hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 16 ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».


УРОК № 16
ТЕМА.   УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ   
З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».
  Мета:  узагальнити та систематизувати знання учнів про хімічні формули речовин; розви-вати навички розв’язування задач з використанням понять «відносна молекулярна
маса», «масова частка елемента в речовині»; продовжувати виховувати вміння
застосовувати теоретичний матеріал для розв’язування задач.
 Тип  уроку:   урок узагальнення та систематизації знань.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; самостійна робота; робота в групах (метод «На -вчаючи, учусь»).
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальне опитування.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  92,  с.  77.
( )
( )
( )
елемента
E 100 %.
сполуки
= ⋅
m
w
m
         
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA
w
M
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  93,  с.  77.
(4/5;  0,8;  80%.)
Вправа  №  97,  с.  78  із  підручника  авторів  Попель  П.П.,  Кри -кля  Л.С.
(У  200  г  сполуки).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  98,  с.  78.
(m(H)  =  0,96  г).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.Вправа  №  99,  с.  78.
(40%).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  2,  с.  81.
(Правильно  треба  написати  «...містить  96,2%  Нітрогену»).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  3,  с.  81.
(Cu
2O,  Cu 2
S,  CuFeS
2
).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  4,  с.  81.
(У  калій  йодиді  KI).
154
Обчисліть масові частки хімічних елементів у речовині, молекула якої
складається з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору і чоти-рьох атомів Оксигену. (w(H) = 3,06%;  w(P) = 31,63%;  w(O) = 65,31%).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  4,  с.  69.
(w(Fe)  =  46,67%;  w(S)  =  53,33%).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  5,  с.  69.
(SO
3
).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  6,  с.  69.
(m(Fe)  =  1,4  т).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  9,  с.  69.
(w(H)  =  2,04%;  w(S)  =  32,65%; w(O)  =  65,31%).
  III.  САМОСТІЙНА РОБОТА.
  ; Робота в групах (метод «Навчаючи, учусь»).
Учитель  об’єднує  клас  у  групи  по  3–4  учні.  Варто  врахувати
симпатії  та  антипатії  учнів,  і  буде  краще,  якщо  учні  об’єднаються
в  групи  самостійно.  Групи  неоднорідні  (тобто,  в  кожній  групі
є  і  «слабкі»,  і  «сильні»  учні).  Кожна  група  отримує  завдання  (зміст
завдання  подано  нижче).  На  виконання  завдання  відводиться  25–
30  хвилин,  після  чого  представники  від  груп  по  черзі  озвучують
відповіді на усні питання і записують розв’язування задач на дошці.
Завдання  для  роботи  в  групах
1.   (Усно).  Назвіть  чисті  речовини  та  суміші,  суміші  розділіть
на  однорідні  та  неоднорідні:  бензин,  цукор,  мінеральна  вода,
глюкоза,  дистильована  вода,  лимонна  кислота,  скло,  крох -маль,  сталь,  молоко,  повітря,  туман (Чисті  речовини:  цукор,
глюкоза,  дистильована  вода,  лимонна  кислота,  крохмаль;
однорідні  суміші:  бензин;  мінеральна  вода,  скло,  повітря,
сталь;  неоднорідні  суміші:  молоко,  туман) .
2.   Заповніть  таблицю:
Назва хімічно-го елемента
Символ хіміч-ного елемента
Відносна
атомна маса
Заряд ядра
атома хімічно-го елемента
Кількість
електронів  
в атомі
Купрум Cu 64 +29 29
Оксиген О 16 +8 8
Сульфур S 32 +16 16
Хлор Cl 35,5 +17 17
Карбон C 12 +6 5
155
3.   (Усно).  З  переліку  речовин  вкажіть  формули  простих  і   склад -них  речовин,  прості  речовини  розділіть  на  метали  і  неметали:
Fe,  H 2SiO
3,  H
2,  Al,  N
2
,  CaS,  Ca,  P,  Cl
2,  HCl,  NO
2,  O
3
,  Mg,  Br
2
,
P2O5,  O
2,  N
2
O,  Zn,  C,  Ag,  Hg,  Si,  Ba.
  (Складні  речовини:  H
2 SiO 3 ,  CaS,  HCl,  NO
2 ,  P
2 O 5 ,  N
2
O;  про-сті  речовини-метали:  Fe,  Al,  Ca,  Mg,  Zn,  Ag,  Hg,  Ba;  прості
речовини-неметали:  H
2,  N
2
,  P,  Cl
2,  O
3
,  Br
2,  O
2
,  C,  Si) .
4.   (Усно).  Назвіть  основні  правила  визначення  валентності  хі -мічних  елементів  за  їх  розміщенням  у  періодичній  системі.
(Вища  валентність  атомів  елементів  головних  підгруп  у
сполуках  з  Оксигеном  дорівнює  номеру  групи.  Валентність
неметалічних  елементів  у  сполуках  з  металічними  і  Гідро-геном  дорівнює  різниці  між  числом  8  і  номером  групи) .
5.   (Усно).  Визначте  валентність  хімічних  елементів  у  сполуках:
  Li 3
N,  Na 2
O,  KH,  CrP,  HgS,  AlCl3
,  Mg
3N2,  AgCl,  BeH
2
.
  (Li  (І),  N(ІІІ),  Na(І),  O(ІІ),  K(І),  H(І),  Cr(ІІІ),  P(ІІІ),  Hg(ІІ),
S(ІІ),  Al(ІІІ),  Cl(І),  Mg(ІІ),  N(ІІІ),  Ag(І),  Cl(І),  Be(ІІ),  H(І)).
6.   (Усно).  Вкажіть  алгоритм  складання  формул  речовин  за  ва -лентністю  хімічних  елементів.
  Записуємо  символи  хімічних  елементів;  позначаємо  валент -ність  елементів;  знаходимо  найменше  спільне  кратне  для
одиниць  валентності  обох  атомів;  знаходимо  індекси  шляхом
ділення  спільного  кратного  на  значення  валентності  кожного
елемента;  записуємо  знайдені  індекси  у  формулі,  пам’ятаючи,
що  індекс  1  не  пишеться;  здійснюємо  перевірку:  множимо
знайдені  індекси  на  валентність  атомів,  робимо  висновок  про
правильність  проведених  обчислень.
7.   Складіть  формули  речовин,  якщо  вони  утворені  такими  хі -мічними  елементами:
O Cl S N(III)
K K
2
O KCl K
2
S K
3
N
Cu(II) CuO CuCl
2
CuS Cu
3
N
2
Mg MgO MgCl
2
MgS Mg
3
N
2
Al Al
2
O
3
AlCl
3
Al
2
S
3
AlN
8.   Напишіть  формули,  за  якими  обчислюють  масові  частки  еле -ментів  у  речовині.
( )
( )
( )
елемента
E 100 %.
сполуки
= ⋅
m
w
m
          
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA
w
M
156
9.   Обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у
а)   кальцій  силікаті  CaSiO3
.  (w(Ca)  =  0,3448;  w(Si)  =  0,2414;
w(O)  =  0,4138).
б)   алюміній  сульфаті  Al
2 (SO
4
)
3
.  ( w (Al)  =  15,79%;  w (S)  =
28,07%; w(O)  =  56,14%).     
10.  Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається
з  двох  атомів  Калію,  двох  атомів  Хрому  і  семи  атомів  Окси-гену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  цій
сполуці.  В  якій  масі  цієї  речовини  знаходиться  52  г  Хрому?
(K
2
Cr2O 7
;  w (K)  =  26,53%;  w (Cr)  =  35,37%;  w (O)  =  38,10%;
m(K2Cr2O7)  =  147  г).
  ІV.  ПІДСУМОК УРОКУ.
  V.   ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  VI.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1. Попель П. П., Крикля Л. С., Повторити § 4–§ 12. Підготуватися до
контрольної роботи.
Лашевська Г. А., Повторити § 4–§ 10. Підготуватися до контрольної
роботи.
Буринська Н. М., Повторити § 3–§ 9. Підготуватися до контрольної
роботи.
2. Розв’яжіть задачі.
Початковий рівень.   Обчисліть  масову  частку  хімічних  елемен-тів  у  таких  сполуках:  MgCl
2,  Ca(NO
3
)
2,  BaCO
3
.  (1.  w(Mg)  =  0,2526,
w(Cl)  =  0,7474.  2.  w(Ca)  =0,2439,  w(N)  =  0,1707, w(О)  =  0,5854.
3.   w(Ba)  =  0,6854,  w(С)  =  0,0609,  w(О)  =  0,2439).
Середній рівень.  Обчисліть  масову  частку  Карбону  і  Оксигену
у  вуглекислому  газі  СО
2
.  В  якій  масі  вуглекислого  газу  міститься:
а)  12  кг  Карбону;  б)  320  г  Оксигену?  ( w(С)  =  0.2727,  w(О)  =  0,7273.
а)  m
1(СО
2)  =  44  кг;  б)  m
2(СО
2
)  =  440г).
Достатній рівень.  Для  добування  певної  маси  деякої  хімічної
сполуки  потрібно  31  г  фосфору  і  40  г  кисню.  Яку  масу  фосфору
і  кисню  необхідно  взяти,  щоб  отримати  14,2  кг  цієї  хімічної  спо-луки?  (6,2  кг  фосфору  і  8  кг  кисню).
Високий рівень.
1.  Напишіть  формулу  речовини,  молекула  якої  складається
з  двох  атомів  Калію,  одного  атома  Мангану  і  чотирьох  атомів  Окси-гену,  та  обчисліть  масові  частки  хімічних  елементів  у  цій  сполуці.
В якій масі цієї речовини знаходиться 32 г Оксигену? (K
2MnO4
;  w(K)  =
39,59  %;  w(Mn)  =  27,92%; w(O)  =  32,49  %;  m(K
2MnO4
)  =  98,5  г).
2.   Визначте  масу  заліза,  яке  можна  добути  з  руди  масою  300  кг,
в  якій  масова  частка  Fe
2O3
  становить  82%.  (172,2  кг).
Додатковий матеріал до уроку
1.  У  50  г  речовини  міститься  24  г  Оксигену.  Знайдіть  масову
частку  Оксигену  в  речовині.  (w(О)  =  48%).
2.  Молекула  силікатної  кислоти  складається  з  двох  атомів  Гідро -гену,  одного  атома  Силіцію  та  трьох  атомів  Оксигену.  Напи -шіть  формулу  кислоти  та  обчисліть  масові  частки  Гідрогену,
Силіцію  і  Оксигену. (H
2SiO 3
;  w(H)  =  0,0256,  w(Si)  =  0,3590,
w(O)  =  0,6154) .
3.  Масова  частка  Гідрогену  в  деякій  сполуці  становить  25%.
В  якій  масі  сполуки  міститься  40  г  Гідрогену?  (160  г) .
4.  Масова  частка  Алюмінію  в  його  сполуці  з  Оксигеном  стано-вить  52,94%.  Яка  маса  Алюмінію  міститься  в  300  г  сполуки?
(158,8  г).
5.  Прореагували  56  г  заліза  і  32  г  сірки.  Яка  масова  частка
Феруму  та  Сульфуру  в  утвореній  сполуці? (w(Fe)  =  0,6364;
w(S)  =  0,3636).
6.  В  якій  із  сполук  масова  частка  Кальцію  найбільша:Ca
3(PO
4
)
2
,
CaHPO4,  Ca(H
2PO4
)
2
?  Відповідь  дайте,  не  здійснюючи  обчис-лень.(Ca
3(PO
4
)
2
).
7.  Для  добування  деякої  хімічної  сполуки  потрібно  10  г  каль-цію,  3  г  вуглецю  і  12  г  кисню.  Обчисліть  масові  частки
Кальцію,  Карбону  та  Оксигену  у  цій  сполуці.  (w(Са)  =  40%,  
w(С)  =  12%,  w(О)  =  48%).
8.  У  19,5  г  речовини  міститься  12  г  Оксигену.  Знайти  масову
частку  Оксигену  в  речовині.  (w(О)  =  0,  6154) .
9.  У  15,6  г  речовини  міститься  0,4  г  Гідрогену.  Знайти  масову
частку  Гідрогену  в  цій  речовині.  (w(Н)  =  0,  0256) .
10.  31,2  г  хімічної  сполуки  містить  в  своєму  складі  11,2  г  Силі -цію.  Обчислити  масову  частку  Силіцію. (w(Si)  =  0,3590) .
11. Подвійний суперфосфат має формулу Ca(H
2PO4
)
2
. Обчислити ма-сові частки хімічних елементів у суперфосфаті. В якій масі по-двійного суперфосфату міститься: а) 400 кг Кальцію? б) 20 г Гід-рогену? в) 12,4 кг Фосфору? г) 64 кг Оксигену? (w(Ca) = 0,1709;
w(H)  =  0,0171;  w(P)  =  0,2650;  w(O)  =  0,5470;  2340кг,  1170
г,  46,8  кг,  117  кг).
12.  Масова  частка  Хрому  в  його  сполуці  з  Сульфуром  становить
52%.  Яка  маса  Хрому  міститься  в  400  г  сполуки?  (104  г) .
13.  Прореагували  208  г  хрому  і  192  г  сірки.  Яка  масова  частка
Сульфуру  в  утвореній  сполуці?  (w(S)  =  48%) .
14.  Прореагували  14  г  заліза  і  8  г  сірки.  Яка  масова  частка  Фе -руму  та  Сульфуру  в  утвореній  сполуці?  (w(Fe)  =  0,6364;  
w(S)  =  0,3636).
15.  Обчисліть  масову  частку  хімічних  елементів  у  таких  спо -луках:  MgCl 2 ,  Ca(NO
3
)
2 ,  BaCO
3
.  (1.  w(Mg)  =  0,2526,  
w(Cl)  =  0,7474.  2.  w(Ca)  =  0,2439,  w(N)  =  0,1707,  w(О)  =
0,5854.  3.  w(Ba)  =  0,6854,  w(С)  =  0,0609,  w(О)  =  0,2439).
16.  Обчисліть  масову  частку  Карбону  й  Оксигену  у  вуглекислому
газі  СО
2
.  В  якій  масі  вуглекислого  газу  міститься:  а)  12  кг
Карбону;  б)  320  г  Оксигену?  (w(С)  =  0.2727,w(О)  =  0,7273.
m1(СО2)  =  44  кг;  m2(СО2)  =  440  г).
17.  Для  добування  певної  маси  деякої  хімічної  сполуки  потріб -но  31  г  фосфору  і  40  г  кисню.  Яку  масу  фосфору  і  кисню
необхідно  взяти,  щоб  отримати  14,2  кг  цієї  хімічної  сполуки?  
(6,2  кг  фосфору  і  8  кг  кисню).
18.  У  50  г  речовини  міститься  24  г  Оксигену.  Знайдіть  масову
частку  Оксигену  в  речовині.  (w(О)  =  0,48).
19.  Яких  атомів  —  Силіцію  чи  Оксигену  —  більше  в  земній  корі
і  у  скільки  разів?  Масові  частки  Силіцію  і  Оксигену  в  зем -ній  корі  дорівнюють  27,57  %  і  47,24  %  відповідно.  (Атомів
Оксигену  3  рази  більше).
20.  Визначте  масу  міді,  яку  можна  добути  із  зразка  мідної  руди
масою  16  кг,  в  якій  масова  частка  мінералу  куприту  (Cu 2
O)
становить  13%? (1,85  кг).

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1641 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: