Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 13 ТЕМА. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ.


УРОК № 13
ТЕМА.   УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ЗНАНЬ.
  Мета:  повторити початкові хімічні поняття (речовина, матеріал, тіло, суміші, прості
і  складні речовини, атом, молекула, йон, хімічний елемент, відносна атомна маса
хімічних елементів, хімічні формули); розвивати вміння використовувати набуті
знання на практиці; виховувати аналітичне та логічне мислення.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; бесіда; виконання вправ; письмова самостійна
робота.
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  І.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Забазпечення  емоційної  готовності  учнів  до  уроку.  (Техно -логія  «Підбадьоримо  одне  одного»:  «Ніколи  не  здавайся.  Не  йти
вперед  означає  йти  назад»).
  ІІ.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальне опитування.
1.  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  79,  с.  70.
(NaH,  BaF
2
,  Al
2O3,  AlF
3
).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  80,  с.  70.
(Al
2
S
3,  SiH
4
,  ZnBr
2,  WO
3,  N
2O3,  P
2O5,  CF
4
,  Li
2
S).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  1,  с.  94.
(Ca
3N2,  CaO,  CaF
2
).
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  2,  с.  94.
(Li
2O,  MgO,  B2O3,  CO
2
).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  4,  с.  63.
(N
2O  —  нітроген  (І)  оксид;  NO  нітроген  (ІІ)  оксид;  N2O3
  нітро -ген  (ІІІ)  оксид;  NO
2
  нітроген  (IV)  оксид).
2. Складіть формули хімічних сполук за валентністю:
Ii  II      II   I      II  II     VI II     V II   III  I       I   I     II  I       II  II     VI II
ZnO,  SnCl,  PbS,  CrO,  VO,  VCl,  AgI,  CaH,  MoO,  WO.
(ZnO,  SnCl
2,  PbS,  CrO
2,  V
2O5
,  VCl
3,  AgI,  CaH
2,  MoO,  WO
3
).
3. Напишіть формули сполук Оксигену з такими хімічними елементами:
S(IV),  Cu(I),  C(II),  Al(III),  Co(II),  Cu(II),  P(V),  P(III),  Cl(VII),
Cr(VI),  W(VI),  Mo(III),  Se(VI),  S(VI),  Ca(II),  B(III),  Ag(I),  Hg  (II),
Pb(II),  Sn(IV),  V(V),  Mn(III),  Mn(VII),  Si(IV).
132
(SO
2,  Cu
2
O,  CO,  Al2O3,CoO,  CuO,  P
2O5,  P
2O3
,  Cl
2O7,  CrO
3,  WO
3
,
Mo2 O 3 ,  SeO
2 ,  SO
3 ,  CaO,  B
2 O 3
,  Ag
2 O,HgO,  PbO,  SnO 2 ,  V
2 O 5 ,  Mn
2 O 3
,
Mn2O7,  SiO
2
).
4. Напишіть формули сполук Оксигену з такими хімічними елементами:
S(IV),  Cu(I),  C(II),  Al(III),  Co(II),  Cu(II),  P(V),  P(III),  Cl(VII),
Cr(VI),  W(VI),  Mo(III),  Se(VI),  S(VI),  Ca(II),  B(III),  Ag(I),  Hg(II),
Pb(II),  Sn(IV),  V(V),  Mn(III),  Mn(VII),  Si(IV).
(SO
2,  Cu
2
O,  CO,  Al2O3,  CoO,  CuO,  P
2O5,  P
2O3
,  Cl
2O7,  CrO
3,  WO
3
,
Mo2O3,  SeO
3,  SO
3,  CaO,  B
2O3
,  Ag
2O,  HgO,  PbO,  SnO2,  V
2O5,  Mn
2O3
,
Mn2O7,  SiO
2
).
5. Напишіть формули сполук Сульфуру (вважаючи, що Сульфур виявляє
валентність два) з такими хімічними елементами:
Al(III),  Cr(III),  Fe(II),  Fe(III),  Na(I),  Ba(II),  K(I),  Ca(II),  H(I),
Co(II),  P(III),  P(V),  Cl(I),  C(IV).
(Al
2
S
3
,  Cr
2
S
3
,  FeS,  Fe
2
S
3
,  Na
2S,  BaS,  K
2S,  CaS,  H
2S,  CoS,  P
2
S
3
,
P2
S
5
,  SCl
2
,  CCl
4
).
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Дайте  визначення  поняття  «речовина».  (Речовина  —  те,
з  чого  складається  фізичне  тіло).
2.   Які  речовини  називають  матеріалами? (Матеріали  —  це  речо-вини, які використовуються для виготовлення фізичних тіл).
3.   Що  таке  фізичне  тіло?  (Фізичне  тіло  —  усе,  що  має  масу
і  об’єм).
4.   Які  речовини  називають  чистими  (індивідуальними)? (Чиста
речовина  —  це  речовина,  яка  не  містить  домішок  інших  ре-човин).
5.   Що  таке  суміш? (Суміш  —  це  сукупність  різних  речовин,
яка  становить  одне  фізичне  тіло) .
6.   Як поділяють суміші?  (Суміші бувають однорідні і неоднорідні).
7.   Які  суміші  називають  однорідними?  (Однорідними  назива -ють  такі  суміші,  в  яких  компоненти  неможливо  виявити
спостереженням) .
8.   Як  можна  розділити  однорідні  суміші?  (Однорідні  суміші
можна  розділити  випарюванням  і  дистиляцією).
9.   Сформулюйте  визначення  неоднорідної  суміші.  (Суміші,
в  яких  компоненти  можна  виявити  спостереженням,  нази-вають  неоднорідними).
10.  Яким  способами  можна  розділити  неоднорідні  суміші? (Нео-днорідні  суміші  можна  розділити  відстоюванням,  фільтру-ванням,  іноді  —  дією  магніту) .
133
11.  З  яких  структурних  частинок  складається  речовина? (Речо -вина  складається  з  атомів,  молекул,  йонів).
12.  Що  таке  молекула? (Молекула  —  найменша  частинка  речо -вини,  що  має  її  основні  хімічні  властивості  та  здатна  до  са-мостійного  існування.  Молекула  електронейтральна  і  скла-дається  з  двох  або  більшої  кількості  сполучених  атомів) .
13.  Яку  частинку  називають  атомом?  (Атом  —  найдрібніша  елек -тронейтральна  частинка  речовини,  яка  складається  з  пози-тивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів,
які  рухаються  навколо  нього).
14.  Що  таке  йон? (Йон  —  заряджена  частинка,  утворена  вна -слідок  втрати  атомом  або  приєнання  до  нього  одного  чи
кількох  електронів).
15.  Поясніть,  що  таке  хімічний  елемент.  (Вид  атомів  із  певним
зарядом  ядра  називають  хімічним  елементом) .
16.  Дайте  визначення  відносної  атомної  маси  хімічного  елемента.
(Відносна  атомна  маса  хімічного  елемента  показує,  у  скіль-ки  разів  маса  атома  елемента  більша  за  1/12  маси  атома
Карбону).
17.  Яку  розмірність  має  відносна  атомна  маса  хімічного  елемен -та?  (Відносна  атомна  маса  —  величина  безрозмірна).
18.  Які  речовини  називаються  простими? (Речовини,  утворені
одним  хімічним  елементом,  називаються  простими) .
19.  Поясніть,  що  таке  складні  речовини. (Речивини,  утворені
кількома  хімічними  елементами,  називаються  складними,
або  хімічними  сполуками).
20.  Дайте  визначення  хімічної  формули. (Хімічна  формула  —  це
позначення  атома,  молекули,  йона  або  речовини  за  допомогою
символів  хімічних  елементів  та  індексів).
21.  Яку  властивість  атома  хімічного  елемента  називають  валент -ністю?  (Здатність  атома  сполучатися  з  певною  кількістю
таких  самих  або  інших  атомів  називають  валентнісю).
  ІІІ.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  IV.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
  ; Письмова самостійна робота.
Варіант № 1
Початковий рівень .
Закінчіть  речення:
134
1.   Речовина  —    це... (те,  з  чого  складаються  фізичні  тіла) .
2.   Матеріал  —  це... (речовина,  з  якої  виготовляють  фізичні
тіла) .
3.   Суміш  —  це...  (сукупність  двох  і  більше  компонентів,  які
становлять  одне  фізичне  тіло).
4.   Неоднорідна  суміш  —  це...  (суміш,  в  якій  спостереженням
можна  помітити  окремі  частинки).
5.   Однорідні  суміші  можна  розділити... (випарюванням  і  дис -тиляцією).
Середній рівень.
6.   Опишіть  якісний  і  кількісний  склад  молекули,  знайдіть  спів-відношення  атомів:  Ba
3(PO
4
)
2
.  (До  складу  формульної  одиниці
входять  три  атоми  Барію,  два  атоми  Фосфору  і  вісім  атомів
Оксигену.  N(Ba)  :  N(P)  :  N(O)  =  3  :  2  :  8).
Достатній рівень .
7.   Складіть формули речовин за валентністю хімічних елементів.
Cl O S NO
3

Fe(II) FeCl
2
FeO FeS Fe(NO
3
)
2
Li LiCl Li
2
O Li
2
S LiNO
3
8.   Вкажіть  валентність  атомів  хімічних  елементів  у  формулах:
Ag2S,  N
2O3
.
(Ag(I),  S(II),  N(III),  O(II).)
Високий рівень.
9.   Складіть  формули  хімічних  сполук  Калію,  Кальцію  та  Алю -мінію  з  Нітрогеном  (ІІІ),  Сульфуром  та  Бромом.
(K
3N,  K2
S,  KBr;  Ca
3N2
,  CaS,  CaBr
2
;  AlN,  Al
2
S
3
,  AlBr
3
).
Варіант № 2
Початковий рівень .
Закінчіть  речення:
1.   Хімічний  елемент  —  це... (певний  вид  атомів  з  однаковим
зарядом  ядра).
2.   Відносна  атомна  маса  хімічного  елемента  —  це... (відношення
маси  атома  до  1/12  маси  атома  Карбону).
3.   Простими  речовинами  називаються... (речовини,  до  складу
яких  входять  атоми  одного  хімічного  елемента) .
4.   Валентність хімічного елемента — це... (здатність атома спо-лучатися з певною кількістю таких самх або інших атомів).
135
5.   Молекула  —  це... (найменша  частинка  речовини,  що  має
її  основні  хімічні  властивості  та  здатна  до  самостійного
існування).  
Середній рівень.
6.   Опишіть  якісний  і  кількісний  склад  молекули,  знайдіть  спів-відношення  атомів:  Fe
2(SO
4
)
3
.  (До  формульної  одиниці  входять
два  атоми  Феруму,  три  атоми  Сульфуру  і  дванадцять  атомів
Оксигену.  N(Fe)  :  N(S)  :  N(O)  =  2  :  3  :  12).
Достатній рівень .
7.   Складіть формули речовин за валентністю хімічних елементів.
Cl O S NO
3

Ni(II) NiCl
2
NiO NiS Ni(NO
3
)
2
Cu(II) CuCl
2
CuO CuS Cu(NO
3
)
2
8.   Вкажіть  валентність  атомів  хімічних  елементів  у  формулах:
PbO 2,  WO
3
.
(Pb(IV),  O(II),  W(VI)  ).
Високий рівень.
9.   Складіть  формули  хімічних  сполук  Натрію,  Барію  та  Феруму
(ІІІ)  з  Фосфором  (ІІІ),  Оксигеном  та  Хлором.
(Na
3
P,  Na 2
O,  NaCl;  Ba 3P2
,  BaO,  BaCl
2
;  FeP,  Fe
2O3
,  FeCl
3
).
Варіант № 3
Початковий рівень .
Закінчіть  речення:
1.   Фізичне  тіло  —  це... (усе,  що  має  масу  і  об’єм).
2.   Чиста (індивідуальна) речовина — це... (речовина без домішок).
3.   Суміші  поділяються  на  ... (на  однорідні  і  неоднорідні) .
4.   Однорідна  суміш  —  це...  (суміш,  у  якій  спостереженням  не
можна  виявити  окремих  частинок).
5.   Неоднорідні  суміші  можна  розділити... (фільтруванням,  від-стоюванням,  дією  магніту).
Середній рівень.
6.   Опишіть  якісний  і  кількісний  склад  молекули,  знайдіть  спів-відношення  атомів:  Ca
3(PO
4
)
2
.  (Формульна  одиниця  складаєть-ся  з  трьох  атомів  Карбону,  двох  атомів  Фосфору  і  дванадцяти
атомів  Оксигену,  N(Ca)  :  N(P)  :  N(O)  =  3  :  2  :  8).
Достатній рівень .
7.   Складіть формули речовин за валентністю хімічних елементів.
Br O S SO
4
 =
Co(II) CoBr
2
CoO CoS CoSO
4
Hg(II) HgBr
2
HgO HgS HgSO
4
8.   Вкажіть  валентність  атомів  хімічних  елементів  у  формулах:
MoO3
,  BaS.
(Mo(VI),  O(II),  Ba(II),  S(II)  ).
Високий рівень.
9.   Складіть  формули  хімічних  сполук  Натрію,  Кальцію  та  Хро -му  (ІІІ)  з  Фосфором  (ІІІ),  Оксигеном  та  Флуором.
(Na
3
P,  Na 2
O,  NaF;  Ca3P2,  CaO,  CaF
2
;  CrP,  Cr
2O3,  CrF
3
).
Варіант № 4
Початковий рівень .
Закінчіть  речення:
1.   Речовина  може  складатися  з  таких  структурних  частинок:
(атомів,  молекул,  йонів) .
2.   Яку  розмірність  має  відносна  атомна  маса  хімічного  елемен -та?  (Відносна  атомна  маса  хімічного  елемента  —  величина
безрозмірна).
3.   Складними  речовинами  називаються...  (речовини,  утворені
атомами  двох  і  більше  хімічних  елементів).
4.   Хімічна  формула  —  це... (позначення  атома,  молекули,  йона
або  речовини  за  допомогою  символів  хімічних  елементів  та
індексів) .
5.   Атом  —  це... (найдрібніша  електронейтральна  частинка
речовини,  яка  складається  із  позитивно  зарядженого  ядра
й  негативно  заряджених  електронів,  які  рухаються  навколо
нього).
Середній рівень.
6.   Опишіть  якісний  і  кількісний  склад  молекули,  знайдіть  спів-відношення  атомів:  Al
2(SO
4
)
3
.  (Формульна  одиниця  речовини
складається  з  двох  атомів  Алюмінію,  трьох  атомів  Сульфуру
і  дванадцяти  атмів  Оксигену.  N(Al)  :  N(S)  :  N(O)  =  2  :  3  :  12).
Достатній рівень .
7.   Складіть формули речовин за валентністю хімічних елементів.
Br O S SO
4
 =
Fe(III) FeBr
3
Fe
2
O
3
Fe
2
S
3
Fe
2
(SO
4
)
3
137
Ag AgBr Ag
2
O Ag
2
S Ag
2
SO
4
8.   Вкажіть  валентність  атомів  хімічних  елементів  у  формулах:
SnO
2
,  AgCl.  (Sn(IV),  O(II),  Ag(I),  Cl(I)).
Високий рівень.
9.   Складіть  формули  хімічних  сполук  Калію,  Магнію  та  Алю -мінію  з  Нітрогеном  (ІІІ),  Сульфуром  та  Іодом.
(K
3N,  K2
S,  KI;  Mg
3N2
,  MgS,  MgI
2
;  AlN,  Al
2
S
3
,  AlI
3
).
  V.   РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ.
  VІ.  ПІДСУМКИ УРОКУ.
  VІІ.  ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  VIII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
1. Попель П. П., Крикля Л. С. Повторити § 10.
Буринська Н. М. Повторити § 8.
Лашевська Г. А. Повторити § 12.
2. Напишiть формули сполук Сульфуру (вважаючи, що Сульфур ви-являє валентність два) з такими хімічними елементами:
Al(III),  Cr(III),  Fe(II),  Fe(III),  Na(I),  Ba(II),  K(I),  Ca(II),  B(III),
H(I),  Co(II),  P(III),  P(V),  Cl(I),  C(IV).

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 935 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: