hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 15 ТЕМА. ТЕМА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ.


УРОК № 15
ТЕМА.   ТЕМА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В РЕЧОВИНІ.
  Мета:  перевірити рівень засвоєння поняття «відносна молекулярна маса» та вміння
обчислювати відносну молекулярну масу речовини; поглибити знання про хіміч-ну формулу; з’ясувати, що таке «масова частка елемента» та сформувати вмін-ня її обчислювати за хімічною формулою; розвивати і вдосконалювати навички
розв’язування задач з використанням понять «відносна молекулярна маса» і
«масова частка елемента»; виховувати самостійність і наполегливість.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; самостійна робота; розповідь вчителя; бесіда; ви -конання вправ.
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  I.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Забезпечення  емоційної  готовності  учнів  до  уроку  (обмін  поба-жаннями  «Бажаю  зрозуміти  новий  матеріал  і  добре  його  засвоїти»).
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Бесіда.
1.   Яку  величину  називають  відносною  молекулярною  масою?
(Відносна  молекулярна  (або  формульна)  маса  —  це  відно -шення  маси  молекули  до  1/12  маси  атома  Карбону).
2.   Як  можна  розрахувати  відносну  молекулярну  масу  за  масою
молекули? (Масу молекули поділити на 1/12 маси атома Кар -бону) .  За  хімічною  формулою?  (Відносна  молекулярна  маса
(або відносна формульна маса) дорівнює сумі відносних атом-них  мас  елементів  із  врахуванням  їх  кількості  у  речовині) .
  ; Індивідуальне опитування.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  86,  с.  74.
Мr  (Cl2)  =  71;  Мr  (O
3)  =  48;  Мr  (P
4
)  =  124;  Мr  (CO)  =  28;  
Мr  (H 2
S)  =  34;
Мr  (H 3PO4
)  =  98.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  87,  с.  74.
Мr  (CaH2)  =  42;  Мr  (AlH
3
)  =  30;  Мr  (Li
2
O)  =  30;  Мr  (MgO)  =  40;
Мr  (Cu(OH)2)  =  98;  Мr  ((NH
4
)
2
S)  =  68.
146
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  88,  с.  74.
(у  8  разів;  дорівнює  масі  молекули  метану;  у  4  разів  менша;
у  6  разів  менша).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.Вправа  №  89,  с.  74.
(Cl
2O7
).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  2,  с.  76.
Мr  (Cu2
(OH)
2CO3
)  =  158.
Мr  (NaFe3
Al6(BO
3
)
3
Si
6O18
(OH)
4
)  =  1054.
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  1,  с.  68.
Мr  (O3
)  =  48;  Мr  (MgO)  =  40;  Мr  (Na
2CO3
)  =  106.
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  2,  с.  68.
C12H22O11;  Мr  (C
12H22O11
)  =  362.
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  3,  с.  69.
Мr  (Ca(OH)2
)  =  74.
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  10,  с.  69.
(Калій,  К).
  ; Виконання вправ.
1.  Обчисліть відносні формульні маси наступних речовин: KBr, CaI 2
, P
2O3
.
MgSO4 ,  Cr(NO
3
)
3
,  Ba
3 (PO
4
)
2
.  (Мr  (KBr)  =  117,  Мr  (CaI
2
)  =
294,  Мr  (P
2 O 3 )  =  110,  Мr  (MgSO
4 )  =  120,  Mr  (Cr  (NO
3
)
3
)  =  241,  
Мr  (Ba3(PO
4
)
2
)  =  603).
2.   У скільки разів маса атома Нітрогену більша за масу атома Літію? (У
2 рази).
3.   У скільки разів маса молекули метану СН
4
 менша від маси молекули
кисню? (У 2 рази).
4.   Знайдіть відношення маси молекули SO
2
 і маси атома Cu. (1:1).
  ; Письмова самостійна робота.
Варіант № 1
Обчисліть  відносні  формульні  маси  таких  речовин:
а)  калій  хлориду  KCl.  (Мr  (KCl)  =  74,5).
б)  магній  карбонату  MgCO
3.  (Мr  (MgCO
3
)  =  84).
Варіант № 2
Обчисліть  відносні  формульні  маси  таких  речовин:
а)  натрій  сульфіду  Na
2
S.  (Мr  (Na
2
S)  =  78).
б)  барій  нітрату  Ba(NO
3
)
2.  (Мr  (Ba(NO
3
)
2
)  =  261).
Варіант № 3
Обчисліть  відносні  формульні  маси  таких  речовин:
а)  кальцій  хлориду  CaCl
2
.  (Мr  (CaCl
2
)  =  111).
147
б)  хром  (ІІІ)  ортофосфату  CrPO
4.  (Мr  (CrPO
4
)  =  147).
Варіант № 4
Обчисліть  відносні  формульні  маси  таких  речовин:
а)  літій  сульфату  Li
2SO
4
.  (Мr  (Li
2SO
4
)  =  110).
б)  алюміній  нітрату  Al(NO
3
)
3.  (Мr  (Al(NO
3
)
3
)  =  213).
  III.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  IV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
  ; Слово вчителя.
За  хімічною  формулою  можна  обчислювати  масові  частки
елементів  у  речовині.
Масова частка  (її  позначають  грецькою  літерою  w )  показує,
яку  частину  од  відносної  молекулярної  маси  речовини  становить
відносна  атомна  маса  елемента,  помножена  на  індекс  при  символі
хімічного  елемента  у  формулі:
Учитель записує формулу на дошці, учні — в зошитах.
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA
w
M
n(Е)  —  кількість  атомів  хімічного  елемента  Е;
Аr(Е)  —  відносна  атомна  маса  елемента;
Мr  (сполуки)  —  відносна  молекулярна  (або  формульна)  маса
хімічної  сполуки.
Масова  частка  елемента  —  величина  безрозмірна.
  ; Виконання вправи.
Вправа  1
Обчисліть масові частки хімічних елементів у воді Н 2
О.
Дано:
H2O
Розв’язання
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA
w
M
w(H)  —  ?
w(O)  —  ?
( )
( ) ( )
( )
2
HH H 100 %
HO

= ⋅
r
r
nA
w
M
( )
( ) ( )
( )
2
OO O 100 %.
HO

= ⋅
r
r
nA
w
M
Мr  (H 2
O)  =  2  ∙  1  +  16  =  18.
148
( )
12
H 100 % 11,11 %
18

=⋅= w
( )
1 16
O 100 % 88,89 %.
18

=⋅= w
Відповідь:  w(H) = 11,11%, або 0,1111;  w(O) = 88,89%, або 0,8889.
  ; Слово вчителя.
Сума масових часток хімічних елементів у речовині завжди до-рівнює дорівнює 1, або 100%. Перевіримо: 0,1111 + 0,8889 = 1,0000.
11,11%  +  88,89%  =  100,00%.
Є  ще  один  спосіб  обчислення  масової  частки  елемента  у  ре -човині,  який  часто  застосовують  для  розрахунків  сировини  під  час
виробничих  процесів.
Запишіть  в  зошити  визначення:
Масова частка елемента  w(Е)  у  сполуці  —  це  відношення  маси
елемента  у  сполуці  до  відповідної  маси  сполуки.
( )
( )
( )
елемента
E.сполуки
=
m
w
m
або:
( )
( )
( )
елемента
E 100 %.
сполуки
= ⋅
m
w
m
w(Е)  —  масова  частка  елемента  у  речовині;
m(Е)  —  маса  елемента;
m(сполуки)  —  маса  сполуки.
  ; Виконання вправи.
Вправа  2
200 г кальцій карбонату містять 80 г Кальцію. Обчисліть масову част-ку Кальцію в цій сполуці.
Дано:
m(CaCO3
)  =  200  г;
m(Ca)  =  80г.
Розв’язання
( )
( )
( )
3
Ca
Ca 0,4 або 40 %.
CaCO
= =
m
w
m
w(H)  —  ?;  w(O)  —  ?
Відповідь:   w(Са)=0,4  або  40%.
  ; Слово вчителя.
Масові  частки  хімічних  елементів  використовують,  коли  опи-сують  склад  мінеральних  добрив,  наприклад:  натрієва  селітра  міс -тить  15–16%  Нітрогену;  рідкий  (безводний)  амоніак  —  82,3%.
На  харчових  продуктах,  зазначаючи  вміст  поживних  речо -вин,  також  використовують  масові  частки.  Наприклад,  смажене
насіння  соняшника  містить  20,7%  білків,  52,9%  жирів,  3,4%
вуглеводів.  Йогурт  «Галичина»  містить  2,9%  білків,  2,5%  жирів,
10,9%  вуглеводів,  0,001%  вітамінів,  від  0,014%  до  0,14%  міне -ральних  речовин.
  V.   ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.
Вправа  3
Обчисліть масові частки елементів у таких речовинах:
а)   KNO3
.  (w(K)  =  0,3861  або  38,61%;  w(N)  =  0,1386,  або  13,86%;
w(O)  =  0,4753,  або  47,53%).
б)   H4P2O7
.  (w(H)  =  0,0238,  або  2,38%,  w(P)  =  0,3691,  або  36,91%,
w(O)  =  0,6071,  або  60,71%).
в)   Fe3 (PO
4
)
2
.  (w (Fe)  =  0,4693,  або  46,93%,  w (P)  =  0,1732,  або
17,32%,  w(O)  =  0.3575,  або  35,75%).
г)   гідрогенсульфаті натрію NaHSO
4
. ( w(Na) = 0,1917;  w(H) = 0,0083;
  (S)  =  0,2667;    (O)  =  0,5333).
д)   барій  карбонаті  BaCO
3
.  ( w (Ba)  =  0,6954;  w (C)  =  0,0609;  
w(O)  =  0,2437).
е)   нітратній  кислоті  HNO 3
.  (w (H)  =  0,0159;  w (N)  =  0,2222;  
w(O)  =  0,7619).
є)   кальцій  нітраті  Ca(NO3
)
2
.  (w (Ca)  =  0,2439;  w (N)  =  0,1707;  
w(O)  =  0,5854).
Вправа  4
184 г мінералу доломіту містить 24 г Магнію та 40 г Кальцію. Яка ма-сова частка цих елементів в доломіті? (w(Mg) = 0,1304; w(Ca) = 0,2174).
Вправа  5
Яка маса Магнію міститься в 300 г магній оксиду, якщо масова частка
Магнію в цій сполуці становить 60%? (m(Mg) = 180 г).
Вправа  6
Деяка маса силікатної кислоти містить в своєму складі 1 г Гід -рогену, 14 г Силіцію і 24 г Окигену. Обчислити масові част -ки хімічних елементів в силікатній кислоті. (w(H) = 0, 0256;  
w(Si) = 0,3590; w(O) = 0,6154).
150
  VІ.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
1   Як  обчислити  масову  частку  елемента  у  сполуці,  якщо  відомі:
а)   маса  елемента  і  відповідна  маса  сполуки:
( )
( )
( )
елемента
E 100 %.
сполуки
= ⋅
m
w
m
б)   хімічна  формула  сполуки:
( )
( ) ( )
( )
EE E 100 %.
сполуки

= ⋅
r
r
nA
w
M
2.   Усно  обчисліть  масові  частки  елементів  у  сполуках,  що  мають
такі  формули:  C
3H4,  SO
2
,  CuO,  CuS.  (w(С)  =  90%,  w(Н)  =  10%.
w(S)  =  50%,  w(S)  =  50%.
w(Сu)  =  80%,  w(O)  =  20%.
w(Сu)  =  66,67%,  w(S)  =  33,33%.)
3.   Не здійснюючи обчислень, з даного переліку назвіть речовину,
в  якій масова частка Сульфуру найбільша: SO
3, H
2S, SO
2. (H
2
S).
4.   Розташуйте  формули  речовин,  не  здійснюючи  обчислень,
в   порядку  зменшення  масової  частки  Калію:  KClO 3
,  KClO,
KCl,  KClO4.  (KCl,  KClO,  KClO
3,  KClO
4
).
  VІІ.  РЕФЛЕКСІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ.
  VІІІ.   ПІДСУМКИ УРОКУ.
  ; Слово вчителя.
Отже,  з  хімічної  формули  речовини  ми  можемо  отримати
таку  інформацію:
а)   кількісний  та  якісний  склад  молекули;
б)   масу  молекули  речовини;
в)   відносну  молекулярну  масу;
г)   назву  речовини;
д)   масові  співвідношення  елементів;
е)   масову  частку  елемента  в  речовині.
Масова  частка  елемента  у  сполуці  —  це  величина,  що  показує
відношення  маси  елемента  до  відповідної  маси  сполуки.
Масову  частку  елемента  у  сполуці  також  можна  обчислити
за  її  хімічною  формулою.
Сума  масових  часток  хімічних  елементів  у  речовині  дорівнює
1,  або  100%.
Масова  частка  елемента  —  величина  безрозмірна.
За  масовою  часткою  елемента  можна  знайти  його  масу,  яка
міститься  в  даній  масі  його  сполуки.
  IX.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
1.   Попель П. П., Крикля Л. С., § 12, с. 74–78, № 92 (початковий рівень),
№ 93 (середній рівень), № 97, 98, (достатній рівень), № 99 (високий
рівень) с. 77–78. Повторити § 4–§ 11.
2.   Лашевська Г. А., § 10, с. 77–81. № 2 (початковий рівень), № 4 (серед-ній рівень), № 3 (достатній рівень), Обчисліть масові частки хімічних
елементів у речовині, молекула якої складається з трьох атомів Гід-рогену, одного атома Фосфору і чотирьох атомів Оксигену (високий
рівень) с. 80–81. Повторити § 4–§ 9.
3.   Буринська Н. М., § 9, с. 66–69, № 4 (початковий рівень), № 5 (се-редній рівень), № 9 (достатній рівень), с. 69. № 6 (високий рівень).
Повторити § 3–§ 8.
Додатковий матеріал до уроку
1.   Обчисліть  масові  частки  елементів  у  таких  сполуках:
  цинк  сульфаті  ZnSO4
.  (w (Zn)  =  0,4037;  w (S)  =  0,1988;  
w(O)  =  0,3975).
  барій  гідроксиді  Ba(OH)
2
.  (w(Ba)  =  0,8012;  w(O)  =  0,1871;
w(H)  =  0,0117).
  ферум  (II)  нітраті  Fe(NO 3
)
2
.  (w(Fe)  =  0,3111; w(N)  =  0,1556;
w(O)  =  0,5333).
2.   Мінерал  пірит  має  формулу  FeS2
.  Обчисліть  масові  частки
хімічних  елементів  у  піриті.  Яка  маса  заліза  і  сірки  вступи -ли  в  реакцію,  якщо  утвори-лось  240  г  піриту? (112  г  заліза,
128   г  сірки) .
3.   Яка  маса  Карбону  міститься  в  соді  Na2 CO3
  масою  21,2  г?
(m(С)  =  2,4  г).
4.   124  г  фосфору  з  киснем  утворюють  284  г  хімічної  сполу -ки.  Яка  масова  частка  Фосфору  та  Оксигену  в  цій  сполуці?
(w(P)=43,66%;  (w(О)  =56,34%) .
5.   З  даного  переліку  назвіть  речовину,  в  якій  масова  частка  Фос-фору найбільша: PH 3
, PCl
3, P
2O5, H
3PO4
, PCl
5
, Ca
3(PO
4
)
2
.  (PH
3
).
6.   Розташуйте  формули  речовин  у  порядку  зменшення  масової
частки  Оксигену:
  N2O5, NO
2, N
2O3, N
2O, N2O4
, NO.  (N
2O, NO, N2O3, NO
2, N
2O4, N
2O5
).
152
7.   Не здійснюючи обчислень, з даного переліку назвіть речовину,
в якій масова частка Сульфуру найбільша: SO
3, H
2S, SO
2
.  (H
2
S).
8.   Розташуйте  формули  речовин,  не  здійснюючи  обчислень,
в   порядку  зменшення  масової  частки  Калію:  KClO 3
,  KClO,
KCl,  KClO4
.  (KCl,  KClO,  KClO
3,  KClO
4
).
9.  Задача .
Усно обчисліть масові частки елементів у сполуках, що мають такі
формули: C3H4, SO
2
, CuO, CuS. (Відповідь: 1. w(С) = 90%, w(Н) = 10%.
2.  w(S)  =  50%,  .  w(S)  =  50%.
3.  w(Сu)  =  80%,  w(O)  =  20%.
4.  w(Сu)  =  66,67%,
w(S)  =  33,33%.)
10.  Задача.
У 50 г речовини міститься 24 г Оксигену. Знайдіть масову частку
Оксигену в речовині. (Відповідь: w(О) = 48%.)
11.  Задача.
Молекула силікатної кислоти складається з двох атомів Гідрогену,
одного атома Силіцію та трьох атомів Оксигену. Напишіть формулу
кислоти та обчисліть масові частки Гідрогену, Силіцію і  Оксигену.
(Відповідь: w(H) = 0,0256, w(Si) = 0,3590, w(O) = 0,6154.)
12.  Задача.
Масова частка Гідрогену в деякій сполуці становить 25%. В  якій масі
сполуки міститься 40 г Гідрогену? (Відповідь: 160 г.)
13.  Задача.
Масова частка Алюмінію в його сполуці з Оксигеном становить
52,94%. Яка маса Алюмінію міститься в 300 г сполуки? (Відповідь:
158,82 г.)
14.  Задача.
Прореагували 56 г заліза і 32 г сірки. Яка масова частка Феруму та
Сульфуру в утвореній сполуці? (Відповідь: w(Fe) = 0,6364; w(S) = 0,3636.)
15.  Задача.  
В якій із сполук масова частка Кальцію найбільша: Ca
3 (PO
4
)
2
,
CaHPO
4 , Ca(H
2 PO
4
)
2
? Відповідь дайте, не здійснюючи обчислень.   
(Відповідь: Ca
3(PO
4
)
2
).
16.  Задача.
Деяка хімічна сполука містить 10 г кальцію, 3 г вуглецю і  12  г кисню.
Обчисліть масові частки Кальцію, Карбону та Оксигену у  цій сполуці.
(w(Са) = 40; % w(С) = 12; w(О) = 48 %)

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 5859 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: