Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас (нова програма)

Урок № 10 Тема. Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом I «Українські землі в XVI ст.»

Урок № 10

Тема. Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом I «Українські землі в XVI ст.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; сприяти осмисленню учнями подій минулого своєї Батьківщини й формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати і вдосконалювати в учнів уміння і навички; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Необхідність періодичної систематизації знань, умінь і навичок, які учні набувають під час вивчення матеріалу, не підлягає сумніву. У шкільній практиці осмисленню вивченого матеріалу сприяють уроки узагальнюючого повторення за проблемами, темами, розділами курсу та підсумкове повторення в цілому.

Цей урок не повинен перетворюватися на звичне механічне відтворення вивченого матеріалу. Зробити це всім учням класу за 45 хвилин просто неможливо. Потрібно також пам’ятати, що одноманітні форми роботи спричиняють швидку втому учнів, унаслідок чого значно погіршуються якісні показники їхньої праці.

Урок узагальнення є підсумком рівня участі учня в різних формах роботи, спрямованих на виявлення опанування інтелектуальних і практичних умінь та навичок, передбачених шкільною програмою. Здійснюючи повторення й перевірку вивченого матеріалу, учитель за наявності часу може також викласти нові факти, які учні опанують досить легко, оскільки вони увійдуть до вже сформованої системи знань. Такі паузи дозволяють учням відпочивати перед новими формами роботи.

Тематичне оцінювання автори розглядають як підсумок роботи кожного учня. Із цією метою в посібнику наведені тестові завдання різних рівнів, спрямовані на виявлення рівня опанування учнем теоретичного матеріалу й практичних умінь та навичок, передбачених програмою.

Наведений матеріал для проведення уроку має рекомендаційний характер. Учитель використовує його відповідно до своїх педагогічних уподобань і конкретної ситуації.

Для проведення уроку також можна використати спеціальні збірники завдань для тематичного оцінювання, залікові* та робочі зошити.

Хід уроку

I. Організація навчальної діяльності

Учитель оголошує учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. Повторення, узагальнення й оцінювання знань

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1.   Вивчення якого розділу ми завершили?

2.   Які головні події відбулися в період, що ми вивчали?

3.   Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри. Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Решта учнів згадує ім’я будь-якого історичного діяча. Ведучий повертається до класу й відгадує, ім’я якого діяча загадали учні. Йому дозволяється ставити запитання, на які можна давати відповіді «так» або «ні». Доцільно обмежити кількість запитань, за якими потрібно відгадати ім’я історичного діяча. Потім ведучим стає інший учасник гри. Виграє той, хто впорається із завданням, використавши найменшу кількість запитань.

Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри. Учитель пропонує речення, у яких не вистачає якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють втрачені слова. Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один бал. Гру можна організувати з усім класом або окремими учнями. З усім класом її доцільно проводити в письмовій формі.

Зразок запитань

1.   Нова доба історії України — це період, що тривав від … до … ст.

2.   Перша згадка про українських козаків наведена у «Хроніці Польщі» Мартина Бельського під … р.

3.   Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на … князем … .

4.   Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називалося … .

5.   Центром реєстрового козацтва було місто … .

6.   Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керівництвом … .

7.   Запорозька Січ поділялася на … куренів.

8.   Символом влади козацького полковника був(ла) … .

9.   Перші православні братства на українських землях виникли в місті … .

10. Пересопницьке Євангеліє було створене в … р.

11. У результаті Люблінської унії більшість українських земель опинилася під владою … . На цих землях були утворені … воєводства.

Запитання і завдання

1.   Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2.   Поясніть значення понять і термінів: «фільварок», «шляхта», «магдебурзьке право», «козак», «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «федеративна держава», «церковні братства», «національно-визвольний рух».

3.   Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI ст.?

4.   Якою була структура українського суспільства в XVI ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

5.   Охарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.

6.   Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте, які зміни відбулися внаслідок Люблінської унії на українських землях.

7.   Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.?

Завдання за історичною картою

1.   Прослідкуйте, як змінювалася територія розселення українців у XVI ст. Порівняйте її із сучасними кордонами України.

2.   Як змінювалася впродовж XVI ст. державна належність українських земель? Визначте, під владою яких держав перебували українські землі.

3.   Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої, та їхні центри.

4.   Покажіть місця розташування козацьких січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.

5.   Які території були охоплені козацькими повстаннями 90-х рр. XVI ст.?

6.   Покажіть, де були створені найвизначніші культурні пам’ятки цієї доби.

Тестові завдання

Варіант I

1.   Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався напівпривілейованим?

А   шляхта

Б    духовенство

В   міщани

Г    селяни

2.   Коли було прийнято «Уставу на волоки»?

А   1529 р.

Б    1557 р.

В   1566 р.

Г    1569 р.

3.   На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися українські землі у складі Речі Посполитої?

А   князівства

Б    полки

В   воєводства

Г    губернії

4.   У якому з українських міст у 1542 та 1544 рр. виникли перші церковні братства?

А   Львів

Б    Київ

В   Луцьк

Г    Брацлав

5.   Укажіть ім’я автора поеми «Роксоланія», написаної в жанрі новолатинської поезії.

А   С. Зизаній

Б    С. Кленович

В   І. Вишенський

Г    І. Борецький

6.   Яким роком датована перша згадка про українських козаків у писемних джерелах?

А   1475 р.

Б    1489 р.

В   1524 р.

Г    1569 р.

7.   Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від острова Хортиця приблизно на 100 км, мала ширину від 3 до 25 км?

А   Дике Поле

Б    Дніпровський Низ

В   Запорожжя

Г    Великий Луг

8.   Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XVI ст.?

А   Томаківська

Б    Микитинська

В   Базавлуцька

Г    Чортомлицька

9.   Який король Речі Посполитої погодився прийняти на державну службу і вписати до реєстру 500 козаків, визначивши у спеціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки?

А   Сигізмунд І

Б    Сигізмунд II Август

В   Стефан Баторій

Г    Сигізмунд III

10. Назвіть рік видання Острозької Біблії.

А   1578 р.

Б    1581 р.

В   1585 р.

Г    1595 р.

11. Який предмет, крім граматики, риторики, арифметики, геометрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних наук»?

А   географія

Б    історія

В   діалектика

Г    природознавство

12. Назвіть першу споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в 1564—1578 рр.

А   Чорна кам’яниця

Б    вежа Корнякта

В   Успенська церква

Г    каплиця Трьох Святителів

 

Варіант II

1.   До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків?

А   початок XV ст.

Б    кінець XV ст.

В   початок XVI ст.

Г    кінець XVI ст.

2.   Яка причина зумовила знелюднення в XV—XVI ст. значних територій України й утворення Дикого Поля?

А   входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

Б    татарсько-турецькі напади

В   польська експансія на українські землі

Г    розширення кордонів Московської держави

3.   Який соціальний стан став панівним на українських землях наприкінці XVI ст.?

А   міщани

Б    селяни

В   шляхта

Г    козацтво

4.   Під чиїм керівництвом була зведена в 50-ті рр. XVI ст. перша відома Січ на острові Хортиця?

А   Д. Вишневецького

Б    К. Косинського

В   І. Підкови

Г    С. Кішки

5.   У якому році було засновано Львівське Успенське братство?

А   1569 р.

Б    1586 р.

В   1589 р.

Г    1596 р.

6.   Які воєводства були створені додатково на українських землях після укладення Люблінської унії?

А   Руське, Київське

Б    Київське, Волинське, Брацлавське

В   Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське

Г    Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське, Руське

7.   Які причини змушували козаків вирушати в морські походи?

А   прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

Б    прагнення захопити частину території Османської імперії

В   прагнення здобути здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників

Г    прагнення розгромити і підкорити Кримське ханство

8.   Яке поняття відповідає наведеному визначенню: міська рада, орган управління міської комуни?

А   магістрат

Б    вотчина

В   фільварок

Г    громада

9.   У якому місті була відкрита перша на українських землях слов’яно-греко-латинська школа?

А   Львів

Б    Острог

В   Київ

Г    Луцьк

10. Появі якого виду мистецтва сприяло поширення книгодрукування?

А   гравюра

Б    скульптура

В   різьбярство

Г    портрет

11. Яке поняття відповідає змісту визначення: багатогалузевий господарчий комплекс, який базувався на постійній щотижневій панщині залежних селян і був зорієнтований на товарно-грошові відносини, хоча й зберігав чимало рис натурального господарства?

А   двір

Б    маєток

В   монастир

Г    фільварок

12. Яка династія правила в Кримському ханстві?

А   Османів

Б    Ногаїв

В   Гіреїв

Г    Сельджуків

III. Підсумки уроку

Учитель аналізує роботу учнів, оголошує оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. Домашнє завдання

1.   Скласти кросворд із 12 термінів, понять, імен історичних діячів вивченої теми.

2.   Повторити матеріал про церковне життя в XVI ст.

 

 

* Тут і далі див.: Святокум О. Є. Історія України. 8 клас : Зошит для контролю навчальних досягнень учнів. — X. : Вид-во «Ранок», 2016.

Категорія: Історія України 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (08.10.2016)
Переглядів: 1632 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: