hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Хронологічні, картографічні, термінологічні вимоги до уроку
Тема 1. Cтародавня історія України
Поняття
Антропогенез – процес виникнення і формування фізичного типу людини, первісного розвитку її трудової діяльності, мови та суспільних відносин.
Археологія – наука, що досліджує речові пам’ятки історії.
Історичні джерела– історичні пам’ятки, за\ допомогою яких історики вивчають минуле людства. Історичні джерела поділяються на речові, писемні та усні.
Археологічна культура – сукупність історичних джерел, що належать до одного часу, знаходяться на одній території і мають місцеві особливості, подібність.
Кам’яний вік – найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряддя праці виготовлялися переважно з каменю, кістки та дерева. Тривав від появи першої людини (близько 2 млн. р. тому) до віку обробки металів (4 тис. р. до н.е.). Умовно вчені кам’яний вік поділяють на палеоліт, мезоліт, неоліт та енеоліт.
Архантропи – найдавніші викопні люди.
Привласнююче господарство (привласнювали дари природи) – збиральництво, мисливство.
Рід - об’єднання кровних родичів. Родовід вівся за материнською лінією.
Родова община – община кровних родичів, які проживали спільно і разом вели господарство.
Плем’я – об’єднання багатьох родів.
Екзогамія – заборона вступати в шлюб усередині роду.
Матріархат – форма суспільного устрою, яка характерна для раннього первісного ладу і характеризується панівним становищем у родині жінки та наслідуванням майна за материнською лінією.
Язичництво – поклоніння силам природи.
Тотемізм – віра в спільного для конкретного роду (племені) предка (тварини, рослини)
Анімізм– віра в існування душі та духів, які керують матеріальним світом.
Фетишизм – поклоніння предметам неживої природи, віра в надприродні властивості матеріальних речей.
Магія– віра у вміння людини шляхом звернення до надприродного світу керувати світом людей та природи.
Ініціація – обряди в родовому суспільстві, що пов’язані з переходом юнаків та дівчат у категорію дорослих чоловіків та жінок.
Неолітична революція – перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого.
Відтворююче господарство – землеробство, скотарство.
перший суспільний поділ праці – скотарство відокремлюється від землеробства. Другий суспільний поділ праці – відокремлення ремесла в окрему сферу діяльності. Третій суспільний поділ праці – поява торгівлі.
Патріархат – це період родового ладу, для якого характерна панівна роль чоловіка в господарстві, суспільстві та родині.
Кочівники – племена, які не мають постійного житла і пересуваються з одного місця на інше, випасаючи худобу
пектораль - золота нагрудна царська прикраса.
Поліс– місто-держава
Колонія – поселення переселенців з іншої країни
Метрополія – поліс стосовно заснованих ним в інших землях поселень (колоній)
Колонізація - переселення, освоєння нових земель
Особистості
В. Хвойко
Гомер,
Геродот,
Дарій І,
Борис Мозолевський
Савмак,
Мітрідат IV

Дати і події

Бл.1 млн р. т,— за¬людненім території України;
близько 1 млн р. т.~ 10 тис. р. т.— палеоліт;
150 тис. р. т,— поява неан¬дертальців;
40 тис. р. т.— поява кроманьйонця;
X— VI тис. до н. є.— мезоліт
VI тис. до н. є,— зароджен¬ня землеробства;
УІ-ІУтис. дон. є,— нео¬літ;
IV-ІІІтис-.дон. є.— енеоліт;
ІV—ІІІтис. до н. є,—трипільська культу¬ра; ;
III тис. до н. е. ямна культура
І—II тис. до н. є,— поява слов'ян
ІІ-І тис. до н. є,— 1 тис. до н. є.— бронзова доба;
І тис. до н. є.— IV ст. до н. є.— залізна доба;
IX—IV ст. до н. є.— кіме¬рійці
VII—ІІІ ст. до н. є.— Вели¬ка Скіфія;
514 р. до н. є.— війна скіфів з Дарієм;
Ш ст. до н. є.— поч. IV ст. н. є,— Мала Скіфія;
VII—IV ст. до н. є,— грець¬ка колонізація;
V ст. до н. є.— IV ст. н. є.— Боспорське царство;
107 р. до н. є,— повстання Савмака
Ш ст. до н. є.— ІІІ ст. н. є.— ранньодержавне утворення Сарматія


Покажіть на картосхемі:
• найдавнішу стоянку, яка з’явилася на теренах України;
• місця основних стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України;
• території розселення представників землеробських та скотарських культур;
• територію, яку займали племена Трипільської культури.
Покажіть на картосхемі:
1. Античні колонії Північного Причорномор’я, про які йдеться нижче:
1) місто, назва якого давньогрецькою означає «щаслива»;
2) місто, назва якого походить від грецької назви Дністра;
3) місто, яке нині носить таку ж назву, як і в часи свого заснування;
4) колонія, заснована на території, на якій нині знаходиться місто Севастополь.
2. Територію Малої Скіфії та її столицю.
3. Напрямки переселення сарматських племен на терени сучасної України.

Тема. Слов’яни під час Великого переселення народів
ІУ-VII ст.— Велике пере¬селення народів;
ІІ — кі¬нець Ш ст.— нашестя го¬тів;
375 р.— розгром готів гунами;
400—602 рр.— ан¬ти;
425 р.— війна гунів та антів з Візантією;
451 р.— Каталаунська битва
Кінець VI ст.— заснування Києва;
588—602 рр.— ава¬ри;
VI—VII ст.— дулібський племінний союз; Йордан
Прокопій Кесарійський,
Нестор,
Германаріх,
Вінітарій
Атілла,
Бож,
Кий, Щек, Хорив, Либідь

Готи- германомовний варварський народ.,
Гуни - тюркомовний народ.,
Етнос - народ,
сусідська громада – громада людей, об’єднана не кровними звязками,
вождь – керівник племені,
знать - заможні люди,
бортництво – збирання меду диких бджіл.,
експансія- захоплення,
капи¬ще – місце поклоніння язичників,
язичництво- віра в багатобожжя, поклоніння силам природи
вене¬ди – перша писемна назва давніх словян,
склавини,
ан¬ти,
Східні, західні, південні слов'я¬ни,
племінні сою¬зи – об’єднання племен
Покажіть на картосхемі
1. Покажіть територію розселення слов’ян на початку VI ст.
2. Назвіть племінні об’єднання слов’ян на початку VI ст.
3. В яких напрямках відбувалося розселення слов’ян?
4. Назвіть сусідів стародавніх слов’ян.
5. Назвіть слов’янські держави VII ст.
6. Назвіть племена східних слов’ян.
7. Укажіть територію розселення східних слов’ян.
8. Які племена просувалися на слов’янську територію у цей період?

Тема 3. Виникнення Київської Русі

назви «Русь»,«Київська Русь»
династія,
городи,
християнство,
по¬люддя
Регент,
«уроки», «устави», «дані», «знамення»,
по¬садник,
печеніги
Нестор,
Кий, Щек, Хорив, Либідь
Аскольд і Дір,
Синеус, Трувор, Рюрик,
Олег,
Ігор
Ольга,
Святослав,
Константан Багрянородний,
Іван Цимісхій
Куря
60—70-ті роки ЇХ ст,— по¬ходи Аскольда на Візан¬тію;
860 р,— хрещення Аскольда;
862 р.— закли¬кання варягів;
882 р. — за¬хоплення влади Олегом;
907,911 рр.— походи Оле¬га на Візантію;
945 р.— по¬встання деревлян
957 р.— Хрещення Ольги;
965 р,— розгром хозарів Святославом;
968, 970 рр.— дунайські похо¬ди;
971 р.— битва при Доростолі;
972 р,— загибель Святослава

Позначати на картосхемі
1. Покажіть на карті та назвіть політичні центри Словенської та Руської земель.
2. В яких напрямах здійснювали походи руські князі?
3. Які східнослов’янські племена входили до складу Руської землі під час правління Олега?
4. Які походи здійснив князь Олег?
5. Назвіть сусідів Руської землі.
6. Які походи здійснив князь Ігор?


Тема 4. Розквіт Київської Русі
адміністра¬тивна, військова, фінансова, судова реформи,
тризуб
Дипломатія
Володимирове шестибожжя,
язичниц¬тво,
ідол,
моноте¬їзм,
десятина
літописання,
звичаєве право,
писане право,
перший писаний звід законів «Руська правда»,
династичні зв'яз¬ки, Володимир Великий
Василь II
Борис і Гліб
Святополк,
Мстислав,
Ярослав,
Інгігерда,

972-980 рр.—боротьба кня¬зів за владу;
981-984 рр, — приборкання в'я¬тичів, радимичів, приєднан¬ня Червоної Русі, ятвяґів
988 р.— запровадження християнства в Київській державі;
996 р,— зведення Десятинної церкви
1015-1019 рр.- боротьба за князівський престол;
1017-1037 рр.— будівниц¬тво Софійського собору;
1036 р.— розгром печені¬гів;
1051 р.— заснування Печерського

Працюємо з атласом
Назвіть держави та народи, що межували з Київською Руссю на поч. ХІ ст.?
1) Проти яких слов’янських племен здійснював походи князь Володи¬мир?
2) Які території були приєднані до Київської Русі за часів князювання Володимира?
3) Які племена нападали на Київську Русь за часів князювання Воло¬димира, Ярослава?

Період роздробленості. Галицько-Волинське князівство. Монголо-татарська навала.
децентра¬лізація,
суверен,
домен,
вотчина,
боярська республі¬ка,
віче,
бояр¬ська опозиція,
спадкова вотчина
Монголо-татари,
Золота Орда,
іго,
ярлик,
хан,
баскак
Експансія,
ярлик,
хрестовий похід,
папа Римський,
легат,
коронування
Роздробленість,
«татарщина»,
Га¬лицька митропо-лія,
Тевтонський орден,
боярство,
нейтра¬літет,
автономія 1068 р.Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альта. Народне повстання у Києві
1097 р. З'їзд князів у Любечі
1072 р.Укладення «Правди Ярославичів»
1113 р.Створення монахом Нестором «Повісті врем'яних літ»
1113-1125 рр.Князювання Володимира Мономаха в Києві
1125-1132 рр.Князювання Мстислава Володимировича
1153-1187 рр.Князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі
1169 р.Зруйнування Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським
1185 р.Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців
1187 р.Перша згадка назви «Україна» в Київському літописі
1199 р.Утворення Галицько-Волинського князівства
1199-1205 ррКнязювання Романа Мстиславича в Галичі
1238 р.Утвердження Данила Романовича на галицькому престолі
1239-1241 рр.Похід монголо-татар на Південну Русь
Грудень 1240 р.Зруйнування монголо-татарами Києва
1264-1301 рр.Князювання Лева Даниловича у Галицько-Волинській державі
1340 р.Розпад Галицько-Волинського князівства Володимир Мономах,
Мстислав Володимирович
Андрій Боголюбський,
Ігор Святославич,
Володимирко
Ростислав Во¬лодимирович,
Ярослав Осмомисл,
Роман Мстиславич
Чингісхан,
Батий,
Котян,
МстиславУдатний
Данило Рома¬нович,
Василь¬ко Романович,
Інокентій IV,
Куремса,
Бурундай
Лев І,
Володимир Васильковій,
Юрій І,
Андрій і Лев II

Покажіть на картосхемі:
• території князівств, що утворилися на українських землях у результаті розпаду Київської Русі;
• кордони Галицько-Волинської держави в першій половині ХІІІ ст.;
• напрямок походу монголів під проводом Чінгісхана, місце поразки об’єднаного війська русичів і половців;
• напрямки походів монголів у південно-західні руські землі;
• напрямок походу монголів під проводом хана Батия, території князівств, які потрапили у залежність від Золотої Орди;
• столиці Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславовича, за Данила Романовича, Лева І Даниловича, Юрія І Львовича;
• місто, де відбулася коронація Данила Романовича посланцем Папи Римського.

Культура Київської Русі. Соціально-економічний розвиток Русі.
міський патриціат,
чернь,
смерд,
закуп;
радович,
челядь,
холоп,
ізгой.
вотчина,
уділ,
натуральне госпо-дарство,
панщи¬на,
оброк,
золот¬ники,
срібники,
гривня,
«шлях з варяг у греки»,
волок
удільне князівство,
устав народність,
діалект,
кирилиця,
глаголиця,
скоропис,
графіті,
«житія»,
пергамент,
літопис,
били¬ни,
апсида,
неф,
фортифікація,
замки,
вітражі,
книжкова мініатюра,
фреска,
смальта,
мозаїка,
скоморо¬хи,
давньоруська народність,
авто¬хтони,
терміни «Русь», «Україна»,
динас¬тичні шлюби,
християнство Аліпій,
Іларіон
Володимир Мономах
Нестор,
1185 р.— похід Іго¬ря на половців;
1187 р. - створення «Слова о полку Ігоревім
1187 р,— перша згадка назви «Україна»
988 р.— перша школа;
1037 р,— перша бібліотека;
1056 р.— Остромирове Євангеліє;
1113 р.— «Повість минулих літ» Нестора;
1117 р,— «Повчання дітям» Мономаха;
1187 р.—«Слово о полку Ігоревім»;
ХШ ст,— Галицько-Во¬линський літопис
1017-1037 рр.—будівництво Софії Київської;
1070р,— збудовано Михайлівський собор;
1160 р. — зведення Успенського собору;
XIII ст.— Галицько-Волинський лі¬топис;
1256 р.— за¬снування м. Львова

Нанести на карту: 1)торгівельні шляхи, головні міста Русі, сусіди, з якими велась торгівля.
2)Міста, де знаходились найбільші храми, центри літописання.


1321-1362 рр.— захоплення українських земель Литвою;
1363 р.— битва на р. Сині Води;
1385 р.— Кревська унія;
1387 р.— завоювання Галичини Польщею
1392 р.— Острозька угода;
1399 р.—битва нар. Ворскла;
1410 р.— Грюнвальдська битва;
1413 р,— Городельська унія;
1435 р.—битва при Вількомирі;
1471 р.— ліквідація Київського князівства;
1481 р,— «змова руських князів»
XIII ст.— входження Закарпаття до Угорщини;
XIV ст.— Шипинська земля у складі Молдавії;
1475 р.— Крим — васал Туреччини;
1482 р,— початок нападів татар на Україну;
1503 р.— приєднання до Москви Чернігово-Сіверщини;
1514р.— Молдова — васал Туреччини
1447 р.— Віленський привілей;
1490-1492 рр.— повстання Мухи Міндовг,
Гедимін,
Ольгерд,
Казимир,
Дмитро Детько
Любарт,
Ягайло,
Ядвіга
Вітовт,
Свидригайло,
Семен Олелькович,
Федір Бельський
Сигізмунд,
Менглі-Гірей,
Костянтин Острозький,
Іван III,
Михайло Глинський
Казимир,
Муха,
Андрій Боруля полонізація,
воєводство,
кріпосництво,
покатоличення,
політичні права,
сейм,
сепа¬ратизм
Намісник,
Шипинська земля,
Буковина,
султан,
бей,
емір,
улус,
Ногайська орда.
Велика Орда,
Таврія,
васал,
Кафа,
Бахчисарай
Позначати на картосхемі територіальні межі держав, у складі яких перебували етнічні українські землі,
територію Кримського ханства.
Категорія: Історія України 7 клас | Додав: Ольгааааа (06.11.2014)
Переглядів: 847 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: