Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 5 ТЕМА. РЕЧОВИНИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ


УРОК № 5
ТЕМА.   РЕЧОВИНИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ.
  Мета:  поглибити знання учнів про речовини, з’ясувати відмінності між поняттями «речо-вина», «матеріал», «фізичне тіло»; навчити описувати фізичні властивості речовин;  
розвивати вміння зіставляти і порівнювати; виховувати спостережливість і уважність.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: індивідуальна робота на картках, бесіда, розповідь учителя, виконання лабо -раторного досліду, виконання усної вправи, гра.
 Обладнання:  штатив із пробірками; конічні, плоскодонні і кругло-донні колби; хімічні склянки;
шпателі і ложечки; скляні і пластмасові мірні циліндри; скляні і пластмасові лійки;
скляні палички; порцелянові чашки; азбестова сітка; лабораторний штатив; газовід -відна трубка з корком; пробіркотримач; спиртівка; питна сода; графіт; поліетилен;
хімічна склянка з водою.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
  ІІ.   АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
1.   Учитель  оголошує  оцінки  за  практичну  роботу;  коментує  до -пущені  учнями  помилки.
2.   Учитель  робить  аналіз  письмової  самостійної  роботи,  наво -дить  правильні  відповіді.
  ІІІ.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальна робота на картках.
Варіант № 1
1.   Найвища  температура  полум’я:
а)   в  нижній  частині;
  9 б)   у  верхній  частині;
в)   в  середній  частині.
2.   Спиртівку  можна  загасити:
а)   дмухаючи  на  неї;
  9 б)   накривши  її  ковпачком;
в)   чекати,  доки  все  пальне  вигорить.
3.   Щоб  насипати  тверду  речовину  в  пробірку,  треба:
  9 а)   скористатись  шпателем;
б)   насипати  із  склянки;
в)   набрати  пробіркою  із  склянки.
4.   Щоб  провести  реакцію  між  твердою  речовиною  і  рідкою,
в  пробірку  спочатку  треба  помістити:
  9 а)   тверду  речовину;
б)   рідку  речовину.
5.   Нагріваючи  рідину  в  порцеляновій  чашці,  її:
  9 а)   поміщають  в  кільце  лабораторного  штатива;
б)   тримають  в  руках;
в)   тримають  тигельними  щипцями.
6.   При  попаданні  кислоти  на  шкіру:
а)   не  звертають  на  це  уваги;
б)   змивають  великою  кількістю  води;
  9 в)   змивають  великою  кількістю  води,  потім  промивають  роз -чином  питної  соди  і  повідомляють  вчителя.
Варіант № 2
1.   Випарюючи  розчин  на  предметному  склі,  його:
а)   тримають  в  руках;
б)   поміщають  в  кільце  лабораторного  штатива;
  9 в)   тримають  тигельними  щипцями.
2.   Перемішують  речовини  в  хімічній  склянці:
а)   шпателем;
б)   олівцем;
  9 в)   скляною  паличкою.
3.   Наливаючи  рідину  із  склянки,  її  тримають:
  9 а)   етикеткою  догори;
б)   етикеткою  донизу.
4.   При  попаданні  лугу  на  шкіру:
а)   не  звертають  на  це  уваги;
б)   змивають  великою  кількістю  води;
в)   просять  товариша  про  допомогу.
  9 г)   змивають великою кількістю води, потім промивають розчи-ном  лимонної  або  оцтової  кислоти  і  повідомляють  вчителя.
5.   Під  час  наливання  рідини  в  пробірку,  її  тримають:
  9 а)   близько  біля  отвору;
б)   за  середину;
в)   за  дно.
6.   Під  час  нагрівання  рідини  в  пробірці:
а)   постійно  переміщаючи  пробірку  у  полум’ї,  нагрівають  її
всю  протягом  всього  досліду;
б)   нагрівають  відразу  в  тому  місці,  де  знаходиться  рідина;
  9 в)   спочатку  прогрівають  всю  пробірку  у  полум’ї  спиртівки,
а  потім  нагрівають  в  тому  місці,  де  знаходиться  рідина.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Чи  можна  хімічні  речовини  пробувати  на  смак?  Чому? (Не
можна,  тому  що  багато  речовин  отруйні).
2.   Як  правильно  ознайомитися  із  запахом  речовини?  (Легким
порухом  руки  спрямувати  до  себе  пару  речовини.  Не  можна
нахилятися  над  посудиною  і  вдихати  на  поні  легені).
3.   Назвіть  посуд  і  обладнання,  які  використовують:  а)  для  пе -реливання  рідин  (пробірки,  колби,  хімічні  стакани) ;  б)  для
нагрівання  речовин  (колби,  хімічні  стакани,  пробірки,  азбес-това  сітка,  лабораторний  штатив,  пробіркотримач,  спир-тівка);  в)  для  випарювання  води  з  розчинів  (порцелянова
чашка,  лабораторний  штатив,  спиртівка) .
4.   Чому  для  перемішування  рідини  у  хімічній  склянці  викорис-товують  скляну  паличку  із  гумовим  наконечником? (Щоб  не
розбити  склянку).
5.   З  яких  частин  складається  полум’я?  Охарактеризуйте  їх.
(Нижня  частина  полум’я  —  температура  350–500°С,  се -редня  частина  полум’я  —  температура  1540°С,  зовнішнія
частина  полум’я  —  найвищу  температура  —  1560°С) .
6.   Чому при нагріванні пробірки потрібно її всю спочатку прогрі-ти?  (Щоб  пробірка  рівномірно  нагрілася  і  не  тріснула) .
7.   Куди  треба  направляти  отвір  пробірки,  в  якій  нагріваємо  рі -дину? (В  бік  від  себе  і  товаришів).
8.   Чому  не  можна  закривати  отвір  пробірки  пальцем  і  струшу -вати  її? (Тому,  що  можна  одержати  хімічний  опік).
  ; Гра «Упізнай мене».
В грі беруть участь 2–3 учні.
Учень  повинен  назвати  і  записати  на  аркуші  паперу  назви
лабораторного  посуду  і  хімічного  обладнання,  як  знаходяться  на
демонстраційному  столі,  а  також  вказати  його  призначення.  На  ви -конання  завдання  відводять  1,5–2  хвилини.  Виграє  той,  хто  назве
більше  предметів.  Учитель  оцінює  роботу  всіх  трьох  учнів.
  IV.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Що  називають  фізичними  тілами? (Це  предмети,  які  нас
оточують) .
2.   Наведіть  приклади  фізичних  тіл. (Ручка,  пенал,  зошит,  сті-лець,  парта).
3.   Що  таке  речовина? (Те,  з  чого  складається  фізичне  тіло).
4.   Які  ви  знаєте  речовини?  (Кисень,  вуглекислий  газ,  лимонна
кислота,  глюкоза,  сода).
5.   У  якому  агрегатному  стані  можуть  перебувати  речовини  за
нормальних  умов? (В  рідкому,  твердому  і  газоподібному).
  V.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
  VI.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  ; Розповідь вчителя.
З  курсу  природознавства  ви  вже  знаєте,  що  всі  предмети,  які
нас  оточують,  називаються  фізичними  тілами.
Запишіть  у  зошит.
Фізичним тілом називають усе, що має масу і об’єм.
До  фізичних  тіл  відносяться  ручки,  якими  ви  пишете,  зо -шити,  стільці,  ваші  робочі  столи,  ви  самі.
Далі учитель пропонує учням продовжити називати фізичні тіла:
шматок крейди, лінійка, пенал, горщик для квітів, будинок, автомобіль,
планета Земля.
Оглянемося  навкруги.  Ми  самі  й  усе,  що  нас  оточує,  —  жива
і  нежива  природа,  і  все,  що  створили  руки  людини,  всі  фізичні
тіла  —  складається  з  речовин.
Запишіть  у  зошит:  «Речовина  —  те,  з  чого  складається  фі -зичне  тіло».
Протягом  усього  свого  життя  людина  стикається  із  речо-винами.  До  складу  атмосфери  входять,  крім  кисню,  азот,  водяна
пара  і  деякі  інші  гази;  з  повітрям  ми  вдихаємо  кисень,  видихаємо
вуглекислий  газ.  У  побуті  використовуємо  воду.  З  їжею  вживаємо
крохмаль,  який  міститься  у  картоплі,  крупах;  для  поліпшення  сма-кових  якостей  харчових  продуктів  додаємо  до  них  сіль,  оцет  або
цукор.  Щоб  обігріти  приміщення,  користуються  вугіллям.
Для  виготовлення  предметів  повсякденного  вжитку,  меблів,
наприклад,  використовують  деревину.  А  які  ви  знаєте  речовини?
Назвіть  їх  (лимонна  кислота,  залізо,  мідь,  ртуть,  скло).
Людина  використовує  не  тільки  ті  речовини,  які  знаходяться
в  природі,  а  й  створює  багато  штучних  речовин.  Як  ви  думаєте,  для
чого це роблять? (Очевидно, потрібні речовини з особливими власти-востями, а таких в природі немає). Наприклад, для побудови літаків
потрібен  легкий  і  міцний  матеріал,  цим  вимогам  відповідає  штучно
створений  сплав  —  дюралюміній.  Які  ви  знаєте  штучно  створені
речовини?  (Скло,  гума,  пластмаса,  капрон,  каучук,  поліетилен).
Як  ви  вважаєте,  чи  з  усіх  речовин  можна  виготовити  пред -мети?  Чи  можна  щось  зробити  з  води,  крохмалю,  оцту?
Запишіть  у  зошиті.
Речовини, що їх використовують для виготовлення фізичних тіл,
називають матеріалами .
  ; Вправа (усно).
Вкажіть,  до  речовин,  матеріалів  чи  фізичних  тіл  належать
такі  поняття.
Олівець  (фізичне  тіло),  залізо  (матеріал),  спирт  (речовина),
пробірка  (фізичне  тіло),  вода  (речовина),  крейда  (речовина),  скло
(матеріал),  азот  (речовина),  питна  сода  (речовина),  стілець  (фізичне
тіло),  цвях  (фізичне  тіло),  шматок  крейди  (фізичне  тіло),  свічка
(фізичне  тіло),  алюміній  (матеріал),  магніт  (фізичне  тіло),  кераміч -ний  посуд  (фізичне  тіло),  мідь  (матеріал),  ртуть  (речовина),  кухон -на  сіль  (речовина),  вуглекислий  газ  (речовина),  цукор  (речовина),
склянка  (фізичне  тіло),  оцет  (речовина),  термометр  (фізичне  тіло).
  ; Розповідь вчителя.
З  однієї  речовини  виробляють  різні  предмети.  (Учитель  де-монструє  пробірку,  колбу,  паличку,  лійку,  хімічний  стакан,  мірний
циліндр,  які  виготовлені  із  скла;  чашку,  тигель,  ступку  і  товка -чик,  що  виготовлені  із  порцеляни).
Предмети  одного  і  того  ж  призначення  можна  виготовити  з  різ -них  матеріалів.  (Учитель  показує  дерев’яний,  металевий  і  пластма-совий  штативи  для  пробірок;  скляну  і  пластмасову  лійку;  скляний
і  пластмасовий мірні циліндри; металевий і пластмасовий шпателі).
Всі  предмети,  які  ви  бачили,  виготовлені  із  твердих  речо-вин.  Але  речовини  можуть  перебувати  у  трьох  агрегатних  станах  —
твердому,  рідкому  й  газоподібному.  Наприклад,  речовини,  які  вхо -дять  до  складу  повітря  (кисень,  азот,  вуглекислий  газ)  перебувають
у  газоподібному  стані,  вода,  олія,  оцет  —  у  рідкому.  За  різних  умов
одна  і  та  сама  речовина  може  бути  у  різних  агрегатних  станах.
Можливо,  ви  знаєте  таку  речовину?  (Вода).
Проте  не  кожній  речовині  притаманні  всі  три  агрегатні  стани.
Йод  і  нафталін  внаслідок  довгого  зберігання  на  повітрі  переходять
в  газоподібний  стан,  минувши  рідинну  фазу.  Цукор  буває  лише
у  твердому  і  рідкому  станах,  газоподібного  стану  для  нього  не  існує.
Речовини можуть мати різну будову. Якщо розглянути кухонну
сіль  під  мікроскопом,  то  можна  побачити  кубики  різних  розмірів.  Це
—  кристали  кухонної  солі,  тому  говорять,  що  кухонна  сіль  має  крис-талічну будову. Існує багато кристалічних речовин: цукор, питна сода,
поташ,  сірка,  алмаз,  пісок,  мідний  купорос,  вони  утворюють  криста-ли  —  частинки  правильної  форми.  У  різних  речовин  кристали  мають
різну форму. Деколи кристали сягають гігантських розмірів. В Казах -стані  був  знайдений  кристал  гірського  кришталю,  що  мав  масу  70  т,
Крім  кристалічних,  у  природі  існують  аморфні  речовини,
тобто  такі,  які  в  процесі  подрібнення  не  утворюють  кристалів,
а  утворюють  частинки  без  певної  форми.  До  таких  речовин  нале -жать  крохмаль,  целюлоза,  тальк,  пластмаси,  гума.
Речовин  є  дуже  багато,  в  даний  час  їх  відомо  більше  двадцяти
мільйонів,  і  їх  кількість  постійно  зростає.  Для  того,  щоб  безпечно
користуватися  ними,  використовувати  їх  з  максимальною  користю,
не  шкодити  довкіллю,  треба  знати  властивості  речовин.  Що  ж  ро -зуміють  під  терміном  «властивості  речовини»?  Запишіть  у  зошиті.
Властивості речовини  —  це  ознаки,  за  якими  речовина  від-різняється  від  іншої  або  подібна  до  неї.
Властивості  речовини,  які  визначають  спостереженням  або
вимірюванням,  без  перетворення  її  на  іншу  речовину,  називають
фізичними .
Вчитель записує на дошці, а учні — в зошитах.
—  До  фізичних  властивостей  речовини  відносяться:
  9 агрегатний  стан  за  певних  умов;
  9 колір,  блиск  (або  їх  відсутність);
  9 розчинність  (або  нерозчинність)  у  воді  та  інших  розчинниках;
  9 температура  плавлення;
  9 температура  кипіння;
  9 густина;
  9 теплопровідність  (або  її  відсутність);
  9 електропровідність  (або  неелектропровідність);
  9 прозорість;
  9 запах  (або  відсутність  запаху);
  9 смак  (або  його  відсутність);
  9 твердість;
  9 пластичність  (крихкість);
  9 форма  кристалів  (для  кристалічних  тіл).
  ; Вправа (усно).
1.  Опишіть  фізичні  властивості  води.  (Вода  —  це  речовина,  яка
існує  в  природі.  За  звичайних  умов  вода  —  безбарвна  рідина  без  запа -ху,  розчиняє  багато  речовин,  наприклад  кухонну  сіль,  цукор,  глюко -зу,  лимонну  кислоту.  Не  проводить  електричний  струм  і   теплоту,  за-мерзає  при  температурі  0°С  і  кипить  при  100°С.  В  твердому  стані  (лід)
має  кристалічну  будову).  2.  Опишіть  фізичні  властивості  пінопласту.
(Пінопласт  —  штучно  створена  речовина,  тверда,  білого  кольору,  без
запаху,  легша  за  воду  і  не  розчиняється  у  воді,  горюча,  тепла  на  до -тик, не проводить електричний струм і теплоту, має аморфну будову).
  ; Виконання лабораторного досліду.
Лабораторний дослід № 1
Ознайомлення  з  фізичними  властивостями  речовин
№  
з / п
Основні ознаки для
порівняння
Речовини
Питна сода Графіт Поліетилен
1
Агрегатний стан за зви -чайних умов
тверда речовина тверда речовина тверда речовина
2 Зовнішній вигляд
кристалічний
порошок
кристалічна
речовина
3 Колір білий чорний безбарвний
4 Блиск відсутній металічний відсутній
5 Запах відсутній відсутній відсутній
6 Розчинність
розчиняється у
воді
не розчиняється
у воді
не розчиняється
у воді
7 Пластичність непластична непластичний пластичний
8 Теплопровідність
не проводить
тепло
проводить тепло
не проводить
тепло
9
Густина (легші або важчі
за воду)
важча за воду важчий за воду легший за воду
10 Електропровідність
не проводить
електричний
струм
проводить елек-тричний струм
не проводить
електричний
струм
  ; Слово вчителя.
На  уроках  хімії,  вивчаючи  якусь  речовину,  ми  будемо  роз -глядати  її  фізичні  й  хімічні  властивості.  Хімічні  властивості  —  це
здатність  однієї  речовини  взаємодіяти  з  іншими,  внаслідок  чого
утворюються  нові  речовини.
  VІI.  ПІДСУМОК УРОКУ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Дайте  визначення  речовини. (Речовина  —  це  те,  з  чого  скла -даються  фізичні  тіла) .
2.   Що  таке  матеріал?  (Речовини,  що  їх  використовують  для
виготовлення  фізичних  тіл,  називають  матеріалами) .
3.   Що  називають  фізичним  тілом? (Фізичним  тілом  називають
усе,  що  має  розмір  і  форму).
4.   Серед  наведених  понять  виберіть  ті,  що  стосуються  речовин:
кисень,  нафта,  скло,  повітря,  ртуть,  водень,  колба,  пластма -совий  штатив.
5.   Які  з  речовин  є  матеріалами:  срібло,  лимонна  кислота,  гра -фіт,  алмаз?
6.   Опишіть  фізичні  властивості  питної  соди.  (Кристалічний  по-рошок  білого  кольору,  розчинний  у  воді.  Не  проводить  тепло
та  електричний  струм).
7.   Наведіть  приклади:
  а)  різних  предметів,  зроблених  з  одного  й  того  самого  мате-ріалу  (пластмасовий  штатив  для  пробірок,  пластмасовий
транспортир,  пластмасовий  пенал,  пластмасовий  футляр
для  окулярів) ;
  б) предмета, який може бути виготовлений з різних матеріалів
(пляшка  скляна,  керамічна,  металева,  пластмасова;  шта-тив  для  пробірок  пластмасовий,  металевий,  дерев’яний).
8.   Які  речовини,  схожі  за  зовнішнім  виглядом,  можна  розпізна-ти  за  запахом?  (Нафталін  і  цукор,  оцет  і  вода,  спирт  і  ефір) .
9.   Назвіть  речовини,  з  яких  складаються  такі  фізичні  тіла:
пробірка,  транспортир,  корок,  газовідвідна  трубка,  олівець.
(Скло,  сталь,  гума,  деревина,  графіт).
10.  З  яких  матеріалів  можуть  бути  виготовлені  мірний  циліндр,
шпатель,  штатив  для  пробірок,  склянка,  ложка,  тарілка?
(Скло,  пластмаса,  сталь).
11.  Наведіть  приклади  фізичних  тіл  та  назвіть  хімічні  речовини,
з  яких  вони  складаються.  (Зошит,  целюлоза;  колба,  скло;
ручка,  пластмаса) .
12.  У  банках  без  етикеток  містяться:  крейда,  пісок,  оцет,  кухон -на  сіль,  залізо,  сірка.  Як  їх  можна  розрізнити?  Які  харак -терні  ознаки  згаданих  речовин  дозволяють  це  зробити?  (Сір-ка  жовтого  кольору;  залізо  —  темно-сірого,  оцет  —  рідина
з  характерним  запахом,  кухонна  сіль  розчиняється  у   воді,
крейду  можна  розтерти  на  дрібний  порошок,  на  відміну  від
піску,  пісок  не  розчиняється  у  воді).
  ; Слово вчителя.
Отже,  на  уроці  ми  вивчили,  що:
1)   фізичні  тіла  складаються  з  речовин;
2)   речовини  можуть  перебувати  у  трьох  агрегатних  станах:  твер-дому,  рідкому  й  газоподібному;
3)   фізичні  властивості  визначають  спостереженням  або  вимірю -ванням,  не  перетворюючи  речовину  на  іншу;
4)   тверді  речовини  бувають  кристалічними  та  аморфни-ми;
5)   сукупність  властивостей  речовини  дає  змогу  відрізнити  речо -вини  одну  від  одної  або  встановити  подібність  між  ними;
6)   властивості речовин вивчають для того, щоб правильно з   ними
поводитися  і  найефективніше  їх  використовувати.
  VIII.   ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  IX.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1.   Попель П. П., Крикля Л. С., § 4, с. 27–с.33, вправи №  19–28, с. 33.
    Лашевська Г. А., § 4, с. 39–40.
    Буринська Н. М., § 3, с. 29–34, вправи № 1–4. с. 34.
2.   Назвіть предмети щоденного вжитку, які мають однакове призна -чення, але виготовлені з різних матеріалів.

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 9474 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: