Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 10 ТЕМА. ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН.


УРОК № 10
ТЕМА.   ХІМІЧНІ ФОРМУЛИ РЕЧОВИН.
 Мета  уроку: сформувати уявлення про хімічну формулу речовини; навчити записувати хімічні
формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні символи та індекси;
навчити читати хімічні формули, визначати їх якісний і кількісний склад; навчити
використовувати поняття «хімічна формула», «індекс», «коефіцієнт»; розвивати  
і поглиблювати знання учнів про прості та складні речовини і використання хіміч -ної символіки; виховувати вміння не лише оволодівати інформацією, а й осмис-лювати і застосовувати її.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; бесіда; письмова самостійна робота; розповідь
вчителя; виконання вправ.
 Обладнання:   періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Перебіг уроку
  I.   ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ.
Забезпечення  емоційної  готовності  учнів  до  уроку  (обмін  по -бажаннями:  «Бажаю  отримати  радість  від  здобуття  нових  знань»
і  «Бажаю  отримати  гарну  оцінку»).
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальне опитування.
1.  Вправа  №  60,  с.  60  із  підручника  авторів  Попель  П.  П.,
Крикля  Л.  С.
(Молекула  білого  фосфору  містить  4  атоми  Фосфору;  у  повітрі
є  молекули  вуглекислого  газу;  золото  —  проста  речовина  хімічного
елемента  Ауруму).
Вправа  №  64,  с.  60  із  підручника  авторів  Попель  П.  П.,  Кри -кля  Л.  С.
(Алмаз,  вода,  халькозин  —  неорганічні  речовини;  крохмаль
і  вітамін  С  —  органічні  речовини).
Вправа  №  65,  с.  60  із  підручника  авторів  Попель  П.  П.,  Кри -кля  Л.  С.
(Алюмінієм  і  Оксигеном;  Силіцієм  і  Нітрогеном;  Натрієм,
Гідрогеном  і  Сульфуром).
Вправа  №  3,  с.  58  із  підручника  Буринської  Н.  М.
(Елементи-метали: Fe, Zn, Hg; елементи-неметали: O, H, C, P, S).
102
Вправа  №  9,  с.  58  із  підручника  Буринської  Н.  М.
(Елементи-метали  і  прості  речовини-метали:  Cu,  купрум,
мідь;  Ag,  арґентум,  срібло;  Bi,  вісмут,  вісмут.
Елементи-неметали  і  прості  речовини-неметали:  S,  сульфур,
сірка;  H,  Гідроген,  водень;  N,  Нітроген,  азот).
2.  Наведіть  приклади  алотропних  модифікацій,  утворених
відомими  вам  хімічними  елементами  (білий,  червоний  і  чорний
фосфор;  алмаз  і  графіт).
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Яка  ознака  лежить  в  основі  поділу  речовин  на  прості  і  склад -ні?  (Прості  речовини  утворені  атомами  одного  хімічного  еле -мента,  а  складні  —  атомами  двох  і  більше  елементів).
2.   Наведи  приклади:  а)  простих;  б)  складних  речовин. (Прості
речовини:  сірка,  фосфор,  хлор,  кисень.  Складні  речовини:  амо-ніак,  мідний  купорос,  вапно,  крейда).
3.   Які  поділяються  прості  речовини? (На  метал  і  неметали).
4.   Які  фізичні  властивості  притаманні  металам  і  не  характер -ні  для  неметалів? (Металічний  блиск,  електропровідність,
теплопровідність,  пластичність,  висока  температура  плав-лення,  твердий  агрегатний  стан  за  н.у.)  
5.   Які  хімічні  елементи  утворюють  прості  речовини  —  бром,
срібло,  мідь,  фосфор,  ртуть?  (Бром,  Аргентум,  Купрум,  Фос-фор,  Меркурій).
6.   Назви  прості  речовини  елементів,  символи  яких  Ca,  He,  Si,
K,  Sn,  Na. (Кальцій,  гелій,  кремній,  калій,  олово,  натрій).
7.   Як  можна  довести,  що  вода  —  складна  речовина?  (Розклас-ти  воду  на  водень  і  кисень  за  допомогою  постійного  елек -тричного  струму;  спалити  водень  у  кисні,  в  результаті
сполучення  цих  двох  простих  речовин  отримаємо  складну
речовину  —  воду) .
8.   Якими  властивостями  характеризуються  речовини  молеку-лярної  будови?  (Переважно  гази,  леткі  рідини  або  тверді
тіла  з  невисокими  температурами  плавлення  і  кипіння,
часто  мають  запахи).
9.   Яка  відмінність  між  хімічними  сполуками  та  сумішами?
(Хімічні  сполуки  мають  постійний  склад;  прості  речовини,
з  яких  утворена  хімічна  сполука,  не  зберігають  свої  влас-тивості;  розкласти  хімічну  сполуку  можна  лише  хімічними
методами.  Суміші  мають  змінний  склад;  в  неоднорідних  су-мішах  складові  речовини  зберігають  свої  властивості;  суміш
можна  розділити  фізичними  методами).
  ; Самостійна робота (письмово).
Випишіть  окремо  складні  речовини,  прості  речовини-метали
і  прості  речовини-неметали.
Варіант № 1
Цукор,  алюміній,  оцет,  гелій,  купрум  оксид,  бром,  чадний
газ,  сірка,  нікель,  срібло.  (Прості  речовини-метали:  алюміній,  ні -кель,  срібло;  прості  речовини-неметали:  гелій,  бром,  сірка;  складні
речовини:  цукор,  оцет,  купрум  оксид,  чадний  газ).
Варіант № 2
Сода,  лимонна  кислота,  олово,  вуглекислий  газ,  хлор,  натрій
хлорид,  неон,  ванадій,  фосфор,  ртуть.  (Прості  речовини-метали:
олово,  ванадій,  ртуть;  прості  речовини-неметали:  хлор,  неон,  фос -фор;  складні  речовини:  сода,  лимонна  кислота,  вуглекислий  газ,
натрій  хлорид).
  III.  ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.
  ІV.  ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
  ; Слово вчителя.
Ви  вже  ознайомилися  з  деякими  простими  і  складними  ре -човинами,  знаєте,  що  кожна  речовина  має  свою  власну  назву,  на -приклад:  сода,  поташ,  вапно,  нашатир.  Але  за  назвою  цих  речовин
не  можна  визначити,  з  атомів  яких  хімічних  елементів  вона  скла -дається,  і  скіль-ки  атомів  кожного  хімічного  елемента  входить  до
складу  речовини.  Тому  в  хімії  користуються  хімічними  формулами
речовин,  які  дають  вичерпну  інформацію  про  склад  речовини.
Запишіть  визначення  в  зошит:  «Хімічна формула   —  це  позна-чення  атома,  молекули,  йона  або  речовини  за  допомогою  символів
хімічних  елементів  та  індексів».
5H
2SO4
Коефіцієнт
Хімічна  
формула
Індекси
Символи  хімічних  елементів,
з  яких  складається  речовина
Індекси   —  числа,  які  показують  кількість  атомів  або  груп
атомів  у  формулі.
Індекси записують внизу справа від символа хімічного елемента.
Наприклад,  запис  СО 2
  читається  це-о-два  і  означає,  що  до
складу  молекули  вуглекислого  газу  входить  один  атом  Карбону
і   два  атоми  Оксигену.  (Якщо  до  складу  речовини  входить  один
атом  хімічного  елемента,  то  індекс  1  не  пишуть).  Називаючи  хі -мічні  елементи,  якими  утворена  речовина,  ми  описуємо  її  якісний
склад.  Вказуючи  кількість  атомів  кожного  хімічного  елемента,  що
входять  до  складу  речовини,  ми  описуємо  її  кількісний  склад.
Таким  чином,  з  хімічної  формули  ми  довідуємося  про  кількіс-ний  та  якісний  склад  речовини  (йона,  молекули  або  групи  атомів).
  ; Вправа (усно).
Прочитайте формули речовин і зазначте їх якісний і кількісний склад.
Н2
О  (аш-два-о;  два  атоми  Гідрогену  і  один  атом  Оксигену),
HNO3
  (аш-ен-о-три,  один  атом  Гідрогену,  один  атом  Нітрогену,  три
атоми  Оксигену),  SiO
2
  (силіцій-о-два,  один  атом  Силіцію,  два  ато -ми  Оксигену),  Ba(NO3
)
2
  (барій-ен-о-три-двічі,  один  атом  Барію,  два
атоми  Нітрогену,  шість  атомів  Оксигену),  Al
2(SO
4
)
3
  (алюміній-два-ес-о-чотири-тричі,  два  атоми  Алюмінію,  три  атоми  Сульфуру,  два -надцять  атомів  Оксигену),  Ca3(PO
4
)
2
  (кальцій-три-пе-о-чотири-двічі,
три  атоми  Кальцію,  два  атоми  Фосфору,  вісім  атомів  Оксигену).
  ; Слово вчителя.
Проте,  деколи  у  записах  потрібно  вказати  не  одну  структурну
частинку  речовини,  а  дві,  три  і  більше.  У  цьому  випадку  викорис -товують  коефіцієнт.
Коефіцієнт   —  число,  яке  записується  перед  формулою  або
хімічним  символом  і  означає  кількість  молекул,  йонів,  окремих
атомів  або  груп  атомів.  (Учні  записують  визначення  в  зошит) .
Наприклад:  3СО2,  4НCl,  8Al,  7H
2
S.  Ці  записи  означають  три
молекули  вуглекислого  газу,  чотири  молекули  хлороводню,  вісім
атомів  алюмінію,  сім  молекул  сірководню.  Якщо  записують  одну
молекулу  якоїсь  речовини  або  один  йон  чи  атом,  то  коефіцієнт
1  перед  формулою  не  пишуть.
Ви повинні чітко розрізняти записи хімічних формул, наприклад:
N  —  один  атом  Нітрогену;
2N  —  два  атоми  Нітрогену;
N2
 — молекула азоту, яка складається з двох атомів Нітрогену;
2N
2
  —  дві  молекули  азоту;
4N  —  чотири  атоми  Нітрогену.
Для  речовин  атомної  та  йонної  будови  використовують  по -няття  «формульна  одиниця».  Формульна  одиниця  вказує  на  спів -відношення  атомів  або  йонів  у  речовинах  немолекулярної  будови,
наприклад:  SiC,  KCl,  Li 2
O.
  ; Вправа (усно).
Прочитайте записи:
4Br
2,  3PH
3,  2H
4P2
O7.  Що  вони  означають?
(Чотири-бром-два; три-пе-аш-три; два-аш-чотири-пе-два-о-сім).
  ; Слово вчителя.
За  хімічною  формулою  можна  знайти  співвідношення  атомів
хімічних  елементів  у  формульній  одиниці  речовини,  наприклад,
у  метані  СН
4
.
N(С)  :  N(Н)  =  1:4.
  ; Вправа (усно).
Прочитайте формули наведених речовин. Вкажіть прості та складні
речовини, визначте співвідношення атомів хімічних елементів у  фор-мульній одиниці речовини.
O2.  O
3.  S8,  H
3PO4
,  Cl
2,  He,  NH
3,  P
4,  K
2SO
4,  SO
2,  Si,  CO
2,  H
2O2
,
N2O,  N2
.
  ; Слово вчителя.
За  хімічною  формулою  речовини  можна  обчислювати  масове
відношення  елементів  у  речовині.
Масове  відношення  хімічних  елементів  у  речовині  дорівнює
відношенню  їх  відносних  атомних  мас,  помножених  на  кількість
атомів  кожного  елемента  у  речовині.  Розглянемо  такий  приклад.
Знайдіть  масове  відношення  елементів  у  натрій  хлориді  NaCl.
m(Na)  :  m(Cl)  =  (Ar  (Na)  •1):  (Ar  (Cl)  •1)  =  23:35,5.
  ; Вправа.
Знайдіть масове відношення елементів у воді H2O.
m(Н):  m(О)  =  (2  •  Ar  (Н))  :  (Ar  (О)  •1)  =  (2  •  1)  :  16  =  2  :
16  =  1:8.
  V.   ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.
Вправа  1.  
Прочитайте  формули  таких  речовин:  H2O2,  HCl,  HNO
3,  CuSO
4
,
SiO
2
,  Mg
3(PO
4
)
2,  Fe(NO
3
)
3,  H
4P2
O7,  Na2SiO
3
.  (Аш-два-о-два,  аш-хлор,
аш-ен-о-три,  купрум-ес-о-чотири,  силіцій-о-два,  магній-три-пе-о-чотири-двічі,  ферум-ен-о-три-тричі,  аш-чотири-пе-два-о-сім,  натрій-два-силіцій-о-три).
Назвіть кількість атомів кожного хімічного елемента, з яких склада-ється молекула цієї речовини.
Вправа  2.  
Напишіть формули речовин, які читаються так:
аш-два-о,  пе-два-о-три,  силіцій-о-два,  пе-хлор-три,  ен-два-о-п’ять,  аш-два-силіцій-о-три,  аш-три-пе-о-чотири,  аш-ен-о-два,
кальцій-ен-о-три-двічі,  алюміній-два-ес-о-чотири-тричі,  хром-ен-о-три-тричі.  (H
2 O,  P2 O 3 ,  SiO
2
,  PCl
3 ,  N
2 O 5 ,  H
2 SiO
3 ,  H
3 PO4 ,  HNO
2
,
Ca(NO3
)
2
,  Al
2(SO
4
)
3,  Cr(NO
3
)
3
).
Вправа  3.  
Напишіть формулу озону (молекула складається з трьох атомів Окси-гену), карбонатної кислоти (молекула складається із двох атомів
Гідрогену, одного атома Карбону і трьох атомів Оксигену), оксиду
хлору (до складу молекули входять два атоми Хлору і сім атомів
Оксигену).(O3, H
2CO
3
, Cl
2O7
). Знайдіть відношення атомів хімічних еле -ментів в  цих молекулах.
Вправа  4.  
Запишіть хімічні формули за їх вимовою: аш-два-ес-о-чотири,
алюміній-хлор-три, ферум-два-о-три, це-дванадцять-аш-двадцять
два-о-одинадцять, хром-два-ес-о-чотири-тричі.. (H
2 SO
4
, AlCl
3
, Fe
2 O 3
,
C1
2H22O11
, Cr
2(SO
4
)
3
).
Вправа  5.
Порівняйте склад чадного газу СО і вуглекислого газу СО2
.
Вправа  6.
Знайдіть відношення між атомами у молекулах таких сполук: Р
2О5
,
НClО4
,
Mg(NO3
)
2
.  (2:5,  1:1:4,  1:2:6).
Вправа  7.
Напишіть формулу речовини, якщо співвідношення атомів:
107
а)   Алюмінію  та  Оксигену  у  її  формульній  одиниці  дорівнює  2:3;
(Al
2O3
);
б)   Хлору та Оксигену у її формульній одиниці дорівнює 2:7; (Cl 2O7
);
в)   Карбону  та  Гідрогену  у  її  формульній  одиниці  1:4;  (CH 4
);
г)   Натрію,  Карбону  і  Оксигену  у  її  формульній  одиниці  2:1:3;
(Na
2CO3
).
Вправа  8.  
Знайдіть масове відношення елементів в алюміній сульфаті
Al 2(SO
4
)
3
.
m(Al)  :  m(S)  :  m(O)  =  (2  •  Ar  (Al))  :  (3  •  Ar  (S))  :  (12  •  Ar  (O))
=  (2  •  27)  :  (3  •  32)  :  (12  •  16)  =  54  :  96  :  192  =  9  :  16  :  32.
  VІ.  КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
1.   Що  таке  хімічна  формула? (Хімічна  формула  —  це  позна -чення  атома,  молекули,  йона  або  речовини  за  допомогою  сим-волів  хімічних  елементів  та  індексів).
2.   Поясніть,  що  означає  індекс.  (Індекси  —  числа,  які  показу-ють  кількість  атомів  або  груп  атомів  у  формулі).
3.   Що  таке  коефіцієнт? (Коефіцієнт  —  число,  яке  записується
перед  формулою  або  хімічним  символом  і  означає  кількість
молекул,  йонів,  окремих  атомів  або  груп  атомів).
  VІІ.  РЕФЛЕКСІЯ. ОЦІНЮВАННЯ.
  VІІI.   ПІДСУМКИ УРОКУ.
1.   Склад частинки або речовини виражають хімічною формулою.
2.   Індекси  записують  внизу  справа  від  символу  хімічного  еле -мента.  Індекси  вказують  кількість  атомів  хімічного  елемента
в  частинці  або  речовині.
3.   Числа  перед  хімічними  формулами  називають  коефіцієнтами,
вони  позначають  кількості  структурних  одиниць  речовини.
  IX.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО ІНСТРУКТАЖ.
Попель П. П., Крикля Л. С., § 9, с. 61–65, № 68, № 69, №  70, № 71, с. 65.
Лашевська Г. А., § 8, с. 68–72, № 4, № 7, с. 72.
Буринська Н. М., § 7,с.56–57, № 5, № 6, с. 58.
Додатковий матеріал до уроку
І.  Приклади  письмових  тестових  завдань,  які  можуть  бути
використані  вчителем  для  перевірки  домашнього  завдання
1.   Хімічні  елементи  поділяються:
  9 а)   на  елементи-метали  і  елементи-неметали;
б)   на  органічні  та  неорганічні;
в)   на  прості  і  складні.
2.   Для  металів  є  характерними:
  9 а)   металічний  блиск;
б)   газуватий  стан  за  н.  у.;
  9 в)   електропровідність;
  9 г)   теплопровідність;
д)   молекулярна  будова;
  9 е)   немолекулярна  будова;
  9 є)   твердий  стан  за  н.  у.;
ж) рідкий  стан  за  н.  у.;
  9 з)   пластичність;
  9 и)   висока  температура  плавлення;
ї)   низька  температура  плавлення;
к)   крихкість.
3.   Алотропія  —  це:
  9 а)   здатність деяких хімічних елементів існувати у вигляді кіль -кох  простих  речовин,  різних  за  будовою  і  властивостями;
б)   здатність  хімічних  елементів  утворювати  велику  кількість
хімічних  речовин;
в)   здатність  хімічних  елементів  утворювати  лише  прості  ре -човини.
4.   Речовини  поділяють  на:
  9 а)   прості,  складні;
б)   рідкі  і  газоподібні;
5.   Складні  речовини  поділяють  на:
  9 а)   органічні  та  неорганічні;
б)   рідкі,  тверді,  газуваті;
в)   розчинні  та  нерозчинні.
6.   Прості  речовини  складаються:
  9 а)  з  атомів  одного  хімічного  елемента;
б)  з  атомів  кількох  хімічних  елементів.
7.   Складні  речовини  складаються:
а)   з  атомів  одного  хімічного  елемента;
  9 б)   з  атомів  кількох  хімічних  елементів.
8.   Мова  йде  про  просту  речовину:
  9 а)   молекула  кисню  складається  з  двох  атомів  Оксигену;
109
  9 б)   молекула  водню  складається  з  двох  атомів  Гідрогену;
в)   молекула  пероксиду  гідрогену  складається  з  двох  атомів
Гідрогену  та  двох  атомів  Оксигену.
9.   Мова  йде  про  складну  речовину:
а)  молекула  азоту  складається  з  двох  атомів  Нітрогену;
б)  молекула  водню  складається  з  двох  атомів  Гідрогену;
  9 в)   молекула  амоніаку  складається  з  трьох  атомів  Гідрогену
та  одного  атома  Нітрогену.
10.  Складні  речовини  можуть  мати:
а)   молекулярну  будову;
б)   атомну  будову;
в)   йонну  будову;
  9 г)   молекулярну,  атомну  та  йонну  будову.
11.  Багатоманітність  складних  речовин  зумовлена:
  9 а)   здатністю  атомів  хімічних  елементів  сполучатись  між  со -бою  в  різній  кількості  та  в  різній  послідовності;
б)   великою  кількістю  хімічних  елементів.
12.  Хімічні  сполуки:
  9 а)   мають  постійний  склад;
б)   мають  змінний  склад;
в)   можна  розділити  фізичними  способами;
  9 г)   фізично  неподільні.
13.  Суміші:
а)   мають  постійний  склад;
  9 б)   мають  змінний  склад;
  9 в)   можна  розділити  фізичними  способами;
г)   фізично  неподільні.
14.  Форма  існування  елементів  у  вільному  стані:
а)   прості  речовини;
б)   складні  речовини;
  9 в)   алотропні  модифікації.
15.  Алотропні  модифікації  Окигену:
а)  озон;
б)  азот;
  9 в)  кисень.
16.  Алотропні  модифікації  Карбону:
  9 а)   алмаз;
  9 б)   графіт;
в)   озон.
17.  Тільки  прості  речовини  утворюють  рядок:
а)   азот,  вуглекислий  газ,  водень,  кисень,  глюкоза,  лимонна
кислота;
б)   оцтова  кислота,  сірка,  натрій,  мідь,  сірчистий  газ;
  9 в)   фосфор,  хлор,  калій,  алюміній,  гелій,  срібло;
г)   вода,  вуглекислий  газ,  оцет,  сода,  кухонна  сіль.
18.  Тільки  складні  речовини  утворюють  рядок:
а)   азот,  вуглекислий  газ,  кисень,  глюкоза,  лимонна  кислота;
б)   оцтова  кислота,  сірка,  натрій,  мідь,  сірчистий  газ;
в)   фосфор,  хлор,  калій,  алюміній,  гелій,  срібло;
  9 г)   вода,  вуглекислий  газ,  оцет,  сода,  кухонна  сіль.
19.  Тільки  органічні  речовини  утворюють  рядки:
  9 а)   цукор, оцтова кислота, щавлева кислота, крохмаль, целюлоза;
б)   фруктоза,  спирт,  кухонна  сіль,  метан,  гліцерин;
в)   амоніак,  крейда,  вапно,  кисень,  залізо;
г)   білки,  жири,  ферменти,  вітаміни.
20.  Тільки  неорганічні  речовини  утворюють  рядок:
а)   цукор,  оцтова  кислота,  щавлева  кислота,  крохмаль,  целю-лоза;
б)   фруктоза,  спирт,  кухонна  сіль,  метан,  гліцерин;
  9 в)   амоніак,  крейда,  вапно,  кисень,  залізо;
г)   білки,  жири,  ферменти,  вітаміни.
Чи  знаєте  ви,  що...
...бінарні  сполуки  хімічних  елементів  з  Оксигеном  називають
оксидами
...сполуки  металів  і  Сульфуру  називають  сульфідами.
...сполуки  Флуору,  Хлору,  Брому  та  Іоду  з  металами-флуоридами,  хлоридами,  бромідами  та  йодидами  відповідно
...формули  простих  речовин,  молекули  яких  складаються
з  двох  атомів:  H
2,  N
2,  O
2,  F
2
,  Cl
2
,  Br
2
.  I
2
.
ІІ. Прочитайте наступні формули та охарактеризуйте їх якісний та
кількісний склад:
KBr,  Na2
O,  CuS.  Fe2O3,  BaSO
4,  AgCl,  OF
2,  LiNO
3,  ZnCO
3
,  AlI
3
,
PH3, N
2O5, CO, CO
2, SO
2, SO
3, H
2SiO
3, AlPO
4, AlN, Ca(NO
3
)
2
, Mg
3(PO
4
)
2
.
ІІІ. Прочитайте наступні записи та поясніть, що вони означають.
Si, 3Si, O, 2O, O
2, 2O
2, Na, 4Na, O
3, 3O, 3O
3, HNO
3, 7HNO
3, 5H
3PO4
.
ІV. Скільки атомів кожного хімічного елементу міститься в:
H2SO
4,  4H
2SO
4
,  FeCl
3
,  3FeCl
3,  Ba(NO
3
)
2
,  Cr
2(SO
4
)
3,  2Mg(NO
3
)
2
,
6K
3PO4
 ?
V. За допомогою коефіцієнтів, символів та індексів запишіть:
один  атом  Купруму;
два  атоми  Фуруму;
п’ять  молекул  вуглекислого  газу;
два  атоми  Гідрогену;
молекулу  водню;
дві  молекули  водню;
чотири  молекули  хлору;
чотири  атоми  Хлору;
дві  молекули  аш-два-ес-о-три;
три  молекули  аш-два-це-о-три;
десять  молекул  літій-три-пе-о-чотири.
VІ. Запишіть речовини, формульні одиниці яких складаються з:
двох  атомів  Гідрогену  і  одного  атома  Сульфуру;
одного  атома  Магнію  і  двох  атомів  Хлору;
чотирьох  атомів  Фосфору;
одного  атома  Кальцію,  одного  атома  Карбону  і  трьох  атомів
Оксигену;
трьох  атомів  Калію,  одного  атома  Фосфору  і  трьох  атомів
Оксигену;
двох  атомів  Натрію,  одного  атома  Сульфуру  і  чотирьох  атомів
Оксигену;
трьох  атомів  Оксигену;
восьми  атомів  Сульфуру;
одного  атома  Феруму,  одного  атома  Сульфуру  і  чотирьох  ато -мів  Оксигену.
VІІ. Задачі для розв’язування з обдарованими учнями.
1.   Знайдіть  формулу  речовини,  якщо:
а)   на  40  м.ч.  Кальцію  припадає  16  м.ч.  Оксигену  (CaO) ;
б)   масове  відношення  Сульфуру  та  Оксигену  становить  2:3
(SO3);
в)   на  3  м.ч.  Карбону  припадає  4  м.ч.  Оксигену  (CO);
д)   масове  відношення  Купруму  і  Оксигену  дорівнює  4:1
(CuO);
е)   масове  відношення  Купруму,  Сульфуру  та  Оксигену  ста-новить  2:1:2 (CuSO4);
є)   масове  відношення  Купруму  і  Сульфуру  дорівнює  2:1
(CuS) .
2.   Метал  сполучається  з  Оксигеном  у  масовому  відношенні  4:1,
відношення  кількості  атомів  металу  і  Оксигену  дорівнює  1:1.
Вкажіть  метал,  напишіть  формулу  речовини.  (CuO)
3.   Метал  сполучається  з  Оксигеном  у  масовому  відношенні  7:3,
відношення  чисел  атомів  дорівнює  2:3.  Вкажіть  метал,  на -пишіть  формулу  оксиду.  (F
2O3
)
4.   У  хімічній  речовині  на  5  м.ч.  хімічного  елемнту  припадає
4  м.ч.  Сульфуру.  Вкажіть  елемент,  напишіть  формулу  речови-ни, якщо на 1 атом елементу припадає 1 атом Сульфуру.  (CaS)
5.   Формульна  одиниця  хімічної  сполуки  містить  один  атом
Кальцію,  один  атом  Силіцію  та  три  атоми  Оксигену.  Знайдіть
масове  відношення  елементів  у  речовині.  (5:4:6).
6.   Хром  утворює  такі  оксиди:  а)  на  один  атом  Хрому  припадає
один  атом  Оксигену;  б)  на  два  атоми  Хрому  припадає  три
атоми  Оксигену;  в)  на  один  атом  Хрому  припадає  три  атоми
Оксигену.  Складіть  формули  оксидів  хрому.  Знайдіть  масове
відношення  хімічних  елементів  у  речовині.  (Cr
2O3,  CrO
3
).
7.   Манган  утворює  такі  оксиди:  а)  на  один  атом  Мангану  припа-дає  один  атом  Оксигену;  б)  на  один  атом  Мангану  припадають
два  атоми  Оксигену;  в)  на  два  атоми  Мангану  пропадають  три
атоми  Оксигену.Складіть  формули  оксидів  Мангану.Знайдіть
масове  відношення  хімічних  елементів  у  речовині.
(MnO,  MnO
2,  Mn
2O3
).

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 8181 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: