Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 9 Тема. Трудові ресурси і зайнятість населення.


УРОК  №  9
  Тема.      Трудові     ресурси     і    зайнятість    населення.
  Очікувані   учень     розрізняє     поняття     «трудові     ресурси»,     «економіч -но     активне      населення»;      характеризує     забезпеченість    
трудовими     ресурсами     різних      областей     України,      їхній    
якісний      склад;     пояснює     причини     неповної     зайнятості    
трудових    ресурсів,    зміни     в    структурі    зайнятості;    оцінює    
значення     високого     рівня     професійної      компетентності    
трудових     ресурсів     для      подальшого      господарського     
розвитку    держави.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      статистичні     відомості     про      кількість    
трудових     ресурсів,     економічно     активне      населення,    
безробітні.
 Опорні поняття:     трудові     ресурси,     економічно     активне      населення,     зай -нятість    населення,    безробітні.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Найбільше  багатство  кожної  країни  —  це  її  люди.  Вони  створюють
матеріальні й духовні цінності. Від їх таланту, освіти, професіоналізму
залежить рівень добробуту держави. Характерними рисами більшості на -селення України є любов до праці, відповідальність, активність та дис -циплінованість. Це свідчить про їх якісний бік, який відповідає високим
вимогам.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які риси характерні для вікової структури населення України?
2)   Чим пояснюється старіння населення країни?
3)   Якими є особливості трудової діяльності ваших батьків?
4)   Чи  доводилося  їм  змінювати  місце  роботи,  і  з  чим  це  було
пов’язано?
5)   Як  ви  вважаєте,  чому  в  1990-х  рр.  в  Україні  різко  зросло  без-робіття?
III. ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учні  об’єднуються  у  два  варіанти.  У  кожному  варіанті  різним  ад -міністративно-територіальним  одиницям  України  відповідають  певні
результати:
цифри. Наприклад: АР Крим — 1, 2; Волинська область — 3, 4; Донецька
область — 5, 6; Київська область 7, 8. Залежно від того, яка передбачається
відповідь, учні повинні написати відповідну цифру.
Завдання
1)   На її території розташовано найбільше міст.
2)   Тут  зосереджена  найбільша  кількість  санаторно-курортних  та
рекреаційних центрів.
3)   На її території серед сільських населених пунктів зустрічаються
хутори.
4)   Міське  населення  цієї  адміністративно-територіальної  одиниці
приблизно дорівнює сільському.
5)   Її рівень урбанізації є найвищим.
6)   На її території розташований транспортний вузол Ковель.
7)   На її території розташовані міста Біла Церква, Бровари, Фастів.
Відповіді. І варіант: 5, 1, 3, 3, 5, 3, 7; ІІ варіант: 6, 2, 4, 4, 6, 4, 8.
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Поняття    про     трудові     ресурси,    економічно    активне         
й    зайняте     населення.
Населення,  з  одного  боку,  є  споживачем  матеріальних  благ,  з  іншо-го  — їхнім виробником. Але не всі люди виробляють продукцію або на-дають  послуги.  Цим  можуть  займатися  трудові  ресурси,  тобто  частина
населення,  що  має  загальноосвітні  й  професійні  знання,  необхідні  для
роботи  в  суспільному  господарстві.  Головним  критерієм  для  розрахун-ку кількості трудових ресурсів є вік. Так, в Україні працездатними вва-жаються чоловіки віком від 16 до 60 років, жінки — від 16 до 55 років.
Отже,  основу  трудових  ресурсів  становить  населення  середнього  віку.
Проте ресурс робочої сили також становлять пенсіонери й підлітки, які
зайняті в господарстві країни.
Частина  трудових  ресурсів  не  має  можливості  виконувати  ту  чи  іншу
роботу,  ще  частина,  передусім  жінки,  займається  домашнім  господар-  
ством. Тому для оцінки забезпеченості людьми, здатними до праці, замість
поняття «трудові ресурси», усе частіше використовується термін «еконо-мічно  активне  населення»  (ЕАН).  Економічно  активне  населення  —  це
населення віком 15—70 років, яке пропонує свою робочу силу для вироб-ництва  товарів  та  послуг.  До  економічно  активного  належать  особи,  які
зайняті  економічною  діяльністю,  що  приносить  дохід.  Вони  складають
зайняте населення, а також безробітні.
Особи, які на даний період не працюють і не шукають роботи, належать
до економічно неактивного населення. Економічно неактивне населення
віком 15—70 років у 2008 р. становило 13,3 млн осіб. Із них кожний дру -гий  був  пенсіонером  за  віком,  за  інвалідністю  та  на  пільгових  умовах;
кожний четвертий — учнем або студентом; кожний сьомий — зайнятий
у домогосподарстві.
Запитання (обговорюються в загальному колі)
1)   Чим відрізняються поняття «трудові ресурси» та «економічно ак-тивне населення»?
2)   Як ви вважаєте, чому у світовій практиці частіше використовується
термін «економічно активне населення», а не «трудові ресурси»?
2.     Трудові    ресурси     України     та    їх     географія.
Важливими характеристиками трудових ресурсів є їхня кількість, вікова
структура,  рівень  кваліфікації  та  інші  кількісні  та  якісні  особливості.  В
Україні,  як  і  в  ряді  сусідніх  країн,  кількість  трудових  ресурсів  за  останні
20—25  років  знизилася;  зменшилася  й  зайнятість.  Так,  якщо  в  1985  р.
в господарстві країни було зайнято 25,2 млн осіб, то в 2008 р. — 20,8 млн осіб,
із них у працездатному віці — 19,1 млн осіб. Зміни кількості трудових ресурсів
пов’язані зі зменшенням кількості населення через негативну ситуацію з його
природним і механічним рухом. Зменшення зайнятих пояснюється ще одним
чинником — зростанням безробіття. Слід відзначити, що в 2006 та 2007 рр.
відбувалось  збільшення  зайнятого  населення.  Так,  у  2007  р.  його  кількість
зросла на 174,3 тис. осіб порівняно з 2006 р. Ця тенденція була порушена в
кінці 2008 р., у зв’язку з глобальною економічною кризою.
Тенденція до збільшення середнього віку населення, що спостерігається
в  Україні,  спричиняє  формування  несприятливої  вікової  структури  пра -цездатного  населення.  Із  віком  люди  стають  менш  мобільними,  неохоче
змінюють спеціальність і місце роботи.
Більш  сприятливу  демографічну  ситуацію  мають  області  західної  ча-стини  України.  Завдяки  вищому  рівню  народжуваності  тут  більшою  є
питома  вага  населення  працездатного  віку.  В  областях  центральної  та
північно-східної частини країни частка молодих трудових ресурсів знач-но менша. У південній і східній частинах тривалий час існувала проблема
дефіциту трудових ресурсів. Це було зумовлено не тільки несприятливою
демографічною  ситуацією,  а  й  розвитком  галузей  господарства,  які  по -требують  великої  кількості  робочих  рук.  Зараз  на  півдні  й  сході  питома
вага  працездатного  населення  молодшого  віку  є  нижчою,  ніж  на  заході.
Але  кількість  трудових  ресурсів  тут  більша,  оскільки  більше  населен-ня.  Так,  тільки  в  Донецькій,  Луганській  і  Дніпропетровській  областях
налічується понад 10 млн осіб, тоді як у Львівській, Івано-Франківській,
Тернопільській, Хмельницькій і Закарпатській  — близько 8 млн осіб.
Характерними  рисами  більшості  трудових  ресурсів  України  є
працьовитість, відповідальність, активність і дисциплінованість.
Є великі просторові відмінності в забезпеченості трудовими ресурсами:
у містах налічується 14,4 млн зайнятих, а в селах тільки 6,6  млн (майже
у 2,2 разу менше). Найвищим є показник зайнятості в місті Києві, де пра -цюють 64,4 % населення віком від 15 до 70 років. В усіх областях і АРК
частка  працюючих  даної  вікової  групи  не  перевищує  60  %.  Найнижча
зайнятість  —  у  Тернопільській  та  Івано-Франківській  областях,  де  цей
показник не перевищує 53 %. Найвища — у Донецькій, Дніпропетров-ській областях і АРК, де зайнятість становить понад 59 %.
Серед  зайнятого  населення  кожний  п’ятий  працює  в  промисловості,
кожний сьомий — у торгівлі. За останні 20 років відбувалося зменшення
кількості зайнятих у промисловості й збільшення — у сфері послуг. Се -ред областей України з високим рівнем зайнятості в промисловості виді-ляються Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька області.
Частка зайнятих у промисловості у Вінницькій, Волинській, Тернопіль-ській та Чернігівській областях є найнижчою. У цих областях досить ве -лика частка зайнятих у сільському господарстві.
Запитання
1)   Як  і  чому  змінилась  кількість  трудових  ресурсів  України  за
останні 20—25 років?
2)   Назвіть якісні особливості трудових ресурсів України.
3)   Як змінюється рівень безробіття в різних регіонах України?
4)   Які  зміни  відбулися  в  структурі  зайнятості  за  останні  два  деся-тиліття? Чим би ви їх пояснили?
3.     Проблеми    зайнятості    населення.
Теперішній етап соціально-економічного розвитку України не забезпечує
повного  використання  економічно  активного  населення.  Про  зміни  його
кількості та питомої ваги, у тому числі зайнятих і безробітних, можна суди-ти за даними таблиці.
Основні показники ринку праці
Рік
Економіч-но активне
населення
віком 15—
70 років
У тому числі
у серед-ньому,
тис. осіб
до насе-лення
від-повідної
вікової
групи,
у %
зайняте населення
безробітне населення  
(за методологією МОП)
у серед-ньому,
тис. осіб
до насе-лення від-повідної
вікової
групи, у %
у серед-ньому,
тис. осіб
у % до
економічно ак -тивного населен -ня відповідної
вікової групи,
у %
2001 22 426,5 62,3 19 971,5 55,4 2455,0 10,9
2003 22 171,3 61,8 20 163,3 56,2 2008,0 9,1
2005 22 280,8 62,2 20 680,0 57,7 1600,8 7,2
2007 22 322,3 62,6 20 904,7 58,7 1417,6 6,4
Як бачимо, частка зайнятого населення від 2001 до 2007 р. підвищувалась,
а рівень безробіття, розрахований за методологією Міжнародної організації
праці, знижувався. Наприкінці 2008 р. ці процеси уповільнились.
В  Україні  також  використовується  поняття  «зареєстроване  безробіття»,
на початку 2009 р. його рівень становив 3,2 %. За даними державної служби
зайнятості,  у  лютому  2009  р.  її  послугами  скористалися  1136,8  тис.  незай -нятих трудовою діяльністю громадян проти 935,7 тис. у лютому 2008 р. На
обліку цієї установи на 1 березня 2009 р. перебувало 924,9 тис. незайнятих
громадян,  які  шукали  роботу.  Майже  60  %  безробітних  складають  жінки,
причому значна частина з них віком до 30 років. Високим є рівень безробіття
також в осіб передпенсійного віку.
Треба  сказати,  що  за  офіційним  показником  не  видно  прихованого  без -робіття. Від кінця 2008 р. поширились такі явища, як робота неповний тиж-день та збереження робочого місця без реального відпрацювання.
У  цілому  рівень  безробіття,  розрахований  за  методологією  МОП,  удвічі
перевищує офіційно зареєстрований. У 2008 р. максимальне значення цього
показника спостерігалося в Рівненській області (9 %), а мінімальне — у місті
Києві (3,1 %).
Основне завдання для держави полягає в нормалізації структури ринків
праці та скороченні безробіття (як офіційного, так і прихованого). В Україні
поступово  складається  система  соціального  захисту  населення  через  роз-галужену мережу служб зайнятості, центрів підготовки та перепідготовки
працівників.  Було  прийнято  Закон  України  «Про  зайнятість  населення»,
який  визначив  правові,  організаційні  та  економічні  засади  зайнятості
в   умовах ринкової економіки, а також державні гарантії прав громадян на
працю.
Запитання
1)   Як  ви  вважаєте,  чому  офіційна  статистика  не  відбиває  повною
мірою рівень безробіття в країні?
2)   Які відмінності існують в рівні безробіття між окремими регіонами
України? Чим вони відрізняються?
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Назвіть суттєві ознаки понять: «трудові ресурси», «економічно ак-тивне населення», «зайнятість населення».
2)   Поясніть  причини  неповної  зайнятості  трудових  ресурсів,  зміни
в структурі зайнятості.
3)   Яке значення має високий рівень професійної компетентності тру-дових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави.
Дидактична гра «Щасливий випадок»
Клас об’єднується у дві команди, по п’ять представників (демографів)
від  кожної  команди  виходять  до  дошки.  Інші  стають  уболівальниками,
їхнє завдання — підтримувати своїх біологів, а в 2-му й 3-му геймах вони
можуть допомогти своїм представникам. Починаємо гру.
П е р ш и й   г е й м .   «Подумай і відповідай». Учитель пропонує кожній
команді  по  п’ять  не  дуже  складних  запитань,  причому  якщо  представ-ники якоїсь команди не можуть відповісти, то запитання переходить до
іншої команди (відповідати може будь-хто з учасників команди).
Д р у г и й   г е й м .   «Ти — мені, я — тобі». Представники команд по чер-зі пропонують запитання одне одному, при цьому точно обговорюється,
хто з «демографів» буде відповідати (частина запитань можуть поперед-ньо підготувати вболівальники).
Т р е т і й   г е й м .  «Темна конячка» (можливі підказки). Учитель пропо-нує кожній команді по одному важкому запитанню, при цьому школярам
надається право порадитися між собою й зі своїми вболівальниками.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Які  регіони  належать  до  територій  пріоритетного  економічного
розвитку?
2)   Які  зміни  відбулися  в  структурі  зайнятості  за  останні  два  деся-тиліття? Чим би ви їх пояснили?
3)   Якою є мета створення системи соціального захисту населення?
4)   Найважливішою умовою розвитку економіки країни в ринкових
умовах є наявність достатньої  кількості людей зі здібностями до
підприємництва.  Уважається,  що  тільки  5  %  населення  країни
має здібності до підприємництва. Як ви вважаєте, у  чому виявля-ються ці здібності? Чи можна в себе їх розвинути?
5)   Користуючись  мережею  Інтернет,  знайдіть  на  сайті  Державного
комітету статистики України за адресою ukrstat.gov.ua. посилан-ня на «статистичну інформацію» і дані про кількість, природний
приріст,  народжуваність  та  смертність,  економічно  активне  та
зайняте  населення  України.  Порівняйте  отриману  інформацію
з даними, поданими в навчальній літературі. Зробіть висновок про
зміни, що відбулися в різних характеристиках населення.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 3464 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: