hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 9 клас

Урок № 1 Вступ

Урок № 1

Вступ

Мета: сформувати уявлення учнів про особливості історії України ХІХ ст.; з’ясувати структуру та мету вивчення курсу вітчизняної історії ХІХ ст.; розвивати вміння та навички критичного мислення, уміння висловлювати власну думку, уміння самостійної роботи та роботи з картою; виховувати гордість за історичне минуле українського народу.

Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.

Тип уроку: сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

Основні поняття: індустріальне суспільство, буржуазія, національне відродження.

Очікувані результати: учень/учениця аналізує структуру та мету вивчення курсу, тлумачить та правильно застосовує поняття «індустріальне суспільство», «буржуазія», «національне відродження», визначає територіальний поділ України; розвиває критичне мислення, висловлює власну думку, працює самостійно, показує на карті держави, до складу яких входили українські землі у ХVІІІ ст.; відчуває гордість за історичне минуле українського народу, бажання вивчати історію України ХІХ ст.

I.     Організаційний момент

II.   Актуалізація знань

Бесіда на повторення

1)  Який період історії України вивчався у 8 класі?

2)  Назвіть подію в історії України ХVІІ—ХVІІІ ст., яку ви вважаєте доленосною. Власну думку обґрунтуйте.

III. Мотивація навчальної діяльності

Колективна робота

За визначений термін учні мають завершити речення, записане на плакаті: «ХІХ ст. — це століття …». Після завершення роботи плакати потрібно прикріпити до дошки, для того щоб усі учні могли ознайомитися з думкою однокласників. Відповіді не оцінюються і не коментуються.

Слово вчителя

У поточному навчальному році під час вивчення історії України ви дізнаєтесь про період національного відродження України та процес формування української модерної нації, про скасування кріпосного права та розвиток промислової революції, заснування перших університетів у Харкові та Києві, вихід друком «Кобзаря» Т. Шевченка, заснування першої української політичної партії тощо.

IV.  Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Завдання і структура курсу

2.   Поділ території України між Російською та Австрійською імперіями

3.   Утвердження індустріального суспільства

4.   Українське національне відродження

1.   Завдання і структура курсу

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Бесіда

1)  Пригадайте у хронологічній послідовності ключові події з вітчизняної історії ХVІІ—ХVІІІ ст.

2)  Назвіть видатних особистостей, які вплинули на розвиток історичних подій в Україні в ХVІІ—ХVІІІ ст.

Розповідь учителя

Метою вивчення курсу історії України ХІХ ст. є:

формування в учнів історичного мислення, розуміння об’єктивного ходу суспільного розвитку, політичної культури;

вироблення у дев’ятикласників навичок роботи з історичними та літературними джерелами, наукового дослідження проблеми, а також уміння чітко й аргументовано викладати власні думки;

виховання в учнів національної свідомості, державницького мислення й почуття патріотизму.

Після вивчення курсу дев’ятикласники повинні знати:

етапи формування модерної української нації;

процес входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій;

причини, перебіг та наслідки національного відродження України;

розвиток сільського господарства та аграрних відносин в Україні;

перебіг промислової революції на українських землях;

реформи адміністративно-політичного управління в 60—70-х рр. ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії;

розвиток політичної думки в Україні у другій половині ХІХ ст.;

основні складові та історичне значення суспільно-політичного руху в Україні;

основні складові повсякденного життя українців у селі та місті протягом ХІХ ст.;

розвиток культури на українських землях упродовж ХІХ ст.;

роль та місце історичних постатей на різних етапах історичного розвитку українського народу;

історію свого краю в ХІХ ст.

На основі цих знань повинні бути сформовані такі вміння:

користуватися понятійно-категоріальним апаратом історичної науки та новітнім методологічним інструментарієм аналізу історичних подій;

визначати хронологічну послідовність подій періоду;

хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України, із загальноєвропейськими тенденціями історичного розвитку;

працювати з історичною картою;

аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати причини, сутність і наслідки історичних подій;

розглядати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії;

здійснювати критичний аналіз джерел та інтерпретувати події, подані в історичних документах;

брати участь у дискусіях на суспільно-історичні теми;

застосовувати набуті історичні знання для прогнозування історичних процесів в Україні, а також тенденцій світового розвитку.

Самостійна робота з підручником

Користуючись змістом підручника, назвіть теми, які будуть вивчатися протягом навчального року.

Бесіда

1)  Про які події з історії України ХІХ ст. ви вже знаєте, раніше читали?

2)  Спрогнозуйте, про яких історичних осіб ми будемо говорити під час вивчення вітчизняної історії ХІХ ст.

Письмове опитування

Що ви очікуєте від уроків історії України в 9 класі?

 

На уроці історії України в 9 класі:

1)  повинні переважати:

а)  типи уроків … ;

б)  форми роботи … ;

в)  типи завдань для перевірки домашнього завдання …, узагальнення знань …, підсумкового оцінювання … ;

2)  мають застосовуватися технічні засоби навчання … ;

3)  мають проводитися відвідування музеїв …, виставок …, екскурсії історичними місцями України … .

2.   Поділ території України між Російською та Австрійською імперіями

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Розповідь учителя

У результаті трьох поділів Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ ст. східноукраїнські землі увійшли до складу Російської, західноукраїнські — до складу Австрійської імперій. (Показати на карті.)

Робота з картою

Методичний коментар. Один учень виконує завдання біля дошки, решта — працюють самостійно з атласами.

Покажіть на карті держави, до складу яких входили українські землі у ХVІІІ ст.

Метод «Історичний прогноз»

Методичний коментар. Учні записують власні припущення в зошити, щоб під час вивчення наступних тем перевірити їх правильність.

Спрогнозуйте, які зміни відбулися в соціально-економічному, політичному, культурному та релігійному житті українського населення в ХІХ ст.

3.   Утвердження індустріального суспільства

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Бесіда

1)  Назвіть провідну галузь економіки України у ХVІІІ ст.

2)  Поясніть зміст поняття «аграрно-ремісницька цивілізація».

3)  Які причини зумовили загальноєвропейську кризу аграрно-ремісницької цивілізації наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?

Розповідь учителя

У ХІХ ст. в Україні, як і в країнах Західної Європи, на зміну аграрному суспільству приходить індустріальне, формується нова суспільна верства — буржуазія, товарно-ринкова економіка стає прикметною ознакою індустріального суспільства.

Робота над формуванням понять

Запишіть у зошиті визначення понять «індустріальне суспільство», «буржуазія».

Індустріальне суспільство — одна зі стадій суспільного розвитку, яка виникла внаслідок випереджаючого розвитку промисловості та створення індустріальної структури економіки.

Буржуазія — соціальна верства, яка володіє засобами виробництва й використовує найману робочу силу.

Метод «Історичний прогноз»

Методичний коментар — див. с. 3.

Спрогнозуйте, які зміни відбулися в соціально-економічному житті населення в ХІХ ст. за умов існування індустріального суспільства.

Розповідь учителя

Загалом для індустріального суспільства характерні стрімке зростання промислового та сільськогосподарського виробництва; бурхливий розвиток науки і техніки, засобів комунікації; стрімке зростання кількості населення, збільшення тривалості його життя; значне підвищення рівня життя порівняно з попередніми епохами; різке підвищення мобільності населення; згладжування горизонтальної диференціації населення (поділ його на стани, класи) і зростання вертикальної диференціації (поділ суспільства на нації).

4.   Українське національне відродження

Завдання

Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.

Бесіда на повторення

1)  Пригадайте основні етапи ліквідації автономного устрою Гетьманщини у ХVІІІ ст.

2)  Чому російська цариця Катерина ІІ в 1775 р. видала «Маніфест» про ліквідацію Запорозької Січі?

3)  Яка верства українського суспільства в минулому захищала національно-політичні права України?

4)  Охарактеризуйте становище населення України у ХVІІІ ст. у складі іноземних держав.

Розповідь учителя

Колонізаторська політика щодо українських земель, яку проводили Російська й Австрійська імперії, була спрямована на повну етнічно-культурну та мовну асиміляцію українського народу, придушення державницьких прагнень українців. Незважаючи на це, національно-визвольний рух тривав, він поєднувався з боротьбою народу за вирішення соціальних проблем.

Період ХІХ ст. український закордонний дослідник І. Лисяк-Рудницький назвав «українське ХІХ століття». Це був час національного відродження України, яка не стояла осторонь світового історичного процесу. Українське відродження підживлювалося аналогічними явищами інших народів і, у свою чергу, впливало на них.

Робота з роздавальним матеріалом

Опрацюйте матеріал картки, виконайте завдання.

До наукового обігу поняття «українське відродження» ввели Михайло Грушевський, Дмитро Багалій, Дмитро Дорошенко. Іван Крип’якевич розумів його як комплекс подій і явищ кінця ХVІІІ — початку ХХ ст., пов’язаних із поширенням масового національного самоусвідомлення, пожвавленням і піднесенням національного руху, розвитком усіх галузей культурного життя українців. Вони розглядали національне відродження як два потоки — однакові за змістом, паралельні за напрямком, одночасні в певних хронологічних напрямках, але розмежовані територіально: один відбувався на українських землях під владою Російської імперії, а другий — під владою Австрійської (пізніше Австро-Угорської) імперії.

Українське відродження всього періоду «українського ХІХ століття» пов’язане: 1) із соціотворчим процесом формування української національно свідомої інтелігенції, яка очолила національний рух; 2) націотворчим процесом становлення української нації — «перетворення етнічно мовної спільноти на самосвідому політичну й культурну спільноту».

Завдання

1)  Дайте визначення поняття «українське національне відродження».

2)  Укажіть хронологічні межі національного відродження в Україні.

3)  Назвіть українських учених, які ввели до наукового обігу поняття «українське відродження».

 

 

Робота над формуванням понять

Запишіть у зошиті визначення поняття «національне відродження».

Національне відродження — комплекс подій і явищ, пов’язаних із піднесенням національного руху, пробудженням національної свідомості бездержавних народів Європи.

IV.  Закріплення і систематизація вивченого матеріалу

Варіант І

Завдання

1)  Визначте мету вивчення та структуру курсу історії України ХІХ ст.

2)  Поясніть поняття «індустріальне суспільство», «буржуазія», «національне відродження».

Робота з картою

Покажіть на карті, до складу яких іноземних держав входили українські землі в ХІХ ст.

Варіант ІІ

Робота в групах

Учні об’єднуються в групи по четверо осіб. Потрібно за допомогою художніх засобів (малюнок, графіка) на аркуші формату А4 відобразити ключові моменти теми, що вивчалася.

Групи по черзі презентують виконані роботи біля дошки. У презентації беруть участь усі члени групи.

V.   Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Основні висновки:

наприкінці ХVІІІ ст. у результаті трьох поділів Речі Посполитої українські землі увійшли до складу Російської та Австрійської імперій;

у ХІХ ст. в Україні, як і в країнах Західної Європи, на зміну аграрному суспільству приходить індустріальне, формується нова суспільна верства — буржуазія;

кінець ХVІІІ — початок ХХ ст. — це період найвищого піднесення українського визвольного руху та національного відродження України;

упродовж ХІХ ст. з’явилися нові політичні, соціально-економічні та культурні риси розвитку українського народу, які справили значний вплив на його подальшу долю та життя.

VI.  Домашнє завдання

1)  Опрацюйте текст підручника.

2)  Відвідайте з оглядовою екскурсією за темою «Історія України ХІХ ст.» Національний музей історії України (Київ) або місцевий історико-краєзнавчий музей та запишіть свої враження у «Щоденник екскурсій».

Категорія: Історія України 9 клас | Додав: uthitel (19.11.2013)
Переглядів: 2145 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: