Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 2 Тема. Економіко-географічне та геополітичне положення України.


УРОК  №  2  Тема.      Економіко-географічне     та     геополітичне     положення   України.
  Очікувані   учень      називає      сусідні     держави,     показує      на     картах     Єв-ропи     та     світу     державні     кордони     України;      характеризує    
економіко-географічне     та     геополітичне     положення;    
аналізує     позитивні      й     негативні     риси     геополітичного    
положення    країни;    пояснює    вплив     географічного     поло-ження     України     на    її     місце    в    Європі    та    світі.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник     географії,     зошит     для     практичних    робіт,     полі -тична     карта     Європи    (світу),    карта     «Адміністративно-те -риторіальний    устрій».
 Опорні поняття:     фізико-географічне     положення,     економіко-географіч -не    положення,    державні    кордоні,     сусідні    країни    першо-го    та    другого     порядку.
  Географічна       Росія,     Білорусь,    Польща,    Словакія,    Угорщина,    Румунія,    
Молдова,    Туреччина,    Болгарія,    Грузія.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Географічне положення — одне з найважливіших понять географічної
науки. Воно характеризує просторове розміщення об’єкта, що вивчаєть-ся, стосовно географічних даних, які лежать поза ним і впливають на ньо -го. У світі не існує двох країн, що мали б однакове географічне положен -ня. Це надає кожній із них унікальності. Фізико-географічне положення
країни часто називають її долею, яку не можна змінити. Щодо економі-ко-географічного положення, то це поняття історичне, воно змінюється
в  часі  й  залежить  не  тільки  від  фізико-географічних  чинників  (клімат,
рельєф, внутрішні води, ґрунти), а й від історичних та економічних.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Назвіть особливості фізико-географічного положення України.
2)   У якому кліматичному поясі розташована країна?
3)   У яких природних зонах розташована територія України?
4)   Назвіть особливості рельєфу, клімату та ґрунтів України.
результати:
номенклатура:
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Поняття    про     економіко-    та    політико-географічне    положення.
Географічне  положення  —  одне  з  найважливіших  понять  географіч-ної  науки.  Воно  характеризує  просторове  розміщення  досліджуваного
об’єкта  відносно  географічних  даних.  У  світі  не  існує  двох  країн,  які
б  мали  однакове  географічне  положення,  це  надає  кожній  із  них  влас -тивість  унікальності.  Розрізняють  фізико-,  економіко-  і  політико-гео-графічне  положення  країни.  Ви  вже  знайомі  з  фізико-географічним
положенням  України.  Це  допоможе  зрозуміти  особливості  її  політико-
й економіко-географічного положення.
Фізико-географічне положення
1)   Положення на фізичній карті світу материка (частини світу).
2)   Крайні північна, південна, західна та східна точки, їх географічні
координати.
3)   Протяжність країни в градусах та кілометрах.
4)   Сусідні природні об’єкти, положення стосовно цих об’єктів (гори,
рівнини, моря, річки, озера).
5)   Вихід до океанів та морів.
6)   Вплив географічного положення на особливості природних умов.
Економіко-географічне положення
1)   Положення на економічній карті світу материка (частини світу).
2)   Сусідні країни, рівень їх економічного розвитку, відносини та зов-нішні взаємозв’язки.
3)   Вихід  до  океанів  та  морів.  Особливості  берегової  лінії  (протяж -ність, порізаність).
4)   Положення стосовно міжнародних шляхів сполучення, сировин-них баз та найважливіших торгових партнерів.
5)   Вплив географічного положення на розвиток та розміщення гос-подарства країни.
Політико-географічне положення
1)   Положення на політичній карті світу материка (частини світу).
2)   Положення стосовно різних міжнародних об’єднань, вогнищ без-пеки.
3)   Участь країни в роботі міжнародних організацій.
4)   Вплив різних політичних сил, зосереджених як усередині регіону,
так  і  поза  його  межами,  на  політичні  та  економічні  процеси,  що
відбуваються в країні.
5)   Державні кордони, їх режим, протяжність.
Економіко-  та  політико-географічне  положення  змінюється  в  часі.  Це
пов’язане з тим, що вони залежать не тільки від досить стійких природних
умов, але й від економічних чинників, наприклад від наявності необхідних
ресурсів,  особливостей  взаємозв’язків  із  сусідніми  країнами,  рівня  їх
соціально-економічного  розвитку,  розташування  відносно  міжнародних
шляхів  сполучення.  Доклавши  зусилля,  можна  зробити  економіко-  і
політико-географічне  положення  країни  більш  сприятливим  для  її
економічного розвитку й підвищення добробуту її громадян.
Так, на економіко- і політико-географічне положення України може
позитивно  вплинути  вступ  до  ЄС.  Сьогодні  Європейський  Союз  —  один
із  головних  центрів  світового  господарства,  до  його  складу  входять
27 країн.  Подальший  розвиток  інтеграційних  процесів  може  привести
до створення конфедерації на базі країн, які входять до ЄС. Таке могутнє
об’єднання здатне вирішити будь-які проблеми, що неминуче виникають
у процесі розвитку кожної країни.
Завдання
Назвіть найбільш важливі риси фізико-географічного положення Ук-раїни. Наведіть приклади їх впливу на господарську діяльність людини
(за зразком).
Причина  Наслідок
Наявність виходу до
Чорного та Азовсько -го морів
Можливості здійснювати торговельні операції за
допомогою морського транспорту.
Формування портових комплексів.
Розвиток риболовства.
Можливості розвивати курортне господарство
2.     Економіко-географічне      положення     України.      Значення     транзитних    
перевезень.
Теоретичні відомості
Україна розташована в центральній і південно-східній частині Європи (Цен-трально-Східна Європа). Її територія досить компактна й розташована між 22°
і 40 ° сх. д. і 45 ° і 52 ° пн. ш. Площа країни — 603,7 тис. км кв.
, що становить 5,7  %
території  Європи.  За  цим  показником  вона  посідає  друге  місце  в  цій  частині
світу (після Росії) і сорок третє у світі. Країна простягається із заходу на схід
на 1316 км, а з півночі на південь — на 893 км. Кордони далекі від прямої лінії,
що збільшує їх протяжність. На півдні територія України виходить до Чорного
й Азовського морів. Площа морських територіальних вод — 35 тис. км. кв
Країна має сім сухопутних сусідів — Росію, Білорусь, Польщу, Словаччи-ну, Угорщину, Румунію й Молдову, а також трьох морських сусідів — Туреч-чину, Болгарію, Грузію. Румунія й Росія є як сухопутними, так і морськими
сусідами України.
Велика  кількість  сусідів  —  позитивний  бік  географічного  положення
України.  Завдяки  цьому  вона  має  більше  можливостей  виходу  в  зовнішній
світ.  Найістотнішим  є  сусідство  з  Росією.  На  цю  державу  припадає  понад
третини сухопутного кордону України. Росія в економічному та військовому
відношенні — найбільш могутній сусід України, а її важливі центри перебу-вають у безпосередній близькості від кордону з Україною.
Один із пріоритетних напрямків у зовнішніх відносинах України є сусід-ство  з  країнами  —  членами  ЄС:  Польщею,  Словаччиною,  Угорщиною  й
Румунією. Між Польщею та Україною існують давні економічні й політичні
відносини. Західна частина України входила до складу Польської держави.
Зараз Польща підтримує прагнення України ввійти до Євросоюзу.
Порівняно невеликі кордони з Угорщиною та Словаччиною — важливий
фактор із точки зору входження України в Європу. Відносини з Румунією ве-ликою мірою визначаються проходженням кордону по нижній течії Дунаю.
Серед  двох  інших  сусідів  більш  протяжний  кордон  із  Молдовою.  Знач -на  його  частина  проходить  по  Дністру.  Не  маючи  прямого  виходу  до  моря,
Молдова часто використовує територію України для перевезення вантажів.
Із  Білоруссю  країна  має  загальну  систему  річкових  і  залізничних  шляхів.
Не менш важливим є і той факт, що на територію Білорусі, а також Польщі,
Словаччини, Молдови та Росії заходять українські етнічні межі. У населенні
України, Росії, Білорусі, Польщі й Словаччини переважають слов’янські на-роди.
Більшість  сусідніх  країн  мають  середній  рівень  економічного  розвитку
і є важливими економічними партнерами України. Так, на Росію припадає
більше чверті всіх товарів, які купує та продає країна на зовнішньому ринку.
Україна має протяжну й досить порізану берегову лінію, що сприяє роз-витку  морського  транспорту  й  рибальського  флоту.  Чорне  й  Азовське  моря
утворюють єдиний водний басейн. Однак вихід у Середземне море й Атлан-тичний  океан  можливий  тільки  через  протоки  Босфор  і  Дарданелли,  які
контролює Туреччина.
Разом  із  деякими  сусідніми  країнами  Україна  входить  до  складу  низ -ки  міжнародних  об’єднань.  Серед  них  Співдружність  незалежних  держав
(СНД),  «Організація  за  демократію  й  економічний  розвиток  —  ГУАМ»,
Організація  Чорноморського  економічного  співробітництва  (ОЧЕС).  СНД
не  має  наднаціональних  повноважень  і  діє  у  сфері  координації  відносин
між  країнами  —  учасницями  Співдружності.  До  ГУАМ  входять  Грузія,
Україна,  Азербайджан  і  Молдова.  Одним  із  завдань  цієї  організації  є  роз-робка  й  здійснення  проектів  доставки  енергоносіїв  до  Європи.  ОЧЕС  —
міжнародне інтеграційне об’єднання, до якого входить понад десять держав
Причорномор’я,  Закавказзя  й  Балкан,  які  охоплюють  територію  з  насе-ленням  понад  400  млн  осіб.  Серед  основних  цілей  організації:  створення  в
Причорномор’ї режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів; комплексне
використання, підтримка й охорона ресурсів Чорного моря.
Україна  здавна  мала  господарські  зв’язки  з  країнами  Західної  й
Центральної  Європи,  Південно-Західної  та  Центральної  Азії.  Через
українські  землі  проходили  важливі  торговельні  шляхи,  наприклад,  із
країн  Балтії  до  Чорного  моря  й  далі  в  Середземномор’я  (шлях  із  варягів  у
греки), із Європи до Китаю, Індії та Ірану. І сьогодні країна розташована на
перетині міжнародних шляхів сполучення, а отже й найважливіших потоків
пасажирів і вантажів. Найбільше через територію України проходять транзи-
том, тобто з одних країн до інших, такі види вантажів, як природний газ, на-фта, метал із Росії до Центральної і Західної Європи. Завдяки цьому Україна
одержує  значні  фінансові  кошти,  розвиває  й  удосконалює  свою  транспор-тну мережу. Це необхідно для того, щоб мати високий рівень транспортних
зв’язків, які є умовою для реалізації транзитних можливостей країни.
У  той  же  час  Україна  має  низку  невирішених  проблем:  із  визначення
і забезпечення  охорони  своїх  державних  кордонів  із  Росією,  Молдовою,
Румунією. Так, питання між Україною та Румунією пов’язані з необхідністю
вирішення проблем проходження лінії державного кордону, судноплавства
по  річці  Дунай.  На  початку  2009  р.  міжнародний  суд  прийняв  рішення
відносно  розподілу  континентального  шельфу  та  морських  економічних
зон  у  Чорному  морі.  У  цих  зонах  розташовуються  перспективні  нафто-  і
газоносні родовища (ширина зони становить близько 200 морських миль; це
майже 370 км). У своїй винятковій (морській) економічній зоні Україна має
суверенні права вести розробку різних природних ресурсів.
У  цілому  можна  виділити  такі  особливості  географічного  положення
України:
—  це  велика  європейська  країна,  основна  територія  якої  має  рівнинний
рельєф і родючі ґрунти;
—  територія  країни  розташована  в  помірному  поясі,  вона  дещо  ви-тягнута  в  широтному  напрямку  й  тому  на  схід  і  південний  схід  зростає
континентальність клімату;
—  на  кордоні  країни  існують  незначні  природні  бар’єри  (гори  Карпати
й  річки),  але  вони  легко  долаються,  більш  серйозними  виглядають  штучні
бар’єри — у першу чергу відокремленість країн — членів ЄС;
—  країна  має  велику  кількість  сусідів,  разом  із  деякими  з  них  Україна
входить до складу низки міжнародних об’єднань;
—  країна  має  сприятливе  приморське  положення,  протяжну  й  досить
порізану берегову лінію, але вихід у Світовий океан можливий тільки через
протоки;
— країна розташована на перетині міжнародних шляхів сполучення, осо-бливо інтенсивний рух транспортного потоку зі сходу на захід;
— останніми роками міждержавні відносини із сусідніми країнами зазна-ли змін, пов’язаних із наближенням до кордонів України ЄС і НАТО.
Основна  проблема  й  подальша  перспектива  географічного  положення
країни  —  створення  в  найближчі  десятиліття  Великої  Європи.  Для  цього
необхідно використовувати перспективи розширення Європейського Союзу
на південний схід і схід.
Запитання
1)   Із якими країнами Україна межує на суходолі?
2)   До яких міжнародних об’єднань входить Україна?
3)   Яку мету переслідує ОЧЕС?
3.     Геополітичне     положення,    його    позитивні     й    негативні    риси.
На економічні та політичні процеси в країні великий вплив справляє
її геополітичне положення, яке визначається просторовим положенням
і відносинами з найбільш могутніми країнами світу та їхніми групами.
Сучасна геополітика аналізує розвиток подій на різних рівнях, у першу
чергу на глобальному (загальносвітовому) і регіональному. Значення гло -бального рівня особливо зросло у зв’язку з процесами глобалізації. Вони
проявляються в збільшенні обсягів міжнародної торгівлі, руху капіталів,
переміщення робочої сили, обміну інформацією.
Сучасне  геополітичне  положення  України  слід  розглядати  як  про-дукт  взаємодії  з  давно  існуючими  та  новими  центрами  сили.  На  гло-бальному  рівні  Україна  розташована  в  помірному  поясі  північної  пів -кулі. Саме тут розташована більшість найпотужніших в економічному
й   військово-політичному відношенні країн. Найбільше значення мають
чотири  центри  сили:  США,  країни  Західної  Європи,  Росія  та  Японія
(у   помірному поясі розташована частина території цієї держави).
Для положення України щодо США та Японії характерна велика від-даленість. Сполучення із цими країнами можливе тільки з використан -ням  морського  або  повітряного  транспорту.  Положення  України  щодо
Західної Європи має не тільки глобальний, але й регіональний характер.
Держава має широкий вихід до західноєвропейських країн, а більшість
їхніх столиць віддалені від українських кордонів на відстань до 2000 км.
На сучасному етапі країни Західної Європи прагнуть посилення самостій -ної ролі в регіоні. Тут відбувається формування одного з найпотужніших
інтегрованих центрів економічного розвитку, політичного впливу та вій -ськової могутності з участю ФРН та Франції. З іншого боку, західноєвро -пейські країни зацікавлені в збереженні військової присутності США та
поширенні НАТО на Схід.
Характерною ознакою сучасної геополітичної ситуації в регіоні, де роз-ташована Україна (Центрально-Східна Європа), є посилення розмежуван -ня  між  західними  й  східними  сусідами  України.  На  заході  реалізується
спрямованість  більшості  країн  на  інтеграцію  в  європейські  економічні
й трансатлантичні військово-політичні структури. Це виявилося у вступі
до Європейського Союзу та НАТО більшості західних сусідів України.
На  сході  відбувається  зміцнення  колективної  безпеки  в  межах  сою-зу Росія—Білорусь. Водночас велика група країн виходить із-під росій-  
ського впливу.
Геополітична  ситуація  в  Центрально-Східній  Європі  продовжує
змінюватися.  На  неї  впливає  проблемність  відносин  між  Росією  і
НАТО  (передусім  зі  США).  У  цій  ситуації  Україна,  як  суверенна  дер -жава, виступає за зміцнення загальноєвропейського співробітництва та
здійснює самостійну політику у сфері воєнної безпеки. Водночас триває
активний процес визначення життєво важливих інтересів України, об-умовлених  її  геополітичним  положенням  та  усвідомленням  її  місця  в
системі міжнародних відносин.
У  цілому  можна  виділити  такі  позитивні  та  негативні  риси
геополітичного положення України.
Позитивні риси Негативні риси
Україна розташована в поясі, де
зосереджена більшість наймо-гутніших країн.
Держава має широкий вихід до
західноєвропейських країн.
Країнам Центрально-Східної
Європи не загрожує безпосеред -ня агресія, оскільки членство в
НАТО істотно зменшило мож-ливості військового протисто-яння.
Загалом відносини України з
прикордонними країнами є доб-росусідськими
Відбувається розмежування між захід-ними й східними сусідами.
Географічно Україна перебуває на вістрі
протиріччя «Захід—Схід».
Причорноморський регіон входить у так
звану «дугу нестабільності» (колишня
Югославія—Наддністрянщина—Аб-хазія—Південна Осетія—Карабах—
Чечня).
На території більшості цих районів від-бувалися «локальні війни».
Поблизу кордонів України розташовані
невизнані держави, передусім Придні-стровська Республіка
Запитання
1)   Які  зміни  в  геополітичному  положенні  України  відбулися  в  ос-танні  роки?  Чи  можна  їх  назвати  позитивними?  Поясніть  свою
відповідь.
2)   Через кордон до України потрапляє велика кількість нелегальних
мігрантів. Якими причинами це обумовлено?
Практична     робота     1.      Визначення     позитивних     і     негативних     рис      еконо -міко-географічного    та    геополітичного    положення    України.     Проведення     
на    контурній     карті    лінії     державного     кордону     України     з    нанесенням     назв    
країн,     з    якими     вона    межує.
1)   Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» лінію дер-  
жавного  кордону  України,  підпишіть  назви  країн,  з  якими  вона
межує. Стрілками вкажіть напрям основних транзитних шляхів
сполучення, що проходять територією країни.
2)   Укажіть  позитивні  й  негативні  риси  економіко-географічного  та
геополітичного положення України.
3)   Порівняйте  економіко-географічне  положення  України  та  однієї
з прикордонних країн. Назвіть спільні та відмінні риси.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Доповніть формулу.
Економіко-географічне положення = сусідні країни, рівень їх розвит-ку і взаємовідносини з цими країнами + положення стосовно міжнарод-них шляхів сполучення + ...
2)   Уявіть,  що  ви  підприємець  і  займаєтесь  посередницькою
діяльністю. Укажіть, з яких країн ви розраховуєте отримати: а) нафто -продукти; б) високоякісну техніку; в) недорогу техніку середньої якості;
г) недорогий одяг масового споживання; д) модний і дорогий одяг і взут-тя.
3)   Україна  має  сприятливе  транспортно-географічне  положення,  що
позитивно впливає на економіку країни. Покажіть взаємозв’язок між об-сягами  транспортних  перевезень,  кількістю  заправних  станцій,  станцій
технічного обслуговування, пунктів харчування, наповненням державно -го бюджету і в кінцевому результаті їх впливу на розвиток усієї країни.
Обсяги транзитних перевезень збільшуються — ...
Обсяги транзитних перевезень зменшуються — ...
Дидактична  гра  «Держава  з  ідеальним  географічним  положен-ням».
Конфігурація території цієї держави близька до кола (у першу чергу на
суходолі), столиця держави розташована близько до географічного центру.
Отже, протяжність кордону мінімальна для цієї території, що спрощує її
охорону. Частина державного кордону проходить по природних рубежах,
але вони не перешкоджають міждержавному сполученню. Третина тери -торії омивається водами теплих морів, берегова лінія порізана.
У  рельєфі  переважають  низовини  та  височини,  ґрунти  родючі.  Клімат
сприятливий для розвитку сільського господарства, літо тепле й довге, зима
м’яка й коротка; загальна кількість опадів становить 700—1000  мм на рік,
більшість опадів випадає влітку. Густа річкова мережа. Частина річок суд -ноплавні, і за допомогою каналів вони утворюють єдину транспортну систе-му, яка з’єднує внутрішні райони країни з морським узбережжям.
Країна має різні ресурси, у тому числі й мінеральні.
Зі столиці в усі напрямки, наче радіуси, розходяться автомобільні та
залізничні  магістралі.  Ці  транспортні  «радіуси»  поєднані  між  собою,
деякі є частиною міжнародних магістралей, які пролягають через тери -торію країн у різних напрямках і є частиною транспортних коридорів, що
перетинають  континент.  Регулярність  транспортної  мережі  забезпечує
доступність  у  будь-якої  точки  країни,  при  цьому  ви  можете  обрати  той
шлях, який вам найбільше підходить, наприклад найменший за протяж-ністю  (економити  час  та  ресурси).  Також  це  дозволяє  не  орієнтуватися
на транспортний чинник при розміщенні господарських об’єктів, а отже
обрати район, у якому дане підприємство або обрана спеціалізація сіль -ського господарства буде приносити максимальний прибуток.
Прикордонні країни мають високий рівень економічного розвитку. Від-носини держави з цими країнами дружні, усі вони утворюють міжнародну
економічну інтеграцію, тобто об’єднання країн в інтересах їхньої економі -ки. Спочатку вони створили зону вільної торгівлі, що характеризується зни -женням або скасуванням мит, потім спільний ринок — коли через кордони
вільно  переміщаються  не  тільки  товари,  але  й  послуги,  люди  й  капітали.
Це створило рівні умови для розвитку, скасувало економічні бар’єри, різко
скоротилися витрати на охорону кордону, утримання митної служби.
Сьогодні  на  порядку  денному  держави  —  створення  економічного  й ва-лютного союзу. Його головні завдання: розвивати наднаціональні інститути
управління, запровадити єдину валюту. Як відомо, національна валюта є од -нією з основних ознак держави, а отже, подальший розвиток інтеграційних
процесів цих країн може привести до створення політичного союзу й утво-рення конфедерації на базі країн, що входять до валютного й економічного
союзу. Таке потужне об’єднання країн спроможне вирішити найскладніші
проблеми, що неминуче виникають у процесі розвитку кожної країни.
Завдання
Намалюйте картосхему держави з ідеальним економіко-географічним
положенням. Порівняйте інформацію й картосхему «Ідеальна держава»
з відомостями про Україну, фізичною й економічною картою країни. На -ведіть можливі шляхи поліпшення економіко-географічного положення
України, укажіть, за рахунок чого це можна зробити.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)  Характеризуючи  географічне  положення  країни,  ураховують  не
тільки її безпосередніх сусідів (їх називають сусідами першого порядку),
але й ті країни, які межують із ними (це сусіди другого порядку). Так, до
сусідів  України  другого  порядку  належать  Чехія,  Німеччина,  Австрія,
Китай. Визначте за картою, які ще держави Європи й Азії є для України
сусідами другого порядку.
2)   Пригадайте, із лідерами яких держав зустрічалися перші особи дер-жави (президент, прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради) останнім часом.
Які питання обговорювалися? Із лідерами яких країн контакти на вищому
рівні проходять найчастіше? Чим би ви це пояснили?
3)  Використовуючи  додаткові  джерела  інформації,  з’ясуйте,  яке  рі-шення  прийняв  міжнародний  суд  щодо  розподілу  континентального
шельфу та морських економічних зон між Україною і Румунією.
4) Підготуйте повідомлення про одну з історичних земель України.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 11795 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: