Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 23 Тема. Промисловість будівельних матеріалів


УРОК  №  23
  Тема.      Промисловість    будівельних     матеріалів.
  Очікувані  учень      називає      галузі,     що     входять      до     промисловості    
будівельних      матеріалів;     пояснює     чинники      розміщення     
підприємств     галузі,     значення     галузі      для      задоволення    
життєвих    потреб    людей;    характеризує    сировинну    базу;    
показує      на     карті     найбільші      центри     галузі;     аналізує     су-часні     тенденції     розвитку,     технологічні      та     економічні    
перспективи    галузі.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Промисловість      будівельних     
матеріалів»,      контурні     карти,     статистичні     дані      розвитку    
галузей     промисловості    будівельних     матеріалів.
 Опорні поняття:     промисловість     будівельних     матеріалів,    в’яжучі,     стінові,    
покрівельні    матеріали.
  Географічна     Київ;     обласні      центри     та     інші      міста     Харківської,      До-нецької,      Дніпропетровської,     Запорізької,      Луганської,    
Львівської,     Одеської,     Хмельницької,      Сумської,     Вінни-цької    областей;     Автономна    Республіка    Крим.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
На цьому уроці ми розглянемо промисловість будівельних матеріалів.
Рівень  розвитку  цієї  галузі,  з  одного  боку,  залежить  від  загальної
економічної ситуації в країні, з іншого — суттєво впливає на її стан. Вона
тісно пов’язана з іншими галузями господарства, у першу чергу з будівни-  
цтвом. Ефективна реалізація цих зв’язків дозволяє швидко споруджува-ти житлові будинки та мости, промислові підприємства та гідротехнічні
споруди, автомобільні магістралі та залізничні шляхи.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види будівельних матеріалів ви знаєте?
2)   Які з них використовувалися при спорудженні будинку, у якому
ви живете? Де вони могли вироблятися?
3)   Які матеріали використовуються при ремонті квартири?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Галузева      структура      та     чинники      розміщення      промисловості    
будівельних     матеріалів.
Промисловість будівельних матеріалів займається видобутком і пер -винною обробкою мінеральної сировини (нерудні корисні копалини, при -результати:
номенклатура:
родний камінь), виробництвом в’яжучих, стінових, покрівельних, обли-цювальних та інших матеріалів. Рівень розвитку галузі, з одного боку,
залежить від загальної економічної ситуації в  країні, з іншого — впливає
на темпи її розвитку.
У складі галузі розрізняють окремі виробництва. Так, у групі в’яжучих
матеріалів найбільше значення має виготовлення цементу, вапна та буді-вельного гіпсу; серед стінових матеріалів — цегли, блоків, збірного залізо -бетону; серед покрівельних матеріалів — черепиці, руберойду, шиферу.
Розміщення більшості підприємств галузі залежить від двох чинників:
сировинного  й  споживчого.  Сировинний  чинник  впливає  на  підприєм-  
ства, які виготовляють матеріаломістку продукцію (цемент, покрівельні
матеріали).
Споживчий фактор має вирішальне значення для підприємств, які вироб-ляють мало транспортабельну продукцію, яку перевозити дорожче й  склад -ніше, ніж сировину (цегла, бетон, залізобетонні конструкції).
Запитання
1)   Які  галузі  (виробництва)  входять  до  складу  промисловості  буді-вельних матеріалів?
2)   Яке значення має галузь для господарства та задоволення життє-вих потреб людей?
2.     Сировинна     база    галузі.
Галузь  в  основному  працює  на  місцевій  сировині,  що  є  досить  різно-манітною. Мармури, граніти, кварцити використовуються як стінове, до -рожнє, облицювальне каміння. Вапняк, мергель, глина, гіпс є сировиною
для виробництва в’язких матеріалів. Із щільних вапняків виготовляють
плити й каміння для зовнішнього облицювання стін, щебеню для бетону.
Кварцові піски, глини й каоліни використовуються як скляно-керамічна
сировина.  Крім  мінеральної  сировини  використовуються  відходи  мета -лургійного виробництва та теплоенергетики (зола, шлаки). Це призвело
до виникнення окремих підприємств галузі на основі комбінування з чор -ною й кольоровою металургією та електроенергетикою. Для виробництва
багатьох видів будівельних матеріалів потрібна значна кількість палива
й води.
Матеріали  для  промисловості  будівельних  матеріалів  поставляє
металургія (метали) і хімічна промисловість (фарби, пластмаси, клеї,
смоли).
Запитання
1)   Яка будівельна сировина є у вашій місцевості?
2)   На яких виробництвах вона використовується або може викорис-товуватись?
3.     Географія    галузей     промисловості    будівельних     матеріалів.
Теоретичні відомості
Промисловість  будівельних  матеріалів  України  об’єднує  сотні  підпри-ємств,  які  розміщені  в  усіх  районах  країни.  Потужними  центрами  галузі  є
Київ,  Харків,  Дніпропетровськ,  Одеса,  Кривий  Ріг,  Донецьк,  Запоріжжя,
Львів, Маріуполь.
Видобуток  і  первинна  обробка  мінеральної  будівельної  сировини  (про -мисловість нерудних матеріалів) здійснюється по всій території України. Так,
більш ніж у 20 родовищах розвідані промислові запаси кварцових пісків, най-більш відоме — Новоселівське (Харківська область). Тут видобувають піски,
природні мінералогічні характеристики яких вважаються кращими в країні.
Україна відома покладами граніту, мармуру, пісковиками та іншими ви-дами природного каменю. У низці районів ведеться видобуток граніту. Завдя -ки своїм властивостям він широко застосовується для спорудження монумен -тів, колон, при облицюванні фасадів будинків і набережних.
У південних областях України та в Автономній Республіці Крим пошире-ний черепашник (вапняк, що складається з цілих або роздроблених черепа-шок молюсків). Цей природний матеріал характеризується пористістю, тому
має гарну звуко- і теплоізоляцію.
Серед в’яжучих матеріалів найважливіше значення має цемент — порош-коподібна в’язка речовина, що виробляється з мінеральної сировини (вапняк,
мергель). При змішуванні з водою й піском цемент утворює пластичну масу,
що набуває каменеподібного стану. Цемент використовується для виробни-цтва бетону, шлакоблоків, залізобетону.
Орієнтуючись  на  сировину,  цементні  заводи  розміщуються  на  території
всієї країни з більшою концентрацією на сході. У Донбасі, де залягає висо-коякісна цементна сировина (в основному вапняки), працюють Амвросіївсь-кий комбінат, Єнакіївський і Краматорський цементні заводі. Завдяки цим
підприємствам  Донецька  область  посідає  перше  місце  за  виробництвом  це-менту. Проте найбільш потужне підприємство — «Балцем» — розташоване
в Балаклеї  (Харківська  область).  Воно  розраховано  на  виробництво  2  млн  т
цементу на рік. Цей завод є одним із найсучасніших в Україні. Тут установ-лене обладнання виробництва Німеччини та Італії.
На  багатьох  цементних  заводах  налагоджене  супутнє  виробництво  азбе-стоцементних  труб  і  шиферу  (плоских  шиферних  конструкцій  і  рельєфних
листів).
Виготовлення  стінових  матеріалів,  зокрема  залізобетону,  також  є
матеріаломістким:  сировина  й  матеріали  становлять  більше  ніж  половину
всіх ви-трат. Але ця продукція є малотранспортабельною, тому її виробницт-во тяжіє до споживача, тобто міст, де великими є обсяги промислового й жит -лового будівництва. Найбільші підприємства з виготовлення залізобетонних
кон-струкцій  і  деталей  розташовані  в  Києві,  Харкові,  Дніпропетровську,
Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі, Луганську, Маріуполі.
Одним із найстаріших будівельних матеріалів є цегла. Найбільшими цен-трами  цієї  галузі  є  Київ,  Харків,  Дніпропетровськ,  Запоріжжя,  Чернігів,
Львів,  Івано-Франківськ.  Одним  із  провідних  виробників  лицьової  цегли  є
«Будкераміка» (місто Мукачеве).
Найбільші  заводі  листового  (віконне,  армоване,  вітринне)  скла:  Костян-тинівський склоробний (Донецька область), Лисичанський «Пролетар» (Лу-ганська область), Запорізький та Львівський склоробні заводи.
Для оздоблення будинків широко застосовується будівельна кераміка —
керамічна  плитка  для  підлоги,  фасадна  керамічна  плитка,  облицюваль-ні  глазуровані  плитки,  а  також  санітарно-технічне  обладнання.  Ці  вироби
виготовляють  із  тугоплавкої  або  вогнетривкої  глини  з  домішками  каоліну
та  кварцового  піску.  Найбільші  підприємства  —  Харківський  плитковий
завод,  комбінат  «Будфаянс»  (Славута,  Хмельницька  область),  Артемів-  
ський  завод  будівельної  кераміки  (Донецька  область),  Львівський,  Київсь -кий і Слов’янський (Донецька область) керамічні заводи.
Найбільший виробник будівельних матеріалів для дахів і фасадів — ком-панія  «Яворів»  (Львівська  область),  «Рууккі  Україна»  та  «Арсенал».  Вони
випускають половину цієї продукції. М’який покрівельний матеріал (рубе-ройд, толь, пергамін) випускають у багатьох областях України, але найбіль-шим центром є Луцьк.
Завдання
1)   Використовуючи карту «Промисловість будівельних матеріалів»,
визначте центри галузі. Позначте й підпишіть їх на контурній карті.
2)   Наведіть  приклади  внутрішньогалузевих  зв’язків  за  видами  си-ровини  та  виробленої  продукції.  Наприклад:  видобуток  мергелю  —  ви-робництво цементу — виробництво розчинів та бетонів — виготовлення
залізобетонних плит.
3)   Знайдіть  найбільш  прийнятні  місця  для  виробництва  глиняної
та  силікатної  цегли.  Урахуйте,  що  на  виготовлення  1000  шт.  глиняної
цегли витрачається 2,5 м
3
 глини; на 1000  шт. силікатної цегли — 2,5 м
3
 
кварцового  піску  та  0,1—0,2 м
3
  вапна;  перевезення  піску  або  глини  ав-тотранспортом на 50 км обходиться в 5—10 разів дорожче порівняно з  їх
видобутком; глиняна цегла не така транспортабельна, як силікатна, від -стань між районами видобутку корисних копалин та новобудовами дорів -нює 25 км. Обґрунтуйте своє рішення.
4.     Проблеми    й    перспективи    розвитку    галузі.
Промисловість  будівельних  матеріалів  характеризується  низь -ким  рівнем  механізації  та  автоматизації,  обмеженим  асортиментом
продукції  та  її  недостатньою  якістю.  Тому  подальший  розвиток  цієї
галузі  пов’язаний  із  реконструкцією  підприємств,  упровадженням
засобів механізації та автоматизації, збільшенням обсягів виробництва
будівельних  матеріалів  високої  якості.  Серед  окремих  видів  продукції
пріоритет надається виробництву високоякісного скла, облицювальних
плит  і  плит  для  підлоги  сучасного  дизайну,  високоякісної  керамічної
цегли,  санітарно-технічного  обладнання,  виробів  із  пористих  бетонів,
а також новітніх матеріалів для будівництва та ремонту автомобільних
доріг.
Завдання
Схарактеризуйте  проблеми  й  перспективи  розвитку  промисловості
будівельних матеріалів.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Яку продукцію виробляє промисловість нерудних матеріалів?
2)   Розкажіть про особливості розміщення підприємств, що виробля-ють стінові матеріали.
3)   Яку  сировину  використовують  різні  галузі  промисловості  буді -вельних матеріалів? Схарактеризуйте сировинну базу своєї облас-ті (республіки).
4)   Доповніть таблицю, указавши виробництва промисловості буді-вельних матеріалів переважно сировинної або споживчої орієн-тації.
Переважно сировинна орієнтація Переважно споживча орієнтація
Виробництво цементу, скла Виробництво бетону, м’якої покрівлі
Дидактична гра. «Я споруджую будинок».
Закінчіть речення про матеріали, які необхідні під час будівництва та
оздоблення будинку. Можна використовувати слова: розчин, черепиця,
шифер, гіпсокартон, брус, пластик, бетон, пісок, щебень, цегла, вапно,
алебастр, крейда, облицювальна плитка, залізобетонні конструкції, ру -беройд, керамзит.
Це дах, його виготовляють...
Це стіна, її виготовляють...
Це фундамент, його
виготовляють...
Під  час  проведення  внутрішніх  робіт,  у  тому  числі  оздоблювальних,  ви-користовують...
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Які  галузі  (виробництва)  входять  до  складу  промисловості  буді-вельних матеріалів?
2)   Доведіть, що обсяги виробництва будівельних матеріалів залежать
від темпів розвитку інших галузей промисловості.
3)   Уявіть,  що  вам  необхідно  відремонтувати  кімнату  (квартиру).
Складіть список необхідних матеріалів, дізнайтесь, скільки вони
коштують,  і  зробіть  приблизний  розрахунок  витрат  на  їхню  за-купівлю.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (07.11.2014)
Переглядів: 2529 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: