Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 12 ТЕМА. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ ЕЛЕМЕНТІВ.


УРОК № 12
ТЕМА.   СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ ЕЛЕМЕНТІВ.
  Мета:  узагальнити і поглибити знання про зміст хімічної формули; навчити складати
формули бінарних сполук за валентністю хімічних елементів; розвивати і поглиблю -вати уявлення про будову речовини; виховувати вміння осмислювати інформацію
і застосовувати її для розв’язання поставлених завдань.
 Тип  уроку:   комбінований урок.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; бесіда; письмова самостійна робота; розповідь
вчителя; виконання вправ.
 Обладнання:  періодична система хімічних елементів, таблиця валентностей груп атомів (на-ведена в конспекті уроку).
Таблиця  валентностей  груп  атомів
Валентність Групи атомів
І NH
4
,

 OH

, NO
3

ІІ SO
3
=, SO
4
=, CO
3
=, SiO
3
=
ІІІ PO
4
Таблиця  валентностей  груп  атомів  наводиться  не  для
запам’ятовування.
Перебіг уроку
  I.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Забезпечення  емоційної  готовності  учнів  до  уроку  (побажання
вчителя:  «Пам’ятайте,  що  немає  нічого  неможливого  для  наполе -гливих»).
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Як  можна  виразити  склад  сполуки? (За  допомогою  хімічної
формули) .
2.   Дайте  означення  валентності. (Здатність  атома  сполуча-тися  з  певною  кількістю  таких  самих  або  інших  атомів
називають  валентністю).
124
3.   Як  за  положенням  хімічного  елемента  у  періодичній  системі
визначити  його  валентність?  (Значення  валентностей  еле -ментів  І–ІІІ  груп  головних  підгруп  збігається  із  номером
групи,  ці  елементи  мають  постійну  валентність.  Макси -мальне  значення  валентності  хімічних  елементів  головних
підгруп  у  сполуках  з  Оксигеном  збігається  з  номе-ром  групи,
в  якій  вони  перебувають.  Значення  валентності  неметаліч-них  елементів  у  сполуках  з  Гідрогеном  або  з  металічними
елементами  становить  різницю  між  числом  8  і  номером  гру-пи,  у  якій  розміщений  елемент).
  ; Індивідуальне опитування.
1.  Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  76,  с.  70.
(K,  Ca,  Zn,  F,  H).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  77,  с.  70.
(Cl(I),  P(V),  N(III),  S(II),  P(V)).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  78,  с.  70.
(Ba(II),  H(I),  V(V),  O(II),  Mo(VI),  S(II),  Si(IV),  F(I),  Li(I),  P(III),
Cu(II).  S(II),  Ti(IV),  Cl(I),  Ca(II),  N(III),  P(III),  O(II),  Mn(VII),  O(II))
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  3,  с.  94.
(P(III),  H(I),  Au(III),  O(II),  Si(IV),  H(I),  Ag(I))/
Лашевська  Г.  А.  Вправа  №  4,  с.  94.
(MnO,  FeO,  CaH
2
).
Буринська  Н.  М.  Вправа  №  2,  с.  63.
II  II    IV  II     V   II       IV II      I   I       I        III I      IV  I
(PbO;  PbO
2
;
  P2O5;  SiO
2;  HBr;  H
2S;  PH
3;  SiH
4
)
Вправа  №  3,  с.  63  із  підручника  Буринської  Н.М.
(а)  Cu(II),  K(I),  Fe(III),  C(IV),  Zn(II),  P(V);  б)  Mg(II),  Na(I),
Cu(II),  Cu(I),  Al(III),  Zn(II).
2. Визначте валентність атомів елементів у сполуках: PH
3
, K
2
O, CrO,
Mn2O7
, BaO, V
2O5
, HBr, ZnO.
(P(III),  K(I),  Cr(II),  Mn(VII),  Ba(II),  V(V),  Br(I),  Zn(II).)
3. Визначте валентність атомів елементів у сполуках з Хлором, якщо
Хлор одновалентний: PCl
3
, PCl
5
,CCl
4
, SCl
2
,KCl, CaCl
2
, FeCl
3
.
(P(III),  P(V),  C(IV),  S(II),  K(I),  Ca(II),  Fe(III).)
4. Визначте валентність атомів елементів у сполуках із Сульфуром, якщо
Cульфур проявляє валентність 2: FeS, K
2
S, Cr
2
S
3, SO
3
, P
2
S
3
.
(Fe(II),  K(I),  Cr(III),  S(VI),  P(III).  )
5. Складіть формули сполук Хлору і Оксигену, якщо Хлор у сполуках
з Оксигеном виявляє валентність 1, 3, 5, 7, (Cl
2
O, Cl2O3
, Cl
2O5
, Cl
2O7
).
6. В якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Окси -геном елемента найвища: I
2O5
, K
2O, CrO 3
, BeO ? (Cr, VI).
125
7. В якій з наведених формул речовин валентність сполученого з Суль-фуром елемента найменша (валентність Сульфуру прийняти рівною
2): CS
2
, Cr
2
S
3
, Li
2
S? (Li
2
S, I).
8. Визначте валентність елементів, якщо Нітроген тривалентний: K
3
N,
Ca
3N2
, AlN, Ba
3N2
.
(K(I),  Ca(II),  Al(III),  Ba(II).  )
  ; Письмова самостійна робота.
Визначте валентність хімічних елементів у сполуках:
Варіант № 1
AsH3,  HBr,  MoO
2
,  Li
2O,  H2Se,  CrO
3,  P
2O3
,  BeO.
(As(III),  H(I);  H(I),  Br(I);  Mo(IV),  O(II);  Li(I),  O(II);  H(I),  Se(II);
Cr(VI),  O(II);  P(III),  O(II);  Be(II),  O(II).)
Варіант № 2
H2
Te,  As2O5,  WO
3
,  HgO,  CoO,  HI,  I
2O5,  PH
3
.
(H(I),  Te(II);  As(V),  O(II);  W(VI),  O(II);  Hg(II),  O(II);  Co(II),
O(II);  H(I),  I(I);  I(V),  O(II);  P(III),  H(I).)
Варіант № 3
CaO,  Fe 2O3,  CuS,  NH
3,  HCl,  K
2O,  H2S,  CH
4
.
(Ca(II),  O(II);  Fe(III),  O(II);  Cu(II),  S(II);  N(III),  H(I);  H(I),  Cl(I);
K(I),  O(II);  H(I),  S(II);  C(IV),  H(I).)
Варіант № 4
H2
O,  Cr2O3
,  ZnO,  Na
2O,  SiH4,  Cu
2
O,  Al2O3,  HF
(H(I),  O(II);  Cr(III),  O(II);  Zn(II),  O(II);  Na(I),  O(II);  Si(IV),  H(I);
Cu(I),  O(II);  Al(III),  O(II);  H(I),  F(I).)
  III.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  IV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
За  значенням  валентності  хімічних  елементів  можна  виводи -ти  формули  складних  речовин,  що  складаються  з  двох  хімічних
елементів.
Складемо, наприклад, формулу алюміній оксиду, пам’ятаючи,
що  Алюміній  тривалентний.
Записуємо  символи  Алюмінію  та  Оксигену  й  позначаємо  ва -лентність  цих  елементів  цифрою  над  символами:
III      II
Al     O
Знаходимо  найменше  спільне  кратне  чисел,  які  виражають
валентність  (3  і  2),  воно  дорівнює  6.  Щоб  знайти  кількість  атомів
Алюмінію  та  Оксигену,  ділимо  це  найменше  спільне  кратне  (6)  на
валентність  Алюмінію  (3)  і  дістаємо  6  :  3  =  2  (2  атоми  Алюмі-нію);  ділимо  це  саме  найменше  спільне  кратне  (6)  на  валентність
Оксигену  (2)  і  дістаємо  6  :  2  =  3  (3  атоми  Оксигену).  Приписуємо
знайдені  числа  атомів  Алюмі-нію  та  Оксигену  до  хімічних  знаків
і  дістаємо  формулу  алюміній  оксиду  Al
2O3
.
Щоб  перевірити  правильність  формули,  використаємо  прави-ло:  добутки  значення  валентності  кожного  елемента  на  кількість
його  атомів  у  формулі  однакові  (3  ∙  2  =  2  ∙  3).
У  формулах  сполук  спочатку  записують  символи  металічних
елементів,  а  потім  —  неметалічних.  Якщо  сполука  утворена  тільки
неметалічними  елементами  і  серед  них  є  Оксиген  або  Флуор,  то  ці
елементи  записують  останніми.
  V.   ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.
Вправа  1.  Складіть  формули  хімічних  сполук  за  валентністю.
V  II     VII  II     IV  II    II II    VII II     III II      I  I      I  I       III II
SbO;  MnO;  SnO;  NO;  ClO;  CoO;  AgI;  KBr;  NiO.
(Sb
2O5,  Mn
2O7,  SnO
2
,  NO,  Cl
2O7
,  Co
2O3
,  AgI,  KBr,  Ni
2O3
).
Вправа  2.  Складіть  формули  речовин  за  валентністю.
Cr(III)  і  Cl(I),  C(IV)  і  H(I),  Fe(III)  і  O(II),  Cu(II)  і  O(II),  As(V)
і  O(II),  B(III)  і  O(II),  Ni(II)  і  O(II),  K(I)  і  P(III),  Mg(II)  і  N(III),  Al(III)
і  C(IV),  Ca(II)  і  H(I),  K(I)  і  Cl(I),  K(I)  і  O(II),  Na(I)  і  H(I),  Cu(II)
і  S(II),  Pb(II)  і  O(II),  Si(IV)  і  H(I),  As(III)  і  H(I),  Hg(II)  і  Cl(I),  Hg(II)
і  S(II),  Fe(II)  і  O(II).
(CrCl3,  CH4,  Fe2O3,  CuO,  As
2O5,  B
2O3,  NiO,  K
3
P,  Mg 3N2
,  Al
4C3
,
CaH2,  KCl,  K
2O,  NaH,  CuS,  PbO,  SiH4,  AsH
3
,  HgCl,  HgS,  FeO).
Вправа  3.  Складіть  формули  речовин,  які  складаються  з  ме -талу  і  групи  атомів.
SO
4
 = NO
3
 – PO
4
 
Ba BaSO
4
Ba(NO
3
)
2
Ba
3
(PO
4
)
2
Al Al
2
(SO
4
)
3
Al(NO
3
)
3
AlPO
4
K K
2
SO
4
KNO
3
K
3
PO
4
  VІ.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
1.   Як  можна  визначити  валентність  атома? (За  положенням  еле-мента  в  періодичній  системі  або  з  формули  бінарної  сполуки,
якщо відоме значення валентності іншого хімічного елемента) .
2.   Як скласти формулу сполуки, якщо ми знаємо валентність ато-мів  хімічних  елементів? (Знайти  найменше  спільне  кратне
значень  валентностей  і  почергово  поділити  його  на  валент-ність кожного хімічного елемента, це і будуть шукані індекси).
3.   За  допомогою  якого  правила  перевіряють  правильність  напи-сання хімічної формули? (Добутки значення валентності кож-ного  елемента  на  кількість  його  атомів  у  формулі  однакові).
Складіть формули хімічних сполук за валентністю.
H(I) S(II) Cl(I)
P(III) PH
3
P
2
S
3
PCl
3
C(IV) CH
4
CS
2
CCl
4
Li LiH Li
2
S LiCl
  VІІ.  РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ.
  VIІІ.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
Попель П. П., Крикля Л. С., § 10, с.69–70, № 79, № 80, с. 70,
повт. § 1–9.
Лашевська Г. А., § 12, с. 91–93, № 1, № 2, с. 94, повт.  
§ 1–8, § 11.
Буринська Н. М., § 8, с.61–63, № 4, с. 63, повт. § 1–7.
  ІХ.  ПІДСУМКИ УРОКУ.
Вчитель.  За  валентністю  атомів  хімічних  елементів  можна
складати  формули  хімічних  сполук.
Додатковий матеріал до уроку
І. Орієнтовні тестові завдання для перевірки домашнього завдання.
1.   Валентність  атома  хімічного  елемента  —  це:
  9 а)   здатність  атома  сполучатися  з  певною  кількістю  таких  са -мих  або  інших  атомів;
б)   здатність  атома  сполучатися  з  певною  кількістю  атомів
Гідрогену;
в)   здатність  атома  сполучатися  з  певною  кількістю  атомів
Оксигену.
128
2.   Валентність  атома  Оксигену  завжди  дорівнює:
а)   1;
  9 б)   2;
в)   3.
3.   Валентність  атома  Гідрогену  завжди  дорівнює:
  9 а)   1;
б)   2;
в)   3.
4.   Валентність  атома  Сульфуру  у  сполуках  з  металами  і  Гідро -геном  завжди  дорівнює:
а)   1;
  9 б)   2;
в)   3.
5.   Валентність  атомів  галогенів  у  сполуках  з  металами  і  Гідро -геном  завжди  дорівнює:
  9 а)   1;
б)   2;
в)   3.
6.   У  сполуках  Оксигену  з  металами  символ  хімічного  елементу
Оксигену  завжди  записують:
а)   на  першому  місці;
  9 б)   на  другому  місці.
7.   У  сполуках  Сульфуру  з  металами  Сульфур  завжди  записують:
а)   на  першому  місці;
  9 б)   на  другому  місці.
8.   У  сполуках  Оксигену  з  неметалами  символ  неметалу  завжди
записують:
  9 а)   на  першому  місці;
б)   на  другому  місці.
9.   Тільки  одновалентні  елементи  знаходяться  в  рядку:
  9 а)   H,  K,  Na,  Ag;
б)   Ca,  Mg,  Ba,  O;
в)   B,  Al,  Fe,  Cr.
10.  Тільки  двовалентні  елементи  знаходяться  в  рядку:
а)   H,  K,  Na,  Ag;
  9 б)   Ca,  Mg,  Ba,  O;
в)   B,  Al,  Fe,  Cr.
11.  Елементи,  що  можуть  виявляти  валентність  три,  знаходяться
в  рядку:
а)   H,  K,  Na,  Ag;
б)   Ca,  Mg,  Ba,  O;
  9 в)   B,  Al,  Fe,  Cr.
129
12.  Хімічні  сполуки,  в  яких  хімічні  елементи  виявляють  валент -ність  тільки  один,  знаходяться  в  рядку:
  9 а)   LiI,  NaF,  HCl,  KF,  AgCl;
б)   Al2O3,  Cu
2
S,  AlCl
3
,  Fe
3O4,  N
2O5
;
в)   CaO,  MgS,  BaO,  CuS,  CuO;
г)   AlCl3,  BF
3.  PH
3,  NH
3
,  PCl
3
.
13.  Хімічні  сполуки,  в  яких  хімічні  елементи  виявляють  валент -ність  тільки  два,  знаходяться  в  рядку:
а)   LiI,  NaF,  HCl,  KF,  AgCl;
б)   Al2O3,  Cu
2
S,  AlCl
3
,  Fe
3O4,  N
2O5
;
  9 в)   CaO,  MgS,  BaO,  CuS,  CuO;
г)   AlCl3,  BF
3.  PH
3,  NH
3
,  PCl
3
.
14.  Хімічні  сполуки,  в  яких  хімічні  елементи  виявляють  валент -ність  один  і  три,  знаходяться  в  рядку:
а)   LiI,  NaF,  HCl,  KF,  AgCl;
б)   Al2O3,  Cu
2
S,  AlCl
3
,  Fe
3O4,  N
2O5
;
в)   CaO,  MgS,  BaO,  CuS,  CuO;
  9 г)   AlCl3,  BF
3.  PH
3,  NH
3
,  PCl
3
.
15.  Вища  (максимальна)  валентність  хімічного  елемента  дорівнює:
  9 а)   номеру  групи;
б)   номеру  періоду,
в)   порядковому  номеру;
г)   різниці  між  числом  8  і  номером  групи.
16.  Нижча  (мінімальна)  валентність  хімічного  елемента  дорівнює:
а)   номеру  групи;
б)   номеру  періоду,
в)   порядковому  номеру;
  9 г)   різниці  між  числом  8  і  номером  групи.
17.  Для  перевірки  правильності  написання  хімічної  формули  ко -ристуються  правилом:
а)   індекс  і  значення  валентності  повинні  співпадати;
б)   індекси  біля  символів  хімічних  елементів  повинні  бути  од -накові;
  9 в)   добутки  значення  валентності  кожного  елемента  на  кіль -кість  його  атомів  у  формулі  однакові.
18.  Бінарна  сполука  складається  з:
а)   двох  атомів;
  9 б)   з  атомів  двох  хімічних  елементів.
19.  Хімічні  елементи:
а)   завжди  мають  постійну  валентність;
б)   завжди  мають  змінну  валентність;
  9 в)   деякі  можуть  мати  і  постійну,  і  змінну  валентність.
130
ІІ. Складіть формули хімічних сполук за валентністю:
II   II    II    I      II  II     IV II     V II   III  I       I   I     II  I      II   II     VI II
ZnO,  SnCl,  PbS,  CrO,  VO,  VCl,  AgI,  CaH,  MoO,  WO.
(ZnO,  SnCl
2,  PbS,  CrO
3,  V
2O5
,  VCl
3,  AgI,  CaH
2,  MoO,  WO
3
).
I  II      II   I     II  II      III  II     II  II     IV  II    III II     II  II     II  II     II  II
AgS,  ZnCl,  WO,  MoO,  PbO,  SnO,  FeO,  CoS,  NiO,  CrO.
(Ag
2
S,  ZnCl
2
,  WO,  Mo
2O3,  PbO,  SnO
2
,  Fe
2O3
,  CoS,  NiO,  CrO).
III II    III III    IV II     I  II     V II   IV II    II II    VII  II      II    I      IV II
CrS,  AlN,  NO,  ClO,  PO,  SO,  CO,  MnO,  MnCl,  PbO.
(Cr
2
S
3,  AlN,  NO
2
,  Cl
2O,  P2O5,  SO
2,  CO,  Mn
2O7
,  MnCl
2,  PbO
2
).
V II   II II    VI II   IV II      I    I      I II     III II    IV II     VI II     II II
IO,  PO,  SO,  CO,  NaCl,  KO,  AlO,  NO,  CrO,  NiS.
(I
2O5,  P
2O3,  SO
3,  CO
2,  NaCl,  K
2
O,  Al2O3,  NO
2,  CrO
3
,  NiS).
ІІІ. Напишіть формули сполук галогенів (вважаючи, що галогени — F, Cl,
Br, I — виявляють валентність один) з такими хімічними елементами:
Al(III),  Cr(III),  Fe(II),  Fe(III),  Na(I),  Ba(II),  K(I),  Ca(II),  B(III),
H(I),  Co(II),  P(III),  P(V),  C(IV).
(AlF
3
,  CrCl
3
,  FeBr
2
,  FeCl
3
,  NaI,  BaCl
2
,  KF,  CaBr
2 ,  BF
3
,  HCl,
CoF 2
,  PCl
3
,  PCl
5
,  CCl
4
).
ІV. Знаючи, що Хлор у сполуках з Оксигеном виявляє змінну валент -ність 1, 3, 5 і 7, складіть формули відповідних сполук (Cl
2
O, Cl2O3
,
Cl
2O5
, Cl
2O7
)

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 4693 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: