hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 1 ТЕМА. ХІМІЯ — ПРИРОДНИЧА НАУКА. ХІМІЯ В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ.


УРОК № 1
ТЕМА.   ХІМІЯ — ПРИРОДНИЧА НАУКА. ХІМІЯ   В НАВКОЛИШНЬОМУ СВІТІ.
  Мета:  сформувати поняття про предмет хімії та показати її зв’язок з іншими науками;
ознайомити учнів із значенням хімічних процесів у житті людини, розповісти про
застосування продуктів хімії; розвивати критичне мислення; виховувати бережливе
ставлення до навколишнього світу.
 Тип  уроку:   засвоєння нових знань.
 Методи і форми роботи: словесні (розповідь учителя, бесіда, самостійна робота, колективне
обговорення), пояснювально-ілюстративні (використання схем і таблиць), демон-страційні досліди; створення проблемної ситуації, інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Обладнання:  карта «Материка „Хімія”», конверти з інформаційними картками «Неорганічна
хімія», «Загальна хімія», «Органічна хімія», «Біохімія», «Комп’ютерна хімія», «Ра-діохімія» (карта і текст для карток містяться в конспекті уроку); схеми «Зв’язок
хімії з іншими науками», «Використання хімічних процесів», «Застосування про-дуктів хімії» (схеми наведені в конспекті), колекція мінеральних добрив, препарат
«Актара», металевий та пластмасовий посуд, ліки (вітаміни, аспірин, спиртовий
розчин йоду, перекис водню, очні краплі), гігієнічні засоби (мило, шампуні, зубна
паста тощо), косметика, пральні порошки, миючі засоби.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Учитель  знайомиться  з  семикласниками,  рекомендує  під-ручник;  учні  підписують  робочі  зошити,  зошити  для  практичних
і  контрольних  робіт.  В  робочому  зошиті  записують  дату.
  ІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
Що  таке  наука?  (Система  знань  про  оточуючий  світ).
Які  ви  знаєте  науки?  (Гуманітарні:  історія,  мова  і  література
(рідна  та  іноземна);  точні:  математика;  медичні;  економічні;  філо -софські;  природничі).
  ІII.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Дорогі  семикласники!
Тема  нашого  уроку  —  «Хімія  —  природнича  наука.  Хімія
в  навколишньому  світі».
Вивчаючи  природознавство  у  молодших  класах,  ви  здобули  по -чаткові знання про речовини та хімічні явища, маєте уявлення про такі
поняття,  як  «атом»,  «молекула»,  знаєте  назви  деяких  речовин,  прига-дайте, які? (Вода, вуглекислий газ, водень, кисень, азот, кухонна сіль,
крохмаль, сода). Але для того, щоб краще зрозуміти навколишній світ,
цього  недостатньо,  і  тому  ви  починаєте  вивчати  надзвичайно  цікаву
науку  —  хімію.  Ця  наука  має  свої  закони,  правила,  азбуку  і  мову.
Хімія  розкриває  свої  таємниці  всім,  хто  наполегливо  оволоді-ває  її  надбаннями.  Знання,  отримані  вами  на  уроках  хімії,  будуть
потрібні  вам  у  житті.
  IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  ; Слово вчителя.
Світ,  що  оточує  нас,  розмаїтий,  багатогранний,  загадковий.
Вивчають  його  природничі  науки  —  фізика,  біологія,  астрономія,
географія,  екологія,  а  також  хімія.  (Учні  записують  назви  при -родничих  наук  в  робочому  зошиті).  Кожна  з  цих  наук  вивчає  на -вколишній  світ  за  допомогою  різних  методів.  Запишіть  в  зошиті.
Хімія  —  наука  про  речовини,  їх  склад,  властивості  й  хімічні
перетворення речовин та явища, що супроводжують ці перетворення.
Подивимося,  як  одні  речовини  перетворюються  на  інші.
  ; Демонстраційні досліди.
Демонстраційний дослід № 1
Учитель  насипає  в  пробірку  натрій  гідрогенкарбонат  (питну
соду)  і  додає  1–2  мл  оцтової  кислоти,  при  цьому  спостерігається
«закипання»  (інтенсивне  виділення  бульбашок  вуглекислого  газу).
Демонстраційний дослід № 2
Напевно,  ви  чули  таку  приказку:  «Немає  диму  без  вогню».
Але  ми  зараз  зможемо  її  спростувати.
В  хімічну  склянку  треба  налити  2–3  мл  нашатирного  спирту.
Скляну  паличку  змочують  концентрованою  хлоридною  кислотою
і  вносять у хімічну склянку. Спостерігається утворення білого диму.
Демонстраційний дослід № 3
В  три  хімічні  склянки  вчитель  наливає  розчин  натрій  гідро -ксиду.  Почергово  у  кожну  склянку  додає  по  кілька  крапель  фе -нолфталеїну,  лакмусу  і  метилового  оранжевого;  безбарвні  розчини
у  склянках  набувають  малинового,  синього  і  жовтого  забарвлень.
Вивчаючи хімію, ви зможете не тільки пояснити бачене, а й са-мостійно досліджувати властивості речовин і добувати деякі сполуки.
Хімія  —  чарівний  і  захоплюючий  світ  метаморфоз.  Під  час
хімічних  реакцій  руйнуються  одні  речовини,  а  утворюються  інші
з  притаманними  їм  будовою  та  властивостями.
Сучасна  хімія  —  настільки  обширна  область  природознавства,
що  багато  її  розділів  є  самостійними,  хоча  і  тісно  взаємозв’язаними
науковими  дисциплінами.
Сьогодні на уроці ми здійснимо з вами уявну подорож по «мате-рику» під назвою «Хімія», який складається з багатьох земель. (Вчи-тель роздає учням аркуші з Картою «Материка „Хімія”» і конверти,
на  яких  намальована  скриня  з  над  писом  «Скриня  знань»,  пропонує
роздивитися  карту,  відкрити  конверт  і  прочитати  визначення).
  ; Колективне обговорення змісту карток і коментар учителя.
Учні по черзі зачитують текст карток.
Картка № 1
Неорганічна хімія  —  розділ  хімії  про  хімічні  елементи  і  їхні
сполуки.  Неорганічна  хімія  вивчає  лише  неорганічні  сполуки,  тоб -то  сполуки  неживої  природи
Учитель. Які  ви  знаєте  хімічні  елементи? (Оксиген,  Гідроген,
Карбон).
— Згадайте, які речовини відносяться до неорганічних? (Вода,
вуглекислий  газ,  мінеральні  солі,  гірські  породи,  корисні  копалини).
Картка № 2
Загальна хімія   —  це  наука  про  властивості  та  будову  речовин,
вчення  про  розчини.
Учитель.  Які  ви  знаєте  розчини?  (Розчин  солі  у  воді,  розчин
цукру  у  воді) .
—  Які  розчини  існують  у  природі? (Повітря,  річкова  і  мор-ська  вода).
Картка № 3
Органічна  хімія  вивчає  сполуки  Карбону  з  іншими  елемен -тами.
Учитель. Назвіть  органічні  речовини. (Крохмаль,  цукор,  білок
курячого  яйця,  целюлоза,  глюкоза).
—  Поєднання  хімії  з  іншими  природничими  науками  мають
біохімія,  радіохімія  тощо.
Картка № 5
Біохімія   (біологічна  хімія)  —  наука  про  хімічні  процеси,  які
відбуваються  у  живих  клітинах.
Учитель.  На  уроках  природознавства  у  молодших  класах  ви
вивчали  процеси  дихання.  Згадайте,  як  відбувається  дихання  у  тва-рин?  (Тварина  вдихає  повітря,  в  якому  знаходиться  кисень,  кров
постачає  його  до  всіх  клітин  організму,  кисень  бере  участь  у  хіміч -них  процесах,  що  відбуваються  в  клітині,  із  клітини  виділяється
вуглекислий  газ  і  кров  транспортує  його  до  легень,  де  тварина  його
видихає).  Всі  процеси,  які  ми  з  вами  щойно  описали,  хімія  вивчає
і  пояснює  з  точки  зору  перетворення  одних  речовин  на  інші.
Картка № 6
Комп’ютерна хімія  (математична  хімія)  —  порівняно  молода
область  хімії,  яка  використовує  комп’ютерні  програми.
Учитель.  На  сучасному  етапі  розвитку  науки  хімія  вже  не
може  обійтися  лише  традиційними  методами,  вона  також  вико-ристовує  комп’ютерні  програми  для  розв’язання  хімічних  задач
(розпізнавання  хімічних  структур  і  будови  речовини).
Картка № 7
Радіохімія  вивчає  властивості  радіоактивних  елементів.
Учитель.  Які  елементи  називаються  радіоактивними?  (Це
елементи,  які  самочинно  перетворюються  на  інші  елементи  і  ви -промінюють  невидимі  для  ока  промені).
Учитель.  Радіоактивні  елементи,  а  також  утворені  ними  хі-мічні  речовини,  використовуються  у  науці  і  техніці,  і  тому  для  їх
безпечного  застосування  необхідно  знати  їхні  властивості.
  ; Слово вчителя з елементами бесіди.
Вчитель використовує схему, намальовану на великому аркуші паперу,
або в процесі пояснення створює її за допомогою кольорової крейди на дошці.
Якщо учні мають зошити з друкованою основою, то ця схема є в зошиті.
Природничі  і  точні  науки  існують  не  кожна  сама  по  собі,
вони  тісно  пов’язані  між  собою,  ми  це  вже  бачили,  коли  розгля -дали  такі  науки,  як  біохімію  і  комп’ютерну  хімію.
Запитання  учням:  «Як  ви  думаєте,  чи  потрібні  хімікам  мате -матичні  знання?»  (Так,  щоб  точно  розрахувати  кількість  сировини,
необхідної  для  виплавки  чавуну,  сталі  чи  отримання  інших  речо -вин;  щоб  обчислити  масу  або  об’єм  речовини).
Хімія  також  послуговується  надбаннями  фізики  для  дослі -дження  структури  речовини,  використовує  фізичні  закони  під  час
дослідження  хімічних  процесів.
Здобутки хімії широко використовує біологія (для вивчення хіміч-ного  складу  і  структури  сполук,  з  яких  складаються  живі  організми),
екологія (властивості речовин вивчаються для їх безпечного використан -ня), геологія (під час пошуку корисних копалин і виявлення їх складу,
вмісту цінних речовин у природних мінералах і способах їх добування).
Хімічні  знання  також  необхідні  лікарям,  щоб  мати  чітку
картину  про  всі  процеси,  які  відбуваються  у  людському  організмі,
і  знати  хімічний  склад  ліків  та  їх  вплив  на  організм  людини,  щоб
правильно  застосовувати  лікарські  препарати  під  час  лікування.
Учні створюють в зошиті схему.
Хімія
Екологія
Медицина
Фармація
Біологія
Геологія
Математика
Фізика
Схема № 1. Зв’язок хімії з іншими науками
Для  того,  щоб  добувати  метали  з  руд,  переробляти  кам’яне
вугілля,  нафту,  природний  газ,  виробляти  штучні  та  синтетичні
матеріали,  добувати  корисні  продукти,  щоб  розуміти  ці  процеси
і  правильно  керувати  ними,  треба  мати  ґрунтовні  знання  про  склад
і  властивості  речовин,  про  закономірності  їх  перетворень,  а  це  не -можливо  без  вивчення  хімії.
  ; Самостійна робота.
Вчитель пропонує учням самостійно розглянути схеми № 2   
і № 3 і прокоментувати їх.
Хімічні процеси  
використовуються
Під час кулінарної обробки
продуктів харчування
Для виготовлення одягу та
взуття із штучних і синтетич -них матеріалів
Для одержання пральних по-рошків
Для добування лаків та фарб
Під час переробки кам’яного
вугілля, природного газу і
нафти
Для добування металів із
руди
В процесі виплавки чавуну,
сталі, одержання пластмас
Під час добування мінераль-них добрив, амоніаку, кислот
Для одержання будівельних
матеріалів
Схема № 2. Використання хімічних процесів
Вчитель  демонструє  учням  колекцію  мінеральних  добрив,
препарат  «Актару»  (застосовують  для  захисту  рослин),  металевий
та  пластмасовий  посуд,  ліки  (вітаміни,  аспірин,  спиртовий  розчин
йоду,  перекис  водню,  очні  краплі),  гігієнічні  засоби  (мило,  шампу -ні,  зубну  пасту  тощо),  косметику,  пральні  порошки,  миючі  засоби.
Звертає  увагу  учнів  на  предмети,  якими  вони  користуються  (пласт -масові  ручки,  пенали,  лінійки,  шкільні  сумки),  одяг  і  взуття.
Продукти хімії   
застосовують
У сільському господарстві як
мінеральні добрива
Для боротьби із шкідниками
сільського господарства та
для захисту рослин
Як нові матеріали у промис-ловості для виготовлення
деталей машин і механізмів,
товарів щоденного вжитку,
побутових товарів
Як миючі та дезінфікуючі   
засоби
Як парфуми і ліки Як засоби гігієни
Схема № 3. Застосування продуктів хімії
  ; Слово вчителя.
Створення проблемної ситуації.
Як  бачите,  хімічні  речовини,  створені  людиною,  посідають
важливе  місце  у  нашому  житті.  Спробуйте  уявити,  що  б  сталося,
якби  раптом  в  одну  мить  щезли  всі  предмети,  одержані  штучно?
З  одного  боку,  без  продуктів  хімічного  виробництва  ми  обійтися
не  можемо.  Але  водночас  ви  могли  чути  і  про  шкідливий  вплив
нітратів,  які  містяться  в  овочах  і  фруктах;  і  про  небезпечні  харчові
добавки  і  консерванти;  і  про  алергію,  викликану  лікарськими  пре -паратами,  дезінфікуючими  та  мийними  засобами,  якими  ми  корис -туємося  вдома;  і  про  шкідливі  викиди  в  атмосферу  з  металургійних
заводів.  Напрошується  висновок,  що  хімічна  промисловість  при -носить  дуже  багато  шкоди  як  людині,  так  і  довкіллю.  На  узбіччі
доріг,  на  берегах  річок,  в  лісі  ви  могли  бачити  купи  сміття.  Назвіть
речовини  промислового  походження,  які  забруднюють  навколишнє
середовище  (поліетиленові  пакети,  пластмасові  пляшки,  відходи
металургійних  підприємств,  радіоактивні  відходи).
Як  ви  думаєте:  хімічне  виробництво  і  застосування  хімічних
речовин  —  це  позитивне  явище  в  житті  людини  чи  негативне?  Над
цим  питанням  ви  подумайте  вдома,  попросіть  батьків  допомогти
вам,  і  на  наступному  уроці  ми  з  вами  обговоримо  проблемне  питан -ня  «Хімічне  виробництво  в  житті  суспільства:  за  і  проти».
Учитель об’єднує учнів у три групи: групу «Хіміків-технократів», групу
«Екологів» і групу «Істинних вчених», пояснює завдання для кожної групи.
  V.   ПІДСУМОК УРОКУ.
  ; Інтерактивна вправа «Мікрофон».
Ця  вправа  надає  можливість  кожному  швидко  відповісти  на
питання.
Правила  проведення  вправи
1.   Говорити  має  тільки  той,  у  кого  символічний  «мікрофон».
2.   Відповіді  учнів  не  коментують  і  не  оцінюють.
3.   Не  можна  викрикувати  з  місця,  перебивати  учня,  який  ви -словлюється.
4.   Думку  треба  висловлювати  лаконічно  і  швидко.
5.   Питання  ставлять  до  всього  класу.
Запитання  для  вправи
1.   Назви  відомі  тобі  науки  про  природу (фізика,  біологія,  астро -номія,  географія,  екологія,  хімія).
2.   Що  вивчає  хімія? (Речовини,  їх  склад,  властивості  і  хімічні
перетворення  речовин  та  явища,  що  супроводжують  ці  пере-творення).
3.   Як  використовує  хімія  надбання  інших  наук?  (Математичні
знання  використовує  для  кількісного  опису  хімічних  проце-сів,  знання  з  фізики  —  для  пізнання  будови  і  властивостей
речовин).
4.   Чи  використовують  інші  природничі  науки  хімічні  знання?
(Так.  Біологія,  наприклад,  для  пояснення  процесів,  які  від -буваються  в  живих  організмах;  геологія  —  під  час  пошуку
корисних  копалин  та  визначення  вмісту  у  них  потрібних
речовин;  в  процесі  розробки  родовищ  руд;  фізика  —  для  вста-новлення  складу  речовин  ).
5.   В  яких  сферах  життя  суспільства  хімія  відіграє  важливу
роль?   (В  побуті,  медицині,  сільському  господарстві,  промис -ловому  виробництві).
6.   Які галузі сучасної хімії ти знаєш? (Біохімія, загальна хімія, не-органічна і органічні хімія, комп’ютерна хімія, радіохімія тощо).
7.   Що  вивчають:  радіохімія? (Радіоактивні  речовини) ;  біохі-мія? (Процеси,  які  відбуваються  в  живих  клітинах).
8.   Пригадайте  та  назвіть  хімічні  речовини,  якими  ви  користує -теся  вдома.  (Мило,  оцет,  кухонна  сіль,  сода,  цукор,  крохмаль,
спирт,  різні  ліки).
9.   Назвіть  кілька  речовин,  які  не  існують  у  природі,  а  добуті
людиною  і  використовуються  в  повсякденному  житті. (Скло,
пластмаса,  мило,  гума,  поліетилен,  каучук,  капрон,  штуч-ний  шовк).
  VI.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1.   Попель П. П., Крикля Л. С. § 1, с. 5–9. Лашевська Г. А. § 1, с. 5–11.
Буринська Н. М. § 1, с. 8–12.
2.   Знайдіть у довіднику, що вивчають такі науки: геохімія, космохімія, хі-мія грунтів, фотохімія, фармхімія і підготуйте письмові повідомлення.
3.   Підготуйтеся до обговорення проблемного питання «Хімічне вироб-ництво в житті суспільства: за і проти».
4.   Творче завдання. Підготуйте усний твір на тему»Як зробити наше
довкілля чистим».
Додатковий матеріал до уроку
Жартівлива сценка, підготована і поставлена старшокласниками для
учнів 7 класу. Може використовуватися вчителем у кінці уроку або  
в позаурочний час.
Сватання  Хіміка
Дійові  особи:  Іванко-хімік,  Баба-яга,  внучка  Оленка.
Іванко  (до  Баби-яги) .  Бабусю,  віддай  за  мене  заміж  свою
внучку!  Вік  її  любитиму!
Баба-яга  (кричить).  Не  віддам!  І  не  проси!  І  бідний  ти,  і   ма-єтків  не  маєш!  Ще  й  робити  нічого  не  вмієш!  Дві  ліві  руки,  одне
слово!  Сидиш  у  своїй  лабораторії,  і  тільки  дим  та  сморід  з  неї  йде!
Іванко  (обурено) .  Як  це  нічого  не  вмію?  Та  я  золото  з  води
добути  можу!
«Добуває»:  в  колбу  наливає  50  г  прозорого  розчину  плюмбум
нітрату  і  до  нього  додає  стільки  ж  прозорого  розчину  калій  іоди -ду,  випадає  осад  плюмбум  іодиду  інтенсивно  жовтого  забарвлення.
(Необхідні  реактиви:  плюмбум  нітрат,  калій  іодид) .
Баба-яга  (вражено).  Ну  і  ну!
Оленка. Бабусю,  відпусти!
Баба-яга.  Вмовили!  (Жадібно).  Люблю  золото,  давай  його
сюди!   (Баба-яга  забирає  золото,  Іванко  бере  за  руку  Оленку  і  вони
деякий  час  ідуть).
Оленка. Їсти  хочу!
Іванко.  Ну,  потерпи  хоч  трішки!
Оленка. Пити  хочу!
Оленка з Іванком підходять до інсценізованого бару, де стоять хімічні
склянки з різними розчинами.
Іванко.  О,  дивись!  Бар  «Алхімік».  Ще  й  напис  чудернацький:
«Вхід  безкоштовний,  вихід  теж».
Оленка. О,  тут  тільки  вода-а-а!  А  я  молочка  хочу-у-у!
Іванко.  Зараз  буде  тобі  молоко!
«Добуває»  з  «води»  «молоко»,  для  цього  в  хімічну  склянку
наливає 50 мл прозорого розчину кальцій хлориду і додає 50 мл про-зорого  розчину  натрій  карбонату,  випадає  осад  білого  кольору. (Не -обхідні  реактиви:  розчини  кальцій  хлориду  та  натрій  карбонату).
Оленка  (кричить).  Не  хочу  молока!  Хочу  води!!!
Іванко.  Не  хочеш  —  і  не  треба.  Буде  зараз  і  вода!
«Робить»  з  «молока»  «воду»:  для  цього  до  одержаного  «моло-ка»  додає  хлоридну  кислоту  до  повного  розчинення  осаду,  виділя -ються  бульбашки  газу.  (Необхідні  реактиви:  хлоридна  кислота) .
Оленка  (кричить).  Не  хочу  мінеральної!  Хочу  «Караван»!!!
Іванко.  Буде  зараз  і  «Спрайт»,  і  «Кока-кола»,  і  «Дюшес».
Робить  «напої»  різного  кольору:  в  чотири  хімічні  склянки
додає  по  кілька  крапель  індикатора  і  доливає  приблизно  50–60  мл
розчину  натрій  гідроксиду,  розчин  лугу  набуває  різного  забарвлен -ня.  (Необхідні  реактиви:  розчин  натрій  гідроксиду  та  індикато -ри:  фенолфталеїн,  лакмус,  метиловий  оранжевий,  індиго).
Оленка  (знову  капризує) .  Не  хочу  пити  і  вже  не  хочу  їсти!!!
Ну  й  неуважний  ти,  Іванку,  хоч  би  квіти  мені  подарував!
Іванко.  Для  тебе,  моя  кохана,  все,  що  захочеш!
Простягає  їй  букет  жовтих  квітів.  (Квіти  виготовлені  з  філь-трувального  паперу,  просякнутого  розчином  ферум(ІІІ)  хлориду).
Оленка. Не  люблю  жовті,  хочу  сині!
Іванко.  Будуть  тобі  сині!
Іванко  опускає  частину  квітів  в  розчин  жовтої  кров’яної  солі,
квіти  набувають  синього  забарвлення.   (Необхідні  реактиви:  розчин
жовтої  кров’яної  солі).
Оленка. Не  хочу  сині,  хочу  червоні!
Іванко  (зітхає).  Люба  моя,  будуть  і  червоні!
Решту  квітів  Іванко  опускає  в  розчин  калій  роданіду,  квіти
із  жовтих  перетворюються  на  червоні.  (Необхідні  реактиви:  роз -чин  калій  роданіду).
Оленка. Не  хочу  квіти!  Хочу  молока!
Іванко.  Я-я-як?  Знову  молока?  Ну  ні,  вистачить!  Набридло!
Оленка. Не  хочеш  —  не  треба!  Я  й  сама  зможу!
Зливає  різні  розчини,  але  в  неї  нічого  не  виходить.
А  як  ти  це  робив?
Іванко.  Хімію  вчити  треба!!!
Тяжко  вчити  хімію,  але  з  тобою  поладнати  ще  важче!!!  По -вертайся  до  своєї  бабусі,  а  я  піду  в  свою  лабораторію!

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 4059 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: