Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас (нова програма)

Урок № 20 Тема. Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.».

Урок № 20

Тема. Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

Методичні рекомендації щодо проведення заняття наведені в розробці уроку
№ 10.

Хід уроку

I. Організація навчальної діяльності

Учитель оголошує учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. Повторення, узагальнення й оцінювання знань

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

Вивчення якого розділу ми завершили?

Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактичні ігри (на вибір)

Дидактична гра «По одному слову»

Правила гри. Учні повинні скласти розповідь за вивченим розділом усім класом. Під час гри кожний учень має сказати по одному слову так, щоб зрештою утворилася зв’язна розповідь. Один з учнів записує її на дошці. Учні називають слова ланцюжком (у процесі гри кожен учень повинен сказати декілька слів). Той учень, який довго думає або каже неправильне слово, пропускає хід, за що отримує меншу кількість балів. Для активізації роботи класу вчитель, який є ведучим, може перервати ланцюжок і запропонувати учням з іншого кінця класу продовжити. Після написання розповіді вчитель разом з учнями аналізує її та виставляє бали.

Цю гру можна провести і з двома учнями, які складають розповідь, називаючи слова по черзі.

Дидактична гра «Продовж розповідь»

Правила гри наведені в розробці уроку № 4.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри наведені в розробці уроку № 10.

Запитання і завдання

Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

Поясніть значення термінів та понять: «полемічна література», «Берестейська унія», «греко-католицька церква», «магнат», «латифундія», «товарне виробництво», «ясир», «Хотинська війна», «Куруківська угода», «драма», «інтермедія», «козацьке (українське) бароко», «героїчні походи».

Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України першої половини XVII ст.?

Розкрийте причини та наслідки Берестейської церковної унії.

Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині XVII ст.».

Складіть історичний портрет П. Конашевича-Сагайдачного або П. Могили (за вибором).

З’ясуйте значення козацьких повстань 20—30-х рр. XVII ст. для боротьби українців за свої права.

Заповніть таблицю «Розвиток української культури першої половини XVII ст.».

Галузь культури

Основні здобутки

Завдання за історичною картою

Які нові території були заселені українцями на середину XVII ст.?

Покажіть українські землі, які в першій половині XVII ст. змінили свою державну належність.

Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

Укажіть місця, до яких здійснювали свої морські походи козаки-запорожці.

Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

Тестові завдання

Варіант I

Унаслідок якої битви за участю українських козаків було зупинено турецьку агресію проти Речі Посполитої на початку XVII ст.?

А Вількомирської

Б Грюнвальдської

В Хотинської

Г Корсунської

Якого року було створено Києво-Могилянський колегіум?

А 1578 р.

Б 1615 р.

В 1631 р.

Г 1632 р.

Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її вищої ієрархії в 1620 р.?

А І. Борецький

Б П. Могила

В І. Потій

Г Й.-В. Рутський

Яка причина спонукала польську владу збудувати фортецю Кодак неподалік Запорозької Січі?

А прагнення зміцнити оборону кордонів Речі Посполитої проти набігів татар

Б прагнення встановити контроль над Січчю

В прагнення не допустити постійних нападів козаків на Польщу

Г прагнення закласти основи оборонної лінії проти Московської держави

Яка подія пов’язана з походом П. Сагайдачного на Туреччину і Крим?

А Хотинська війна

Б битва під Берестечком

В захоплення Варни, Синопа, Кафи

Г битва на Жовтих Водах

Коли відбулася Хотинська війна?

А 1616 р.

Б 1620 р.

В 1621 р.

Г 1624 р.

Хто очолював козацьке повстання в 1630 р.?

А М. Жмайло

Б Т. Федорович

В І. Сулима

Г П. Бут

Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасовував «на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, надані нашим предкам…»?

А 1617 р.

Б 1625 р.

В 1635 р.

Г 1638 р.

Яка із зазначених подій церковного життя пов’язана з ім’ям П. Могили?

А утворення греко-католицької церкви

Б досягнення визнання польською владою вищої православної ієрархії

В докладання зусиль до розбудови греко-католицької церкви

Г відновлення вищої православної ієрархії

10. Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тренос»?

А П. Могила

Б М. Смотрицький

В З. Копистенський

Г К. Сакович

11. Як називають короткі сценки переважно гумористично-комедійного характеру, що виконувалися в перервах між актами основної вистави?

А декламація

Б інтермедія

В кант

Г містерія

12. Що таке вертеп?

А духовна драма на біблійний сюжет

Б церковна пісня для триголосого ансамблю

В пересувний ляльковий театр

Г багатоголосий спів без нот і музичного супроводу

Варіант II

Який із наведених переліків містить прізвища магнатів, що мали великі маєтності в Україні?

А І. Борецький, К. Сакович, І. Гізель

Б К.-В. Острозький, Є. Вишневецький, К. Збаразький

В М. Смотрицький, З. Копистенський, Я. Острянин

Г Т. Федорович, М. Дорошенко, І. Сулима

Яке місто України в першій половині XVII ст. мало найбільшу кількість населення?

А Київ

Б Львів

В Луцьк

Г Чигирин

Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати (легалізувати) відновлення православної ієрархії?

А Стефан Баторій

Б Сигізмунд II Август

В Сигізмунд III

Г Владислав IV

Який митрополит греко-католицької церкви об’єднав греко-католицьке чернецтво у Василіянський орден?

А М. Рогоза

Б І. Потій

В Й.-В. Рутський

Г П. Скарга

Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів українського козацтва.

А останні два десятиліття XVI ст.

Б кінець XVI — перше десятиліття XVII ст.

В перші два десятиліття XVII ст.

Г 20—30-ті рр. XVII ст.

Коли відбулася Хотинська війна?

А 1616 р.

Б 1620 р.

В 1621р.

Г 1624 р.

У якому році гетьман П. Конашевич-Сагайдачний на чолі 20-тисячного козацького війська здійснив похід на Москву, підтримуючи польського короля Сигізмунда III?

А 1605 р.

Б 1611 р.

В 1616 р.

Г 1618 р.

Група учасників якого козацького повстання в 1638 р. переселилася на територію Слобожанщини?

А Т. Федоровича

Б І. Сулими

В Я. Острянина

Г П. Бута

Із якого приводу турецький султан так говорив послам Речі Посполитої: «Чи ви збожеволіли! Хто і коли міг мені протистояти? Мене бояться Персія і венеціанці, мене благають про помилування іспанці, німці дають все, що скажу. Увесь світ тремтить переді мною!»

А напад козаків на Стамбул 1615 р.

Б Хотинська війна 1621 р.

В входження Війська Запорозького до Європейської ліги для боротьби проти Порти

Г здобуття Кафи запорожцями на чолі з П. Сагайдачним

10. У якому році було утворено Київське православне братство?

А 1612 р.

Б 1613 р.

В 1614 р.

Г 1615 р.

11. Хто очолював козацьке повстання 1625 р.?

А Т. Федорович

Б І. Сулима

В М. Жмайло

Г Д. Гуня

12. У який період козацького повстання відбулася подія, що увійшла в історію під назвою «Тарасова ніч»?

А 1625 р.

Б 1630 р.

В 1635 р.

Г 1637—1638 рр.

Завдання на індивідуальних картках

Картка 1

Чи правильне твердження?

На початку XVII ст. українське козацтво…

1) здійснювало героїчні походи проти Османської імперії

2) стало панівною соціальною верствою на українських землях у складі Речі Посполитої

А обидва варіанти правильні

Б тільки перший варіант правильний

В тільки другий варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

Яке з тверджень є правильним?

А «Тарасова ніч» стала початком козацько-селянського повстання 1625 р.

Б повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) завершилося укладенням Куруківської угоди

В захоплення і зруйнування козаками на чолі з І. Сулимою фортеці Кодак спонукало до складення так званих «Пунктів для заспокоєння народу руського»

Г після придушення козацьких повстань 1637—1638 рр. козакам довелося погодитися з постановою польського сейму, що мала назву «Ординація Війська Запорозького…»

Які твердження характеризують життя і діяльність митрополита П. Могили?

1 У 1620 р. єрусалимський патріарх Феофан висвятив його на митрополита

2 Брав участь у заснуванні Богоявленського братства в Києві

3 Домігся від польської влади визнання вищої православної церковної ієрархії

4 Був автором богослужбової книги «Требник». Зобов’язав священиків проголошувати в неділі та свята виховні проповіді для парафіян

5 Був першим ректором школи Київського братства

6 До обрання митрополитом був настоятелем Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві

7 До обрання митрополитом був архімандритом Києво-Печерської лаври

А 1, 4, 5, 6

Б 2, 3, 5, 7

В 1, 2, 4, 6

Г 3, 4, 5, 7

Установіть послідовність козацьких (козацько-селянських) повстань XVI—XVII ст.

А повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)

Б повстання під проводом С. Наливайка

В повстання під проводом К. Косинського

Г повстання під проводом М. Жмайла

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 Ясир

2 Каторга

3 Яничар

4 Чайка

А Великий козацький човен, який мав відмінні морехідні якості, вміщував від 40 до 80 козаків. Мав кілька невеликих гармат, ходив як під вітрилом, так і на веслах

Б Бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі

В Жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися дружини й наложниці господаря

Г Привілейована піхота в турецькій армії, що поповнювалася шляхом примусового набору хлопчиків підданих-християн, які виховувалися для військової служби

Д Назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії

Картка 2

Чи правильне твердження?

Запорожці в 1635 р. зруйнували Кодацьку фортецю…

1 тому, що не хотіли допустити військового контролю польського уряду над Запорожжям та його ізоляції від решти українських земель

2 із метою заволодіти арсеналом і знищити залогу іноземних найманців, що грабували навколишні запорозькі землі

А обидва варіанти правильні

Б тільки перший варіант правильний

В тільки другий варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

Яке з тверджень є правильним?

А українське козацтво брало активну участь у подіях, що увійшли в історію під назвою «Смутні часи»

Б П. Могила сприяв вступу запорозького козацтва до Київського братства

В поява наприкінці XVI — на початку XVII ст. полемічної літератури була зумовлена спалахом національно-визвольної боротьби українського народу

Г В умовах переслідування православної церкви серед українців набули значного поширення протестантські вчення

Які твердження характеризують життя і діяльність гетьмана П. Сагайдачного?

1 Брав участь у Хотинській війні

2 Був одним із засновників Києво-Могилянського колегіуму

3 Сприяв відновленню православної церковної ієрархії

4 Уславився взяттям фортеці Кафа

5 Брав участь у козацько-селянських повстаннях 20—30-х рр. XVII ст.

6 Дбав про розвиток культури і світи

7 Відзначився вдалими походами в Молдавію

А 1, 2, 4, 6

Б 2, 3, 5, 7

В 1, 3, 4, 6

Г 1, 4, 6, 7

Установіть послідовність укладення польсько-козацьких угод першої половини XVII ст.

А Роставицька угода

Б Куруківська угода

В Вільшанська угода

Г Переяславська угода

Установіть відповідність між подіями та датами.

1 Взяття запорозькими козаками під проводом П. Сагайдачного турецької фортеці Кафа

2 Затвердження польським сеймом «Статей для заспокоєння народу руського»

3 Ухвалення польським сеймом «Порядків щодо козаків в Україні»

4 Укладення Куруківської угоди

А 1590 р.

Б 1616 р.

В 1625 р.

Г 1632 р.

Д 1634 р.

Картка 3

Чи правильне твердження?

На початку XVII ст. козацтво…

1 становило більшість населення українських земель

2 повністю перебувало на утриманні польського короля

А обидва варіанти правильні

Б тільки перший варіант правильний

В тільки другий варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

Яке з тверджень є правильним?

А митрополит П. Могила був висвячений на цю посаду в 1620 р., а визнаний польською владою у 1632 р.

Б у битвах під Переяславом (1630 р.) та під Кумейками (1637 р.) козацьке військо вщент розгромило польські каральні загони

В у 1618 р. на українських землях було утворено Чернігівське воєводство

Г «Пункти для заспокоєння руського народу» сприяли остаточному припиненню козацько-селянських повстань, що відбувалися у 20—30-ті рр. XVII ст.

Які із зазначених подій стосуються козацько-селянських повстань, що відбувалися у 20—30-ті рр. XVII ст.?

1 «Тарасова ніч»

2 Куруківська угода

3 Козацька рада в урочищі Суха Діброва

4 Вільшанська угода

5 Взяття фортеці Кодак

6 «Чистка» козацтва польським гетьманом М. Потоцьким

7 Битва під Цецорою

А 1, 2, 5, 6

Б 2, 3, 5, 7

В 1, 3, 4, 6

Г 1, 4, 6, 7

Установіть послідовність подій.

А Козацьке повстання під проводом І. Сулими

Б Козацько-селянське повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні

В Козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла

Г Козацько-селянське повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила)

Установіть відповідність між датами і подіями.

1 1620 р.

2 1625 р.

3 1635 р.

4 1637 р.

А Хотинська війна

Б Битва під Цецорою

В Зруйнування фортеці Кодак

Г Куруківська угода

Д Битва під Кумейками

Картка 4

Чи правильне твердження?

На початку XVII ст. козацтво було…

1 напівпривілейованим станом суспільства

2 міжстановим соціальним прошарком

А обидва варіанти правильні

Б тільки перший варіант правильний

В тільки другий варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

Яке з тверджень є правильним?

А морські походи козаків на початку XVII ст. стали відповіддю Речі Посполитої на набіги татар

Б у першій половині XVII ст. в архітектурі на українських землях поширюється стиль бароко

В гетьман П. Сагайдачний на чолі козацького війська у 1620—1621 рр. здійснив успішний похід на Москву

Г перша половина XVII ст. відзначалася примиренням православної і греко-католицької церков

Визначте основні положення «Ординації Війська Запорозького…».

1 Скасування козацького реєстру

2 Скасування виборів гетьмана і козацької старшини

3 Скасування козацького судочинства

4 Визначення козацького реєстру в 6 тис. козаків

5 Міщанам і селянам заборонялося переходити до козацького стану

6 Тільки реєстровим козакам дозволялося здійснювати походи проти турків і татар

7 Реєстрові полки мали по черзі нести службу з охорони польського короля і коронного гетьмана

А 1, 4, 5, 7

Б 2, 3, 4, 5

В 1, 3, 4, 6

Г 1, 2, 6, 7

Установіть послідовність появи подій і назв з історії українського козацтва.

А «Ординація Війська Запорозького…»

Б Доба героїчних походів

В Створення козацького реєстру

Г Козацькі війни

Установіть відповідність між датами заснування навчальних закладів та їхніми назвами.

1 1578 р.

2 1585 р.

3 1615 р.

4 1632 р.

А Острозька академія

Б Львівська братська школа

В Київська братська школа

Г Лаврська школа

Д Києво-Могилянський колегіум

Творчі завдання (можна дати як домашнє завдання)

Український історик І. Крип’якевич писав: «У боях під Хотином 1621 р. головні удари турків були скеровані на козацький табір, і козаки своєю обороною та атаками здобули собі велику славу в усій Європі,— панегіристи порівнювали їх зі спартанцями, що обороняли Фермопіли від персів». Що ви знаєте про подвиг спартанців, які обороняли Фермопіли від персів? Знайдіть у додатковій літературі факти про Хотинську війну, що дозволяють порівнювати дії запорожців та спартанців.

Український історик П. Магочій так описує відносини Криму, Речі Посполитої, Османської імперії і роль у цих відносинах козаків: «Отже, протягом першої половини XVII ст. у кримсько-османсько-польському трикутнику, який оточував козацьку Україну, сформувався начебто непорушний цикл: запорозькі козаки нападали на Крим та Османську імперію; у відповідь Османська імперія погрожувала Польщі, а іноді таки нападала на неї; польський уряд вимагав, щоби запорожці припинили свої походи на османів та татар, і для унаочнення своїх вимог періодично посилав на них каральні експедиції. Запорожці повставали і воювали з Польщею, перемагали то одні, то інші. Так нічого остаточно не розв’язувалося, і цикл починався знову». Наповніть фактами схему відносин, запропоновану істориком. Укажіть, якого ще елемента не вистачає у цій схемі.

III. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя

Учитель аналізує роботу учнів, оголошує оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. Домашнє завдання

Скласти історичний кросворд із 12 слів за вивченим розділом.

Категорія: Історія України 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (19.04.2017)
Переглядів: 510 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: