Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 8 ТЕМА. МАСА АТОМА. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.


УРОК № 8
ТЕМА.   МАСА АТОМА. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.
  Мета:  закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку, ознайомити
школярів з кількісною характеристикою атома: абсолютною та відносною атомною
масами, одиницею вимірювання — атомною одиницею маси; навчити визначати
відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів; розвивати
навички роботи з періодичною системою; виховувати логічне мислення.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи:  бесіда; рольова гра; індивідуальна робота на картках; індивідуальне опитуван-ня; виконання вправ (усних і письмових); розповідь вчителя; письмова самостійна
робота.
 Обладнання:   періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  I.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Побажання  вчителя:  «Хай  вас  не  лякають  труднощі.  Вірте
у  себе  —  ви  зможете  їх  подолати!».
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Закінчіть речення.
  9 Речовина  складається  з  таких  структурних  частинок... (  ато -мів,  молекул,  йонів).
  9 Атом  складається  ... (з  позитивно  зарядженого  ядра  і  нега-тивно  заряджених  електронів) .
  9 Протон  має  заряд,  що  дорівнює  ... (+1).
  9 Електрон  має  заряд,  рівний  ...  (–1).
  9 Елементарна  частинка,  що  не  має  заряду,  називається... (ней-троном).
  9 Хімічним  елементом  називають... (певний  вид  атомів  з  пев -ним  зарядом  ядра).
  9 На  даний  час  відомо....  (115  хімічних  елементів).
  9 Сучасну хімічну символіку запропонував ...  (Й. Я. Берцеліус) .
  9 В  атома  Нітрогену  сім  електронів.  У  ядрі  його  атома  знахо -диться  ...  (7  протонів) .
  9 Порядковий  номер  хімічного  елемента  20.  Кількість  протонів
у  його  ядрі...  (20),  кількість  електронів  в  атомі...  (20 ).
  9 Йон  утворюється  з  атома... (внаслідок  приєднання  або  від -дачі  електронів).
  9 Речовину  не  ототожнюють  з  хімічним  елементом,  тому  що...
(хімічний  елемент  —  це  вид  атомів.  Речовина  —  це  сукуп-ність  атомів,  йонів  або  молекул) .
  9 Горизонтальні  ряди  в  періодичній  системі  називаються... (пе -ріодами).
  9 Вертикальні  стовпчики  у  періодичній  системі  називаються...
(групами).
  9 Хімічні  елементи  розміщені  в  періодичній  системі... (в  по -рядку  збільшення  заряду  ядра  атома).
  9 Хімічні  елементи  поділяють  на...  (елементи-метали  та
елементи-неметали) .
  ; Бесіда.
1.   Знайдіть у періодичній системі і прочитайте символи таких елемен-тів: Гідроген, Сульфур, Магній, Натрій, Хлор.
2.   Назвіть хімічні елементи за їхніми символами: Si, Cu, P, K, Al, Fe, Ca.
  ; Індивідуальне опитування.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  40,  с.  48.
(Основна  характеристика  хімічного  елемента  —  це  заряд  ядра
його  атома.  Під  час  втрати  атомом  електрона  заряд  ядра  атома  не
міняється,  отже,  перетворення  хімічних  елементів  не  відбувається).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  41,  с.  48.
(Літій,  Гідроген,  Алюміній,  Оксиген,  Карбон,  Натрій,  Суль -фур,  Купрум,  Арґентум,  Нітроген,  Аурум).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  42,  с.  48.
(Fe,  Si,  C).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  43,  с.  48.
(Al,  Ar,  Ag,  Au,  At,  Ac,  Am).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  3,  с.  55.   
(Аурум,  Оксиген,  Гелій,  Хлор).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  4,  с.  55.
(80  електронів;  Гідраргірум;  Hg).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  5,  с.  55.
(+16;  Сульфур;  S).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  4,  с.  47.
(Назви  хімічних  елементів:  Купрум,  Оксиген,  Алюміній,  Маг-ній, Манган, Калій, Кальцій, ГІдраргірум, Сульфур, Хлор, Нітроген).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  5,  с.  47.
(Ba,  Si,  Na,  Ne,  Ag,  Zn,  Cr,  Br).
  ; Рольова гра «Учитель–учень».
  ; Повідомлення учнів.
(«Фосфор»  буквально  означає  «світлоносний».
Назва  хімічного  елемента  «Купрум»  походить  від  назви  ост -рова  Кіпр.
«Азот»  означає  «той,  що  заперечує  життя».
На  честь  вчених  названі  такі  хімічні  елементи:  Ейнштейній,
Лоуренсій,  Менделєєвій,  Резерфордій,  Кюрій,  Нобелій,  Фермій,
Борій,  Сиборгій.
«Аргентина»  в  перекладі  з  латинської  означає  «срібна».  Іс -панські  завойовники  награбували  тут  величезну  кількість  срібла.
«Радій»  означає  промінь.
«Літій»  означає  «камінь»).
  ; Письмова самостійна робота.
Заповніть  таблицю.
Варіант № 1
№  
з / п
Елемент
Розміщення в пе -ріодичній системі
Характеристика
атома
Символ Назва
№ пері-оду
№ групи
Заряд
ядра
Кількість
електро -нів
1 Al Алюміній 3 III +13 13
2 Cu Купрум 4 I +29 29
3 Ne Неон 2 VIII +10 10
4 Na Натрій 3 I +11 11
Варіант № 2
№  
з / п
Елемент
Розміщення в пе -ріодичній системі
Характеристика
атома
Символ Назва
№ пері-оду
№ групи
Заряд
ядра
Кількість
електро -нів
1 S Сульфур 3 VI +16 16
2 Mg Магній 3 II +12 12
3 P Фосфор 3 V +15 15
4 Cl Хлор 3 VII +17 17
  ІІІ.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  IV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
  ; Слово вчителя.
Для  добування  хімічних  речовин  у  промисловості  необхід-но  проводити  розрахунки  вихідної  сировини,  обчислювати  маси
та  об’єми  реагентів,  а  для  цього  необхідно  враховувати  маси  ато -мів  тих  хімічних  елементів,  з  яких  складаються  вихідні  речовини
і  продукти  реакції.
Але  атоми  є  дуже  малими  частинками.  Як  ви  думаєте,  чи
можна  зважити  атом  на  звичайних  лабораторних  терезах?  (Ні).
Проте  атомні  маси  хімічних  елементів  є  надзвичайно  малі,
наприклад,  маса  атома  Гідрогену  становить  ма
  (Н)  =  1,674  ∙  10
–27
 
кг;  маса  атома  Оксигену  —  м а
  (О)  =  2,667  ∙1  0
–26
  кг;  а  маса  атома
Сульфуру  —  ма
  (S)  =  5,31  ∙  10
–26
  кг.  (Учитель  записує  маси  атомів
на  дошці;  ці  дані  наводять  не  для  запам’ятовування).
На  практиці  користуватись  такими  значеннями  атомних  мас
важко,  тому  використовують  не  абсолютні,  а  відносні  атомні  маси.
Відносну  атомну  масу  хімічного  елемента  позначають  Ar  (E).
Про  масу  будь-якого  атома  можна  судити,  порівнюючи  її
з  масою  іншого  атома.  Найзручніше  використовувати  для  такого
порівняння  масу  атома  Карбону.
Відносна  атомна  маса  елемента  показує,  у  скільки  разів  маса
атома  елемента  більша  за  1/12  маси  атома  Карбону. (Учні  запису-ють  визначення  у  робочі  зошити).
1/12  маси  атома  Карбону  називають  ще  атомною  одиницею
маси  (а.  о.  м.).  Запишіть  у  зошити:  «Атомна  одиниця  маси  —  це
1/12  частина  маси  атома  Карбону
12
С».
Таким  чином:
За  одиницю  атомної  маси  прийнято  атомну  одиницю  маси
(а.  о.  м.).
1  а.  о.  м.  становить  1,66  ∙  10
–27
  кг.
Поділивши  абсолютні  значення  атомних  мас  елементів  на
числове  значення  атомної  одиниці  маси,  отримаємо  відносні  атом -ні  маси.
( )
( ) ( )
( )
EE E.1 1а.о.м.
С
12
= =
aa r
a
mm A
m
Аr
(Е)  —  відносна  атомна  маса  елемента;
ma
  (E)  —  маса  атома  хімічного  елемента;
87
ma
  (C)  —  маса  атома  Карбону;
1  а.  о.  м.  =  1.66  ∙  10
–27
  кг.
Відносна  атомна  маса  —  величина  безрозмірна.
Наприклад:
( )
26
27
2, 66 10 к г
O 16.
1, 6 6 1 0 к г= =

r
A
( )
27
27
1, 6 6 1 0 к г
H 1.
1, 6 6 1 0 к г= =

r
A
На  практиці  звичайно  користуються  відносними  атомними
масами.  Слід  розрізняти  відносну  атомну  масу  і  масу  атомів,  ви -міряну  в  атомних  одиницях  маси.  Наприклад:
Назва хімічного
елемента
Маса атома  
(в кг)
Маса атома  
(в а. о. м.)
Відносна атомна
маса
Гідроген 1,66 ∙10–27 1 а. о. м 1
Оксиген 2,66 ∙10–26 16 а. о. м 16
Карбон 2,0 ∙10–26 12 а. о. м 12
Сульфур 5,31∙ 10–26 32 а. о. м 32
Ферум 9,3∙10–26 56 а. о. м 56
Значення  відносних  атомних  мас  елементів  зазначені  в  пері -одичній  системі  хімічних  елементів.
  V.   ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.
  ; Вправа (усно).
1.   Знайдіть  за  періодичною  системою  значення  відносних  атом -них  мас  таких  хімічних  елементів:  Гідроген  (1),  Натрій  (23),
Алюміній  (27),  Сульфур  (32).
2.   Вкажіть  назву  хімічних  елементів,  що  мають  такі  значення
відносних  атомних  мас:  31  (Фосфор),  4  (Гелій),  65  (Цинк),
28  (Силіцій).
3.   Вкажіть  відносну  атомну  масу  хімічних  елементів,  заряд
ядра  яких  дорівнює:  +13  (А
r  (Al)  =  27),  +8  (А
r
  (O)  =  16  ),  
+6  (А r
  (C)  =  12),  +24  (А
r
  (Cr)  =  52  ).
4.   Вкажіть  назву  хімічного  елемента  і  його  відносну  атомну
масу,  якщо  він  знаходиться:
  а) у головній підгрупі ІІ групи 4 періоду (Кальцій; А
r
 (Ca) = 40);
  б)  в  побічній  підгрупі  VI  групи  5  періоду  (Молібден;   
Аr
(Mo)  =  96);
  в) в головній підгрупі V групи 6 періоду (Бісмут; А
r
(Bi) = 209).
5.   В  якій  групі,  підгрупі  і  періоді  розміщений  хімічний  елемент,
відносна атомна маса якого в два рази більша за відносну атомну
масу Кальцію? (В головній підгрупі VII групи 4 періоду, Бром).
6.   У  скільки  разів  маси  атомів  Карбону,  Оксигену,  Неону  і  Магнію
більші за масу атома Гелію? (У 3 рази; у 4 рази;у 5 разів; у 6 разів).
7.   У  скільки  разів  маса  атома  Сульфуру  більша  за  масу  атома:
  а)  Гідрогену  (у  32);  б)  Гелію  (у  8);  в)  Оксигену  (у  2).
  ; Вправа (письмово).
Що  легше:  два  атоми  Алюмінію  чи  три  атоми  Сульфуру?  
(2А
r  (Al)  =  27  ∙  2  =  54;  3  ∙  А
r
  (S)  =  3  ∙  32  =  96;  маса  трьох  атомів
Сульфуру  більша  за  масу  двох  атомів  Алюмінію).
  VІ.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
1.   Яку  нову  характеристику  атома  ви  вивчили?  (Відносну  атом -ну  масу).
2.   Яку  одиницю  називають  атомною  одиницею  маси?  (Атомна
одиниця  маси  —  це  1/12  частина  маси  атома  Карбону).
3.   Що  виражає  відносна  атомна  маса?  (Відносна  атомна  маса
елемента  показує,  у  скільки  разів  маса  атома  елемента  більша
за  1/12  маси  атома  Карбону).
4.   Для  чого  ввели  поняття  «відносна  атомна  маса»?  (Щоб  мати
можливість  здійснювати  розрахунки  та  обчислення  в  хіміч -ному  виробництві).
5.   Запишіть  математичний  вираз  відносної  атомної  маси.  Що
означає  це  число?
( )
( ) ( )
( )
EE E.1 1а.о.м.
С
12
= =
aa r
a
mm A
m
6.   Як отримали числові значення відносних атомних мас хімічних
елементів? (Масу атома поділили на 1/12 маси атома Карбону).
7.   Маса  атома  Нітрогену  становить  2,32  ∙  10
–26
  кг.  Обчисліть
його  відносну  атомну  масу  (А r
  (N)  =  14).
8.   Поясніть,  що  означають  записи:  Аr  (Аl)  =  27,  Аr  (Сu)  =  64?
89
9.   Який  атом  легший  —  Оксигену  чи  Сульфуру?  У  скільки  ра -зів?  (Атом  Оксигену  легший  у  два  рази).
10.  Знайдіть  у  періодичній  системі  пари  елементів,  відношення
мас  атомів  яких  становить:  1:2  (Li  і  N,  C  і  Mg,  O  і  S,  Si  і  Fe,
Ca  і  Br),  1:3  (He  і  C  ),  1:4  (Li  і  Si).
11.  Чи  може  до  складу  будь-якої  молекули  входити  Оксиген
масою:  а)  16  а.  о.  м.  (так);  б)  8  а.  о.  м.  (ні);  в)  64  а.  о.  м.
(так);  г)  4  а.  о.  м.  (ні)?  Відповідь  обґрунтувати.
  VІІ.  РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ.
  VІІІ.   ПІДСУМКИ УРОКУ.
1.   Оскільки  атоми  мають  дуже  малу  масу,  то  під  час  обчислень
користуються  значенням  відносної  атомної  маси.
2.   Відносна  атомна  маса  елемента  —  це  відношенням  маси  його
атома  до  1/12  маси  атома  Карбону.
3.   Відносні  атомні  маси  пропорційні  масам  атомів.
4.   Значення  відносної  атомної  маси  і  маси  атома,  вираженої  
в  а.  о.  м.,  чисельно  збігаються.
5.   Значення  відносних  атомних  мас  хімічних  елементів  наведені
в  періодичній  системі  хімічних  елементів  Д.  І.  Менделєєва.
  IX.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
Попель П. П., Крикля Л. С., § 7, с.50–53. Вправи № 52–55, с. 53.
Лашевська  Г.  А.,  §  6,  с.57–63,  вправа  №  4,  с.  61.
Буринська  Н.  М.,  §  6,  с.48–50,  вправи  №  3–5,  с.  50.
Додатковий матеріал до уроку
Орієнтовні завдання для письмового тестового контролю (на розсуд
учителя  може  бути  використаний  для  перевірки  домашнього  завдання).
Вкажіть правильні відповіді.
1.   Речовини  бувають:
а)   молекулярної  будови;
б)   атомної  будови;
  9 в)   молекулярної,  атомної  та  йонної  будови.
2.   Ядро  містить  такі  елементарні  частинки:
  9 а)   протони  і  нейтрони;
б)   протони  і  електрони;
в)   електрони  і  нейтрони.
3.   Заряд  електрона  дорівнює:
  9 а)   –1;
б)   +1;
в)   0.
90
4.   Заряд  протона  дорівнює:
  9 а)   –1;
б)   +1;
в)   0.
5.   Заряд  нейтрона  дорівнює:
  9 а)   –1;
б)   +1;
  9 в)   0.
6.   Вид  атомів  з  певним  зарядом  ядра  називають:
а)   молекулою;
б)   йоном;
  9 в)   хімічним  елементом;
г)   металом.
7.   Символ  хімічного  елемента  —  це:
а)   назва  простої  речовини,  яку  він  утворює;
б)   назва,  яка  склалась  історично;
  9 в)   одна  або  дві  початкові  літери  латинської  назви  хімічного
елемента.
8.   Символи  хімічних  елементів  запропоновані:
  9 а)   Й-Я.  Берцеліусом;
б)   О.  М.  Бутлеровим;
в)   М.  В.  Ломоносовим.
9.   Хімічні  елементи  поділяють  на:
а)   метали  та  інертні  елементи;
б)   неметали  та  інертні  елементи;
  9 в)   елементи-метали  та  елементи-неметали.
10.  Найпоширеніший  хімічний  елемент  на  Землі:
  9 а)   Оксиген;
б)   Гідроген;
в)   Алюміній;
11.  Найпоширеніший  хімічний  елемент  у  Всесвіті:
а)   Оксиген;
  9 б)   Гідроген;
в)   Алюміній;
г)   Ферум.
12.  Горизонтальний  ряд  хімічних  елементів  в  періодичній  системі
називають:
  9 а)   періодом;
б)   групою;
в)   порядковим  номером  хімічного  елемента.
13.  Вертикальний  стовпчик  хімічних  елементів  в  періодичній
системі  називають:
91
а)   періодом;
  9 б)   групою;
в)   порядковим  номером  хімічного  елемента.
14.  Номер  клітинки  в  періодичній  системі  називається:
а)   періодом;
б)   групою;
  9 в)   порядковим  номером  хімічного  елемента.
15.  Порядковий  номер  хімічного  елемента  означає:
  9 а)   заряд  ядра  його  атома  і  кількість  електронів  в  ньому;
б)   масу  атома;
в)   радіус  атома.
16.  Групи  поділяються  на:
а)   великі  і  малі;
  9 б)   головні  та  побічні.
17.  Періодичну  систему  створив:
а)   М.  В.  Ломоносов;
  9 б)   Д.  І.  Менделєєв;
в)   О.  М.  Бутлеров.
18.  Найменша  частинка  речовини,  що  має  її  основні  хімічні  влас-тивості  та  здатна  до  самостійного  існування:
а)   атом;
  9 б)   молекула;
в)   кристал;
г)   електрон.
19.  Найдрібніша  частинка  речовини,  що  складається  з  позитив -но  зарядженого  ядра  і  негативно  заряджених  електронів,  це:
а)   йон;
  9 б)   атом;
в)   молекула.
20.  Заряджена  частинка,  утворена  внаслідок  втрати  або  приєд -нання  атомом  одного  чи  кількох  електронів,  називається:
  9 а)   йоном;
б)   атомом;
в)   молекулою.
21.  Елементи  розміщені  в  періодичній  системі  за  зростанням:
  9 а)   заряду  ядра  атома;
б)   атомних  радіусів;
в)   кількості  букв  в  назві  хімічного  елемента.
22.  Які  з  перелічених  ознак  можуть  характеризувати  молекулу:
  9 а)   розмір;
  9 б)   форма;
  9 в)   постійний  рух;
г)   твердість;
  9 д)   склад;
е)   густина;
є)   маса.
Завдання-цікавинки для допитливих
1.   Якщо  відносну  атомну  масу  першого  хімічного  елемента  по -ділити  на  відносну  атомну  масу  другого  хімічного  елемента,
отримаємо  відносну  атомну  масу  третього  хімічного  елемента.
Що  це  за  елементи? (Купрум,  Оксиген,  Гелій) .
2.   Назвіть  хімічні  елементи,  атомні  маси  якиж  відносяться  як
32:16:8:4:1. (Телур,  Купрум,  Сульфур,  Оксиген,  Гелій).
3.   Обчисліть  відносну  атомну  масу:
    а)  Сульфуру,  якщо  маса  його  атома  становить  5,31∙  10
–26
  кг;
( )
26
27
5,31 10 кг
S 32.
0,166 10 кг= =

r
A
    б)  Феруму,  якщо  маса  атома  цього  елемента  становить  
9,30  ∙  10
-26
  кг.
( )
26
27
9,30 10 кг
Fe 56.
0,166 10 кг= =

r
A
4.   Обчисліть  масу  атома:  а)  Натрію;  б)  Фосфору,  в)  Хлору.
    а)  m
a
  (Na)  =  23  ∙  1,66  ∙10
–27
  кг  =  3,818  ∙  10
–26
  кг;
    б)  m
a
  (P)  =  31  ∙  1,66  ∙10
–27
  кг  =  5,146  ∙  10
–26
  кг;
    в)  m
a
  (Cl)  =  35,5  ∙  1,66  ∙10
–27
  кг  =  5,893  ∙  10
–26
  кг.

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 7737 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: