hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 40 Тема. Придніпровський економічний район.

УРОК  №  40
  Тема. Придніпровський економічний район.
  Очікувані  учень використовує типовий план характеристики
економічного району при складанні характеристики
району; порівнює економічні райони за їх спеціаліза -цією; аналізує проблеми і перспективи розвитку свого
економічного району.
  Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
  Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, статистичні дані щодо
економічного району.
 Опорні поняття: економічний район, спеціалізація, населення, госпо -дарство.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Придніпровський  економічний  район  —  один  із  найбільш  потужних 
у країні. Його промисловість спеціалізується на видобутку залізної (чо -тири п’ятих від загальноукраїнського обсягу) та марганцевої руди (увесь 
обсяг), виробництві електроенергії, чорних та кольорових металів, важ -кого і транспортного машинобудування, продукції хімічної та харчової 
промисловості.  Значні  обсяги  продукції  виробляє  промисловість  буді-вельних  матеріалів  та  легка  промисловість.  Питома  вага  території — 
9,8 %, населення — 11,3 %, продукції сільського господарства — 9,3 %, 
експорту — 28,7 %.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання 
1)   Де  розташовані  найбільші  родовища  залізної  та  марганцевої  руд?
2)   Які великі металургійні підприємства, розташовані в Дніпропет-ровській і Запорізькій областях, ви знаєте?
3)   Яке підприємство відоме виробництвом ракетно-космічної техні-ки?
4)   Яке підприємство є найбільшим виробником легкових автомобілів 
в Україні?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Економіко-географічне положення.
Учитель об’єднує клас у групи і пропонує учням самостійно схаракте-ризувати економіко-географічне положення району, виявити його пози-тивні та негативні риси.
результати:
Придніпровський економічний район
Площа — 59,1 тис. км
2
, населення — 5215 тис. осіб (на 1 травня 2008 р.)
Дніпропетровська область
(утворена в 1932 р.)
Запорізька область
(утворена в 1939 р.)
Площа — 31,9 тис. км
2
, населен -ня — 3388 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Площа — 27,2 тис. км
2
, населен -ня — 1827 тис. осіб (на 1 травня 
2008 р.)
Кількість міст — 20, найбільші: 
Дніпропетровськ (1039,5 тис. 
осіб), Кривий Ріг (684,7 тис. осіб), 
Дніпродзержинськ (246,7 тис. осіб), 
Нікополь (129,2 тис. осіб), Пав -лоград (111,7 тис. осіб)
Кількість міст — 14, найбільші: 
Запоріжжя (790,1 тис. осіб), Мелі-тополь (158,6 тис. осіб), Бердянськ 
(118,3 тис. осіб)
2. Природні умови й ресурси.
У  рельєфі  району  поєднуються  низовини  (Придніпровська,  Причор-номорська)  та  височини  (Придніпровська,  Приазовська).  Клімат  по-мірний  континентальний  із  відносно  жарким  і  посушливим  літом  та 
м’якою зимою. Проблемою є недостатня кількість опадів, що становить 
400—450 мм на рік. У той самий час, порівняно з Донецьким економіч -ним районом, Придніпров’я краще забезпечене водними ресурсами. Те-риторію району перетинає головна водна артерія країни  — річка Дніпро. 
Дніпровські водосховища накопичують воду, необхідну для господарства 
та населення району. У Запорізькій області протікає річка Молочна. По 
Дніпру і нижній течії його лівої притоки, річкою Самарою, здійснюється 
судноплавство.
Забезпеченість  земельними  ресурсами  на  душу  населення  є  вищою, 
ніж  у  Донецькому  районі.  У  межах  району  переважають  степові  ланд-шафти  з  родючими  чорноземами  (звичайні,  південні),  тільки  на  півдні 
сформувалися каштанові, а в долинах річок — лучні ґрунти.
Завдання (учні працюють у групах)
1)   Доведіть, що ліси району не мають промислового значення і вико-нують  водоохоронні,  водорегулювальні,  протиерозійні  й  полеза-хисні функції.
2)   Використовуючи дані про площу Придніпровського району і  кіль-кість населення, обчисліть його забезпеченість земельними ресур-сами.
3)   Дайте  оцінку  природним  умовам  району  та  його  забезпеченості 
різними  видами  ресурсів  (перша  група  —  рельєф,  друга  —  клі -мат, третя — земельні ресурси, четверта — водні та лісові ресурси, 
п’ята — мінеральні ресурси).
3. Відмінності в населенні й трудових ресурсах.
Порівняно  із  середніми  показниками,  у  районі  —  більший  від’ємний 
приріст  населення,  нижча  частина  населення  молодшої  вікової  групи, 
вища частка жінок у статевому складі, середня густота населення та пито -ма вага міського населення (за останніми показниками поступається тіль-ки  Донецькому  району).  Майже  половина  жителів  району  живе  в  трьох 
містах: Дніпропетровську, Запоріжжі та Кривому Розі.
Основна частина економічно активного населення працює в промисло-вості та сфері послуг. Для району характерна велика питома вага кваліфі -кованих трудових ресурсів із вищою і середньою спеціальною освітою. 
Запитання
Чим пояснюється складна демографічна ситуація в районі?
4. Господарський комплекс району.
Теоретичні відомості
Енергетика району є найпотужнішою в Україні. Тут розташована найбіль-ша АЕС у Європі — Запорізька атомна електростанція. Потужність цього су-часного підприємства складає 6000 мВт. На станції передбачений комплекс 
заходів, які гарантують безпечне виробництво електроенергії.
Найбільші теплоелектростанції — Придніпровська, Криворізька і Дніпро-дзержинська,  працюють  на  донецькому  вугіллі,  природному  газі  Дніпров-сько-Донецької  нафтогазоносної  області  та  місцевому  бурому  вугіллі.  ГЕС 
використовують місцеві гідроресурси.
У  металургійний  промисловості  найбільше  значення  має  виробництво 
чавуну  та  сталі,  яке  базується  на  великих  запасах  руд.  Металургія  повно-го  циклу  представлена  підприємствами  Кривого  Рогу,  Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська  і  Запоріжжя.  Дніпровський  металургійний  комбінат 
ім.  Дзержинського  (Дніпродзержинськ)  спеціалізується  на  виробництві  ча -вуну, сталі, сортового прокату, квадратних заготовках для подальшого пере-ділу й  товарів народного споживання.
Серед готових видів продукції найбільша питома вага району у виробни-цтві труб (Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Дніпропетровський 
трубний  завод,  Нікопольський  Південнотрубний  завод,  Новомосковський 
трубний завод).
Кольорова металургія орієнтується на довізну сировину та дешеву елект-роенергію. Центром є Запоріжжя, де працює алюмінієвий та титаномагніє-вий комбінати. Титаномагнієвий комбінат — єдиний в Україні виробник губ -частого титану, провідне підприємство з виробництва германію та кремнію.
У машинобудівній галузі найбільше значення має важке машинобудуван-ня. Металургійне і гірничошахтне обладнання виробляють у Дніпропетров-  
ську,  Кривому  Розі,  Запоріжжі,  Марганці.  Виробництво  сільськогоспо-дарських  машин  розміщено  в  Дніпропетровську,  Павлограді,  Запоріжжі, 
Нікополі,  Бердянську.  Транспортне  машинобудування  зосереджено  в  За-поріжжі, Дніпропетровську та Дніпродзержинську.
Розвинені також електротехнічне машинобудування, виробництво радіоапа-ратури. «Запорізький трансформаторний завод» — єдиний в Україні виробник 
силових  трансформаторів.  «Дніпровський  машинобудівний  завод»  є  базовим 
підприємством із розробки й виготовлення складних радіолокаційних комплек-сів, одним із лідерів виробництва складної радіоелектронної апаратури.
Хімічна  промисловість  представлена  виробництвом  мінеральних  добрив 
та  аміаку  в  Дніпродзержинську,  шин  у  Дніпропетровську,  лаків  та  фарб 
у Дніпродзержинську,  Дніпропетровську  і  Кривому  Розі,  пластмас  у  Дніп-ропетровську.
У  Придніпров’ї  розвинена  промисловість  будівельних  матеріалів.  Най-більш  потужні  підприємства  працюють  у  Дніпропетровську,  Запоріжжі, 
Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді.
Частину  будівельних  матеріалів  виробляє  деревообробна  промисловість 
(пиломатеріали, вікна, двері). Ця галузь також представлена виробництвом 
меблів  (Дніпропетровськ,  Запоріжжя,  Кривий  Ріг),  паперу,  картону  (Дні-пропетровськ).  Частина  сировини  надходить  Дніпром  із  північних  районів 
України та Білорусі.
Провідними харчовими галузями є борошномельно-круп’яна, олійно-жи-рова і молочна. Достатньо розвинені цукрова, м’ясна, кондитерська. Основні 
підприємства  харчової  промисловості  розміщені  в  Запоріжжі,  Мелітополі, 
Бердянську, Дніпропетровську. У Верхньодніпровську побудовано великий 
крохмале-патоковий  комбінат.  Найбільшим  підприємством  із  переробки 
олійних  культур  є  «Пологівський  олійноекстракційний  завод»  (Запорізька 
область).
Легка промисловість має значний виробничий потенціал із випуску швей-них і трикотажних виробів, взуття, штучного хутра, вовняної та бавовняної 
пряжі.
Головною галуззю сільського господарства є рослинництво. Агрокліматич-ні умови дозволяють вирощувати в районі всі основні сільськогосподарські 
культури,  отримуючи  високі  врожаї.  Понад  половини  посівних  площ  зай-нято під зерновими культурами (озима пшениця, кукурудза на зерно, ярий 
ячмінь). Зменшилися посіви вівса та жита, зросли посіви технічних культур. 
Серед них найбільше значення має соняшник (Дніпропетровська, Запорізь-ка області) та цукрові буряки (Дніпропетровська область). На півдні району 
поширені овочеві, плодові та баштанні культури.
Спеціалізацію тваринництва визначають потреби населення великих ін-дустріальних  центрів.  Провідну  роль  відіграє  молочно-м’ясне  скотарство, 
розвинені свинарство, птахівництво та вівчарство. Для вдосконалення якос-тей тварин сформовані племінні заводи.
У водосховищах Дніпра та в Азовському морі ведеться промисловий вилов 
риби.
У Придніпровському районі добре розвинені всі види транспорту. Провід-ну  роль  відіграють  залізничний,  автомобільний  та  річковий  транспорт.  За 
густотою залізниць район поступається тільки Донецькому. Серед залізнич -них  вузлів  найбільше  значення  мають:  Дніпропетровськ,  Запоріжжя,  Кри-вий Ріг, Апостолове, Синельникове, Пологи, П’ятихатки.
У внутрішньорайонних перевезеннях на невеликі відстані важливу роль 
відіграє  автомобільний  транспорт.  Довжина  шляхів  із  твердим  покриттям 
становить 6,1 тис. км. 
Найбільші  порти  на  Дніпрі  —  Дніпродзержинськ,  Дніпропетровськ,  За-поріжжя, Нікополь. 
Міжрайонне значення має морський порт Бердянська. Його портове облад-нання дозволяє приймати та зберігати всі види вантажу, крім наливного.
Складовою частиною розвиненої транспортної мережі є аеропорти Дніпро-петровська, Запоріжжя, Нікополя, Кривого Рогу.
У різних напрямках район перетинають трубопроводи, переважно вони йдуть 
від газових родовищ Шебелинки (Харківська область) до найбільших міст.
Придніпров’я зберігає провідні позиції у сфері зовнішньої торгівлі Украї-ни, велика частка виробництв орієнтована на продаж своєї продукції в інших 
країнах. Понад половини експорту становить продукція добувної промисло-вості та чорної металургії, значну роль відіграють машинобудування, хімічна 
промисловість та кольорова металургія.
Запитання та завдання 
1)   Поясніть, яке значення має добувна промисловість для розвитку 
інших галузей важкої індустрії району.
2)   Чим  би  ви  пояснили  спеціалізацію  машинобудування  району  на 
транспортному машинобудуванні?
3)   Назвіть спільні риси спеціалізації промисловості Придніпровсь-кого та Донецького економічних районів? Чим вони пояснюють-ся?
4)   Складіть  схему  взаємозв’язків  між  галузями  важкої  індустрії 
району.
5)   Доповніть таблицю «Галузі спеціалізації Придніпровського райо-ну»
Назва 
галузі
Передумови  
для розвитку
Види   
продукції
Центри (приклади підприємств)
Чорна 
мета-лургія
Наявність родо-вищ залізної та 
марганцевої руд 
світового значен -ня, трудові ресур-си, високий рівень 
розвитку транс-порту (у першу 
чергу залізнично-го), водні ресурси
Чавун, 
сталь, про -кат (вироби 
подальшого 
переділу), 
труби
Кривий Ріг, Дніпропет-ровськ, Дніпродзержинськ, 
Запоріжжя. Комбінат 
«Arcelor Mittal Кривий Ріг», 
комбінат «Запоріжсталь», 
Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Дзержинського, 
Нижньодніпровський тру-бопрокатний завод, Дніпро-петровський трубний завод
6)   Складіть  схему  взаємозв’язків  одного  із  заводів  чорної  металургії 
району (урахуйте, яку сировину він використовує і можливих його 
постачальників,  яку  продукцію  випускає  та  кому  поставляє,  яке 
обладнання йому необхідне і які підприємства його виробляють).
5. Найбільші міста.
Найбільшим містом району є Дніпропетровськ. Провідна роль у  його 
промисловості належить чорній металургії, важкому машинобудуванню, 
хімічній, деревообробній, будівельній і харчовій індустрії. Чотири мета-лургійні  заводи  міста  виплавляють  чавун,  сталь,  виробляють  сталевий 
лист, труби і різноманітний прокат. Машинобудування спеціалізується 
на виробництві гірничошахтного та металургійного обладнання, машин 
для рудників та збагачувальних фабрик, обладнання для целюлозно-па -перової  промисловості,  ковальсько-пресових  машин  і  штампувальних 
пресів.  Дніпропетровськ  —  всесвітньо  відомий  центр  ракетобудування 
(Південний машинобудівний завод).
Підприємства хімічної промисловості виробляють кокс, шини, пласт-маси, лаки та фарби.
У місті розташований Придніпровський науковий центр НАН Украї-ни, дев’ять вузів, п’ять театрів, музеї.
Запоріжжя  —  другий  за  значенням  центр  Придніпров’я.  Його  про -мисловість  спеціалізується  на  чорній  і  кольоровій  металургії,  електро-енергетиці,  транспортному  та  електротехнічному  машинобудуванні, 
хімічній  і  будівельній  індустрії.  У  Запоріжжі  готують  висококваліфіко-вані кадри для промисловості, освіти, медицини, культури (Запорізький 
національний  технічний  університет,  Запорізький  державний  універси-тет, Запорізька державна технічна академія та інші вузи).
Кривий Ріг є великим промисловим центром, розташованим у  районі 
Криворізького залізорудного басейну. Провідними галузями промисло-вості  міста  є  чорна  металургія,  важке  машинобудування,  будівельна, 
легка  та  харчова  промисловість.  Машинобудівні  заводи  спеціалізують-ся на виробництві гірничошахтного й газотурбінного обладнання. Місто 
є важливим освітнім і культурним центром Дніпропетровської області. 
Тут працює кілька вищих навчальних закладів різних типів і форм влас-ності,  серед  яких:  Криворізький  технічний  університет,  Криворізький 
державний педагогічний університет, Криворізький економічний інсти -тут Київського національного економічного університету та ін.
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви найбільших міст району, познач-те спеціалізацію їхньої промисловості.
6. Проблеми й перспективи розвитку району.
Проблеми  Придніпров’я  мають  багато  спільного  з  проблемами 
сусіднього  Донецького  району.  Це  пояснюється  схожістю  у  виробничій 
спеціалізації.  Екологічні  проблеми  найбільш  гостро  постають  у  Криво -му Розі, Запоріжжі та Дніпродзержинську. Так, у результаті шкідливих 
викидів в атмосферу з теплової електростанції та випаровування зі став -ка-охолоджувача Запорізької АЕС тут утворюються кислотні дощі.
Видобуток  залізної  та  марганцевої  руд  спричиняє  зниження  рівня 
ґрунтових  вод.  Велика  кількість  потужних  виробництв,  розташованих біля  річки  Дніпра,  призводить  до  забруднення  водних  ресурсів.  У сіль-ському господарстві важливими є питання виснаження ґрунтів, які втра -чають свою родючість.
Пріоритетними напрямками розвитку господарства вважаються такі: 
реконструкція та модернізація діючих потужностей, будівництво нових 
підприємств із метою освоєння високотехнологічної продукції, розробка 
новітніх  ресурсо-  та  енергозберігаючих  технологій,  утилізація  відходів 
промислового виробництва.
Завдання
Укажіть спільні проблеми для Придніпровського та Донецького еко-номічних районів. Поясніть чинники їх виникнення.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання 
1)   Назвіть позитивні та негативні риси економіко-географічного по-ложення.
2)   Розкажіть про особливості природних умов району.
3)   Дайте оцінку забезпеченості природними ресурсами району.
4)   Які  спільні  риси  є  в  спеціалізації  сільського  господарства  При-дніпровського та Донецького економічних районів?
  V. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Схарактеризуйте географію промисловості району.
2)   Між Придніпровським і Донецьким економічними районами існу-ють дуже тісні виробничі взаємозв’язки (аналогів в Україні немає). 
Доповніть схему «Обмін продукцією між Донецьким районом та ін-шими районами України». З’ясуйте, завдяки яким транспортним 
магістралям підтримуються економічні зв’язки між районами. 
Придніпровський район  Донецький район 
Коксівне вугілля, 
обладнання для 
металургійної промисловості…
Залізорудні концентрати, 
марганцева руда…
3)   У межах району виділяють промислові вузли. Серед них Донець-ко-Макіївський,  Маріупольський,  Горлівсько-Єнакіївський, 
Луганський, Лисичансько-Рубіжанський. З’ясуйте склад та спе-ціалізацію одного з них (за власним вибором).
4)   Найбільше  підприємство  металургійної  галузі  —  Криворізький 
гірничо-металургійний комбінат. На відкритому конкурсі, що про-ходив  у  жовтні  2005  р.,  93,02  %  акцій  ВАТ  «Криворіжсталь»  за 
24,2 млрд  грн  придбала  корпорація  Mittal  Steel.  Використовуючи 
додаткові  джерела  знань,  з’ясуйте,  як  змінилися  обсяги  вироб -ництва на комбінаті й соціальне становище її працівників (адреси в 
мережі Інтернет: arcelor_mittal_krivoj_rog, arcelormittal.com.ua).
Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (26.01.2014)
Переглядів: 3981 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: