hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас

УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті рр. ХVІІ ст. Завершення періоду Руїни.
УРОК № 32 Тема. Україна в 70—80-ті рр. ХVІІ ст. Завершення періоду Руїни.
Мета: охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх держав
за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; виз -начити роль козацької еліти у цих подіях; удосконалення
навичок давати оцінку історичнимм явищам; виховувати
патріотичні почуття, повагу до історичного минулого сво -го народу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні поняття і терміни: «Великий згін», Чигиринські походи.
Основні дати: 1672—1687 рр. — гетьманство І. Самойловича; 1674 р. —
на старшинській раді в Переяслові 17 березня 1674 р.
Самойловича за пропозицією Ромодановського прого -лосили гетьманом «обох сторін Дніпра; 1677—1681 рр. —
правління Ю. Хмельницького — «князя Сарматії та
України, володаря Війська Запорозького»; 1677 р. —
Перший Чигиринський похід турецько-татарського вій-ська; 1678 р. — Другий Чигиринський похід турецько-татарського війська; 1678—1679 рр. — «Великий згін»;
13 січня 1681 р. — підписання Бахчисарайського миру.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Дидактична гра «Продовжи розповідь» (за матеріалом поперед -нього уроку)
Правила гри див. на с. 18.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гетьманство І. Самойловича (1672—1687 рр.).
Розповідь учителя
Гетьманування Самойловича тривало 15 років. Він намагався
возз’єднати козацьку Україну силою, спираючись на російські війська.
Щоб виснажити своїх противників, він руйнував правобережні міста
і села, а їхнє населення примушував переселятися на лівий берег Дніпра
(«Великий згін» 1678—1679 рр.). Проте приєднати Правобережжя Са -мойлович так і не зміг, оскільки в боротьбі за них зіткнулися інтереси
Речі Посполитої, Московської держави та Османської імперії.
Рішучими заходами гетьман протидіяв спробам Запорозької Січі
відігравати роль самостійної політичної сили. Гетьман, по суті, пок -лав край скликанню загальних козацьких рад і називав себе «верхов -ним володарем і господарем вітчизни». Самойлович започаткував інститут «бунчукових товаришів», до якого належали діти старшини,
які з юнацьких років, перебуваючи в оточенні гетьмана, готувалися
обійняти в майбутньому керівні посади. Гетьман сприяв становленню
старшинського землеволодіння. Сам він був великим землевласни -ком, володів містом Гадяч і 14 селам.
Прагнення Самойловича до одноосібної влади, явне тяжіння до
запровадження монархічної форми правління в Україні непокоїло
царський уряд. До того ж серед лівобережної старшини було чима -ло незадоволених жадобою і здирництвом гетьмана. Саме за доносом
старшини, що Самойлович збирається зрадити царя, його й було усу -нуто з посади. Новим гетьманом став Іван Мазепа (1687—1709 рр.).
Робота з документом
Історик Д. Дорошенко про І. Самойловича
Гетьман був, безперечно, українським патріотом і мріяв про якнайбільшу
самостійність України, був добрим політиком і адміністратором, але занадто
честолюбною людиною, яка не вміла й не хотіла жертвувати інтересами осо-бистої кар’єри для загального добра.
Запитання до документа
Про які сильні й слабкі сторони І. Самойловича зазначає історик?
2. Повернення до влади Ю. Хмельницького. Чигиринські походи
турецької армії (1677—1678 рр.). Бахчисарайський мир 1681 р.
Розповідь учителя
Після зречення гетьманства Дорошенком турецький уряд спробував
утримати під своїм протекторатом Правобережжя за допомогою Юрія
Хмельницького. У 1677 р. його викликав великий візир і наказав на-писати звернення до правобережних козаків із закликом повернутися
під владу султана. Константинопольський патріарх здійснив «розтріч»
Ю. Хмельницького (він був архімандритом одного з грецьких монасти-рів), а султан Магомет ІV уручив йому булаву з гучним титулом «князя
Сарматії та України, володаря Війська Запорозького». Навесні 1677 р.
разом із турецькою армією Хмельницький з’явився в Україні. Проте
місцеве населення з недовірою поставилося до його закликів підкоритися
туркам і не виявило особливої готовності йти за новим гетьманом.
На початку серпня 1677 р. 100-тисячна турецько-татарська армія
разом із загоном прибічників Хмельницького підійшла до Чигирина
і взяла його в облогу. Московське військо обороняло фортецю, а коза-ки — саме місто. Спроби Ю. Хмельницького схилити козаків на свій
бік були марними. Турки спрямували основний удар на місто, але ко -заки його відбили. Після того як на допомогу гарнізону міста прибу -ло 57-тисячне московсько-українське військо, очолюване Ромоданов -ським і Самойловичем, турки змушені були зняти облогу й відійти.
Робота з документом
Літопис про Перший Чигиринський похід турецько-татарського війська
(1677 р.)
Тоді наступило на Україні від турчина, замість Божої благодаті і бажаної тиші
(…), остаточне і всеконечне розорення й запустіння. А турчин після Кам’янецької,
Хотинської, Ладижано-Уманської війни відпочивав тільки один рік і відразу за-мислив через свою гординю постати війною для все конечного захоплення чи ро-зорення тогобічної козако-руської малоросійської України, маючи до того дві при -чини. Одну — проти великого російського государя, що звелів добувати в Чигирині
Дорошенка, його турецького союзника, другу — проти Чигирина, що, відкинувши
його союз і протекцію, схилився під високу руку православного російського монар -ха. Отож він постановив у своїй думі спершу розорити війною Чигирин, а потім за
одним заходом учинити те саме й богоспасенному місту Києву. …виставивши в полі
під Константинополем свою Махметову хоругву на війну, свиснув грізним своїм
наказом на обидва далеко розлеглі пропонтійські береги, закликаючи під ту хоруг -ву своє зміїне кодло магометан. А коли їх, кінних і піших, зібралося під ту хоругву
величезне число, тоді він, придавши їм багато гармат, можчирів, бомб і великих
муроломних картарів, також порохів і різних куль превеликий достаток, узапасив
до того їх усіляким достатнім провіантом і численними грошовими мільйонами і
наказав їм повезти від Візантії на Україну під Чигирин, а тоді під Київ. На чолі
всіх тих військ він виправив при найвищому своєму вейзирі Ібраїма-сагран-пашу
трапезонтського з товаришами…; приверстано було до них в допомогу на власне злоумисля і розстригу-венжика козацького Юрія Хмельниченка.
Запитання до документа
1) Як літопис характеризує задуми турків? Що їхнє вторгнення
несло Україні?
2) Які причини турецької агресії виділяються в документі?
3) Як у документі характеризуються приготування турків до вій-ни? Хто стояв на чолі війська?
Розповідь учителя
У липні 1678 р. 200-тисячне турецько-татарська армія знову втор-глася в Україну і вдруге спробувала захопити Чигирин. На допомогу
обложеним прибули 70-тисячне російське (Ромодановський) і 50-ти-сячне козацьке військо (Самойлович). За свідченням сучасників,
турки ніколи не наражалися на такий вітчайдушний опір захисників
міста і несли значні втрати. Зрештою, за допомогою підкопів вони
взірвали вал і увірвалися у нижнє місто. Козаки відступили до фор -теці. Московське військо відмовилось прийти на допомогу. Ромода -новський мав таємний наказ царя здати місто, але все зробити так,
ніби турки його захопили. Цар уважав, що, пожертвовавши туркам
Чигирин, він утримає за собою Лівобережжя.
Турки, що увірвалися до Чигирина, влаштували криваву різанину
населення і вщент зруйнували місто. Це був крок відчаю. Знекров -лене тривалою облогою турецьке військо вже не змогло продовжити наступ і повернулося до Молдавії. Другий Чигиринський похід, як
і Перший, завершилися невдачею. Захопити все Правобережжя тур-ки не змогли. Водночас для українців знищення козацької столиці
стало болючою втратою.
Робота з документом
Самійло Величко про становище на Правобережжі
Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, Замостя, Бродів і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків
безлюдних і пусті вали… що стали пристанищем і житлом тільки для диких
звірів. Мури ж, як то в Чолганському, Константинові, Бердичеві, Збаражі,
Сокалі, що тільки на шляху нам у поході військовому трапилися, бачив я од-ні малолюдні, інші цілком розвалені…
Запитання до документа
1) Як змальовує наслідки Руїни для Правобережжя Самійло Ве-личко?
2) Чим було зумовлене таке становище на Правобережжі?
Розповідь учителя
Після розорення Чигирина правителем Правобережжя турки за -лишили правителем Ю. Хмельницького. Резиденцією він обрав місто
Немирів. Контроль над ним здійснював турецький паша з Кам’янця-Подільського. Проте влада його була не довгою. За однією з версій,
турки його арештували, задушили і скинули з мурів Кам’янця-Подільського у річку Смотрич.
У наступні роки протистояння між Московською державою і Ту-реччиною за українські землі тривало, але воно переросло у тривалий
конфлік, у якому жодна зі сторін не мала достатньо сил, щоб вирі -шити питання на свою користь. Зрештою, 13 січня 1681 р. сторони
підписали Бахчисарайський мир, за яким:
— кордон між державами пролягав по Дніпру;
— Лівобережна Україна, Київ із навколишніми містами та Запо -рожжя визнавалися за Московською державою, а Південна Київщина
і Поділля — за Туреччиною;
— обидві сторони зобов’язувалися не споруджувати і не відбудо -вувати укріплення між Південним Бугом і Дніпром, а також не засе -ляти ці землі;
— татарські орди могли вільно кочувати в південноукраїнських
степах, а запорозькі козаки і все населення — ловити рибу в Дніпрі,
добувати сіль, полювати і пересуватися річками до Чорного моря;
— турецький султан і кримський хан зобов’язувалися не допома -гати ворогам Московської держави.
Так, через обставини і політичні прорахунки було втрачено ще
один шанс вибороти незалежність України. Козацька держава, що
постала в результаті Національно-визвольної війни під проводом
Б. Хмельницького, була розділена між сусідніми державами: Мо-сковською державою, Річчю Посполитою та Османською імперією.
Цікаво знати
Відмовившсь від наміру створити на Правобережній Україні васальну дер-жаву, Туреччина не хотіла втрачати контролю над Брацлавщиною і Київ-щиною. Тому ці землі були віддані під управління молдавського господаря
Г. Дуке, який титулував себе «господарем земель молдавських і земель ук-раїнських». Він призначив наказним гетьманом Я. Драгича. Останній, осе-лившись у Немирові, почав призначати полковників до колишніх полкових
міст і почав здійснювати активну колонізаційну політику. Він проголосив
«всезагальне право свободи по всій Україні й відновлення козацьких полків».
Ці заходи викликали занепокоєння Москви, яка засудила дії Дуке. Лівобереж -ний гетьман І. Самойлович навіть здійснив рейд на Правобережжя і розігнав
нових поселенців. Улітку 1683 р. на скликаній раді козаки вирішили прогна -ти Я. Драгича й обрали С. Куницького. Останній отримав від польського ко -роля гетьманський титул. Наприкінці 1683 — на початку 1684 р. він здійснив
успіш ний похід проти татар і турок у Молдавію й Буджацькі степи. Проте після
повернення з походу був убитий козаками. Новим гетьманом стає А. Могила.
Саме його козаки брали участь у війні з Туреччиною на боці Яна Собеського.
Завдання
Складіть простий план відповіді за темою «Доля Правобережжя
в роки Руїни».
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда за запитаннями
1) Які основні політичні цілі ставив перед собою І. Самойлович?
Чому він був позбавлений гетьманської булави?
2) Скільки відбулося Чигиринських походів турецької армії?
3) Коли і на яких умовах була припинена боротьба між Туреччи-ною й Московською державою за Правобережну Україну?
4) Чому повернення Ю. Хмельницького до влади завершилося
крахом?
5) Чи відповідав інтересам України Бахчисарайський мир 1681 р.?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
У другій половині 70-х рр. ХVІІ ст. розгорілася гостра боротьба між
Османською імперією та Московською державою за контроль над Пра -вобережжям. Зрештою, інтереси Москви і Стамбула в Україні були при -мирені повним винищенням українських земель між Південним Бугом
і Дніпром, що було закріплено в Бахчисарайському договорі 1681 р.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Скласти розповідь за темою: «Оборона Чигирина в 1667—
1668 рр.».
Категорія: Історія України 8 клас | Додав: uthitel (19.12.2013)
Переглядів: 2346 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: