hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас

УРОК № 13 Тема. Церковне життя в першій половині ХVІІ ст.
УРОК № 13 Тема. Церковне життя в першій половині ХVІІ ст.
Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церков-не життя в Україні; характеризувати зміни, які відбулися
в становищі православної церкви в 20—30-х рр. XVII ст.;
пояснювати, як діяльність митрополита Петра Могили
сприяла зміцненню православної церкви; розповідати
про становище греко-католицької церкви; удосконалю -вати набуті вміння і навички; сприяти осмисленню ролі
особи в історії, відповідальності за власні дії.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні поняття й терміни: єпархіальний собор, митрополича консис-торія, «Катехізис».
Основні дати: 1620 р. — відновлення ієрархії православної церкви на
українських і білоруських землях у складі Речі Посполи-тої; 1633 р. — початок легалізації православної церкви
в Речі Посполитій.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Фронтальне опитування
1) Як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на ук-раїнських землях?
2) Якими були причини й наслідки поширення фільваркових гос -подарств?
3) Схарактеризуйте розвиток українських міст у першій половині
XVIІ ст. Які чинники впливали на їх розвиток?
4) Які зміни відбулися в становищі селян і міщан?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Актуалізація знань учнів
1) Яким було становище православної церкви в XVI ст.?
2) У чому полягала Берестейська церковна унія 1596 р.?
3) Якими були результати та наслідки Берестейської церковної
унії?
1. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні.
Розповідь учителя
Укладення Берестейської унії спричинило розкол між прихиль-никами православної і греко-католицької церков в українському суспільстві. Одразу після укладення унії, 15 грудня 1596 р., король
Сиґізмунд ІІІ видав універсал із вимогою до всього православного
духівництва й віруючих визнати унію. Користуючись «правом патро -нату», він роздавав єпископські кафедри тим, хто визнав унію, фак -тично ліквідувавши православну ієрархію. На місцях у православних
силою відбирали церкви й монастирі та передавали греко-католикам.
Проте православні чинили опір цьому. Так, коли 1599 р. король при -значив греко-католицького митрополита Іпатія Потія архімандри -том Києво-Печерської лаври, міщани й козаки не пустили його до
монастиря. 1609 р. озброєні кияни напали на Видубицький монас -тир, де сховався намісник греко-католицького митрополита Антоній
Грекович. Їхні дії перешкодили останньому, незважаючи на під-тримку влади, захопити Софійський собор і Києво-Печерську лавру.
У 1618 р. козаки втопили Грековича в Дніпрі. Дії міщан підтримував
київський воєвода князь К.-В. Острозький. Унаслідок боротьби пра -вославної шляхти на сеймі Речі Посполитої Сиґізмунд ІІІ офіційно
визнав Києво-Печерську лавру за православними.
Київська митрополія фактично розкололася на визнану польською
владою греко-католицьку («з’єднану») і нелегальну, не визнану владою
й патронами-католиками, православну («нез’єднану») церкви. У цих
умовах православна церква в Україні вистояла завдяки підтримці віру -ючих. На захист православ’я піднялися братства. Братчики складали
колективні протести стосовно протиправних дій греко-католиків на їхніх
протекторів на сеймики й вальний сейм Речі Посполитої, вели процеси
за церковне майно й подавали відповідні матеріали сеймовим послам.
Підставою для їхніх дій і виступів на захист православ’я представників
інших верств була традиція гарантування королями Речі Посполитої
права на свободу совісті в межах своєї держави.
У травні 1599 р. за ініціативою Віленського братства було укладе-но союз між православними і протестантами для спільного захисту
своєї свободи віросповідання.
Активно вела боротьбу за свої права українська православна шлях-та на сеймах Речі Посполитої. Це був єдино можливий законний шлях
за відновлення православної церкви. 1601 та 1603 рр. православні
посли разом із протестантами зірвали роботу сеймів. Після участі ук-раїнської шляхти у збройному виступі проти короля (1606—1607 рр.)
сейм прийняв рішення, що православним не повинно чинитися пе-решкод у відправі богослужінь, і підтвердив права та привілеї цер -ковних православних братств. 1609 р. сейм визнав існування в Речі
Посполитій як греко-католицького, так і православного духівництва.
Утиски будь-кого з них повинні були каратися на державному рівні.
Важливе значення мало прийняте в 1618 р. рішення сейму, що нікого
не можна силою примушувати змінювати віру.
Цікаво знати
Одним із найбільш жорстоких та пам’ятних прикладів насилля стало
вбивство уніатського полоцького архієпископа Йосафата Кунцевича (1617—
1623 рр.) розгніваними православними міщанами Вітебська в Білорусі, де
розміщувалася резиденція ієрарха. Після його смерті 1623 р. уніати прого -лосили його мучеником за віру, а 1867 р. він був канонізований римо-католи-цькою церквою. У біографії Кунцевича, написаній єпископом Яковом Суш-ком у 1665 р., так розповідається про смерть ієрарха: «… на соборній і на всіх
церквах ударили на сполох. Це був умовний знак і заклик до повстання. З усіх
кінців міста народ — чоловіки, жінки, діти — зі зброєю в руках із галасом
кинувся до архієрейського дому. Кунцевич наказав випустити священика
[заарештованого православного], але було вже пізно. Натовп побив і поранив
слуг та почет архиєпископа, удерся до кімнати, де був він сам. Хтось ударив
його палицею, інший розсік йому голову сокирою, і коли Кунцевич упав,
його стали бити, хто чим міг. Потім натовп пограбував будинок, тіло ж архі-єпископа витягли на майдан, знущалися над ним, навіть жінки і діти, сідали
на нього, клали на нього здохлого пса, волочили оголене тіло міськими вули-цями, витягнули на високий пагорб над Двиною і зіпнули вниз. Нарешті, до
тіла прив’язали кілька каменюк і скинули в Двину в найглибшому місті…».
Проте здобутки в сеймовій боротьбі відрізнялися від стану право -славної церкви на місцях. Проти православних, як і раніше, чинили
свавілля й примус: монастирі й церкви силою передавали греко-ка-толикам, обмежували в правах православну шляхту, не допускали до
участі в роботі магістратів православних міщан.
Робота з документом
Із виступу українського шляхтича з Волині Л. Деревинського
на Вальному Сеймі у Варшаві (1620 р.)
…У великих містах церкви запечатані, церковні маєтки зруйновані,
у монастирях замість монахів тримають худобу. Перейдемо до князівства
Литовського: там у прикордонних із боку Москви містах робиться те саме.
У Могильові та Орші церкви запечатані, попи розігнані. У Пінську зроблено
те саме. Із монастиря Лещинського зробили корчму…
Придивіться ще до образ і нечуваного гноблення — хіба не гноблення на-роду нашого руського те, що, крім інших міст, робиться у Львові? Хто дотри -мується грецької віри і не перейшов в унію, той не може проживати в місті,
міряти ліктем і квартою і бути прийнятим у цех; не дозволяється проводжати
за церковним обрядом жителям міста… Крім того, монахів, які не приста-ли до унії, уніати хапають по Новогрудку й по інших містах, роздягають на вільному шляху і заарештовують. Так само в міські ради не притягаються
люди достойні та вчені, які не належать до унії, а простими мужиками, не
освіченими до того, що дехто не зуміє визначити, що таке є правосуддя, за -повнюють ці місця на сором руському суду.
Запитання до документа
1) Які факти наводить автор документа?
84
2) Яку інформацію ви можете отримати і які висновки зробити на
підставі цих фактів?
3) Як ставиться автор до подій, про які розповідає? Чому у вас
склалося таке враження?
2. Відновлення ієрархії православної церкви.
Розповідь учителя
На початку 20-х рр. XVII ст. важливу роль у захисті православ -ної церкви в Україні відіграли козаки. Гетьман реєстрового козац -тва П. Конашевич-Сагайдачний разом з усім Військом Запорозьким
вступив до Київського братства. Він підтримав ідею, що народила-ся у православних колах, про відновлення православної ієрархії без
згоди влади Речі Посполитої. Для цього було вирішено скористатися
приїздом до Києва в 1620 р. єрусалимського патріарха Феофана. Його
охорону забезпечував зі своїми козаками Сагайдачний.
На прохання православних міщан, козаків і шляхти Феофан висвятив
київським митрополитом Іова Борецького, а також луцького, володи-мирського, холмського, перемишльського, полоцького й турово-пін-ського єпископів. Таким чином було відновлено православну ієрархію.
Влада Речі Посполитої відмовилася визнати висвячених за допо-могою козацтва православних ієрархів, убачаючи в цьому порушення
королівського «права патронату». Розпочалася тривала боротьба.
Важливу роль у ній відігравало козацтво, яке на той час являло собою
потужну військову силу. Лише 1632 р. при обранні нового короля Речі
Посполитої Владислав IV погодився офіційно визнати ієрархів право -славної церкви. Це рішення увійшло до складених 1632 р. «Статей для
заспокоєння народу руського». За ними відновлювалося право обрання
православного митрополита «за давніми правами та звичаями — дво -рянством, духівництвом та обивателями грецької віри, які не перебували
в унії». Так само православні отримали права обирати собі чотирьох єпис-копів — Львівського, Перемишльського, Луцького і Мстиславського.
3. Діяльність митрополита Петра Могили щодо зміцнення право -славної церкви.
Розповідь учителя
Після 1632 р., коли Владислав IV погодився легалізувати право -славну церкву, привілей на Київську метрополію він надав архіман -дриту Києво-Печерського монастиря Петру Могилі.
Постать в історії
Петро Могила (1596—1647) походив із молдавського князівського роду.
Освіту отримав у Львівській братській школі та кількох західноєвропей ських
університетах. Спочатку служив у польському війську, брав участь у Хо-тинській битві 1621 р., а в 1625 р. прийняв чернечий постриг. Із 1627 р. —
архімандрит Києво-Печерської лаври, а з 1632 р. — митрополит Київський
і Галицький. Чимало зусиль доклав для легалізації православної церкви,
домігся повернення захоплених уніатами монастирів і церков (Софійського
собору й Видубицького монастиря в Києві та ін.). Його зусиллями й коштами
було вперше ґрунтовно реставровано Софійський собор і багато споруд Києво-Печерської лаври. Могила був ініціатором створення Київського колегіуму
(1632 р.), його філій у Вінниці, Кременці та Гощі та відкриття Слов’яно-гре-ко-латинської академії у столиці Молдавського князівства м. Ясси в 1640 р.
Величезну роль відіграв в оновленні православного богослов’я і зміцненні
православної церкви в Україні.
У 1996 р. за визначні заслуги перед Українською православною церквою
Петра Могилу було канонізовано — визнано Святим.
Ставши митрополитом Київським і Галицьким, Петро Могила
спрямував свою діяльність на реформування церкви. Перш за все він
упорядкував церковне життя. Відтепер жоден єпископ не міг посісти
кафедру без згоди митрополита. За розпорядженням П. Могили було
проведено ретельну перевірку щодо дотримання церковних канонів
у минулому під час призначення всіх рядових священиків і видання
їм нових свідоцтв із детальним визначенням обов’язків. Для контро-лю за станом церковного життя й поведінкою духівництва до пара-фій монастирів і єпископів направляли спеціальних «митрополичих
намісників» і «візитаторів». Запроваджувалися спеціальні екзамени
на знання пастирських обов’язків для священиків. Для вирішення
поточних проблем у єпархіях щорічно скликалися з’їзди священи-ків — єпархіальні собори. Із метою ліквідації звичаю вирішення
тяжб серед духівництва світськими судами П. Могила заснував мит -рополичу консисторію — церковний судовий орган.
Митрополит упорядкував стосунки з церковними братствами, об-меживши деякі їхні претензії і примусивши їх рахуватися із його
владою. П. Могила домігся послаблення негативного впливу пра -ва патронату на церковну організацію. Було чітко визначено права
й обов’язки патронів, закріплено парафії за впливовими патронами
із православної шляхти або братствами. Митрополит залишав за со-бою право відмови висвячувати на церковні посади запропонованих
патронами негідних осіб.
Багато уваги П. Могила приділяв розробці питань православно-го віровчення і впорядкуванню обрядовості. Митрополитом та його
сподвижниками було підготовлено новий православний Катехізис
(«Православне ісповідання віри») із викладом основ християнсько -го віровчення, що був затверджений Київським церковним собором
1640 р. П. Могила написав великий полемічний твір «Літос, або ка-мінь» (1644 р.) та «Євхарістіон, або Требнік» (1646 р.), у якому ви-значалися догмати й обряди православної церкви.
4. Становище греко-католицької церкви.
І ВАРІАНТ
Самостійна робота за підручником
ІІ ВАРІАНТ
Розповідь учителя
Становлення греко-католицької церкви відбувалося досить ус-пішно завдяки підтримці влади Речі Посполитої та Папи Римського.
Однак досить часто воно супроводжувалося утисками і насильством
над православними. Водночас обіцяних місць у сеймі Речі Посполитої
греко-католицькі єпископи так і не отримали.
Звернути увагу!
Греко-католицька церква з моменту свого утворення потрапила
у складне становище: з одного боку, католицька церква не сприйма-ла уніатів як повноправних членів римо-католицької церкви, з іншо -го, більшість українського населення ставилася до неї, як до чужої,
що зрадила «батьківську» віру. Ситуація навколо греко-католицької
церкви загострювалась також через майнові суперечки: і уніати, і пра -вославні всі церкви та монастирі грецького обряду вважали своїми.
Митрополит Іпатій Потій (1599—1613) активно залучав до греко-ка-толицької церкви українську шляхту. Так, 1603 р. завдяки його напо-легливості греко-католиками стали представники 50 родів волинської
шляхти. У 1605 р. І. Потій отримав від короля Сиґізмунда ІІІ право
зверхності над усіма церквами «гречеського та руського обрядів» на
території Речі Посполитої. Він заснував першу греко-католицьку семі -нарію у Вільно та школу в Бересті. Реформи устрою греко-католицької
церкви здійснив митрополит Йосип-Вельямін Рутський (1613—1637).
Для покращення рівня освіти греко-католицького духівництва він
домігся від Папи Римського дозволу навчатися в західноєвропейських
католицьких семінаріях. Прагнучи перешкодити полонізації та ока -толиченню українців та білорусів, Й.-В. Рутський 1615 р., за дозволом
Риму, зрівняв статус греко-католицьких та єзуїтських шкіл. У 1617 р.
за зразком католицького чернецтва митрополит здійснив реорганізацію
греко-католицького чернецтва, об’єднавши його у Василіянський орден.
За його наполяганням ченці-василіяни майже при кожному своєму
монастирі засновували школи.
Ці заходи не дали відразу відчутного результату. Більше вони були
розраховані на перспективу. Тому виникла ідея об’єднання уніатсь-кої і православної українських церков в єдину незалежну українсь-ку християнську церкву. Особливої актуальності ця проблема набула
після відновлення 1620 р. православної ієрархії.
У 1621 р. митрополит Й.-В. Рутський розпочав переговори із її
владиками про примирення «однієї Русі з другою» і створення в Речі
Посполитій окремого Київського патріархату для об’єднаної право -
87
славної і греко-католицької церков, підпорядкованого Риму. Однак
спроба об’єднати православних і греко-католиків в одну церкву ви-явилася невдалою. Проти цього категорично виступили православ -на шляхта і запорозьке козацтво. Створення окремого патріархату
українців і білорусів також не відповідало інтересам католицько -го духівництва. Вони були незадоволені тим, що внаслідок реформ
Й.-В. Рутського католицька церква втрачає прибутки з цих земель,
оскільки він перетягує віруючих до себе.
У 30-х рр. XVII ст. після легалізації православної церкви коро-лем Владиславом IV греко-католицька церква отримала сім єпархій.
У цей період становище греко-католицької церкви ускладнилося.
Влада Речі Посполитої, переконавшись у неможливості об’єднати
всіх українців та білорусів в одній греко-католицькій церкві, була
змушена піти на діалог із православною церквою, яка зберігала свій
вплив і значення.
Завдання
Складіть порівняльну таблицю «Становище православної і греко-католицької церкви в Україні в першій половині XVII ст.». Питання
для порівняння визначте самостійно.
Питання для порівняння Православна церква Греко-католицька церква
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда за запитаннями
1) Якими були основні здобутки сеймової боротьби православної
шляхи за свої права?
2) Коли було відновлено ієрархію православної церкви?
3) Хто став першим митрополитом відновленої православної церк-ви?
4) Коли було легалізовано православну церкву владою Речі Пос -политої?
5) Які заходи здійснив для впорядкування управління церквою
митрополит Петро Могила?
6) Що таке митрополича консисторія?
7) Які заходи для впорядкування життя греко-католицької цер -кви здійснив митрополит Й.-В. Рутський?
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Унаслідок Берестейської унії православна церква опинилася
у важкому становищі. Вистояти вона змогла лише завдяки підтримці
широких верств населення України.
88
Відновлення ієрархії православної церкви відбулося, насамперед,
завдяки підтримці козацтва, що набувало ролі захисника й виразни -ка прагнень українського народу.
Реформи православного митрополита П. Могили сприяли зміцненню
церковного управління, дисципліни й моральності духівництва.
Греко-католицька церква в цей період переживала період станов-лення. Зміцненню її устрою сприяли церковні реформи митрополита
Й.-В. Рутського.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Категорія: Історія України 8 клас | Додав: uthitel (18.12.2013)
Переглядів: 1536 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: