hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Урок 20 Узагальнюючий контроль за темою «Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.»

Урок 20

Узагальнюючий контроль за темою «Київська держава
у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.»; продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів: установлювати хронологічну послідовність подій періоду; застосовувати та пояснювати основні поняття і терміни, працювати з картою, порівнювати повсякденне життя різних верств населення Київської держави, визначати причини, зміст і наслідки основних явищ і подій періоду, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати її результати та наслідки.

Очікувані результати: учні зможуть: набути та вдосконалити досвід роботи з різнорівневими тестовими завданнями; робити висновки; давати оцінку діяльності історичних постатей.

Тип уроку: контролю і корекції знань.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

I.   Організаційна частина

Оголосити учням мету уроку та очікувані результати, пояснити правила виконання роботи, відповісти на запитання, що виникли в учнів, роздати тестові завдання.

II. Узагальнюючий контроль

Тестові завдання

І варіант

1.   Укажіть, коли було прийнято «Правду Ярославичів».

А  1054 р.

Б   1072 р.

В  1073 р.

Г   1103 р.

2.   Укажіть ім’я галицького князя, про якого розповідає автор «Слова о полку Ігоревім».

А  Ярослав Осмомисл

Б   Володимирко Володаревич

В  Ярослав Мудрий

Г   Данило Галицький

3.   Однією з причин політичної роздробленості Київської Русі можна вважати:

А  відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади

Б   розпад державного адміністративного апарату

В  занепад сільського господарства й торгівлі

Г   падіння Візантійської імперії

4.   Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?

1)  на з’їзді було прийнято новий звід руських законів — «Правду Ярославичів»

2)  з’їзд відбувся в 1097 р. з ініціативи Володимира Мономаха

3)  рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям

4)  з’їзд ухвалив принцип — «кожен хай держить вотчину свою»

А  1, 3

Б   1, 4

В  2, 3

Г   2, 4

5.   Прочитайте уривок з історичного джерела та вкажіть, із ким зійшлися в битві руські князі.

Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.

А  із хозарами

Б   із печенігами

В  із половцями

Г   із монголо-татарами

6.   Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців завершився:

1)  перемогою руських дружин

2)  полоном половецьких ханів

А  обидва варіанти правильні

Б   тільки перший варіант правильний

В  тільки другий варіант правильний

Г   обидва варіанти неправильні

7.   Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

Усього ж паче — убогих не забувайте, годуйте і подавайте сироті…, не давайте сильним погубити людину…, гордості не майте в серці і умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…

А  «Слово о полку Ігоревім»

Б   «Руська правда» Ярослава Мудрого

В  «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г   «Слово про закон і благодать» Іларіона

8.   Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них збереглися до наших днів: «Печерська Богородиця» і «Ярославська Оранта».

А  про Алімпія

Б   про Феодосія

В  про Агапіта

Г   про Нестора

9.   До літописних творів належать:

А  «Руська правда»

Б   «Моління Даниїла Заточника»

В  «Повість минулих літ»

Г   «Слово про закон і благодать»

10. Укажіть характерні риси правління Володимира Мономаха.

1)  розгром печенігів

2)  укладення «Уставу» — доповнення до «Руської правди»

3)  поразка від половців на річці Альті

4)  обмеження лихварських відсотків

5)  успішна боротьба з половцями

6)  написання «Повчання дітям»

7)  написання «Слова про закон і благодать»

А  1, 3, 5, 7

Б   2, 4, 5, 6

В  1, 3, 4, 7

Г   2, 3, 6, 7

11. Установіть відповідність між датами та подіями.

 

1   1068 р.

2   1097 р.

3   1103 р.

4   1187 р.

А  перша літописна згадка назви «Україна»

Б   зруйнування Києва Андрієм Боголюбським

В  з’їзд князів у Любечі

Г   поразка Ярославичів на річці Альті

Д  перемога руського війська над половцями на річці Сутінь

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  завершення написання Нестором «Повісті минулих літ»

Б   зруйнування Києва Андрієм Боголюбським

В  початок князювання Мстислава Великого

Г   заснування тріумвірату Ярославичів

ІІ варіант

1.   Коли відбувся Любецький з’їзд князів?

А  1054 р.

Б   1072 р.

В  1097 р.

Г   1103 р.

2.   Укажіть, наслідком якої події стало прийняття такого рішення.

Пощо губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руську землю. Кожен хай держить вотчину свою…

А  похід Ігоря Святославича проти половців

Б   Любецький з’їзд князів

В  розгром Києва Андрієм Боголюбським

Г   напад Батия на Київську Русь

3.   Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ—ХІІІ ст. були пов’язані:

А  із обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями

Б   із появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів

В  із занепадом і зникненням віча — органу громадського та державного управління

Г   із перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князеві на урядовий орган

4.   Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах у 1103, 1111, 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи.

А  половці

Б   печеніги

В  хозари

Г   монголо-татари

5.   Наслідком битви на р. Альті 1068 р. є:

1)  утвердження в Києві Мстислава Великого

2)  виступ киян проти Ізяслава Ярославича

А  обидва варіанти правильні

Б   тільки перший варіант правильний

В  тільки другий варіант правильний

Г   обидва варіанти неправильні

6.   У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича 1185 р.?

А  Сказала дружина Ігореві: «…Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми»… І послухав їх Ігор, пішов у деревляни по данину…

Б   Пішов Ігор на греків… І порадилися руси, і вийшли проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки

В  Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи?… Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить вотчину свою…

Г   Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає… Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!

7.   Перша літописна згадка назви «Україна» датується:

А  1097 р.

Б   1119 р.

В  1187 р.

Г   1240 р.

8.   Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії давньоруської держави?

А  «Повість минулих літ»

Б   Києво-Печерський патерик

В  «Слово о полку Ігоревім»

Г   Галицько-Волинський літопис

9.   Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою?

А  «Слово про закон і благодать»

Б   Остромирове Євангеліє

В  «Слово о полку Ігоревім»

Г   «Повість минулих літ»

10. Укажіть характерні риси правління Ярославичів.

1)  поразка від половців у битві на р. Альті

2)  розгром печенігів

3)  народне повстання в Києві 1068 р.

4)  укладення «Уставу»

5)  будівництво Софійського собору

6)  створення тріумвірату

7)  укладення «Правди Ярославичів»

А  1, 2, 4, 5

Б   2, 4, 5, 7

В  2, 3, 4, 6

Г   1, 3, 6, 7

11. Установіть відповідність між іменами постатей та їхніми характеристиками.

1   Агапіт

2   Алімпій

3   Іларіон

4   Нестор

А  давньоруський художник

Б   давньоруський лікар

В  билинний герой

Г   письменник-публіцист, руський митрополит

Д  давньоруський літописець

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Початок князювання Ярослава Осмомисла

Б   Розгром половцями на річці Каялі війська Ігоря Святославича

В  Початок князювання Володимира Мономаха

Г   Любецький з’їзд князів

Відповіді:

І варіант: 1. Б; 2. А; 3. А; 4. Г; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. 1Г 2В 3Д 4А; 12. Г А В Б.

ІІ варіант: 1. В; 2. Б; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. А; 9. А; 10. Г; 11. 1Б 2А 3Г 4Д; 12. Г В А Б.

 

Категорія: Історія України 7 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 2573 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: