Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 17 ТЕМА. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.


УРОК № 17
ТЕМА.   ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.
  Мета:  визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»;
продовжувати розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці; вихову-вати самостійність і впевненість у собі.
Т ип  уроку:  урок контролю знань.
 Форми  роботи: письмова контрольна робота.
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Учитель  роздає  зошити  для  контрольних  робіт  і  проводить  ін-структаж  щодо  виконання  контрольної  роботи  та  її  оформлення.
  II.   КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.
Варіант № 1
Початковий рівень.
1.   Випишіть  окремо  чисті  речовини  та  суміші:  нафта,  цукор,
морська  вода,  лимонна  кислота,  скло,  спирт.  (Чисті  речови-ни:  цукор,  лимонна  кислота,  спирт) .
2.   Заповніть  таблицю:
Символ   
хімічного елемента
Назва   
хімічного елемента
Відносна атомна маса
H Гідроген 1
Mg Магній 24
Ba Барій 137
Ca Кальцій 40
Cu Купрум 64
K Калій 39
Середній рівень.
3.   З  переліку  речовин  випишіть  окремо  формули  простих
і  складних  речовин,  прості  речовини  розділіть  на  метали  і  не-метали:  KNO3,  K,  N
2
,  AlCl
3
,  Al,  Cl
2,  H
3PO4,  H
2
,  P,  Cu.  (Склад-ні  речовини:  KNO3
,  AlCl
3 ,  H
3 PO4
;  прості  речовини-метали:   
K,  Al,  Cu;  прості  речовини-неметали:  N2
,  Cl
2,  H
2
,  P) .
160
4.   Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  літій  ортофос -фаті  Li3PO4
.  (w(Li)  =0,1811;  w(P)  =0,2672;  w(O)  =0,5517).
Достатній рівень.
5.  Складіть  формули  речовин,  якщо  вони  утворені  такими
хімічними  елементами:  Фосфором  і  Гідрогеном;  Кальцієм  і  Окси -геном;  Цинком  і  Хлором. (PH
3
,  CaO,  ZnCl
2
).   
6.  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:  Na
2
S,
V2O5
,  HBr.  (Na(I),  S(II),  V(V),  O(II),  H(I),  Br(I)).
Високий рівень.
7.   Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається  з   од-ного  атома  Калію,  одного  атома  Хлору  і  трьох  атомів  Окси -гену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у   цій
сполуці.  В  якій  масі  цієї  речовини  знаходиться  78  г  Калію?
(KClO
3
.  w(K)  =  31,84%;  w(Cl)  =  28,98%;  w(O)  =  39,18%;
m(KClO 3
)  =  245  г).
Варіант № 2
Початковий рівень.
1.   Випишіть  окремо  чисті  речовини  та  суміші:  вазелін,  йод,  річ-кова  вода,  кисень,  бронза,  алюміній.  (Суміші:  вазелін,  річко-ва  вода,  бронза).
2.   Заповніть  таблицю:
Символ   
хімічного елемента
Назва   
хімічного елемента
Відносна атомна маса
S Сульфур 32
Si Силіцій 28
I Іод 127
P Фосфор 31
F Флуор 19
Zn Цинк 65
Середній рівень.
3.  З  переліку  речовин  випишіть  окремо  формули  простих
і  складних  речовин,  прості  речовини  розділіть  на  метали  і  неме -тали:  H
2SiO
3.  O
2
,  Si,  Na
2SO
4,  S,  MgCO
3
,  C,  Mg,  Zn,  Br
2
.  (Складні
речовини:  H
2 SiO 3
.  Na
2 SO4 ,  MgCO
3
;  прості  речовини-метали:  Mg,
Zn;  прості  речовини  —  неметали:  O2
,  Si,  C,  Br
2
).
4.   Обчисліть масові частки хімічних елементів у меркурій(ІІ) нітра -ті  Hg(NO
3
)
2
.  (w(Hg)  =  0,6185;  w(N)  =  0,0862;  w(O)  =  0,  2954) .
161
Достатній рівень.
5.   Складіть  формули  речовин,  якщо  вони  утворені  такими  хі -мічними  елементами:  Калієм  і  Сульфуром;  Магнієм  і  Нітро -геном;  Молібденом(VІ)  і  Оксигеном. (K
2
S,  Mg 3N2,  MoO
3
).
6.   Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:  CrO,
SnO
2
,  BaCl
2
.  (Cr(ІІ),  O(ІІ),  Sn(IV),  O(ІІ),  Ba(ІІ),  Cl(І) .
Високий рівень.
7.   Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається
з   одного  атома  Калію,  одного  атома  Мангану  і  чотирьох
атомів  Оксигену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  еле -ментів  у  цій  сполуці.  В  якій  масі  цієї  речовини  знаходиться
110  г  Мангану? (KMnO
4
;  w(K)  =  24,68%;  w(Mn)  =  34,81%;  
w(O)  =  40,51%;  m(KMnO 4
)  =  316  г).
Варіант № 3
Початковий рівень.
1.   Випишіть  окремо  чисті  речовини  та  суміші:  водень,  природ -ний  газ,  ацетилен,  глюкоза,  олія,  сода.  (Чисті  речовини:  во -день,  ацетилен,  глюкоза,  сода).
2.   Заповніть  таблицю:
Символ   
хімічного елемента
Назва   
хімічного елемента
Відносна атомна маса
N Нітроген 14
Ag Аргентум 108
Mn Манган 55
C Карбон 12
Na Натрій 23
B Бор 11
Середній рівень.
3.   З  переліку  речовин  випишіть  окремо  формули  простих
і   складних  речовин,  прості  речовини  розділіть  на  метали
і  неметали:  K2CO3,  Ag,  F
2,  Li,  H
2,  BaSO
4,  He,  Si,  Cu(NO
3
)
2
,  C.
(Складні  речовини:  K
2CO3,  BaSO
4,  Cu(NO
3
)
2
;  прості  речовини-метали:  Ag,  Li;  прості  речовини-неметали:  F2,  H
2
,  He,  Si,  C) .
4.   Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  купрум(ІІ)
сульфаті  CuSO
4
.  (w(Cu)  =  0,4;  w(S)  =  0,2;  w(O)  =  0,4) .
Достатній рівень.
5.   Складіть  формули  речовин,  якщо  вони  утворені  такими  хіміч-ними  елементами:  Натрієм  і  Оксигеном;  Нітрогеном  і  Гідро -геном;  Алюмінієм  і  Сульфуром. (Na
2O,  NH3
,  Al
2S3
).
162
6.   Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:  Al2O3
,
SO
2
,  CO.   (Al(ІІІ),  O(ІІ),  S(IV),  C(ІІ)) .
Високий рівень.
7.   Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається
з  одного  атома  Калію,  одного  атома  Хрому  і  чотирьох  ато -мів  Оксигену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  елемен -тів  у  цій  сполуці.  В  якій  масі  цієї  речовини  знаходиться
16  г  Оксигену? (KCrO
4
;  w(K)  =  25,16%;  w(Cr  =  33,55%;  
w(O)  =  41,29%;  m(KCrO4
)  =  38,75  г).
Варіант № 4
Початковий рівень.
1.   Випишіть  окремо  чисті  речовини  та  суміші:  поташ,  гліце-рин,  пральний  порошок,  повітря,  крохмаль,  спирт.  (Суміші:
пральний  порошок,  повітря).
2.   Заповніть  таблицю:
Символ   
хімічного елемента
Назва   
хімічного елемента
Відносна атомна маса
Al Алюміній 27
Li Літій 7
Fe Ферум 56
Cl Хлор 35,5
Br Бром 80
Pb Плюмбум 207
Середній рівень.
3.   З переліку речовин випишіть окремо формули простих і склад-них  речовин,  прості  речовини  розділіть  на  метали  і  неметали:
Ne,  CaO,  Mg,  S,  O2,  Fe(NO
3
)
3,  Hg,  ZnSO
4
,  Cl
2
,  Au.  (Складні
речовини:  CaO,  Fe(NO
3
)
3 ,  ZnSO
4
;  прості  речовини-метали:
Mg,  Hg,  Au;  прості  речовини-неметали:  Ne,  S,  O2
,  Cl
2
) .
4.   Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  натрій  сульфаті
Na2SO
4
.  (w(Na)  =  0,3239;  w(S)  =  0,2254;  w(O)  =  0,4507) .
Достатній рівень.
5.   Складіть  формули  речовин,  якщо  вони  утворені  такими  хіміч-ними  елементами:  Барієм  і  Оксигеном;  Купрумом  і  Хлором;
Сульфуром(VI)  і  Оксигеном. (BaO,  CuCl
2,  SO
3
).
6.   Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:  Ca3N2
,
NO2,  SiO
2
.  (Ca(ІІ),  N(ІІІ),  N(IV),  O(ІІ),  Si(IV)).
163
Високий рівень.
7.   Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається
з  трьох  атомів  Калію,  одного  атома  Фосфору  і  чотирьох  ато-мів  Оксигену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів
у  цій  сполуці.  В  якій  масі  цієї  речовини  знаходиться  39  г  Ка-лію? (K
3PO4
;  w(K)  =  55,19%;  w(P)  =  14,62%;  w(O)  =  30,19%;
m(K3PO4
)  =  70,67  г).
  III.  ПІДСУМОК УРОКУ.
Задача 8.
Визначте  масу  міді,  яку  можна  добути  із  зразка  мідної  руди
масою  16  кг,  в  якій  масова  частка  мінералу  куприту  (Cu2
O)  ста-новить  13%.
(Відповідь:  1,85  кг.)
  IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель П. П., Крикля Л. С., повт. § 10–§ 12.
Лашевська Г. А., повт. § 9–§ 10.
Буринська Н. М., повт. § 7–§ 9.

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 4159 | Рейтинг: 4.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: