hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 14 ТЕМА. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ, ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ.


УРОК № 14
ТЕМА.   ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА РЕЧОВИНИ, ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ.
  Мета:  сформувати поняття про відносну молекулярну та відносну формульну маси; на-вчити обчислювати відносну молекулярну та відносну формульну маси речовини;
розвивати і поглиблювати поняття про хімічну формулу речовини; виховувати
логічне мислення.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: розповідь вчителя; бесіда; виконання вправ.
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; кулестержнева модель
молекули води.
Перебіг уроку
  І.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Забезпечення  емоційної  готовності  учнів  до  уроку  (обмін  по -бажаннями  «Бажаю  творчо  працювати»  і  «Бажаю  отримати  задо -волення  від  навчання»).
  ІІ.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Напишіть формули сполук Сульфуру (вважаючи, що Сульфур виявляє валент-ність два) з такими хімічними елементами:
Al(III),  Cr(III),  Fe(II),  Fe(III),  Na(I),  Ba(II),  K(I),  Ca(II),  B(III),
H(I),  Co(II),  P(III),  P(V),  Cl(I),  C(IV).
(Al
2
S
3
,  Cr
2
S
3
,  FeS,  Fe
2
S
3
,  Na
2S,  BaS,  K
2S,  CaS,  B
2
S
3,  H
2
S,  CoS,
P2
S
3,  P
2
S
5
,  SCl
2
,  CS
2
).
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Що  таке  валентність? (Здатність  атома  сполучатися  з  пев-ною  кількістю  таких  самих  або  інших  атомів).
2.   Чим  ви  скористаєтеся,  якщо  вам  потрібно  знайти  значення
валентності  деякого  хімічного  елемента?  (Періодичною  сис -темою).
3.   Як  визначити  валентність  атома  хімічного  елемента  за  його
положенням  в  періодичній  системі?  (Вища  валентність  ато-мів  елементів  головних  підгруп  у  сполуках  з  Оксигеном  до-рівнює  номеру  групи.  Валентність  неметалічних  елементів
у  сполуках  з  металічними  і  Гідрогеном  дорівнює  різниці  між
числом  8  і  номером  групи).
139
4.   Яка  частинка  називається  атомом? (Атом  —  найдрібніша
електронейтральна  частинка  речовини,  яка  складається  із
позитивно  зарядженого  ядра  й  негативно  заряджених  елек-тронів,  які  рухаються  навколо  нього).
5.   Чи  має  масу  атом?  (Так) .
6.   З  яких  частинок  складається  речовина? (З  атомів,  молекул,
йонів).
7.   Яка  частинка  називається  молекулою? (Молекула  —  наймен -ша  частинка  речовини,  що  має  її  основні  хімічні  властивос-ті  та  здатна  до  самостійного  існування).
8.   Що  ми  дізнаємося  про  речовину  з  її  хімічної  формули? (Ми
відразу  скажемо,  проста  ця  речовина  чи  складна;  з  яких  еле-ментів  вона  утворена;  визначимо  співвідношення  атомів  хі-мічних  елементів,  а  також  їх  масове  співвідношення).
9.   Чи  має  масу  молекула? (Так,  як  і  кожна  матеріальна  час -тинка).
  III.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  IV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
  ; Слово вчителя.
Як  обчислити  масу  молекули  будь-якої  речовини?  (?)
Як  обчислити  масу  молекули,  якщо  відомі  маси  атомів,  які
входять  до  її  складу?  Наприклад,  як  обчислити  масу  молекули
води  H
2O,  якщо  відомі  маса  атома  Гідрогену  і  маса  атома  Окси -сену?  (Учитель  показує  кулестержневу  модель  молекули  води) .
(Маса  молекули  води  складається  з  маси  двох  атомів  Гідрогену  і
маси  атома  Оксигену).
Отже,  маса  молекули  дорівнює  сумі  мас  всіх  атомів,  які  утво-рюють  молекулу.
Вправа  1
Як визначити масу молекули кальцій карбонату CaCO
3
?
Маса  молекули  кальцій  карбонату  CaCO3
  складається  з  маси
атома  Кальцію,  маси  атома  Карбону  і  маси  атома  Оксисену,  взятій
тричі. (Учитель  записує  на  дошці,  учні  —  в  зошитах).
mмолекули(CaCO
3)  =  m
атома   (Сa)  +  m
атома   (С)  +  3  •m
атома
  (O).
  ; Слово вчителя.
Але  оскільки  маси  молекул,  як  і  маси  атомів,  дуже  малі,
і  під  час  обчислень  це  викликає  певні  утруднення,  тому  в  хімії
140
користуються  поняттям  відносної  молекулярної  маси,  яка  позна -чається  Mr.  Запишіть  визначення  в  зошитах:
Відносна молекулярна маса  —  це  відношення  маси  молекули
до  1/12  маси  атома  Карбону.
( )
( )
( )
молекули
молекули .
1
C
12
=
r
a
m
M
m
Mr  (молекули)  —  відносна  молекулярна  маса  молекули;
ma
  (C)  —  маса  атома  Карбону;
m(молекули).
Вправа  2
Обчисліть відносну молекулярну масу кисню, якщо маса молекули
кисню дорівнює 5,32 ∙ 10
–23
 г.  
( )
( )
( )
23
2
2
23
O 5,32 10 г
O 32.
11C 1,994 10 г
12 12= = =
⋅⋅
r
a
m
M
m
  ; Слово вчителя.
Відносна  молекулярна  маса  —  величина  безрозмірна.  Віднос -на  молекулярна  маса  показує,  у  скільки  разів  маса  молекули  даної
речовини  більша  за  1/12  масу  атома  Карбону.
Але  для  речовин  немолекулярної  будови  поняття  «відносна
молекулярна  маса»  неприйнятне,  тому  для  сполук  йонної  та  атом -ної  будови,  а  також  йонів  застосовують  поняття  «відносна  формуль-на  маса».
Відносна формульна маса   —  це  відносна  маса  формульної  оди-ниці  речовини.
Відносна  маса  молекули  (відносна  молекулярна  маса)  склада-ється  з  відносних  мас  атомів,  які  містяться  в  ній,  з  урахуванням
їх  кількості.
Обчислення  відносної  молекулярної  (формульної)  маси
1.   Записати  відносні  атомні  маси  хімічних  елементів,  які  вхо -дять  до  складу  молекули  (формульної  одиниці).
2.   Ці  значення  помножити  на  число  атомів  елемента  (на  індекс).
3.   Додати  маси  атомів  усіх  елементів.
Запишіть  послідовність  дій  у  зошит  і  запам’ятайте  їх.
141
Вправа  3
Знайдіть відносну молекулярну масу хлору, використовуючи зна -чення відносної атомної маси хлору:
Мr
(Cl
2
)  =  2Аr(Cl)  =  2  ∙  35,5  =  71.
  V.   ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.
Вправа  4
Обчисліть відносну молекулярну масу гідроген хлориду HCl.
Дано:
HCl
Розв’язання
Мr(HCl)  =  Аr(Н)  +  Аr(Cl);
Мr(HCl)  =  1+  35,5  =  36,5.
Відповідь:   Мr(HCl)  =  36,5.
Мr(HCl)  —  ?
Вправа  5
Обчисліть відносну молекулярну масу дигідроген cульфіду H2
S.
Дано:
H2
S
Розв’язання
Мr(H2
S)  =  2Аr(Н)  +  Аr(S);
Мr(H2
S)  =  2∙  1+  32  =  34.
Відповідь:   Мr(H2S)  =  34.
Мr  (H 2
S)  —  ?
Вправа  6
Обчисліть відносну молекулярну масу ортофосфатної кислоти H3PO
4
.
Дано:
H3PO4
Розв’язання
Мr(H3PO4
)  =  3Аr(Н)  +  Аr(P)  +  4∙  Аr(O);
Мr(H3PO4
)  =  3∙  1+  31  +  4∙  16  =  98.
Відповідь:   Мr(H
3PO4
)  =  98.
Мr  (H 3PO4
)  —  ?
Вправа  7
Обчисліть відносну формульну масу натрій силікату Na 2SiO
3
.
Дано:
Na2SiO
3
Розв’язання
Мr(Na2SiO
3
) = 2Аr(Na) + Аr(Si) + 3 ∙ Аr(O);
Мr(Na2SiO
3
)  =  2  ∙  23  +  28  +  3∙  16  =  122.
Відповідь:   Мr(Na2SiO3)  =  122.
Мr  (Na2SiO
3
)  —  ?
142
Вправа  8
Обчисліть відносну формульну масу магній нітрату Mg(NO3
)
2
.
Дано:
Mg(NO3
)
2
Розв’язання
Мr(Mg(NO3
)
2
) = Аr(Mg) +2 ∙ (Аr(N) + 3 ∙ Аr(O));
Мr(Mg(NO3
)
2
)  =  24  +  2  ∙  (14  +  3  ∙  16)  =  148.
Відповідь:   Мr(Mg(NO
3
)
2
)  =  148.
Мr  (Mg(NO3
)
2
)  —  ?
Вправа  9
Обчисліть відносну формульну масу ферум(ІІІ) сульфату Fe2(SO
4
)
3
.
Дано:
Fe2(SO
4
)
3
Розв’язання
Мr(Fe2(SO
4
)
3
) = 2∙ Аr(Fe) +3 ∙ (Аr(S) + 4 ∙ Аr(O));
Мr(Fe2(SO
4
)
3
)  =  2  ∙  56  +  3  ∙  (32  +  4  ∙  16)  =  400.
Відповідь:   Мr(Fe2(SO4)3)  =  400.
Мr  (Fe2(SO
4
)
3
)  —  ?
  VІ.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
  ; Самостійна робота.
1.   Молекула  глюкози  складається  з  6  атомів  Карбону,  12  атомів
Гідрогену та 6 атомів Оксигену. Напишіть її формулу і обчисліть
її  відносну  молекулярну  масу.  (C
6H12O6,  Мr(C
6H12O6
)  =  180).
2.   Яка  речовина  має  найменшу  молекулярну  масу? (Водень  Н
2
,
Мr(H2
)=  2) .
3.   Відношення  атомів  Алюмінію  і  Хлору  в  алюміній  хлориді  до-рівнює  1:3.  Обчисліть  відносну  формульну  масу  цієї  сполуки.
(Мr(AlCl
3
)  =  133,5).
4.   Відносна  формульна  маса  оксиду  елемента  другої  групи  пе -ріодичної  системи  становить  153.  Який  це  елемент? (Ba).
5.   Напишіть формулу сульфатної кислоти, якщо відомо, що її від-носна молекулярна маса становить 98, а відношення мас атомів
Гідрогену,  Сульфуру  та  Оксигену  дорівнює  1:16:32.  (H
2SO4
).
  VІІ.  РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ.
  VІІІ.   ПІДСУМКИ УРОКУ.
1.   Відносна  молекулярна  (або  формульна)  маса  показує,  у  скіль-ки  разів  маса  молекули  більша  за  1/12  маси  атома  Карбону.
143
2.   Відносна  молекулярна  (або  формульна)  маса  —  величини  без-розмірна.
3.   Відносна молекулярна маса (або відносна формульна маса) дорів-нює сумі відносних атомних мас елементів із врахуванням їх кіль-кості,  що  входять  до  складу  молекули  або  формульної  одиниці.
  IX.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
1. Попель П. П., Крикля Л. С., § 11, с. 72–74, № 86 (початковий рівень),
№ 87 (середній рівень), № 88 (достатній рівень), 89, № 90 (високий
рівень) с. 74. Лашевська Г. А., § 9, с. 73–76, № 2, с. 76.
2. Буринська Н. М., § 9, с.64–65, № 1 (початковий рівень), № 3 с. 69
(середній рівень), № 2 с. 68 (достатній рівень), № 10 с. 69 (високий
рівень).
Додатковий матеріал до уроку
1.   Маса  молекули  води  приблизно  становить  3∙10
–23
  г,  а  маса
атома  Карбону  —  2∙10
–23
  г.  Знайдіть  за  цими  даними  відносну
молекулярну  масу  води. (Мr  (Н
2
О)  =  18).
2.   Відносна  молекулярна  маса  сполуки  Алюмінію  із  Сульфуром
становить  150.  Відомо,  що  в  молекулі  речовини  міститься  два
атоми  Алюмінію.  Знайдіть  формулу  сполуки. (Al
2S3
).
3.   Відносна  молекулярна  маса  сполуки  Магнію  з  невідомим  еле-ментом  х  в  два  рази  більша  за  відносну  молекулярну  масу
чадного  газу  СО.  Знайдіть  невідомий  елемент х  та  напишіть
формулу  сполуки  (MgS).
4.   Обчисліть,  у  скільки  разів  молекула  метану  СН4  легша  від
атома  Сульфуру  та  атома  Купруму.  (У  2  і  4  рази).
5.   У  скільки  разів  молекула  кисню  важча  за  молекулу  водню
та  одноатомну  молекулу  гелію? (У  16  і  8  разів) .
6.   Гідроген  сполучається  з  Сульфуром  у  масовому  відношенні
1:16. Напишіть формулу цієї сполуки. У скільки разів молеку-ла  цієї  сполуки  важча  за  молекулу  амоніаку  NH
3
?  (У  2  рази).
7.   Відносна  молекулярна  маса  сполуки  Хрому  з  Сульфуром  до -рівнює  200.  Відомо,  що  в  молекулі  речовини  міститься  два
атоми  Хрому.  Знайдіть  її  формулу.  (Cr
2S3
).
8.   Відносна  молекулярна  маса  сполуки  Фосфору  з  Хлором  стано-вить  137,5.  Відомо,  що  в  молекулі  речовини  міститься  один
атом  Фосфору.  Знайдіть  формулу  речовини. (PCl
3
).
9.   Відносна  молекулярна  маса  речовини,  що  утворена  двома  ато-мами  невідомого  елемента  і  п’ятьма  атомами  Оксигену,  рівна
182.  Знайдіть  невідомий  елемент. (V
2O5
).
144
10.  Маса  формульної  одиниці  сполуки  елемента х  із  Сульфуром
в  три  рази  більша  за  масу  молекули  кисню.  Знайдіть  невідо-мий  елемент  та  напишіть  формулу  сполуки. (CuS) .
11.  Маса  формульної  одиниці  сполуки  елемента х  із  Сульфуром
в  п’ять разів більша за масу молекули кисню. Знайдіть невідо-мий елемент та напишіть формулу сполуки, якщо на один атом
Сульфуру  припадає  два  атоми  невідомого  елемента.  (Cu
2
S)

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 7076 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: