Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас

УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний
УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.
Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. назива-ють «добою героїчних походів» українського козацтва;
охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашеви -ча-Сагайдачного; визначати значення й наслідки участі
українського козацтва в Хотинській війні; продовжувати
вдосконалювати набуті уміння і навички; виховувати по-чуття поваги до історичного минулого України.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні поняття й терміни: ясир, яничар, каторга, гарем, Хотинська
війна.
Основні дати: перша чверть ХVІІ ст. — «доба героїчних походів» україн -ського козацтва; 1616 р. — взяття козаками на чолі з П. Са-гайдачним фортеці Кафа; 1618 р. — похід козаків на чолі
з П. Сагайдачним на Москву; 1621 р. — Хотинська війна.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Фронтальне опитування
1) Схарактеризуйте зміни в церковному житті України, що відбу-лися внаслідок Берестейської унії.
2) Як було відновлено православну церковну ієрархію в Україні?
3) Які заходи для зміцнення православної церкви здійснив Петро Могила?
4) Схарактеризуйте становище греко-католицької церкви в пер -шій половині XVII ст.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Актуалізація знань учнів
1) Яким було військове мистецтво козаків?
2) Яку роль відігравали козаки в захисті південних кордонів ук-раїнських земель у другій половині XVI ст.?
3) Як козацтво підтримувало православну церкву в першій поло-вині XVII ст.?
90
1. Передумови морських походів («морських війн») козаків.
Розповідь учителя
На початку XVII ст. українське козацтво набуває сили й відіграє
роль важливого чинника не лише в Речі Посполитій, а й на міжна-родній арені. Козацтво стає основною перешкодою для турецько-татарських нападів на українські землі, захищаючи їх від набігів
і водночас здійснюючи походи до татарських і турецьких володінь
у відповідь. Це створює чимало ускладнень у стосунках Речі Поспо -литої з Кримським ханством та Османською імперією, але водночас
сприяє тому, що козацтво стає відомим у Європі. У ньому вбачають
захисника європейської християнської цивілізації від наступу іслам -ського світу.
На початку XVII ст. татарські війська неодноразово з’являлися
на українських землях, «умиваючись,— за свідченням сучасни -ка,— по лікоть у нашій крові та спустошуючи все огнем і мечем».
На україн ських землях татари брали ясир, захоплюючи чоловіків,
жінок і дітей. Тих, хто чинив опір, убивали. Полонених продавали на
невільницьких ринках. Українські дівчата та жінки потрапляли до
гаремів або ставали служницями. Хлопчиків-підлітків забирали до
військових казарм, щоб виховати з них яничарів. Чоловіків чекала
виснажлива праця на будівельних роботах або вони доживали свій вік
прикутими до весел гребцями на турецьких каторгах.
Від кінця XVI ст. козацтво, організаційно згуртоване в Запорозь-кій Січі, стало не лише захищати українські землі, а й здійснювати
воєнні походи до Кримського ханства й причорноморських володінь
Османської імперії.
Робота з документом
Із маніфесту митрополита Йова Борецького (1620 р.)
«[Козаки] до того ж мають на меті невільників визволяти… І воістину
християнству поневоленому на всьому світі ніхто після Бога добродійства
такого великого не виказує, як… військо Запорозьке своєю мужністю і своїми
перемогами. Що інші народи словом і бесідами виборюють, те козаки ділом
самим доводять».
Запитання до документа
1) На якій меті діяльності козацтва наголошує митрополит?
2) Як він оцінює діяльність запорожців?
Робота з термінами і поняттями
Ясир (від турецького «полонений») — бранці, яких захоплювали
турки й татари під час нападів на українські, російські й польські
землі.
Гарем — жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утриму-валися жінки й наложниці господаря.
Яничари — привілейована піхота в турецькій армії, що поповню-валася примусовим набором хлопчиків підданих-християн, які вихо-вувалися для військової служби.
Каторга — назва великого дерев’яного веслового військового судна
в Османській імперії.
2. Морські походи козаків.
Розповідь учителя
Перші два десятиліття XVII ст. отримали назву доби героїчних по -ходів українського козацтва. Саме в цей період були здійснені вкрай
сміливі морські походи проти Османської імперії, що рознесли славу
про козаків на всю Європу. Здобуті в них перемоги засвідчили, що
козаки були неперевершеними майстрами морських боїв.
Робота з документом
Г.-Л. Боплан про організацію козаками морських походів проти турків
Коли козаки задумують свій морський похід, то не мають дозволу від ко-роля, але дістають його від свого гетьмана і скликають військову раду. На
ній вибирають наказного гетьмана, який має очолити їхній похід; робиться
це так само, як під час вибору гетьмана, однак похідний отаман вибираєть -ся тільки на певний час. Далі вони рушають до Військової скарбниці, яка
є місцем їхнього збору. Там будують човни близько 60 стіп завдовжки, 10 чи
12 завширшки і 12 завглибшки. Ті човни не мають корми, зводяться із стов-бура човнового дерева — верби або липи — завдовжки 45 стіп. Боки обрамо-вуються і доповнюються дошками 10—12 стіп завдовжки і 12 на одну стопу
завширшки. Вони скріплюють їх дерев’яними цвяхами, настелюючи один
ряд на другий, так, як це робиться у звичайних річкових човнах… Зазвичай
на їхньому човні є десять-п’ятнадцять пар весел із кожного боку, і пливуть
ті човни швидше, ніж турецькі веслові галери. На човнах також ставлять
щоглу, на яку напинають доволі незграбне вітрило, котре розпускають лише
в гарну погоду, а при сильному вітрі воліють веслувати…
Кожен козак озброєний двома рушницями, шаблею. А на кожному човні
є також чотири-шість фальконетів (невеликих гармат), необхідна для походу
живність. Одягнені козаки в сорочки й шаровари, ще мають змінний одяг із
благенькою свитою та шапкою; беруть шість фунтів пороху, достатню кіль-кість свинцю, ядра для своїх гармат. У кожного є компас…
Турки, звичайно, попереджені про похід і тримають у гирлі Дніпра напо-готові кілька галер, щоб не дати козакам вийти з лиману. Але хитрі козаки
виходять темної ночі, коли має з’явитися на небі місяць-молодик, і перехо-вуються в очереті за три-чотири милі від гирла Дніпра, куди не заходять ту-рецькі галери. Турки ще чекають їх біля гирла, але завжди залишаються
обдуреними…
Запитання до документа
1) Визначте основні етапи підготовки козаків до морського похо-ду.
2) Опишіть вигляд козацької чайки.
92
3) Яким було спорядження козака — учасника походу?
4) Як козаки вводили в оману турків, щоб вийти в Чорне море?
Розповідь учителя
У 1602 р. козаки на 30 чайках і кількох відбитих у турків галерах
вийшли в Чорне море й під Кілією розгромили турецький флот. Уже
1606 р. запорожці здобули Варну, найбільшу турецьку фортецю на
західному узбережжі Чорного моря, яка до того вважалася непри -ступною.
Робота з поняття і термінами
Чайка — великий козацький човен, який вміщав від 40 до 80 коза-ків, мав відмінні морехідні якості, декілька невеликих гармат, ходив
як під парусом, так і на веслах.
Цікаво знати
Після взяття запорозькими козаками Варни розлючений султан наказав
перегородити Дніпро біля острова Тавані залізним ланцюгом між фортецями
Кіза-Кермен та Аслан-кермен, щоб перешкодити виходу козацьких чайок
у Чорне море. Посередині Дніпра було залишено невеликий прохід, який про -стрілювався гарматами з мурів обох фортець. Проте це не зупинило козаків.
Вони або хитрістю долали цей прохід, пускаючи поперед себе важкі дубові
колоди, які рвали ланцюги, або тягнули свої чайки 25—60 км волоком.
Розповідь учителя
У 1608 р. козаки «дивовижними хитрощами» захопили, зруйнува-ли й спалили Перекоп, а наступного року напали на придунайські ту-рецькі фортеці Ізмаїл, Кілію та Білгород. 1614 р. козацька флотилія
із 40 чайок, очолювана гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним,
здолала Чорне море, напала на Трапезунд і, рухаючись у західному
напрямку, спустошила узбережжя. Штурмом було взято взято Синоп
і спалено весь турецький флот, що стояв у гавані. Наступного року
80 чайок і 4 тис. козаків під проводом Сагайдачного підійшли до Бос -форської протоки й атакували турецьку столицю Стамбул. Нарешті,
1616 р. Сагайдачний із величезною флотилією зі 150 чайок та 7 тис.
козаків розбив турецький флот під Очаковом, пішов на фортецю Кафа
і взяв її в облогу. Після кількаденної облоги козаки здобули й спалили
Кафу, що була головним невільничим ринком регіону, та визволили
полонених. Один із найблискучіших походів на Стамбул запорожці
здійснили в 1624 р. Вони тричі висаджувалися на узбережжі, брали
велику здобич і поверталися додому.
Звернути увагу!
Морські походи козаків мали важливе значення. Вони сприяли
ослабленню Османської імперії, перешкоджали здійсненню її загар -бницьких планів щодо України та європейських держав, сприяли ак-тивізації національно-визвольної боротьби підкорених нею народів.
93
Водночас, хоча ці походи відігравали позитивну роль, далеко не за -вжди вони були умотивовані лише благородними намірами визволен-ня побратимів, війни за віру тощо. Для запорожців вони також були
шляхом здобуття засобів для існування, і частина з походів зводилася
до пограбування турецьких берегів.
3. Діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.
Розповідь учителя
Доба героїчних походів українського козацтва стала періодом
діяльності одного з найвизначніших його ватажків Петра Конаше-вича-Сагайдачного.
Постать в історії
Петро Конашевич-Сагайдачний (бл. 1577—1622) народився у шляхетсь-кій родині на Самбірщині. Навчався в Острозькій школі та згодом пішов на
Запорожжя. Невдовзі посів чільне місце серед козацької старшини. У 1614—
1616 та 1620—1622 рр. обирався гетьманом реєстрового козацтва. У своїй
гетьманській діяльності керувався тверезим розрахунком, прагматизмом,
твердістю й водночас схильністю до компромісів. Очолював декілька пере-можних походів проти Османської імперії, Кримського ханства, Московської
держави. Був відомий як меценат, захисник православної церкви і прихиль-ник братського руху.
Будучи досвідченою і поміркованою людиною, Сагайдачний нама-гався досягати згоди з польською владою, обстоюючи інтереси козацтва
і взагалі українського народу. Гетьман погодився з умовами Вільшан-ської (1617 р.) та Роставицької (1619 р.) угод, що встановлювали кількіс-ний склад реєстру відповідно в 1 та 3 тисячі козаків. Однак не поспішав
виконувати ті положення угод, що не влаштовували козацтво.
Успішні походи, організовані Сагайдачним проти татар і турок,
привернули до нього увагу в Європі. Як полководець Сагайдачний
відзначався схильністю до активних наступальних дій і широкого ви-користання чинника раптовості. Здобувати перемоги гетьману дозво -ляло реформоване козацьке військо, яке він перетворив на регулярне
військове формування із залізною дисципліною.
Уславився Сагайдачний також своєю просвітницькою діяльністю
й захистом православної церкви. Йому належить твір «Пояснен -ня про унію», що містить рішучу критику Берестейської церковної
унії. Він, як вам вже відомо, разом із Військом Запорозьким всту-пив до Київського братства й багато зробив для відновлення ієрархії
православної церкви в Речі Посполитій. За сприяння Сагайдачного
в Києві діяв культурно-просвітницький осередок, до якого належали
І. Борецький, Є. Плетенецький, К. Сакович, М. Смотрицький та інші.
Гетьман опікувався церквами, монастирями, школами, а перед смер-тю великі суми грошей заповів Львівському та Київському братствам
й на інші благодійницькі цілі. Поховано славного лицаря України
в Києві в Брацькому монастирі на Подолі.
Робота з документом
З «Історії Хотинської війни» Я. Собеського
«Скільки очолював Сагайдачний запорозьке військо, всюди був овіяний
славою подвигів на суходолі й на морі та мав незмінне щастя. Кілька разів
погромив татар у степах перекопських і навів страх на Крим. Не менше
усла вили його морські походи — зруйнував кілька великих турецьких міст
у Європі та Азії, попалив околиці Константинополя. Узагалі був це чоловік
великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям, у битві про -ворний, діяльний, у таборі сторожкий, мало спав і не пиячив, на нарадах був
обережний і у всяких розмовах неговіркий».
Запитання до документа
Як визначається роль Сагайдачного у творі? На чому акцентує ува -гу автор твору?
Завдання
Унесок гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного в розвиток України
можна визначити рядом дієслів. Щоб картина була повною, доповніть
їх іменниками і прикметниками.
Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний:
Завершив …
Здійснив …
Переміг …
Упорядкував …
Відстоював …
Зміцнив …
Уславився …
4. Участь українського козацтва в Хотинській війні.
Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією карти
і схеми битви)
У 1614—1618 рр. морські походи запорозьких козаків до турець-ких портів західного й південного Причорномор’я, а також підтрим -ка польською владою антитурецьких повстань у Валахії та Молдавії
у відповідь викликали спустошливі татарські й турецькі набіги на
українські землі. Розпочалася польсько-турецька війна 1614—
1621 рр.
У вересні 1620 р. польська армія, очолювана коронним гетьманом
Станіславом Жолкевським, була розбита турками під селищем Цецо-ра. Здобувши перемогу в Молдавії, султан Осман ІІ став готуватися
до завоювання Речі Посполитої. Було зібрано величезну армію, яку
очолив сам Осман ІІ. Король Речі Посполитої Сиґізмунд ІІІ звернув -ся по допомогу до австрійських Габсбурґів і Папи Римського, але не отримав її. Унаслідок цього Сиґізмунд ІІІ був змушений шукати під-тримки в запорозького козацтва.
У відповідь на прохання короля запорозький гетьман Яків Нерода,
який мав прізвисько Бородавка, заявив, що надасть допомогу лише за
умови визнання польською владою відновлення ієрархії православної
церкви.
У червні 1621 р. в урочищі Суха Діброва, між Ржищевим і Білою
Церквою, зібралася козацька рада. Урахувавши небезпеку, що за -грожувала Україні, козаки прийняли рішення взяти участь у поході
проти турок разом із поляками, а для узгодження умов допомоги на-правити до короля посольство на чолі із Сагайдачним.
Із Варшави Сагайдачний повернувся в польський табір, розташо-ваний під стінами Хотинської фортеці. Проте козацьке військо ще
не прибуло туди, і він із невеликою охороною рушив назустріч коза-кам, які з боями пробивалися під Хотин. Сагайдачний натрапив на
турків і з простріленою рукою ледве добрався до своїх. На скликаній
раді він розповів про обіцянки польського уряду. Козаки, невдоволені
командуванням Бородавки, позбавили його влади й обрали новим
гетьманом Сагайдачного.
Сагайдачний, блискуче уникнувши оточення, привів козаків під
Хотин. Майже одночасно під стінами фортеці з’явилася 250-тисяч -на турецько-татарська армія, очолювана Османом ІІ. Їй протистояло
80-тисячне польсько-козацьке військо, із якого більше 40 тис. ста -новили запорожці. У Хотинській війні 2—28 вересня 1621 р., як на-звали цю битву, вирішувалася доля Речі Посполитої та українських
земель. Завдяки полководницькому таланту Сагайдачного й героїзму
запорожців, польсько-козацьке військо здобуло перемогу.
Звернути увагу!
У результаті героїчних дій козаків під стінами Хотинської фор -теці був розвіяний міф про непереможність турецької армії. Подаль-ші плани Османської імперії щодо завоювання європейських країн
провалилися. Українські й польські землі були врятовані від завою -вання турками. Престиж Речі Посполитої зріс. Звістка про перемогу
сприяла активізації визвольної боротьби слов’янських народів проти
турецького поневолення.
За умовами досягнутого миру, Кримське ханство і Туреччина
зобов’язувалися не нападати на українські та польські землі. Річ
Посполита, у свою чергу, брала на себе обов’язок заборонити коза-кам судноплавство по Дніпру й не допускати походів запорожців до
Криму й турецьких володінь.
Для гетьмана Сагайдачного перемога під Хотином стала остан ньою
в полководницькій кар’єрі. Унаслідок отриманого поранення він за -хворів і через кілька місяців помер.
Завдання
Складіть простий план «Хотинська війна» і підготуйте за ним роз-повідь.
Цікаво знати
Контакти між Москвою і козаками почалися ще наприкінці ХVІ ст. У ті
часи козацтво оцінювало всіх сусідів з точки зору можливостей здобути «ко -зацький хліб», тобто здобич. Починаючи з 1489 р. козаки регулярно грабу -вали або брали данину з московських купців і послів. До середини ХVІІ ст.
жодне московське посольство, яке прямувало до Туреччини чи Криму, не
могло бути спокійним за свою долю. На початку ХVІ ст. козаки починають
здійснювати походи в межі Московської держави. Організатором перших
походів був черкаський і канівський староста Остафій Шашкевич. У 1515,
1521, 1535 рр. козаки здійснювали походи на землі Московської держави.
Після вступу Великого князівства Литовського в Лівонську війну козаки бра -ли в ній активну участь упродовж 1562—1569 рр. Саме під час цих походів
був складений спеціальний реєстр, а за службу козаки отримували платню.
Після укладення Люблінської унії козаки продовжили свої походи вже як
піддані короля Речі Посполитої. У 1578 р. король Стефан Баторій запрова -див уже постійний реєстр, який налічував 500 осіб. У той же час козаки за
царські гроші ходили в походи проти турок і татар. Наступні напади коза-ків на Москву сталися в роки Смути (1604—1613 рр.). Так козаки підтри-мували Лжедмитрія І і Лжедмитрія ІІ, царевича Петра, ватажка повстання
Болотникова тощо. Також вони ходили з польським королем Сиґізмундом
ІІІ під Смоленськ (1609—1611 рр.), із королевичем Владиславом на Москву
(1617—1618 рр.). Під час цього походу козаки під командуванням Сагай -дачного взяли дев’ять фортець і вже були готові штурмувати Кремль, але
в останню мить передумали і повернули назад. По завершенню війни проти
Московської держави Сагайдачний відрядив посольство до Москви з пропо -зицією відновити союз проти Кримського ханства і отримувати за це від царя
платню. Але вже під час Смоленської війни 1632—1634 рр. козаки знову вою -ють у Москов ській державі. По завершенню війни московський цар зачислив
їх до «споконвіку вічних ворогів».
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда за запитаннями
1) Що таке ясир?
2) Хто такі яничари?
3) Чому перші два десятиліття XVII ст. називають «добою героїч -них походів» українського козацтва?
4) Коли козацька флотилія, очолювана гетьманом Сагайдачним,
захопила Кафу?
5) Коли відбулася битва під Цецорою?
6) Яким був кількісний склад армії Османа ІІ в Хотинській вій-ні?
7) Скільки днів тривала битва під Хотином?
97
8) Якими були зобов’язання Османської імперії та Речі Посполитої
за угодою, укладеною після Хотинської війни?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
У першій половині XVII ст. запорозьке козацтво перетворилося на
силу, яка могла не лише успішно відбивати татарсько-турецькі набіги
на українські землі, а й здійснювати далекі сухопутні й морські по-ходи до Криму та Османської імперії.
Найвідомішим провідником українського козацтва перших
десятиліть XVII ст. став гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.
Під час Хотинської війни запорозьке козацтво засвідчило свою
здатність відігравати роль впливового чинника міжнародного життя.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2) Використовуючи додаткову літературу, підготуйте
повідомлення про перебіг Хотинської війни та участь у ній ко-зацтва.
Категорія: Історія України 8 клас | Додав: uthitel (18.12.2013)
Переглядів: 2424 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: