Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

ВСТУП УРОК № 1 Тема. Економічна і соціальна географія України як наука та навчальний предмет.


ВСТУП
УРОК  №  1 Тема.      Економічна      і     соціальна      географія      України      як     наука  та   навчальний    предмет.
  Очікувані   учень      називає,     що     є     предметом     вивчення     економічної     
і    соціальної    географії     України,     імена     світових     та    вітчиз -няних      економгеографів;      розкриває     зв’язок     економіч-ної     і     соціальної     географії      з     іншими      науками;     пояснює    
актуальність     і    необхідність     вивчення    курсу.
  Тип уроку:     вступний.
  Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      контурні     карти      або      зошит     
для     практичних    робіт    із     географії     з    комплектом     контур-них     карт,    географічні     довідники.
 Опорні поняття:     фізична      географія,     соціально-економічна      географія,    
географія     населення,    географія     галузей     господарства,     
атлас,      тематичні      (економічні)      карти,     схема,     таблиця,    
діаграма.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
У 9 класі відбудеться ваше перше знайомство з економічною і соціаль-ною  географією.  Вона  розповість  вам,  де  розташовані  населені  пункти,
промислові підприємства та сільськогосподарські угіддя, пояснить, чому
в одному районі люди вирощують льон, в іншому — виноград, в одному
місці випускають автомобілі, а в іншому — сталь.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які природні об’єкти ви вивчали в курсі «Фізична географія Ук-раїни»?
2)   Що ви знаєте про рельєф країни?
3)   Як ви вважаєте, рельєф України сприятливий для розвитку госпо-дарства? Чому?
4)   Назвіть характерні риси клімату країни.
5)   Чому важливо правильно вибрати район розміщення промислово-го підприємства?
6)   Які науки ви знаєте? Що вони вивчають?
7)   Наведіть приклади взаємозв’язків між географічними науками.
результати:
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Предмет     економічної     і    соціальної    географії     України.
Система географічних наук об’єднує два основні розділи:  фізичну  та  со -ціально-економічну географію. Ви вже знаєте, що фізична географія вивчає
земну поверхню, її природу, процеси та явища, що відбуваються на ній.
Цього року ви познайомитеся з економічною і соціальною географією.
На відміну від фізичної географії, це не природничі, а суспільні науки.
Їх  предметом  є  особливості  й  закономірності  просторової  (територіаль -ної)  організації  суспільства  як  частини  географічної  оболонки  Землі.
Економічна географія України досліджує склад і структуру населення,
систему розселення й трудові ресурси держави, розвиток та особливості
розміщення галузей господарства, проблеми, пов’язані з їхнім впливом
на навколишнє середовище. Соціальна географія вивчає умови життя та
діяльності населення в різних сферах, зокрема трудовій, побутовій, ду -ховній. Економічна і соціальна географія тісно пов’язані між собою, тому
їх поєднують у соціально-економічну географію.
Сучасну соціально-економічну географію можна розглядати як групу
наук, що включає географію населення, промисловості, сільського госпо -дарства, транспорту, сфери послуг, культури, політичну географію. Так,
політична  географія  вивчає  розміщення  й  територіальне  сполучення
різних  політичних  сил,  їхні  взаємозв’язки  з  просторовою  організацією
політичного життя суспільства, наприклад державними кордонами, ад-міністративно-територіальним устроєм.
На  стику  фізичної  та  соціально-економічної   географії  розвивається
країнознавство . Ця комплексна наука вивчає природу, населення й гос-подарство  окремих  країн  світу.  Природа  розглядається  як  середовище
перебування  жителів  країни  й  ресурсна  основа  для  його  господарської
діяльності.
Запитання
1)   Що вивчає економічна географія?
2)   Що вивчає соціальна географія?
3)   Чим відрізняються ці науки і що їх об’єднує?
4)   Які географічні науки або окремі теми викликають у вас найбіль-шу цікавість?
2.     Зв’язок    економічної     і    соціальної    географії     з    іншими     науками.
Шкільний  курс  «Економічна  і  соціальна  географія  України»  є  по-чатковим  етапом  економічної  освіти.  У  ньому  розглядаються  питання
економічної системи України, типів підприємств за формами власності;
аналізуються складові економічного потенціалу країни. Тому соціально-економічна географія тісно пов’язана з економічними науками, а також
із  політологією,  геополітикою,  етнографією  та  низкою  інших  наук  про
суспільство. Так, геополітика розглядає питання можливостей і форм кон -тролю  простору  з  боку  окремих  держав  або  їхніх  об’єднань.  Етнографія
вивчає різні етноси (народи), їхнє походження, розселення, побут і культу-ру. Ця наука тісно пов’язана з історією та археологією, а також із топонімі -кою, що досліджує географічні назви, їхнє походження та зміни.
Соціально-економічна  географія  пов’язана  і  з  низкою  наук,  що  вив-чають  природу,  наприклад  із  хімією.  Це  пояснюється  тим,  що  розгляд
технології  виробництва  багатьох  видів  продукції  неможливий  без  відо -мостей  про  властивості  й  склад  різних  речовин,  про  їхні  перетворення,
наприклад  при  отриманні  чорних  і  кольорових  металів  із  рудних  ко-рисних копалин.
Зв’язки економічної і соціальної географії із цими та іншими наука-ми, що вивчають суспільство й природу, відображені у схемі.
Економічна і соціальна географія
Фізична
географія
Картографія Історія Інформатика Екологія Хімія
Соціологія
Політо
логія
Геополі
тика
Топоні
міка
Етно
графія
Економічні науки
(у тому числі
демографія
і статистика)
3.     Соціально-економічні     дослідження.
Теоретичні відомості
Основне  завдання  географічних  досліджень  —  вивчення  закономірнос -тей розміщення об’єктів і явищ у просторі й виявлення взаємозв’язків між
ними.  Прагнучи  якомога  повніше  розв’язати  це  завдання,  географи  вико-ристовують  різні  засоби  досліджень  або,  як  їх  називають  учені,  —  методи.
До найпоширеніших методів економіко-географічних досліджень належать
картографічний,  описовий,  історичний,  статистичний,  комп’ютерної  гра-фіки. Велике значення має порівняльно-географічний метод, що розкриває
особливості економічного розвитку окремих регіонів.
Використовуючи  зв’язки  з  іншими  науками  й  маючи  власний  потужний
науковий потенціал, соціально-економічна географія здатна проводити різно-планові дослідження географічних умов розвитку й розміщення господарства,
розробляти  рекомендації  щодо  вдосконалення  його  територіальної  організа-ції.  Наприклад,  сприяти  раціональному  розміщенню  різних  господарських
об’єктів, використовуючи економіко-математичне моделювання. Це особливо
важливо в час, коли відбувалась перебудова господарства країни.
Сучасні керівники розуміють, що для створення будь-якого підприємства
необхідне соціально-економічне обґрунтування. При цьому мають бути вра-
ховані  історичні  особливості  даної  території,  склад  і  структура  населення,
склад і рівень розвитку різних галузей господарства, особливості природних
умов, стан навколишнього середовища.
Важливим напрямком географії промисловості є дослідження місця й ролі
різних  підприємств  у  господарстві  країни,  області,  міста.  З’ясовується,  як
це  підприємство  впливає  на  розселення  та  інші  характеристики  місцевого
населення; яким чином використовує природні ресурси; як впливає на стан
природного середовища. При цьому враховується, що кожне промислове під-приємство виконує соціально-економічні функції. Створення деяких із них
навіть може зумовити формування населеного пункту.
Останнім часом у географічних дослідженнях широко використовуються
геоінформаційні  системи  (ГІС).  Ця  сучасна  комп’ютерна  технологія  засто-совується  для  збирання,  обробки,  зберігання  та  аналізу  інформації.  Геоін-формаційні системи дають можливість оперативно знаходити потрібні відо-мості, відображати й передавати їх у зручному для користувача вигляді. Ще
важливішим є те, що ГІС дозволяють працювати з різними базами даних для
розв’язання завдань, проведення розрахунків і їхньої наступної демонстрації
в  наочній  формі,  яка  легко  читається.  Це  може  бути  карта  міста,  природ-них  ресурсів;  схема  взаємозв’язків  між  підприємствами.  Використовуючи
ГІС-технології, дослідник одержує можливість збільшувати або зменшувати
окремі  елементи  карти,  моделювати  розвиток  подій,  визначати  геометрич-ні характеристики об’єктів (довжину транспортної магістралі, відстань між
містами, площу лісового масиву). За допомогою ГІС-технологій карта може
бути доповнена текстовими документами, тривимірними зображеннями, гра -фіками, таблицями, діаграмами, фотографіями.
Загалом застосування геоінформаційних систем різко збільшує швидкість
і якість роботи з інформацією порівняно з традиційними засобами.
Запитання
1)   Із якою метою здійснюються географічні дослідження?
2)   Для  чого  географічні  знання  необхідні  робітникам  транспорту,
сільського господарства?
3)   Що географія може «підказати» робітникам комунальних служб?
4)   Які переваги мають геоінформаційні системи порівняно з тради -ційними, наприклад «паперовими», засобами збирання, обробки,
зберігання та аналізу інформації?
4.     Вітчизняні    вчені    економгеографи.
Засновником національної управлінської географії вважають академі-ка С. Л. Рудницького. Йому належить понад 70 праць, присвячених не
тільки природі, населенню та господарству України, а її історії, етногра -фії, геології.
Серед відомих економгеографів, що зробили внесок у вивчення насе-лення й господарства України, слід назвати імена К. Г. Воблого, О. Т. Діб -рови, В. М. Кубійовича, М. М. Паламарчука. К. Г. Воблий вивчав особ-ливості  економічного  районування,  комплексний  розвиток  економіки
України,  демографії,  історії  народного  господарства.  У  1933—1947  рр.
він працював директором Інституту економіки, тривалий час завідував
кафедрою  економічної  географії  Київського  університету.  О.  Т.  Дібро-ва  завідував  кафедрою  економічної  географії  Київського  університету.
Він є автором підручників із географії України для середніх шкіл і вузів.
Дослідження  В.  М.  Кубійовича  присвячені  населенню  й  особливостям
розвитку господарства українських земель.
У  наш  час  проблеми  соціально-економічної  географії  вивчають
М. Д. Пістун, Д. Ф. Заставний, О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв, П. О. Масляк.
Завдання
Назвіть імена відомих економгеографів. Розкажіть про їх внесок у вив -чення населення та господарства України.
5.     Джерела     географічних    знань.
Вивчаючи географію, ви користувалися картами атласів. Вам відомо,
що карти містять у десятки разів більше інформації, аніж текст, але тре-ба вміти користуватися картами.
Важливими  джерелами  географічних  знань  є  енциклопедії,  геогра -фічні довідники та інша наукова й науково-популярна література. У ній
ви знайдете достовірну інформацію про географічні об’єкти, процеси та
явища, що відбуваються на Землі.
Величезні можливості надає комп’ютер, із його допомогою можна пра-цювати з електронними підручниками, картами й атласами. Електрон-ні  підручники  мають  великі  переваги  перед  звичайними.  Вони  можуть
містити мову диктора, різноманітні ілюстрації, анімацію, інтерактивні
завдання, мультимедійні ефекти. Електронні підручники не зношуються
й займають мало місця. У них легко знайти потрібну інформацію: понят -тя, географічний об’єкт, ім’я вченого тощо.
Соціально-економічна географія більше, ніж будь-який інший шкіль-ний предмет, потребує виходу у світовий простір. Це дозволяють зробити
комп’ютерні телекомунікації. Їхній розвиток привів до створення Інтер-нету  —  глобальної  мережі,  що  поєднує  різних  користувачів.  Основною
перевагою мережі Інтернет є наявність величезної кількості інформації,
у тому числі географічної. За допомогою сучасних інформаційних техно-логій ви можете одержати статистичні дані, різноманітний ілюстратив-ний матеріал.
Знайомство з основними засобами навчання
1)   Підручник. Його зміст і структура. Ілюстрації, схеми, діаграми,
таблиці.
2)   Атлас. Його зміст і структура.
3)   Контурні  карти  або  зошит  для  практичних  робіт  із  комплектом
контурних карт. Їх зміст і структура.
Завдання
1)   Ознайомтесь  зі  змістом  підручника,  зверніть  увагу  на  основні
теми.
2)   Пошукове  читання  підручника.  Знайдіть  у  підручнику  поняття,
які  вам  знайомі  з  курсу  фізичної  географії  України.  З’ясуйте,
у зв’язку з чим вони згадуються. Зробіть висновок.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Дидактична гра «Подорож сторінками підручника географії»
Варіант  І
Ознайомитись із найважливішим джерелом знань — підручником  —
ми  з  вами  зможемо  у  вигляді  подорожі.  Розподілимо  наші  обов’язки.
Перша команда повинна «прокласти маршрут нашої подорожі» — ви-значити, через які пункти пройде наш шлях (розділи і теми підручника),
час,  відведений  на  цю  подорож  (кількість  параграфів  або  навчальних
годин, у тому числі за розділами та темами). Друга команда має знайти
в підручнику джерела інформації, які допоможуть «орієнтуватися під
час подорожі» (ілюстрації, таблиці, схеми, довідковий матеріал, слов-ник, зміст; їхнє розміщення в підручнику, у тому числі за розділами та
темами). Третя, четверта, п’ята та шоста команди «вивчають місцевість
в одному з районів, де пройде маршрут подорожі» (зміст основних роз -ділів курсу).
Варіант  ІІ
Учитель  об’єднує  учнів  у  дві  команди:  перша  —  фізгеографи,  дру -га  — фахівці з економічної та соціальної географії. Завдання кожної ко-манди —  піднімати  руки,  коли  вчитель  називає  поняття  й  географічні
об’єкти, що належать до цієї науки. Приблизний перелік понять: клімат,
водні ресурси, народжуваність, місто, населення, річка, гори, машино -будування, озеро, болото, галузь господарства, еміграція, фізико-геогра -фічне положення, рельєф.
Варіант  ІІІ
Змагання між рядами
Учитель роздає учням, що сидять за першими партами кожного ряду,
«естафетну  паличку»  (олівець  або  ручку).  Учні  повинні  назвати  одне
географічне поняття або географічний об’єкт, розташований в Україні,
й передати «естафетну паличку» наступному учневі. Перемагає той ряд,
який першим завершив гру.
Завдання
Доповніть  схему,  що  відображає  зв’язки  між  географічними  наука-ми.
Географічні науки Фізична географія
Економічна
і соціальна географія
Картографія
Країнознавство
Землезнавство
Географія населення
Метеорологія
Географія
промисловості
Кліматологія
Географія сіль
ського господарства
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацюйте  зміст  підручника,  зверніть  увагу  на  основні  теми.  По-прохайте батьків допомогти вам підібрати з домашньої бібліотеки
книги,  у  яких  розповідається  про  географічні  об’єкти.  Складіть
список джерел географічних знань, які наявні у вашій бібліотеці.
2)   Подумайте, що вас найбільше зацікавило в новій науці. Підготуй-те запитання до інтерв’ю з ученим, який вивчає проблеми еконо-мічного і соціального розвитку України.
3)   Доведіть необхідність використання принципу єдності системи гео-графічних наук, що вивчають країну. Наприклад, можна говорити
про вплив соціально-економічних об’єктів (електростанцій, металур-гійних підприємств, хімічних виробництв) на природні об’єкти.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 2223 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: