Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Урок № 23 Тема. Безособові дієслова.


Урок  №  23
Тема.  Безособові  дієслова.
  Мета:  ознайомити  учнів  із  безособовими  дієслівними  формами,  пояснити  їх  синтак­
сичну роль; формувати вміння знаходити в  реченнях дієслівні форми; розвивати
творчі  здібності  школярів;  виховувати  любов  до  прекрасного,  природи.
 Очікувані результати:   учні знаходять безособові дієслова; вміють пояснювати їх синтаксичну роль;
використовують  правильно  форми  дієслів  у   мовленні;  конструюють  речення
з  діє  слівними  формами.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  алгоритм.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  навчального  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Проблемне  питання.   ;
—  На  вашу  думку,  з  якою  метою  в  українській  мові  вжи -ваються  безособові  дієслова?
 ІІІ.  с прийняття й  з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу
Слово  вчителя.   ;
Дієслова, що означають дію або стан, які відбуваються самі
по  собі,  без  діючої  особи  (підмета),  називаються безособовими.
Безособові  дієслова  означають:  явища  природи  (розвидняється,
світає,  замело,  смеркає );  стихійні  явища  (прорвало,  гриміло );  фізичний  та  пси -хічний  стан  людини  (морозить,  лихоманить,  не  спиться);  уявлення  про  долю
(щастить,  фортить);  міру  наявності  чогось  (не  вистачає,  бракує).
Ці  дієслова  у  безособових  реченнях  виступають  у   ролі  при-судків:  Не дрімалося у   партизанському загоні   — думалось про наступний день. (Ю.   Збанаць -кий)
Робота  з  підручником.   ;
[1]  §  9   (с.  81);  впр.  120   (письмово)
[2]  §  11;  впр.  94,  95   (письмово).

Опрацювання  алгоритму.   ;
АЛГОРиТМ  РОЗПІЗНАВАННЯ  БЕЗОСОБОВиХ  ДІЄСЛІВ
1.   З’ясуй,  чи  є  в  реченні  дієслово.
2.   Визнач,  чи  виступає  воно  присудком.  —  Так.
3.   З’ясуй,  чи  виражає  дієслово-присудок  явища  природи,  сти -хійні  явища,  психічний  і  фізичний  стан  людини.   —  Так.
4.   Визнач,  чи  є  в  реченні  підмет.   —  Ні.
5.   Зроби  висновок:  Присудок  —  безособове  дієслово.
 ІV.  зА крІ плення  знА нь,  уМІнь  тА   н А вичок  учнІ в
Тренувальна  вправа.   ;
Знайдіть  безособові  дієслова,  визначте,  що  вони  означають.
Надворі  розвидняється.  Над  Україною  світає.  Білим  димом
засиніло на Десну. Дихалося вільно, йшлося по землі легко. І   ві -рилось,  і  думалось.
Розподільний  диктант.   ;
Згрупуйте  дієслова  за  їх  значенням.
Смеркає, температурить, завиває, хурделить, мрячить, дніє,
не  сидиться,  темніє,  вдалося,  похолодало,  кортить,  не  лежиться,
не  віриться,  фортунить,  віє,  розвидняється,  гуде.
Робота  з  текстом.   ;
Проаналізуйте  подані  тексти. визначте  безособові  дієслова.  Зробіть
висновок  про  роль  безособових  дієслів  у   віршованих  та  прозових
текстах.
РАНОК
Світає...  Раннє  соне -чко  поспішає  до  поля,  лісу,
людських  осель,  до  квітів,
до  гніздечок.  Як  любо  всю-ди.  Небо  немов  палає  у  вог-ні,  переливається  від  рожево -го  до  червоного  кольору.  На
листочках дерев, на травичці,
на  квіточках  виблискує  діа-мантами  роса.
(Л.   Дмитерко)
СВІТАЄ
Світає...
І  сонячний  промінь  поля  зігрі -ває,  
Квітки  розтулили  свої  оченята,
В  гніздечку  проснулись  малі  
  пташенята.
Вже  сонечко  вийшло  з-за  лісу

Так  мило,  так  ніжно,  так  тихо.
(Н.   Забіла )

Творчі  завдання.   ;
1.   Пригадайте  й   запишіть  п’ять  прислів’ їв  та  фразеологізмів  із  безосо -бовими  дієсловами.
Зразок:   Добре  там  живеться,  де  гуртом  сіється  й   ореться.  (Нар.  творч .)
2.   д оберіть  до  поданих  виразів  синоніми  з  безособовими  дієсловами,
поясніть  значення  фразеологізмів.
На світ займається, дух перехопило, береться на мороз, по -вернуло  на  відлигу,  засмоктало  під  ложечкою.
3.   Складіть  5–6   речень  на  тему  «Не  мислиться  мені  життя  без  книг»,

використовуючи  безособові  дієслова.
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
[1]  §  9;  впр.  124   (письмово).
[2]  §  11;  впр.  97   (письмово).
Індивідуальне завдання.  вибрати з   художніх текстів речення з   безосо-бовими  дієсловами,  визначити  їх  роль,  спосіб  вираження.
 VІ.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Завдання  учням.   ;
Складіть  план  перевірки  знань  у  вигляді  питальних  речень.

Категорія: Історія України 7 клас | Додав: uthitel (30.09.2014)
Переглядів: 2357 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: