hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас

УРОК № 20 Тема. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
УРОК № 20 Тема. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.
Мета: з’ясувати, якими були передумови Національно-ви-звольної війни; розповідати про Б. Хмельницького та
його сподвижників, перші битви національно-визвольної
війни; характеризувати події початку війни; розвивати ло-гічне та історичне мислення школярів; виховувати в учнів
інтерес і повагу до історії своєї держави.
Тип уроку: вивчення нових знань.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні поняття й терміни: Національно-визвольна війна.
Основні дати: 1595—1657 рр. — роки життя Б. Хмельницького; 22 січ-ня 1648 р. — початок Національно-визвольної війни ук -раїнського народу середини XVII ст.; 1648—1657 рр. —
Національно-визвольна війна українського народу під
проводом Б. Хмельницького.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Передумови та причини Національно-визвольної війни.
І ВАРІАНТ
Коментоване читання відповідного пункту параграфа
Під час коментованого читання вчитель акцентує увагу учнів на
кожній передумові або причині Національно-визвольної війни.
ІІ ВАРІАНТ
Розповідь учителя
Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Націо -нально-визвольна війна українського народу, що була обумовлена
загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства,
які спричинили передумови початку війни.
Завдання
1) Наведіть факти погіршення соціально-економічного станови-ща та національно-релігійних утисків українського населення
від польської влади.
2) Якими були причини козацьких виступів у 20—30-х рр. XVII ст.?
Розповідь учителя
У цей час надзвичайно ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Унаслідок зростання в Україні землеволодінь
польської шляхти селяни втрачали землю і ставали кріпаками.
Значно погіршилося також становище міщанства й реєстрових
козаків. Критичним було становище в національно-релігійній
сфері. Усіляко обмежувалися можливості українців уживати рідну
мову. Один за одним в Україні з’являлися католицькі костьоли,
монастирі та єзуїтські колегіуми. Незважаючи на проголошувану
владою свободу віросповідання, не припинялися утиски православ-них. У тогочасній Україні саме релігійні утиски були чинником,
що об’єднував представників різних верств у їхніх протестах проти
польської влади.
Робота з документом
Б. Хмельницький про основну причину Національно-визвольної війни
Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не
те, що ляхи несправедливо відбирали в них села й доми, не те, що позбав-ляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до
немилостивих фараонів (усе це ще могли б стерпіти козаки), а те, що ляхи,
змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися
до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних
душ.
Запитання до документа
1) У чому Б. Хмельницький убачав основну причину війни
українців із поляками?
2) Наведіть приклади боротьби українців за православну віру
в першій половині XVII ст.
Цікаво знати
У роки Національно-визвольної війни кожна з воюючих сторін намагала-ся надати своїм діям вигляд боротьби за віру. До Б. Хмельницького прибув
із Греції митрополит Й. Коринфський і привіз меч, освячений у Єрусалимі
на Гробі Господнім. Це означало, що православна церква в Османській
імперії вбачала в українських козаках, яких очолював гетьман, борців за
православну віру. Зі свого боку, до короля Речі Посполитої Я. Казимира
прибув спеціальний легат, який передав йому від Папи Римського освя-чений меч і благословіння на війну з козаками, оскільки це є боротьба за
інтереси католицької церкви проти схизматиків (як називали православ -них).
Розповідь учителя
У політичній сфері відсутність власної державності, втра-та еліти через полонізацію та окатоличення призвели до того,
що український народ за умови подальшого перебування у
складі Речі Посполитої не мав перспектив для повноцінного
розвитку. Визрівали також психологічні передумови до вибуху
Національно-визвольної війни. Ступінь і характер насильства в
діях панів, орендарів, урядовців і католицького духівництва під
час придушення козацьких виступів попередніх років викликали
в українському суспільстві гнів щодо гнобителів і прагнення по -мститися за заподіяні кривди.
Робота з термінами та поняттями
Національно-визвольна боротьба — рухи поневолених народів
за повалення чужоземного панування, ліквідацію національного й
колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.
Розповідь учителя
Національно-визвольна війна українського народу середини
XVII ст. — це війна українського народу під проводом Б. Хмельниць-кого за визволення від польсько-шляхетського панування.
На підставі передумов Національно-визвольної війни сформували-ся її причини:
— незадоволення різних верств населення України швидким зрос-танням у країні земельних володінь польських магнатів та шляхти;
— посилення національно-релігійних утисків православних ук -раїнців;
— невідповідність між фактичним набуттям козацтвом політич -ного лідерства в українському суспільстві й обмеженнями, що накла -далися на нього владою за «Ординацією» 1638 р.;
— слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля й сейму),
які навіть за наявності бажання не мали достатніх повноважень і авто -ритету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні.
Завдання
Складіть схему «Причини і передумови Національно-визвольної
війни українського народу середини ХVІІ ст.»
Приклад виконання
Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
Передумови Причини
Формування української ран-ньоновітньої нації, яка в межах
Речі Посполитої фактично не
мала шансів на повноцінний
розвиток.
Перетворення українського
козацтва на провідну політичну
силу, яка внаслідок загострення
протиріч між інтересами Укра -їни і великодержавними амбі-ціями Польщі відігравала роль
суспільного детонатора.
Поширення в Україні ідей бо-ротьби за національну незалеж-ність і особисту свободу людини,
що набули в цей час поширення
в Європі
Посилення соціально-економічного
гноблення селян, міщан, козаків, яке
дедалі більше ототожнювалося з поль-ським пануванням.
Посилення національно-релігійного
гніту внаслідок відверто дискримі -наційної політики Речі Посполитої:
утиски православної церкви, усунен -ня українців від участі в міському
самоврядуванні, обмеження щодо ук -раїнської мови і освіти тощо.
Перетворення репресивної політики
польської влади на «зразок» у бо роть-бі українців за свої станові інтереси:
орієнтація на силові засоби захисту
своїх прав. Прагнення народу помсти-тися шляхті за наругу над ним
2. Б. Хмельницький та його соратники.
Розповідь учителя
Національно-визвольна війна українського народу середини
XVII ст. тривала з лютого 1648 р. до серпня 1657 р. (існують й інші
периодизації війни; деякі історики називають її революцією, що
тривала до 1676 р.). Вона мала національно-визвольний, релігійний
та соціальний характер. Її рушійною силою були козаки, міщани,
селяни, православне духівництво, частина дрібної української шлях -ти. Очолював їх Б. Хмельницький.
Постать в історії
Богдан (Зиновій) Хмельницький (1595—1657) — гетьман України, тво -рець Української козацької держави. Місцем народження вважається хутір
Суботів. Походив він із дрібної української шляхти. Освіту здобув в одній
із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років
Б. Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 р. разом із батьком
брав участь у поході польського війська до Молдови проти турок. У битві під
Цецорою батько загинув, а Богдан потрапив до турецького полону, із якого
його викупили запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового коза-цького війська, згодом став писарем. Брав участь у походах проти Кримсько-го ханства, а в часи повстань 30-х рр. XVII ст. виступав на боці козаків.
У січні 1648 р. очолив Національно-визвольну війну. Під час національно-визвольних змагань проявив себе як досвідчений полководець, таланови-тий дипломат і видатний державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, сформулював ідею створення незалежної Української держави в
її етнічних межах і розпочав її реалізацію. Домігся визнання Української
козацької держави як суб’єкта міжнародного права. Помер у Чигирині й був
похований у Суботові в Іллінській церкві.
Завдання
Заповніть таблицю «Життєвий шлях гетьмана Б. Хмельницького».
Роки Період Характеристика
Додатковий матеріал
Періодизація Національно-визвольної війни українського народу
середини XVII ст.
Період Зміст
1648—
1649 рр.
Наростання визвольної боротьби. Визнання урядом Речі Поспо-литої певної самостійності за Україною
1650—
1653 рр.
Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не
принесла успіху жодній зі сторін
1654—
1655 рр.
Надання Московською державою військової допомоги Україні.
Успішне завершення україно-московськими військами літньо-осінньої кампанії 1655 р. в Україні
1656—
1657 рр.
Укладення Україною військового союзу зі Швецією та Трансіль -ванією. Спільні дії козацтва зі шведською та трансільванською
армією проти Польщі
Розповідь учителя
Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боро-лася за визволення України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на
своїх сподвижників. Серед них були представники різних станів —
козацтва, української шляхти, міщан. У роки війни вони стали тала -новитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами.
До найближчого оточення гетьмана належали Іван Богун, Кіндрат
Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Максим Кри -воніс, Іван Виговський, Антон Жданович, Федір Вешняк та інші.
Звернути увагу!
Соратники Б. Хмельницького мали відмінні погляди з багатьох пи-тань. Одні з них були досить поміркованими, інші — налаштованими
радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї
боротьби за визволення України.
3. Початок війни.
Розповідь учителя
Приводом до початку повстання, що переросло в Національно-виз-вольну війну, стала особиста кривда, заподіяна Хмельницькому чи -гиринським підстаростою Данієлем Чаплинським. Зі своїми слугами
він пограбував та зруйнував родинний хутір Хмельницького Суботів,
захопив його дружину та жорстоко побив малолітнього сина.
Звернення Хмельницького до суду й навіть до короля з вимогами по-карати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості,
він приєднується до козацької старшини, яка таємно обговорювала план
збройного повстання проти польської влади в Україні. Протягом вересня
1647 р. Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполитої.
Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 р. захопленням Трах -темирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек
Шемберк. Домовилися також направити послів до кримського хана
й турецького султана, щоб заручитися їх підтримкою.
Однак плани повстанців було видано полякам. Хмельницького за-арештували й кинули до в’язниці в Чигирині. Звідти він утік завдя -ки допомозі чигиринського полковника Станіслава Кричевського та
своїх друзів і подався на Запорожжя.
На початку січня 1648 р. Хмельницький із загоном прибічників
прибув на Запорожжя й розташувався неподалік Січі. Порозумівшись
із козаками, що перебували в залозі на Січі, 25 січня 1648 р. він без
бою оволодів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила
підтримати повстанців. Ці події вважаються датою початку Націо -нально-визвольної війни. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій
Б. Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького.
Новообраний гетьман Б. Хмельницький звернувся з універсалами
до українського народу, де закликав усіх небайдужих до долі своєї
Вітчизни вступати до козацького війська для боротьби проти поль -ського панування. Водночас посольство гетьмана в березні 1648 р. ук-лало договір про воєнно-політичний союз із кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ. Відповідно до нього, на допомогу козакам хан надсилав
6 тис. татарських кіннотників.
Здійснені заходи дозволили гетьману на кінець квітня 1648 р. зібрати
5 тис. козаків та 6 тис. татар. Проти них виступило польське військо,
очолюване коронним гетьманом Миколою Потоцьким, що налічувало
близько 18 тис. вояків, із яких 6 тис. становили реєстрові козаки.
Робота з документом
Із листа коронного гетьмана Миколи Потоцького королю Владиславу IV
про ситуацію в Україні (березень 1648 р.)
Згубне полум’я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста,
у якому б не лунали заклики до сваволі й де б не чинилися замахи на життя
й майно своїх панів… Козацькі старшини бажають також самостійно воло-
дарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями
і робити все, що лише завгодно їх волі й бажанню.
Спочатку піднялось 500 бунтівників — сама по собі це — жалюгідна сила, але
проти них слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт у змові зі всіма козаць-кими полками і зі всією Україною. За короткий час повстанців збільшилося до
3 тис. Але боронь Боже, щоб він (Хмельницький) пішов із ними в Україну. Тоді
б ці 3 тис. швидко зросли б до 100 тис. і нам вистачило б діла з цими.
Запитання до документа
1) Які факти наводить автор документа?
2) Яку інформацію можна отримати на підставі їх аналізу?
3) Чи можна стверджувати, що козаки, розпочавши повстання,
відігравали роль національної еліти, яка відображала настрої
більшості українського народу? Чому?
Звернути увагу!
На відміну від козацьких виступів попередніх років, у 1648 р. бо-ротьба проти польського шляхетського панування в Україні набувала
великого розмаху і ставала всенародною.
ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Запитання
1) Якими були передумови і причини Національно-визвольної
війни?
2) Назвіть дату Національно-визвольної війни середини XVII ст.
3) Назвіть імена соратників Б. Хмельницького.
4) На які періоди поділяється Національно-визвольна війна?
5) Яка подія стала приводом до початку війни?
6) Якою була кількість повсталих, зібраних Б. Хмельницьким на
кінець квітня 1648 р.?
Творче завдання
Чому становище в національно-релігійній сфері стало головною
передумовою початку війни?
ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
На кінець 40-х рр. XVII ст. політика, здійснювана Річчю Поспо-литою на українських землях, призвела до появи великої кількості
незадоволених серед різних верств суспільства. Це створило переду -мови до початку національно-визвольної боротьби.
Б. Хмельницький став лідером повстанців і разом зі своїми спод-вижниками згуртував український народ для боротьби за свої права
та свободи.
Національно-визвольна війна українського народу середини
XVII ст. розпочалася після оволодіння військами Б. Хмельницького
Запорозької Січі.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Підготувати письмову відповідь на завдання: а) використову-ючи додаткову літературу, скласти розповідь за темами (на
вибір): «Початок Національно-визвольної війни українського
народу середини ХVІ ст.», «Б. Хмельницький та його соратни-ки і противники»;
Категорія: Історія України 8 клас | Додав: uthitel (18.12.2013)
Переглядів: 3201 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: