Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 4 Тема. Адміністративно-територіальний поділ України.


УРОК  №  4  Тема.      Адміністративно-територіальний     поділ    України.
  Очікувані   учень     пояснює,    що    таке    адміністративно-територіаль -ний      поділ,      розрізняє      одиниці      адміністративно-тери-торіального      поділу     України;      називає      етапи      формуван -ня     території     України;      показує      на     карті     області     України     
та    АР    Крим.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник     географії,     зошит     для     практичних    робіт,     карта     
«Історичні      землі      України»,     карта      «Адміністративно-те -риторіальний    устрій».
 Опорні поняття:     історичні    землі,     провінції,    намісництва,    полки,    губернії,    
округи,    області,     автономна    республіка,    адміністратив -но-територіальний    устрій.
  Географічна     Автономна    Республіка    Крим,     області    України,     Київ,    Се-вастополь.
Хід  уроку
І.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учні об’єднуються у два варіанти (по рядах). У кожному варіанті різ-ним  сусіднім  країнам  України  відповідають  певні  цифри.  Наприклад:
Середня Наддніпрянщина — 1, 2; Запоріжжя — 3, 4; Галичина — 5, 6;
Слобожанщина — 7, 8. Залежно від того, якою передбачається відповідь,
учні повинні написати відповідну цифру.
Запитання
1)   На території цієї історичної землі сформувалось ядро українсько-го  етносу  на  основі  східнослов’янських  племен  полян,  сіверян  і
деревлян.
2)   Від  кінця  XVIII  ст.  територія  цієї  історичної  землі  стала  провін-цією Австрійської імперії.
3)   На території цієї історичної землі в XVI—XVIII ст. розміщувалася
Запорозька Січ.
4)   Із часом найбільші поселення цієї історичної землі стали центрами
полків, які мали певну автономію у складі Російської держави.
5)   У середині XVII ст. тут сформувалася козацька гетьманська дер-жава Гетьманщина.
6)   У наш час територія цієї історичної землі включає Дніпропетровсь-ку, більшу частину Запорізької та Кіровоградської областей.
7)   У межах сучасного адміністративного поділу територія цієї історич-ної землі включає Київську, Черкаську, частину Полтавської, Кіро-воградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
результати:
номенклатура:
Відповіді.  І варіант: 1, 5, 3, 7, 1, 3, 1; ІІ варіант: 2, 6, 4, 8, 2, 4, 2.
II.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Першими  спробами  адміністративно-територіального  поділу  мож -на вважати існування земель-князівств за часів Київської Русі. Однією
з перших таких земель стала Київська, що зароджувалася на етнічному
ґрунті  Русі,  а  відтак  і  Переяславська,  Чернігово-Сіверська,  Галицька,
Волинська  землі.  Здобуття  окремими  територіальними  утвореннями
статусу  землі  фіксувалося  офіційними  документами  —  грамотами,  що
означало їх відносну самостійність.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Що ви знаєте з історії України про адміністративно-територіаль-ний поділ території країни в різні періоди?
2)   На скільки областей поділена територія України?
3)   Які ще адміністративно-територіальні одиниці країни ви знаєте?
4)   Наведіть приклади областей, що межують з іншими країнами.
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Історико-географічний    огляд     адміністративно-територіального     поді -лу    України.
Теоретичні відомості
У ІХ—ХІ ст. територія сучасної України поділялася на Київську, Переяс-лавську, Чернігово-Сіверську, Волинську й Галицьку землі, які входили до
складу Київської держави. Вони поділялися на волості, центрами яких були
міста. У часи існування гетьманської держави був запроваджений полково-сотенний устрій. Її територія поділялася на полки, кількість яких змінюва -лася.  Полк  одночасно  був  і  військовою,  і  адміністративно-територіальною
одиницею. Військова, виконавча й судова влада на території полку належала
полковникові. Управління містами в Гетьманщині здійснювалося відповідно
до їхнього статусу. Містами, які малі магдебурзьке право, управляли виборні
магістрати. Самоврядування інших міст було обмежене.
Після  скасування  гетьманства  на  Лівобережжі  було  ліквідовано  полко -во-сотенний  устрій.  Спочатку  царським  урядом  на  території  України  було
утворено п’ять намісництв, а згодом дев’ять губерній, серед них: Київська,
Полтавська, Харківська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська.
Галичина була частиною Австрії (згодом Австро-Угорщини), де мала ста-тус  провінції.  Пізніше  провінцією,  але  з  меншою  кількістю  повітів,  стала
Буковина.
У  першій  половині  XIХ  ст.  Росія  запровадила  систему  генерал-губер-наторств.  На  території  України  було  сформовано  чотири  генерал-губерна-
торства:  Київське  (у  складі  Київської,  Волинської  й  Подільської  губерній),
Харківське (Харківська й Воронезька губернії), Малоросійське (Полтавська
й Чернігівська  губернії)  та  Новоросійське  (Катеринославська,  Херсонська,
Таврійська губернії й Бессарабська область).
У  часи  Української  Народної  Республіки  Центральна  Рада  запровадила
поділ на нові адміністративно-територіальні одиниці — землі. У Західноук-раїнській  Народній  Республіці  залишалася  система  адміністративно-тери-торіального поділу Австро-Угорщини.
У  1920  р.  радянську  Україну  було  знов  поділено  на  губернії.  У  1924  р.
в її складі була створена Молдавська АСРР, до складу якої увійшла частина
українських земель. У 1925 р. замість губернського був уведений окружний
поділ. Через сім років його змінила подібна до сучасної система управління
з областями та районами. У 1932 р. були утворені перші області, серед них:
Дніпропетровська,  Київська,  Одеська,  Харківська.  Надалі  їхня  кількість
збільшувалася, а склад і кордони багатьох із них змінювалися. Так, у 1954  р.
Ізмаїльська  область  увійшла  до  Одеської;  з  окраїнних  районів  Вінницької,
Київської, Кіровоградської й Полтавської областей була утворена Черкаська;
до складу УРСР включено Кримську область.
Запитання
1)   Чим пояснюються зміни в адміністративно-територіальному уст-рої території України протягом XVII—ХІХ ст.?
2)   Якими були відмінності в адміністративно-територіальному уст-рої територій, що входили до складу Росії та Австрії (Австро-Угор-щини)?
Дидактична гра «Естафета»
Учитель  дає  учневі  олівець  або  ручку.  Учень  повинен  назвати  одну
з  одиниць  адміністративно-територіального  поділу  України  від  часів
Київської Русі до утворення перших областей, і передати «естафетну па-личку» наступному учневі.
2.     Сучасний    адміністративно-територіальний     поділ.
Ви вже знаєте, що в складі України виділяється Автономна Республіка
Крим, 24 області та два міста — Київ і Севастополь (вони мають спеціальний
статус).  До  середньої  ланки  адміністративно-територіального  устрою
входять  адміністративні  райони  та  міста  обласного  підпорядкування.  У
складі районів є міста районного підпорядкування, селища й села. На рай -они поділяється й територія великих міст.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць середньої  
та нижньої ланки
Райони
Міста (у тому числі рес-публіканського, облас -ного значення)
Райони
в містах
Селища
міського
типу
Сільські
ради
Сільські
населені
пункти
490 458 (179) 118 886 10 279 28 504
Завдання
Складіть  схему  «Сучасний  адміністративно-територіальний  устрій
України».
Ігрова хвилинка. Хто швидше збере карту України?
Для виконання цього завдання небхідна карта України, розрізана на
прямокутники.  Завдання  учнів  —  правильно  зібрати  карту.  Перемагає
той, хто швидше виконає завдання.
Практична     робота     2.      Нанесення     на     контурну     карту      адміністративних    
одиниць    України.
1)   Позначте  на  контурній  карті  межі  областей  України,  підпишіть
назви обласних центрів, а також столицю Автономної Республіки Крим,
міста Київ та Севастополь.
2)   Позначте  штрихуванням  територію  своєї  області  (республіки).
Укажіть рік її утворення.
3.     Формування    території    України.
Особливості формування території України пояснюються її історією та
регіональним  устроєм.  У  ІХ—ХІІ  ст.  більша  частина  сучасної  території
України входила до складу Київської Русі. Після її розпаду українські зем -лі  потрапляли  під  владу  Золотої  Орди,  Кримського  ханства,  султанської
Туреччини, Угорщини, Молдавського князівства, Польщі та Литви.
Кінець  XVI  —  середина  XVIII  ст.  характеризуються  виокремленням
зі складу Речі Посполитої території Гетьманщини й початком освоєння
Слобожанщини.
У другій половині XVIII ст. й протягом XIХ ст. відбувалася колоніза-ція Північного Причорномор’я. На той самий етап припадає приєднання
до Росії частини Правобережжя (Поділля, Волинь).
Напередодні  1917  р.  всі  українські  землі  перебували  в  складі  Росій-ської  та  Австро-Угорської  імперій.  Із  розпадом  Російської  імперії  були
проголошені  Українська  Народна  Республіка  на  чолі  з  М. С. Грушев-
ським, Західно-Українська Народна Республіка та низка інших держав -них утворень.
У результаті радянсько-польської війни Західна Україна відійшла до
Польщі. У 1939 р. Східна Галичина була возз’єднана з УРСР, у 1940 р.
до її складу увійшли Північна Буковина й Південна Бессарабія, а відразу
після  Другої  світової  війни  й  Закарпаття.  У  1954  р.  частиною  України
стала Кримська область.
Запитання
Які зміни відбувались у складі території України впродовж ХХ ст.? Із
якими історичними подіями вони пов’язані?
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Порівняйте  картосхему  «Українські  історичні  землі»  та  «Сучас-ний  адміністративно-територіальний  устрій  України».  Які  істо-ричні землі найбільшою мірою збігаються з територіями областей
(республіки)?
2)   Назви яких двох областей не збігаються з назвами їхніх адміністра-тивних центрів?
3)   Яка область має вихід до Чорного та Азовського морів?
4)   Яка область має спільний кордон із чотирма країнами?
5)   Яка область має спільний кордон із Росією та Білоруссю?
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Схарактеризуйте  склад  території  України  й  особливості  управління
на різних етапах: князівському, польсько-литовському, козацькому, ім-перському, новітньому. Дані занесіть до таблиці (за зразком).
Назва етапу Період Особливості
Князів-
ський
ІХ—XIV ст. Існували землі-князівства та українські
землі в складі держав кочівників. Спо-чатку князівства залишалися залежни -ми від київської влади, але з часом
набували більшої самостійності й навіть
незалежності
Польсько-литовський
XV — перша по-ловина XVІІ ст.
Українські землі під владою Королів-ства Польського, Великого князівства
Литовського, Московського царства,
Кримського ханства. На частині тери-торії було запроваджено польський ад-міністративно-територіальний устрій

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 3509 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: