Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 22 Тема. Лісова і деревообробна промисловість.


УРОК  №  22
  Тема.      Лісова    і    деревообробна    промисловість.
  Очікувані  учень      називає      галузі      лісової     промисловості;     пояснює    
чинники     розміщення     підприємств     галузі;    показує     на    кар -ті     основні    райони    лісозаготівлі,    центри    деревообробної     
та    деревопереробної     галузей;     обґрунтовує     необхідність     
раціонального     використання     лісових    ресурсів.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      карта      «Лісова,      деревооб -робна      та     целюлозно-паперова     промисловість»,      кон -турні     карти,     статистичні     дані      розвитку     промисловості    
будівельних     матеріалів.
 Опорні поняття:     лісозаготівля,      деревообробка,      целюлозно-паперова    
промисловість,    лісохімічна    промисловість.
  Географічна     Чернівецька,     Львівська,      Івано-Франківська      Закарпат-ська,     Чернівецька,     Волинська,     Рівненська     області;     
Дніпропетровськ,     Київ,     Харків,     Донецьк,     Львів,      Ізмаїл,    
Херсон.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Через  обмеженість  лісових  ресурсів  значення  лісової  і  деревообробної
промисловості  є  не  настільки  великим,  як  металургії  або  хімічної  про-мисловості.  У  той  же  час  галузь  виробляє  необхідну  господарству  та  на-селенню продукцію; має значний науково-технічний потенціал (декілька
науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів та організа-цій) й забезпечена кваліфікованими трудовими ресурсами.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   У яких районах України зосереджені лісові ресурси?
2)   Які види дерев поширені на території країни?
3)   Які природоохоронні функції виконує ліс?
4)   Які види продукції виготовляють із деревини?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Структура    та    значення    галузі.
Підприємства  лісової  та  деревообробної  промисловості  займаються
заготівлею,  механічною  обробкою  та  хімічною  переробкою  деревини  та
інших рослинних ресурсів. У цій галузі виділяють лісозаготівлю, дерево -результати:
номенклатура:
обробку (пиломатеріали, будівельні матеріали, фанера, деревинні плити,
меблі), целюлозно-паперову й лісохімічну промисловість. Провідне міс-це посідає деревообробна галузь, на яку припадає майже 70 % випуску
продукції.  Через  обмеженість  лісових  ресурсів  значення  лісової  та  де-ревообробної промисловості є досить важливим. Але потреби в деревині
задовольняються власними ресурсами менше ніж на третину, решта лісу
завозиться  з  інших  країн  (насамперед  із  Росії).  Особливо  гостро  відчу -вається брак деревини на сході й півдні країни, де попит на неї зростає,
а власних ресурсів недостатньо.
Завдання
Складіть схему «Галузевий склад лісової та деревообробної промисло-вості».
2.     Основні    райони    заготівлі    лісу,    лісопильне    виробництво.
Заготівлею  лісу  на  промисловій  основі  займаються  лісозаготівельні
підприємства  й  спеціалізовані  підрозділи  великих  комбінатів.  Отрима-ний круглий ліс вони відправляють на лісопильні підприємства, на будів -ництво  та  в  гірничодобувну  промисловість.  Частина  продукції  (напри-клад тріска) надходить до целюлозно-паперової галузі.
Основними  лісозаготівельними  районами  є  Українські  Карпати  (Івано-Франківська,  Львівська,  Закарпатська,  Чернівецька  області)  та  Полісся
(Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області). За
останні п’ять років простежується тенденція до зростання розмірів заготівлі
промислової деревини. З одного боку, це зумовлює збільшення обсягів ви-робництва, з іншого — призводить до загострення екологічних проблем.
До лісозаготівельних районів тяжіє лісопильна промисловість, яка за-безпечує первинну стадію механічної обробки деревини (розпилювання
на дошки й брус). Великі підприємства з виробництва пиломатеріалів є
в Чернівецькій (Берегометський і Чернівецький деревообробні комбіна -ти), Івано-Франківській (Брошнів, Надвірна, Рожнятив), Закарпатській
(Рахів,  Свалява),  Львівській  (Сколе,  Стрий,  Турка),  Рівненській  (Кос-топіль, Сарни), Житомирській (Малин, Овруч, Коростень) областях.
Запитання та завдання
1)   Де  розміщені  та  які  функції  виконують  лісозаготівельні  підпри-ємства?
2)   Останніми  роками  поряд  зі  збільшенням  обсягів  заготівлі  лісу
зростає і посадка дерев. Однак у найближчому майбутньому знач-ного збільшення лісових масивів не передбачається, тому підпри-ємства  лісового  господарства  мають  забезпечувати  розширене
лісовідтворення, посилювати захист та охорону лісів. Побудуйте
логічний  ланцюжок:  вирубка  лісу  —  обміління  річки  (вирубка
лісу — зменшення вологості  — зниження рівня ґрунтових вод —
обміління річки).
3.     Деревообробна    промисловість.
Підприємства  деревообробної  промисловості  розміщуються  по  тери-торії країни більш рівномірно з більшою концентрацією в районах заготів -лі лісу та споживання готової продукції. Так, виробництво будівельних
матеріалів (вікон, дверей, паркету) пов’язане з житловим будівництвом.
Тому найбільші підприємства розташовані у великих містах: Києві, Хар-кові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку.
На  базі  поглибленої  переробки  малоцінної  деревини  й  відходів,  які
утворюються  в  деревообробній  промисловості,  створене  виробництво
деревостружкових і деревоволокнистих плит. Так, виробництво дерево-стружкових  плит  зосереджено  на  підприємствах  Києва,  Закарпатської
(Свалява), Івано-Франківської (Надвірна) та Рівненської (Костопіль) об -ластей. Цехи з виробництва твердих деревоволокнистих плит працюють
на Вигодському лісокомбінаті (Івано-Франківська область), Оржевсько-му деревообробному комбінаті (Рівненська область) і Київському експе-риментальному комбінаті плитних матеріалів.
Найбільш  дефіцитною  продукцією  в  деревообробній  промисловості
є виробництво фанери. Воно є досить матеріаломістким, із великою кіль -кістю відходів. Фанеру виробляють на підприємствах Івано-Франківської,
Закарпатської, Рівненської, Черкаської областей та міста Києва.
Понад  половини  товарної  продукції  галузі  припадає  на  меблеву  про -мисловість.  Частина  підприємств  галузі  розташована  поблизу  споживача.
Меблі  виробляють  в  усіх  великих  містах:  Києві,  Харкові,  Дніпропетров-ську, Львові, Одесі, Донецьку. Значні меблеві центри сформувалися й у ме-жах районів, де зосереджені лісові ресурси й первинні стадії їхньої перероб-ки: у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Серед найбільш спеціалізованих меблевих підприємств — Івано-Фран-ківська  меблева  фабрика,  Ужгородський  фанерно-меблевий  комбінат,
Дніпропетровський,  Донецький,  Чернівецький  меблеві  комбінати.  Лі-дером серед виробників офісних меблів уважається компанія «Енран Ак -рос» із виробничою базою в селі Старі Петрівці Київської області.
Завдання
Використовуючи карту «Лісова, деревообробна та целюлозно-паперо-ва промисловість», визначте центри деревообробної промисловості. По-значте й підпишіть їхні назви на контурній карті.
4.     Целюлозно-паперове     й    лісохімічне    виробництво.
Целюлозно-паперова промисловість працює на основі переробки лісу
та інших рослинних ресурсів (солома, очерет). Вона виробляє целюлозу,
різні види паперу та картону. Для розвитку галузі необхідне поєднання
таких факторів, як сировинний, електроенергетичний та водний. В  Ук-раїні целюлозно-паперова промисловість розвинена недостатньо й не за-довольняє потреб населення.
Головні  центри  целюлозно-паперової  промисловості  розташовані
в   Житомирській,  Хмельницькій,  Львівській,  Закарпатській,  Київсь-кій та Чернігівській областях. Серед найбільших підприємств: Жида-чівський картонно-паперовий комбінат (Львівська область), Малинська
(Житомирська  область)  і  Дніпропетровська  паперові  фабрики,  Хер-сонський  целюлозно-паперовий  та  Ізмаїльський  целюлозно-картон-ний комбінат (Одеська область), Львівська й Рахівська (Закарпатська
область)  картонні  фабрики,  Київський  картонно-паперовий  комбінат,
паперова  фабрика  в  Понінці  (Хмельницька  область)  і  Малині  (Жито-мирська область).
Підприємства України виготовляють понад 50 видів паперу та близько
20  видів  картону.  Монопольним  виробником  газетного  паперу  в  Україні
й  найбільшим  виробником  друкарського  паперу  є  Жидачівський  целю-лозно-паперовий  комбінат.  Разом  з  Ізмаїльським  целюлозно-картонним
комбінатом він входить до складу концерну «Основа».
ВАТ «Дніпропетровська паперова фабрика» є єдиним виробником офсет-ного паперу в Україні, а також виготовляє обгортковий папір, картон, шкіль -ні зошити. На підприємстві встановлена автоматизована лінія «Bielomatik»
для виробництва паперу різних форматів. ВАТ «Дніпропетровська паперова
фабрика» є одним із найбільших виробників.
Підприємства  лісохімічної  галузі  тяжіють  до  місць  лісозаготівлі.
У виробництві  вони  використовують  недорогу  сировину:  відходи  дере-вообробної  й  целюлозно-паперової  галузей,  сільськогосподарського  ви -робництва,  а  також  живицю  хвойних  дерев.  Серед  підприємств  галузі
виділяються Великобичківський, Перечинський, Свалявський лісоком -бінати  (Закарпатска  область)  та  Вигідський  лісохімічний  завод  (Івано-Франківська область). Ще чотири підприємства працюють у Києві, Ко-ростені (Житомирська область), Славуті (Хмельницька область), Клевані
(Рівненська  область).  Основні  види  продукції  галузі:  деревне  вугілля,
оцтова  кислота,  метиловий  спирт,  карбамідні  смоли,  каніфоль,  скипи -дар, ефірна олія. За межами лісопромислових районів розвивається гід -ролізна  промисловість.  Так,  у  Запоріжжі  та  Білгороді-Дністровському
виробляють кормові дріжджі.
Завдання
Використовуючи карту «Лісова, деревообробна та целюлозно-паперо-ва промисловість», визначте центри целюлозно-паперової та лісохімічної
промисловості. Позначте й підпишіть їхні назви на контурній карті.
Дидактична гра. «Що це за об’єкт. Де він розташований?»
Учитель пропонує за описом визначити, про яке підприємство йдеть-ся. Чим раніше учні дадуть відповідь на запитання, тим більше балів на -беруть.
Приклад:  а)  підприємство  належить  до  целюлозно-паперової  про -мисловості.  У  його  назві  є  вказівка  на  види  продукції  та  назву  міста;
б)  крім целюлози на ньому виробляють картон; в) підприємство розташо-ване далеко від лісозаготівельних районів; г) підприємство розташоване
в Одеській області.
Відповідь: Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат.
5.     Проблеми     й     перспективи     розвитку     лісової     й     деревообробної      про -мисловості.
Галузь  не  задовольняє  всіх  потреб  господарства  та  населення  країни
у своїй  продукції.  Для  більшості  виробництв  характерна  недостатньо
повна переробка сировини, якість продукції не завжди відповідає світо-вим  стандартам.  Проблемою  є  велика  кількість  відходів,  лише  третина
з яких використовується.
Основними  напрямками  подальшого  розвитку  галузі  є  забезпечення
конкурентоспроможності основних видів продукції; більш повне й ком-плексне використання деревини, а також її відходів; упровадження ре-сурсозберігаючих  технологій;  збільшення  частки  високотехнологічних
видів продукції, що може бути досягнуто за рахунок технічного переос -нащення підприємств і впровадження сучасних технологій деревопере-робки.
Запитання
Із  чим  пов’язані  проблеми  лісової  та  деревообробної  промисловості?
Які перспективи розвитку галузі?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Які чинники впливають на розміщення підприємств целюлозно-паперової промисловості? Як вони відбилися на географії найбіль-ших підприємств галузі?
2)   Яку  сировину  використовують  підприємства  лісохімічної  про -мисловості? Яку продукцію вони виробляють?
3)   Обґрунтуйте  необхідність  раціонального  використання  лісових
ресурсів.
4)   Одним  із  перспективних  напрямків  розвитку  галузі  є  створення
умов  для  вертикальної  інтеграції  виробництва,  коли  продукція
одного з підрозділів комбінату (виробничого об’єднання) є сирови-ною або напівфабрикатом для іншого. Складіть схему стадії пере-робки деревини, яку можна запровадити в умовах такої інтеграції.
Урахуйте, що деякі виробництва у вигляді вихідної сировини ви-користовують відходи. Тому з метою комплексного використання
деревини передбачте основні й додаткові виробництва.
5)   Використовуючи  додаткові  джерела  знань,  доповніть  таблицю
«Використання сосни в господарстві».
Назва галузі  Види продукції  Використання
Деревообробна Пиломатеріали (дошки,
бруси).
Столярні вироби (фер-ми, балки, крокви,
сходи, віконні коробки,
підлоги). Фанера.
Бочки для сухих і на-піврідких продуктів
Будівництво.
Виробництво меблів
Лісохімія Дьоготь, активоване
вугілля.
Скипидар і каніфоль
Медицина.
Виробництво лаків,
фарб, парфумів, мас -тила
6)   Проблемне запитання. Серед галузей промисловості кризові про -цеси найбільше позначились на підприємствах з обробки деревини
та виготовлення виробів із деревини. У січні-лютому 2009 р. індекс
промислової продукції становив 59,7 % порівняно з відповідним
періодом 2008 р. (тоді як у целюлозно-паперовому виробництві —
74,5 %). Чим би ви це пояснили?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Порівняйте  географію  розміщення  підприємств  меблевої  й  лі -сохімічної промисловості. Знайдіть спільні й відмінні риси.
2)   Як ви вважаєте, чому дві третини відходів лісової й деревообробної
промисловості  не  використовуються  галуззю?  Які  виробництва
можуть розв’язати завдання з їх раціонального використання?

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (06.11.2014)
Переглядів: 2943 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: