Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас

УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького.
УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького.
Мета: З’ясувати та характеризувати політичний та адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті
територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки
та сусідні держави; пояснювати, якими були військо, фінанси
та судочинство Української козацької держави; визначати
основні зміни, які відбулися внаслідок утворення Гетьманщини в
соціально-економічному житті українського народу; формувати
в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал;
виховувати почуття патріотизму і взаєморозуміння між народа-ми на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні поняття й терміни: Українська гетьманська держава, Військо За-порозьке, Гетьманщина, Генеральна (військова) Рада, Рада
при гетьмані, старшинська рада, Генеральний уряд.
Основні дати: 1649 р. — створення Української козацької держави.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Заповніть таблицю «Початок Національно-визвольної війни
українського народу середини ХVІІ ст.».
Дата Подія Перебіг Результат
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Актуалізація знань учнів
1) Як і коли виникла територіально-полкова система реєстрового
козацтва?
2) Назвіть полки реєстрового козацтва.
3) Якими були особливості політичного й військового устрою Вій -ська Запорозького?
1. Політичний устрій.
Розповідь учителя (супроводжується роботою зі схемою)
На звільненій з-під польсько-шляхетського панування території
в роки Національно-визвольної війни формувалася й міцніла
Українська козацька держава. Її офіційна назва в цей час була Військо
Запорозьке. Унаслідок того, що терени, на яких вона була розташова -на, підпорядковувалися гетьманській владі, неофіційно її називали
Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її також Українською
козацькою або Гетьманською державою. Зародком новоствореної
держави стали традиції і звичаї козацької демократії Запорозької
Січі та основні засади устрою Війська Запорозького.
В основу політичного устрою Української гетьманської держави була
закладена система органів влади довоєнного Війська Запорозького.
Коментар до схеми
За козацькою (січовою) традицією вищим органом влади в
Гетьманщині з розпорядчо-законодавчими функціями була Гене-ральна (військова) рада. У ній брало участь все козацтво, а іноді й
представники міщан та духівництва.
Гетьману належала вища військова, адміністративна й судова влада,
що поширювалася на всі стани. Він був главою держави й обирався на
свою посаду Загальною військовою радою безстроково. Гетьман очолю -вав Генеральний уряд, скликав Загальну військову і Старшинську ради,
утілював у життя прийняті ними рішення. За його підписом «рукою
власною» виходили універсали, накази й розпорядження. Гетьман роз -глядав скарги на рішення полкових і сотенних судів, відав фінансами,
за рішенням Ради розпочинав війну й укладав мир, командував армією,
підтримував дипломатичні зносини з іншими державами.
Поступово зростав вплив Старшинської ради, що складалася з
генеральної старшини й полковників. Вона вирішувала військові,
адміністративні, господарчі, правові й зовнішньополітичні питання.
Її рішення були обов’язковими для гетьмана. Вона постійно перебу -вала в резиденції гетьмана.
Рада при гетьмані була дорадчим органом, що складався з його
довірених осіб. Вона обговорювала з гетьманом можливі шляхи
Політичний устрій Війська Запорозького середини XVII ст.
Генеральна (військова)
Рада
Рада при гетьмані Гетьман Старшинська рада
Генеральний уряд
Генеральний писар — керував Генеральною військовою канцелярією, ві -дав зовнішньою політикою
Генеральні судді — очолювали Генеральний військовий суд
Генеральний обозний — керував військовим постачанням і артилерією
Генеральний підскарбій — контролював прибутки та видатки Генеральної
військової скарбниці
Генеральні старшини з особливих доручень при гетьмані:
• осавули — військові ад’ютанти гетьмана;
• хорунжий — хранитель військової коругви, ад’ютант гетьмана;
• бунчужний — хранитель гетьманського бунчука, ад’ютант гетьмана;
• наказний гетьман — тимчасовий командуючий військами на час прове-дення окремих операцій розв’язання найважливіших питань державного життя й готувала про -екти рішень для Старшинської ради.
Центральним органом виконавчої влади був Генеральний уряд.
Він вирішував усі поточні справи внутрішнього управління й закор-донних зносин Війська Запорозького. Генеральний уряд складався
з генеральної старшини, яка спочатку обиралася, а з часом стала при -значатися гетьманом. До його складу входили: писар (очолював Ге-неральну військову канцелярію, займався закордонною політикою й
вів усі справи Генерального уряду), судді (один або два) (здійснювали
керівництво вищим судом при Генеральному уряді), обозний
(забезпечував матеріальне постачання армії та артилерії), підскарбій
(завідував державним скарбом і фінансами. До запровадження цієї
посади в 1654 р. ці функції виконував гетьман), керівник розвідки
(займався розкриттям змов проти гетьмана, боротьбою проти таємної
польської агентури, збиранням розвідувальної інформації тощо).
При гетьмані також існувала генеральна старшина з особливих
доручень — два осавули (військові ад’ютанти гетьмана), хорунжий
(хранитель військової корогви), бунчужний (хранитель гетьманського
бунчука) і наказний гетьман (тимчасовий командуючий військами для
проведення воєнних операцій).
У полках існували власні уряди, що складалися з полковників
і полкової старшини (писар, суддя, обозний, осавул, хорунжий). Пол -ковник був головним представником центральної влади на території
полку. Полковника обирали на полковій раді, але часто його призначав
уряд. Полк складався із сотень, у кожній із яких був сотенний уряд із
сотника, писаря, отамана, осавула та хорунжого. У містах і містечках
козацькі громади обирали «городових отаманів», а міщанами керу-вав «війт», якого затверджував гетьман. У селах владу над селянами
здійснював староста, а над козаками — сільський отаман.
2. Адміністративно-територіальний устрій.
Розповідь учителя (супроводжується роботою з картою)
За умовами Зборівського договору, Українська гетьманська дер-жава охоплювала територію колишніх Київського, Чернігівського
і Брацлавського воєводств. На цих землях площею близько 200 км на
той час проживало понад 3 млн осіб.
Державу було поділено на полки, що були одночасно
адміністративно-територіальними одиницями й підрозділами козаць-кого війська. У 1649 р. на Лівобережжі було сім полків (Полтавсь-кий, Ніжин ський, Чернігівський, Миргородський, Прилуцький,
Переяславський і Кропивненський), а на Правобережжі — дев’ять
полків (Київський, Канівський, Білоцерківський, Уманський, Чи-гиринський, Черка ський, Кальницький, Корсунський і Брацлавсь-кий). Кількість полків не була сталою, а змінювалася відповідно до
вій ськово-політичної ситуації в Гетьманщині. У 1649 р. налічувалося
16, у 1650 р. — 20, а в 1954 р. — 18 полків. У кожному полку, залеж -но від території і кількості населення, було 10—20 і більше сотень. У
сотні могло бути від кількох десятків до 200—300 козаків.
Територія Запорозької Січі з її володіннями становила окрему
адміністративну одиницю. Функції столиці держави виконував Чи -гирин, що був резиденцією гетьмана.
Новий адміністративно-територіальний поділ, запроваджений
в Українській гетьманській державі, відрізнявся від старого поділу
на воєводства й повіти тим, що полки й сотні були відносно невелики -ми військово-адміністративними одиницями. Унаслідок цього влада
ставала ближчою до потреб людей, здійснення керівництва на містах
ставало простішим та ефективнішим.
Завдання
Визначте за картою назви й центри полків Гетьманщини в 1649 р.
3. Українське військо.
І ВАРІАНТ
Коментоване читання відповідного пункту параграфа.
ІІ ВАРІАНТ
Розповідь учителя
По закінченні Корсунської битви Б. Хмельницький розпочав ство-рення українського козацького війська. Його ядром стали реєстрові та
запорозькі козаки, до яких приєдналися повстале «покозачене» селянство
та міщанство. Для подальшого формування й організації українських зброй -них сил Хмельницький запровадив територіальну полково-сотенну систему:
певна територія виставляла кілька сотень вояків, які об’єднувалися в полк.
Завдяки цьому гетьман залучив до збройної боротьби з ворогом населення
усієї Гетьманщини. Незважаючи на повідомлення деяких джерел про вели-чезний кількісний склад армії Б. Хмельницького в роки війни, насправді ре -гулярне боєздатне військо, на думку дослідників, було в межах 40—60 тис.
осіб. На той час це була могутня армія.
Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю піхота.
Відсутність власної кінноти (у якій мала перевагу польська армія), особливо
на початку війни, компенсувалася за рахунок союзної татарської кінноти.
Військо Хмельницького мало значну артилерію. Було створено полкову
артилерію та окрему артилерію головного командування (гетьмана). Для
цього було використано гармати, захоплені повстанцями у визволених
містах та замках, а також налагоджено виготовлення гармат у Ніжині.
Командні посади в українському війську посіли представники
реєстрової козацької старшини, української шляхти й заслужені козаки.
4. Фінанси та судочинство.
І ВАРІАНТ
Самостійна робота за підручником
ІІ ВАРІАНТ
Розповідь учителя
Фінансова система Гетьманщини до 1654 р., як уже зазначало-ся, контролювалася особисто Б. Хмельницьким. На звільненій від
польсько-шляхетського панування території було ліквідовано всі
старі державні податки й введено нові. Основними джерелами по-повнення державної скарбниці стали податки, прикордонні торгові
мита, доходи від промислів та із земельного фонду. Так, установлю -валися податки з млинів, за виробництво і продаж горілки, збори з
торгів і ярмарок тощо. Селяни, які жили на колишніх державних і
приватних землях, відтепер сплачували «чинші на Хмельницького».
Лише останні забезпечували надходження до державної скарбниці
Гетьманщини 100 тис. злотих щорічно.
В Українській гетьманській державі існувала власна система су-дочинства. Під час війни було знищено всі станові (гродські, земські
й підкоморські) суди і створено Генеральний військовий, полковий та со-тенний суди. Козацьким судам підлягали не лише козаки, а й шляхтичі,
міщани та селяни, особливо за важкі злочини (вбивства, розбій тощо).
Генеральний військовий суд був вищою судовою інстанцією при
уряді Гетьманщини. До нього входили два генеральні судді та су-довий писар, що вів справи. Генеральний військовий суд розглядав
скарги на рішення судів нижчих інстанцій, а також виняткові спра -ви, із якими прохачі зверталися безпосередньо до гетьмана.
Окрім того, у містах із магдебурзьким правом, як і раніше, існували
суди магістратів. Справи духівництва розглядалися в церковних судах.
Завдання
Складіть розгорнутий план «Політичний та адміністративно-тери-торіальний устрій Української гетьманської держави».
5. Зміни в соціально-економічному житті.
Розповідь учителя
Складовою Національно-визвольної війни була боротьба селян за
право бути вільними господарями на власній землі. Після укладення
Зборівського договору селяни, які мешкали на колишніх державних
землях («королівщинах»), на території Гетьманщини здобули особи -сту свободу і право володіти землею. Їхні маєтки стали називатися
вільними військовими селами, підпорядкованими Військовому скар -бу. За володіння землею вони сплачували державі фіксований податок.
Набагато складнішою була ситуація із селянами, які жили на при-ватних землях. За Зборівським договором, шляхта отримала право
повернутися до своїх маєтків, а селяни були зобов’язані виконувати
всі ті повинності, що й до початку війни. Селяни сприйняли спроби
шляхти відновити своє панування з обуренням й заявляти про невиз-нання Зборівської угоди.
Хмельницький, за скаргами окремих шляхтичів, видавав їм
універсали, де вимагав від селян, щоб вони своєму панові «всіляку поко-ру й підданство, як раніше, так і зараз віддавали, і в усьому пана свого…
слухалися, ніяких бунтів, свавільств не чинили». Однак, незважаючи на
гетьманські універсали, які були спрямовані проти повстанців, каральні
загони не могли приборкати селянські невдоволення. Гетьман також
розумів, що боротьба проти польського панування не завершена і без
участі в ній селянства марно розраховувати на перемогу.
Уряд Гетьманщини у своїй внутрішньополітичній діяльності всіляко
підтримував інтереси козацтва. Особи, які були вписані до реєстру, ра-зом зі своїми родинами звільнялися від кріпацтва й отримували права
вільно жити в містах та селах, володіти землею, мати власне козацьке
самоврядування й судочинство. Провідне місце серед козаків займала
старшина, яка зосереджувала у своїх руках владу й багатства.
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Дидактична гра «Правда — неправда»
Правила гри. Учитель називає твердження. Якщо воно правильне,
учні ставлять «+», а якщо ні, то «–».
1) Козацька держава була монархією.
2) В Українській козацькій державі всі стани мали рівні права.
3) Найбільша кількість козацьких полків існувала в 1650 р.
4) Головним соціальним наслідком Національно-визвольної
війни стала фактична ліквідація кріпацтва.
5) За часів Національно-визвольної війни кількість реєстрових
козаків зростала.
6) Офіційна назва держави, що постала в результаті Національно-визвольної війни, — Українська козацька держава.
7) У 1648—1649 рр. козацьке військо здійснило дві переможні
кампанії проти Польщі.
8) Союзниками козаків у подіях 1648—1649 рр. були кримські
татари.
9) Вищою судовою інстанцією Гетьманщини був гетьман.
10) Зборівський мир визначав межі Козацької держави.
11) Під час кампанії 1648 р. козаки не змогли захопити Львів.
12) Програму побудови Української козацької держави Б. Хмель-ницький оголосив у Києві в 1648 р.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
На звільненій від польського панування території сформувалася
Українська гетьманська держава — Військо Запорозьке. Історичні обставини
виникнення обумовили напіввійськовий характер української державності.
Важливою складовою й гарантом успішної розбудови Української
держави стала її армія, створена на організаційних принципах
Запорозької Січі.
Наявність власних фінансів і судочинства свідчили про
повноцінний характер державності Війська Запорозького.
Значні зміни відбувалися в соціально-економічному житті
українського народу. Суттєвий вплив на соціально-економічну
ситуацію в Україні мала незавершеність визвольної боротьби.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Категорія: Історія України 8 клас | Додав: uthitel (18.12.2013)
Переглядів: 2490 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: