа  №  54,  с.  53  із  підручника  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.
(Аr  (He)  =  6,647  ∙10–24  г:  1,66  ∙  10–24  г  =  4).
Вправа  №  55,  с.  53  із  підручника  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.
(ma(Be)  =  9  ∙  1,66  ∙  10–24  г  =1,494  ∙  10–23  г).
Вправа  №  4,  с.  61  із  підручника  Лашевської  Г.  А.
(Францій,  Полоній,  Германій;  Європій,  Галій).
Вправа  №  3,  с.  50  із  підручника  Буринської  Н.  М.
(Fе;  Ферум.  У  два  рази).
Вправа  №  4,  с.  50  із  підручника  Буринської  Н.  М.
(Ar(O  =  16;  Ar(Ca)  =  40;  Ar(Cl)  =  35,5;  Ar(Mn)  =  55;
Ar(N)  =    14;  Ar(Pb)  =  207).
Вправа  №  5,  с.  50  із  підручника  Буринської  Н.  М.
(Br,  Cu,  S,  C,  H).
  ; Індивідуальна робота на картках.
1.   Атомна  одиниця  маси  —  це
а)   маса  атома  Гідрогену;
б)   1/16  маси  атома  Оксигену;
  9 в)   1/12  маси  атома  Карбону.
2.   Атомна  одиниця  маси  має  значення:
а)   1,66  ∙  10
–27
  г;
б)   1,66  ∙  10
24
  г;
  9 в)   1,66  ∙  10
–27
  кг.
3.   Відносна  атомна  мас  елемента  показує,  у  скільки  разів  маса
атома  елемента  більша  за:
  9 а)   1/12  маси  атома  Карбону;
б)   масу  атома  Гідрогену;
в)   1/16  маси  атома  Оксигену.
4.   Відносна  атомна  мас  елемента  має  розмірність:
а)   г;
б)   кг;
  9 в)   є  безрозмірною  величиною.
5). Відносні  атомні  маси  пропорційні:
  а)  масам  атомів;
    б)  зарядам  ядер  атомів.
6.   Відносна  атомна  маса  Фосфору  31.  Це  означає,  що  маса  одно -го  атома  Фосфору  в  31  раз:
а)   більша  за  масу  атома  Карбону;
  9 б)   більша  за  1/12  маси  атома  Карбону;
в)   менша  за  1/12  маси  атома  Карбону;
г)   більша  за  масу  атома  Оксигену.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   В  яких  одиницях  вимірюється  маса  атома?   (г,  кг).
2.   Якого  порядку  ці  значення? (10
–24
  г,  10
–27
  кг) .
3.  Яка  відмінність  між  масою  атома  і  відносною  атомною  масою?
(Відносна  атомна  маса  показує,  у  скільки  разів  маса  атома
даного  хімічного  елемента  більша  за  1/12  маси  атома  Кар-бону;  маса  атома  порівнюється  з  масою  1г  або  1кг).
4.   Чому  при  розрахунках  користуються  відносними  атомними
масами,  а  не  масами  атомів  хімічних  елементів? (Відносними
атомними  масами  користуватися  зручніше) .
5.   Що  таке  атомна  одиниця  маси? (1  а.  о.  м.  =  1,66  •  10
–24
  г) .
6.   Де  можна  знайти  значення  відносної  атомної  маси  елемента?
(Значення  відносних  атомних  мас  наведені  в  періодичній  сис-темі  хімічних  елементів).
7.   Вкажіть  відносну  атомну  масу  Феруму  та  Купруму.  
(Аr(Fe)  =  56,  Аr(Cu)  =  64) .
8.   Як  знайти  масу  атома  хімічного  елемента,  якщо  відома  його
відносна  атомна  маса  ?  (Відносну  атомну  масу  хімічного  еле-мента  помножити  на  1  а.  о.  м.).
9.   Чи  може  до  складу  будь-якої  молекули  входити  Карбон  ма -сою:  а)  4  а.  о.  м. (ні) ;  б)  24  а.  о.  м.  (так);  в)  36  а.  о.  м.
(так);  г)  16  а.  о.  м.  (ні) ?  Відповідь  обґрунтувати.
  ; Диктант.
Учитель  перевіряє,  як  учні  засвоїли  назви  і  символи  хімічних
елементів.
  III.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   З  яких  частинок  складається  речовина? (З  атомів,  молекул,
йонів).
2.   Назвіть  речовини  атомної  (інертні  гази,  пісок,  графіт),  моле -кулярної  (вуглекислий  газ,  крохмаль,  цукор,  вода)  та  йонної
будови  (кухонна  сіль,  сода).
3.   Що таке атом? (Найдрібніша електронейтральна частинка ре-човини, яка складається із позитивно зарядженого ядра й нега-тивно заряджених електронів, які рухаються навколо нього).
4.   Дайте  визначення  поняття  «хімічний  елемент».  (Вид  атомів
із  певним  зарядом  ядра).
5.   Скільки  хімічних  елементів  відомо  на  даний  час?  (115).
6.   Речовин  (природних  і  штучно  отриманих)  є  приблизно
20  мільйонів.  Як  ви  думаєте,  чому  речовин  є  набагато  більше,
ніж  хімічних  елементів?  (Очевидно,  речовини  утворюються
за  рахунок  комбінацій  з  атомів  різних  хімічних  елементів) .
  ІV.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ.
  V.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  ; Слово вчителя.
Справді,  на  попередніх  уроках  ми  з’ясували,  що  речовин,  які
складаються з окремих атомів, у природі є небагато (алмаз, кремнезем,
інертні  гази  та  деякі  інші).  І  напевно,  не  було  б  у  природі  такого  роз -маїття речовин, якби атоми не мали здатності сполучатися між собою.
Якщо сполучаються атоми одного і того ж хімічного елемента,
то  утворену  речовину  називають  простою,  наприклад:  водень,  ки -сень,  сірка,  азот.  (Вчитель  демонструє  кулестержневі  моделі  мо-лекул  водню  та  кисню  і  пояснює,  що  молекула  водню  складається
лише  з  атомів  Гідрогену,  молекула  кисню  —  з  атомів  Оксигену) .
Запишіть  визначення  у  зошит:  «Речовина,  утворена  одним
хімічним  елементом,  називається  простою».
Інколи  проста  речовина  має  ту  ж  назву,  що  і  хімічний  еле -мент,  але  часто  просту  речовину  називають  так,  як  це  склалося
традиційно.  Наведемо  приклади.
Учитель демонструє учням таблицю.
  ; Робота за таблицею.
Назва простої речовини
Назва відповідного хімічного   
елемента
Азот Нітроген
Хлор Хлор
Водень Гідроген
Кальцій Кальцій
Кисень Оксиген
Алюміній Алюміній
Залізо Ферум
Фосфор Фосфор
Ви  повинні  завжди  пам’ятати,  що  хімічний  елемент  —  це
вид  атомів;  проста  речовина  —  це  сукупність  атомів,  з’єднаних
між  собою  хімічними  зв’язками.
Хімічні  елементи-метали  утворюють  прості  речовини  —  ме -тали,  а  хімічні  елементи-неметали  утворюють  прості  речовини  —
неметали.
  ; Демонстраційний дослід.
Демонстраційний дослід № 4
Учитель  показує  зразки  металів  (міді,  алюмінію,  цинку  і  маг-нію)  та  неметалів  (графіту,  сірки  і  йоду).
  ; Бесіда.
1.   Що  є  спільним  в  даних  зразках? (Агрегатний  стан:  всі  ре -човини  тверді) .
2.   Чи  можна  за  зовнішнім  виглядом  відрізнити  метали  і  не-метали? (Сірка  жовтого  кольору,  йод  —  темно-фіолетового,
алюміній,  цинк  і  магній  —  сріблясто-білого.  Метали  і  графіт
мають  металічний  блиск,  їх  відразу  і  не  відрізниш).
  ; Слово вчителя.
Але  графіт  можна  розтерти  на  порошок  у  порцеляновій  ступ -ці.  (Показує ).  Так  само  можна  подрібнити  сірку  і  йод.  Який  ви
зробите  висновок?  (Неметали,  на  відміну  від  металів,  крихкі).
Є  й  інші  відмінності  між  металами  і  неметалами.
Метали  —  кристалічні  речовини  немолекулярної  будови.  Ха -рактерною  ознакою  металів  є  металічний  блиск.  Метали  добре  про -водять  електричний  струм  і  теплоту,  багато  з  них  є  пластичними
(добре  куються,  розплющуються  в  пластини,  витягуються  в  дріт),
метали  сріблясто-білого  або  сірого  кольору  (за  винятком  міді  та  зо -лота),  за  звичайних  умов  це  тверді  речовини  (крім  ртуті),  більшість
з  них  мають  високу  температуру  плавлення.
Учні розглядають кристалічну гратку міді, а також колекцію «Метали».
Неметали  можуть  мати  як  молекулярну,  так  і  немолекулярну
структуру. Вони погано проводять теплоту і електричний струм, крих-кі,  мають  різний  колір  (сірка  —  жовтий,  графіт  —  чорний,  бром  —
червоно-бурий колір), за звичайних умов — газоподібні та тверді речо-вини, що мають невисокі температури плавлення (лише бром — рідина).
Проте  різкої  межі  між  металами  і  неметалами  немає.  Де-які  неметали  виявляють  металічні  властивості  (наприклад,  гра-фіт  —  проста  речовина,  утворена  хімічним  елементом-неметалом
Карбоном   —  проводить  електричний  струм;  графіт  і  йод  мають
металічний  блиск).  Натомість  деяким  металам  притаманні  немета -лічні  властивості  (метал  германій  є  напівпровідником,  метал  стибій
є  крихкою  речовиною).
  ; Вправа (усно).
З  даного  переліку  назвіть  прості  речовини  метали:
Гідроген,  Неон,  Купрум,  Оксиген,  Цинк,  Алюміній.  Силіцій,
Фосфор,  Хлор,  Калій ,  Карбон,  Аргентум ,  Гідраргірум ,  Ксенон,
Хром,  Ванадій ,  Бром.
  ; Слово вчителя.
Вважають,  що  прості  речовини  —  метали  і  неметали  —  це
форма  існування  елементів  у  вільному  стані.  Якщо  хімічних  еле -ментів  є  115,  то  логічно  припустити,  шо  простих  речовин  теж  пови-нно бути 115. Проте простих речовин є набагато більше. Наприклад,
хімічний  елемент  Оксиген  утворює  дві  прості  речовини   —  кисень
і  озон,  які  різняться  між  собою  не  тільки  фізичними  властивостями
(озон,  на  відміну  від  кисню,  має  синій  колір,  різкий  своєрідний
запах  і  є  отруйним),  а  й  хімічними.
Запишіть  визначення  у  зошит.
Здатність  деяких  хімічних  елементів  існувати  у  вигляді  кіль-кох простих речовин, різних за будовою і властивостями, називаєть-ся алотропією, а відповідні прості речовини —  алотропними формами .
Більшість  речовин,  які  нас  оточують,  складаються  з  атомів
двох  і  більше  хімічних  елементів.
Учитель демонструє кулестержневу модель молекули води.
Наприклад,  молекула  води  складається  з  атомів  Гідрогену
і  атома  Оксигену. (Учитель  показує  модель  молекули  вуглекислого
газу) .  Молекула  вуглекислого  газу  складається  з  атомів  Карбону
і  Оксигену,  а  кристал  кухонної  солі  (учитель  показує  кристалічну
гратку  кухонної  солі)  —  з  йонів  Натрію  і  Хлору.  Такі  речовини
називаються  складними.  Запишіть  означення  у  зошити.
Речовина,  утворена  кількома  хімічними  елементами,  назива -ється  складною,  або  хімічною  сполукою.
До  складних  речовин  відносяться  також  питна  сода,  цукор,
лимонна  кислота.
Поділ  речовин  на  прості  і  складні  —  це  найпростіша  класи -фікація  речовин,  яка  ґрунтується  на  кількості  хімічних  елементів,
що  утворюють  речовину.
Але  речовини  можна  класифікувати  і  за  іншими  ознаками.
У  1807  році  Берцеліус  запропонував  речовини,  які  є  типо -вими  для  живої  природи  (оливкова  олія,  жири,  цукор)  називати
органічними,  а  неорганічними  називати  речовини,  що  є  типовими
для  неживої  природи  (сіль,  вода).
Поділ  речовин  на  органічні  та  неорганічні  зберігся  дотепер.
Органічні речовини  —  це  сполуки  Карбону  (за  невеликим  ви -нятком)  з  Гідрогеном,  Оксигеном  і  деякими  іншими  хімічними
елементами.  Вони  становлять  світ  живої  природи.  До  цих  речовин
відносяться  жири,  цукор,  крохмаль,  глюкоза,  лимонна  кислота,
щавлева  кислота,  білки,  целюлоза.
Неорганічні речовини  —  це  речовини,  які  утворюють  мінераль-ний  світ  природи.  До  них  належать  кисень,  вуглекислий  газ,  пісок,
алмаз,  вода  тощо.
  ; Вправа (усно).
Вкажіть,  які  речовини  відносяться  до  органічних:  калійна
селітра, спирт,  глюкоза ,  азот,  жир,  білок,  хлорне  вапно,  вапняк,
залізна  руда,  крохмаль,  яблучна  кислота ,  поташ,  аргон,  мідь,  сір-ка,  амінокислоти,  ефір,  мурашина  кислота.
  ; Слово вчителя.
Оскільки  ми  вже  з  вами  вивчили,  що  таке  складна  речови -на,  то  ви  повинні  чітко  розрізняти  поняття  «суміш»  і  «складна
речовина».
Змішаємо,  наприклад,  порошок  сірки  і  заліза,  в  суміші  ми
ясно  бачимо  жовті  крупинки  сірки  і  темно-сірі  частинки  заліза
(вчитель  демонструє) .  Суміш  можна  розділити  (яким  чином?)
Розглянемо  тепер  природну  сполуку  Феруму  і  Сульфуру  —  пірит
(вчитель  демонструє).  Якого  вона  кольору?  Спробуймо  її  розді -лити  за  допомогою  магніту  або  відстоюванням (вчитель  показує).
Як  ви  думаєте,  чому  не  вдається  це  зробити?
  ; Робота за таблицею.
Таблиця  накреслена  на  аркуші  паперу;  учні  відтворюють  її
у  своїх  зошитах.
Хімічні речовини та
суміші відрізняються:
Хімічні речовини Суміші
за складом постійні змінні
за властивостями постійні залежать від складу
за можливістю розділення фізично неподільні
можна розділити фізичними
способами
  ; Виконання лабораторного досліду.
Лабораторний дослід № 2
Ознайомлення  із  зразками  простих  і  складних  речовин
Назва   
речовини
Проста речовина
Складна
речовина
Органічна
речовина
Неорганіч-на речо -вина
Метал Неметал
крейда + +
сірка + +
цукор + +
залізо + +
  VІ.  ПІДСУМОК УРОКУ.
1.   На  які  групи  поділяють  речовини? (Речовини  поділяють  на:
а)  прості  і  складні:  б)  органічні  та  неорганічні) .
100
2.   До  простих  чи  складних  речовин  відносяться  вуглекислий
газ,  кисень,  цукор,  кухонна  сіль,  озон,  сода,  йод,  азот?  (Про-сті  речовини:  кисень,  озон,  йод,  азот).
3.   Які  органічні  речовини  вказані  в  наступному  ряду:  крохмаль,
цукор,  водень,  лимонна  кислота?  (Крохмаль,  цукор,  лимонна
кислота) .
4.   З  даного  переліку  простих  речовин  вкажіть  окремо  метали
та  неметали:  ртуть,  сірка,  мідь,  фосфор,  водень,  залізо,  хлор.
(Метали:  ртуть,  мідь,  залізо) .
5.   Які  прості  речовини-метали  ви  знаєте? (Срібло,  натрій,  олово,
мідь,  свинець,  алюміній).
6.   Назвіть  прості  речовини,  утворені  такими  хімічними  елемен -тами:  Гідрогеном,  Магнієм,  Нітрогеном,  Цинком.  (Водень,
магній,  азот,  цинк).
  VIІ.  ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  VIIІ.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
1.   Попель П. П., Крикля Л. С., § 8, с.53–60, № 60, 64, 65, с. 60.
    Буринська Н. М., § 7. с. 51–53, № 3, 9, с. 58.
2.   Наведіть приклади алотропних модифікацій, утворених відомими
вам хімічними елементами.

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 3491 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: