Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 21 Тема. Хімічна промисловість.


УРОК  №  21  Тема.      Хімічна     промисловість.
  Очікувані   учень      називає      основні      галузі      хімічної      промисловості;    
характеризує     сировинну     базу     галузі;     пояснює     чинни -ки     розміщення      галузей      хімічної      промисловості;     по-казує      на     карті     основні      райони     та     центри     хімічної      про -мисловості;     визначає     зв’язки     хімічної      промисловості    
з     іншими      галузями;      наводить     конкретні      приклади     не-гативного      впливу     хімічної      промисловості     на     довкілля,    
користуючись     статистичними    даними.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Хімічна      та     нафтохімічна     про -мисловість»,    контурні    карти,    статистичні    дані     розвитку    
галузей     хімічної     промисловості.
 Опорні поняття:     хімічна     промисловість,    гірничо-хімічна    промисловість,    
основна     (неорганічна)     хімія,     промисловість    органічно -го    синтезу.
  Географічна     гірничо-хімічна      промисловість      —     Яворів,     Новий      Роз -дол,     Калуш,     Стебник,     Артемівськ,     Слов’янськ;     основна     
хімія    —     Дніпродзержинськ,     Горлівка,     Сєвєродонецьк,    
Одеса,    Черкаси,    Рівне;     хімія    органічного    синтезу     —    Ли-сичанськ,     Горлівка,    Сєвєродонецьк,    Дніпродзержинськ,    
Запоріжжя;    виробництво    та    переробка    полімерів    —    До-нецьк,    Сєвєродонецьк,    Дніпропетровськ,    Біла     Церква.
Хід  уроку
I.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання
1)     Які     галузі     входять     до    складу    машинобудування?
2)     Які     види    продукції     виготовляють     підприємства    загального    маши -нобудування?
3)     У     чому    полягають    особливості     розміщення     центрів     загального    ма-шинобудування?
II.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Хімічна  промисловість  —     це     галузь     господарства,      що     забезпечує    
розвиток     науково-технічного      прогресу     в      усіх     галузях      господарства.     
Хіміки     постачають      промисловості     нові     матеріали,     які      заміняють     ме-тали,      деревину,      натуральні     тканини.      Розвиток     сучасного      сільського    
господарства     неможливий    без    мінеральних    добрив    і     пестицидів    (хіміч-результати:
номенклатура:
ні      препарати     для      боротьби     з      бур’янами,      шкідниками     й      культурними     
рослинами).     Населення     використовує      продукцію     побутової      хімії     (ми -ючі     засоби,      пральні      порошки),     фармацевтики     (медикаменти,      вітамі-ни),     косметику    (креми,     лосьйони).    У     різних    галузях     і     в     побуті    широко    
застосовуються      лаки     й      фарби.
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Значення    та    галузева    структура     хімічної     промисловості.
Хімічна промисловість     —     це     галузь     важкої     індустрії,      яка      виробляє    
різноманітну     продукцію,      використовуючи     хімічні     методи     перероб -ки     сировини.     Особливість      галузі     полягає      в      тому,      що     сучасні      хімічні    
технології     дозволяють      виробляти     продукцію     з      найрізноманітнішої      си-ровини,      у      тому     числі      нерудну     мінеральну     сировину      (калійні     й      кухонні     
солі,     фосфорити,      апатити,     сірку),     паливні      мінеральні     ресурси      (нафту,     
природний     газ,      вугілля,     торф,      сланці),      відходи      металургії,     лісової    
та     легкої     промисловості.     При     цьому      з      одного     й      того     самого     вихідного     
матеріалу     можна    виготовити     різні    хімічні    продукти.     Так,    із     природного     
газу     одержують     синтетичні     волокна,     каучук,      пластмаси,     добрива,     аце -тилен,     жири,     ліки.
Хімічну     промисловість    можна    поділити    на    три     великі    галузі:    гірничо-хімічну,     основну      (неорганічну)      хімію      і     промисловість     органічного      син -тезу.
Основні галузі хімічної промисловості
Гірничо-хімічна Основна     (неорганічна)     
хімія
Промисловість        
органічного     синтезу,        
хімія    полімерів
Видобуток    мінеральної     
сировини     (сірка,    калій -на    й    кухонна    сіль,    фос-форити)
Виробництво    продук-ції    неорганічної    хімії    
(кислоти,     луги,     солі,    
сода,    мінеральні    доб -рива    —    азотні     калійні,    
фосфатні)
Хімія    органічного     
синтезу,    виробництво    
вуглеводної     сировини     
й    напівфабрикатів    для     
одержання    полімерних     
матеріалів    (етилен,     
пропілен,     ацетилен,     
бензол,     діхлоретан,     
етилбензол,     стірол).
Виробництво    полімерів     
(синтетичні     смоли,    
пластмаси,    хімічні    
волокна,    поліетилен).
Переробка    полімерів     
(вироби     з    пластмас,     
поліетиленова     плівка,    
шини)
Крім     основних,      виділяють     групу      інших     галузей      хімічної     промисло -вості,      до     яких     відносять      лакофарбову,     хіміко-фармацевтичну,     побутову    
хімію,     фотохімічну,     косметику,     мікробіологію      (ферментні      препарати,    
харчові     добавки,    антибіотики).
Завдання
Складіть    схему     «Галузевий     склад     хімічної    промисловості».
2.     Чинники    розміщення     хімічної     промисловості.
Основні     чинники    розміщення     підприємств    галузі:    сировинний     (гірни -чо-хімічна    галузь,     виготовлення     синтетичного     каучуку,    пластмас,     хіміч-них      волокон,     калійних     і     азотних      добрив),     енергетичний      (промисловість     
органічного      синтезу),     споживчий     (виробництво      сірчаної      кислоти,     азот-них     і    фосфатних    добрив),    водний.
У    розміщенні    взаємозалежних    підприємств    на    основі    комплексної    пе-реробки      сировини      та     в     тих      випадках,      коли     використовуються      вторинні    
ресурси      з     інших     галузей,     важливими      чинниками     розміщення      хімічної    
промисловості    є    комбінування     та    кооперування.    Наприклад,    деякі     хіміч-ні     виробництва    входять     до    складу    металургійних    підприємств,    викорис -товуючи     різні     відходи      й     побічні     продукти     (із     сірчистих      газів     одержують    
сірчану     кислоту,    із     коксових    газів    —    аміак).
Характерною     для      галузі      є     й     концентрація      виробництва,      яка      здій-снюється     шляхом      об’єднання     підприємств.     Так,     «Концерн      “Стірол”»     
(Горлівка,     Донецька     область)     виробляє     азотні      добрива      (основна     хімія),    
полістіроли      й     аміак      (хімія      органічного      синтезу),     лікарські      препарати    
(фармацевтика).
Окремі     підприємства     хімічної     промисловості     є     забруднювачами     на-вколишнього     середовища.     Хімічне      забруднення     є     найнебезпечнішим,    
тому     що     багато     хімічних     речовин      мають     шкідливі     для      здоров’я     людини     
та     інших     живих     організмів     властивості.      Особливо     небезпечним     є     бен -зол,      пестициди,     деякі      барвники,      тому     при      їх      виробництві     враховується    
екологічний     чинник.
У    цілому    чинниками    розміщення     підприємств    хімічної    промисловості    
є:     сировинний,    енергетичний,    споживчий,     комбінування     та    кооперуван-ня,    екологічний,    водний,     трудовий.
Хімічна      галузь     набула     в     Україні      високого     рівня      розвитку.      У     її      струк -турі     провідне    місце    посідають     товари    галузей     основної    хімії.     Однак    на    ро-боті     галузі     позначаються     кризові     процеси.    Так,    суттєво     знизилися    обсяги    
виробництва     сірчаної      кислоти,     фосфатних     і     калійних     добрив,      а     також    
шин    для     автомобілів     (належить    до    переробки    полімерів).
Завдання
1)     Схарактеризуйте     чинники     розміщення      галузей      хімічної     про -мисловості.
2)     Заповніть      таблицю     «Сировинна      база     хімічної     промисловості»     (за    
зразком).
Назва         
сировинної    групи     
Види    сировини Постачання    
Нерудна    мінеральна    
сировина
Калійні     й    кухонні     солі,    
фосфорити,    апатити,    
сірка
Гірничо-хімічна     про -мисловість
Паливні    мінеральні    
ресурси
Відходи     виробництва
Ігрова хвилинка
Поясніть,     як     ви     розумієте      афоризм     «Хімічна     промисловість     —    
ілюзіоніст     економіки».
3.     Географія    гірничо-хімічної     промисловості    та    основної    хімії.
Найважливішими     районами     гірничо-хімічної    промисловості    є    Перед-карпаття    (видобуток    сірки     в    Яворові     та    Новому    Роздолі,    калійної    солі     —    
в    Калуші,     Стебнику)      та     Донбас     (родовища     кам’яної     солі      в     Артемівську,    
Слов’янську).
Основна      хімія     спеціалізується      на     виробництві     мінеральних     добрив,     
сірчаної      кислоти,     соди.      Україна      входить      до     найбільших      виробників     мі-неральних     добрив,      передусім      азотних.     Калійні      добрива      випускаються     
в    Калуші     та     Стебнику.      Це     технологічно     самостійні     виробництва,      які     ви-користовують     місцеву     сировину.
Фосфорні     добрива      в     основному     виробляють      із      привізних      апатитів     на    
заводах     Вінниці,    Сум,    Одеси,    Костянтинівки.    Певну    роль    у    забезпеченні    
підприємств     сировиною     відіграють     Кролевецьке     (Сумська      область)     та    
Ізюмське     (Харківська     область)    родовища     фосфоритів.
ВАТ     «Сумихімпром»      спеціалізується      на     випуску      фосфорних     добрив,     
сірчаної     кислоти,    жовтих    і    червоних    пігментів,     коагулянту    для     очищен -ня    води.     Це    єдине     в    Україні     підприємство    з    виробництва    трикальцію     фос -фату    (мінеральної    підгодівлі     для     тварин).
При    виробництві    азотних     добрив    (аміачна    вода,    аміачна     селітра,     суль-фат     амонію,     карбамід)     використовується     коксівний     і    природний    газ.     Тому    
найбільші     підприємства    галузі     розміщені     в    Дніпродзержинську     (Дніпро -петровська     область),     Горлівці     (Донецька     область),     Сєвєродонецьку      (Лу -ганська     область).
Великі     заводі      працюють      у     районах      споживання      азотних      добрив     і    там,    
де    проходять    газопроводи     (Черкаси,     Рівне,    Одеса).    ВАТ    «Азот»    (Черкаси)    
випускає    аміачну     селітру,     карбамід,     карбамідно-аміачну     суміш,    аміачну     
воду    й    сульфат     амонію.     ВАТ    «Рівнеазот»     спеціалізується     на    виробництві    
аміачної    селітри,     комплексних    добрив.
ВАТ     «Одеський     припортовий     завод»     є     третім     за      величиною     підпри-ємством      в     Україні      з     випуску      азотних      добрив     і     другим     —     із      виробництва    
аміаку,     що    використовується     для     отримання    азотної    кислоти     та    азотних     
мінеральних     добрив.      Більша     частина      виробленої     заводом      продукції      ви-возиться    за     кордон.
Виробництво     сірчаної      кислоти      тяжіє      до     районів      споживання      продукції,     
тобто    підприємств,    що    виробляють     добрива.    Так,    ВАТ    «Дніпроазот»    (Дніпро -дзержинськ,     Дніпропетровська    область)     і    Сєвєродонецьке    об’єднання    «Азот»    
(Луганська    область)     спеціалізуються     не    тільки    на    виробництві     азотних     доб-рив     для     різних    ґрунтів,     але     й    соляної     кислоти.
Великі    підприємства    з    виготовлення     соди    розташовані    в    районах,    де    є    
кухонна     сіль      і     вапняки,     —     Слов’янськ     (Донецька     область)     і     Лисичанськ     
(Луганська      область).     У     Красноперекопську     (Крим)      її      випуск     налагодже-ний     на    базі     солей     Сивашу.    Найбільший    виробник     хлору     —    ВО    «Хімпром»    
(Первомайськ,    Харківська    область).
Завдання (робота з картою)
Використовуючи     карту      «Хімічна     та     нафтохімічна     промисловість»,     
визначте     центри     основної     хімії.      Позначте     й     підпишіть     їх      на     контурній     
карті.
4.     Географія     хімії      органічного      синтезу      та     інших      галузей      хімічної      про -мисловості.
Хімія     органічного      синтезу      охоплює     заводи,      що     виробляють      напівпро-дукти      для      отримання     полімерів      (Лисичанськ,      Горлівка,      Сєвєродонецьк,    
Дніпродзержинськ,    Запоріжжя).    Галузь    в    основному    використовує     нафту     
та    природний    газ.     Один    із     видів     продукції     —    бензол    —    є    вихідною     речови-ною     для     виробництва    різних    органічних    речовин.    Серед     них     —    полімери,     
барвники,      ароматичні     речовини,      ліки,     отрутохімікати.      В     Івано-Фран -ківську     працює     завод     тонкого     органічного     синтезу,    який    спеціалізується     
на    виробництві    хімікатів-добавок,    поверхнево-активних    і    текстильно-до -поміжних     речовин.
Повідомлення учня
Основним      процесом,      за      допомогою     якого      з     проміжних     продуктів      отриму-ють     різні    синтетичні    речовини    й    матеріали,    є    полімеризація.    При    полімериза-ції    молекула    ненасичених    вуглеводнів     з’єднується     з    іншими     такими     самими     
молекулами     за     рахунок    розривання     наявних    у    них     подвійних    зв’язків.    У    ре-зультаті     утворюється     нова     молекула.      Унаслідок      полімеризації      утворюється    
полімер.    Наприклад,    у    разі     полімеризації     етилену     —    полімер     поліетилен.
Поліетилен    —    досить    міцний    матеріал.    Плівку    з    поліетилену     можна    згина -ти,     м’яти,     але      важко     порвати.     Поліетилен     не     проводить      електричний     струм.    
Він    є    стійким     до    впливу    кислот,     лугів.
Хімічна      стійкість     дає      можливість     застосовувати      поліетилен     при      виготов -ленні      деталей      апаратів,     які     працюють      в     агресивному     середовищі;      тари     для     
зберігання     хімічно      агресивних     рідин;     виготовлення      посуду     й     водопровідних    
труб,    антикорозійних     покриттів.
Водо-     і     газонепроникність     дає      можливість     застосовувати      поліетилен     при     
виготовленні    плівки    для     теплиць,    пакувальних    матеріалів.
Підприємства,     що     виготовляють      полімери,      розміщують      з     урахуванням    
наявності      сировини,      яку      надають     інші     галузі      промисловості.     Виробництво    
синтетичних     смол     й     пластмас     поєднується      з     випуском      хімічних     продуктів     
на    нафтохімічних    комбінатах,     азотно-тукових    і    хлорних    заводах.    Найбільші    
виробники    полімерів     розміщені     в    Донбасі    та    Придніпров’ї    (Донецьк,     Сєвєро-донецьк,    Запоріжжя,     Дніпродзержинськ,    Горлівка,     Дніпропетровськ).
Виробництво    хімічних    волокон     зосереджене     в    Києві    (штучний     шовк),    Чер -касах     (штучний     шовк),    Житомирі    (синтетичні     волокна),     Чернігові    (синтетичні     
волокна).     Цей     вид     продукції     випускається    у    вигляді     мононитки,    штапельного    
волокна     або     пучка     з    безлічі    тонких    ниток,    з’єднаних     шляхом    крутки.     Підпри-ємство     «Чернігівське      ХІМВОЛОКНО»     випускає     понад      100      видів      продукції,    
у    тому     числі     синтетичні     нитки      (текстильні,      трикотажні,      технічні),      капронові     
тканини,    поліамідні    мононитки    (ліску),     товари    народного     споживання     (сітку,    
пакувальний    шпагат,    рюкзачну     тканину,    буксирувальні     троси).
Із      підприємств,     що     переробляють      полімери,      виділяються     виробники    
шин    —     Білоцерківський     комбінат     «Росава»     та     Дніпропетровський     шинний     
завод.     У    виробничому    процесі     вони    використовують     синтетичний    каучук    (за-возиться    із-за    кордону)    і    хімічні    волокна.
Важливе     місце     в     хімічній     промисловості     належить      хіміко-фармацевтич -ній     галузі.     Як     правило,     її      підприємства     тяжіють     до     міст,     у     яких     є     наукові     
кадри,    серед     них     Київ,    Львів,    Одеса,    Харків,    Луганськ,     Горлівка,     Житомир,    
Полтава.    Центрами     виробництва    вітамінів    є    Київ,    Умань,    Одеса.
Серед      інших     галузей      важливою      є     лакофарбова.     Сировиною     для      виробни-    
цтва    фарб    є    природні    смоли     й    пігменти,     рослинні    масла,    синтетичні    матеріали.    
Завдяки    відносно    простій    технології     виробництва    лакофарбова    промисловість     
поширена      в     різних     районах      України.     Найбільші     підприємства     розташовані     
в    Дніпропетровську,    Дніпродзержинську,     Львові,    Одесі,     Сумах,    Харкові.
Завдання (робота з картою)
Використовуючи     карту      «Хімічна     та     нафтохімічна     промисловість»,     
визначте     центри     хімії     органічного      синтезу.     Позначте     й     підпишіть     їх      на    
контурній     карті.
Дидактична гра «Холодно — тепло — гаряче»
Учитель     говорить:      «Я     скажу     на     вухо     одному     з     учнів      назву      якоїсь     із     
галузей      хімічної     промисловості     та     її      ознаку.      Ваше     завдання     відгадати     
назву     галузі     та    її     ознаку,     ставлячи    навідні    запитання».     Наприклад,    заду-мана    хімія    органічного     синтезу     та    її     ознака    —    використання     як    сировини     
148
нафти     й    газу.    Припущення    однокласників:    підприємства    цієї     галузі     роз-ташовуються     в     районах      із      розвиненим      сільським      господарством.     Учень     
говорить:      «холодно»;     підприємства     цієї      галузі      виробляють      кислоти      —    
«холодно»;    підприємства    цієї     галузі     виробляють     конструкційні    матеріа-ли     —     «тепло»;     підприємства     цієї      галузі      можуть     використовувати     різну    
сировину      —     «тепло»;     найширше     як     сировина      використовуються      нафта     
й    газ    —    «гаряче».
5.     Проблеми    розвитку    й    розміщення     галузі.
Важливим     чинником      зміцнення     позицій      національної     хімічної     про -мисловості     є     виробництво     конкурентоспроможної     продукції.     Це     потре -бує      технічного     переоснащення     та     реконструкції      діючих     підприємств     із     
метою    зниження     витрат    сировини     та    електроенергії    на    одиницю    продук-ції;     збільшення     глибини    й    комплексності    переробки    сировини;     освоєння    
виробництва    нових     видів     конструкційних     матеріалів.
Основні     екологічні    проблеми     хімічної    промисловості    пов’язані    з    висо-кою     концентрацією    підприємств    в    окремих    промислових    центрах     Донбасу     
та     Придніпров’я,     недостатньою      кількістю      виробництв      із      маловідходною    
технологією      та     сучасними     системами     очищення.     Це     призвело     до     напру -женої    екологічної     ситуації     в    багатьох    центрах     хімічної    промисловості.
Завдання
Схарактеризуйте    основні     проблеми     розвитку    і    розміщення     галузі.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)     Які     види     ресурсів     використовують      підприємства     хімічної     про -мисловості?
2)     Схарактеризуйте     географію     підприємств    основної    хімії.
3)     Послідовність     виробництва     окремих     видів      продукції      в     хімічній    
промисловості     можна     представити     таким      чином:     нафта      —     напівфабри-кати     для      одержання     полімерних      матеріалів     —     хімічні     волокна     —     шини    
(волокна    використовуються     як    шинний     корд),     тканини.
Наведіть     приклад     послідовності     виробництва     іншого      виду     продукції     
(вибір     зробіть    на    власний     розсуд).
4)     У     хімічній     промисловості     можна     одержати      матеріали      із      заданими     
властивостями.      Одним     із      таких      матеріалів     є     поліетилен.      Ви     вже      знаєте,    
що     він     широко     використовується      для      виготовлення      різноманітної      про -дукції,     у     тому     числі      водопровідних     труб.     Порівняйте     властивості      труб,    
які     виготовлені      зі      сталі     та     поліетилену.     Відповідь     подайте      у     вигляді      таб -лиці,    зробіть    висновок.
План    порівняння Труби     зі     сталі     Труби     з    поліетилену
Антикорозійні    властивості
Необхідність    додаткової    
обробки     (наприклад     фар -бування)
Можливості    експлуатації    
в    агресивному    середовищі
Робота    на    згин
Довговічність
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)      Схарактеризуйте     чинники     й     особливості      розміщення      підприємств    
промисловості    органічного     синтезу.
2)     Знайдіть    спільні     й    відмінні    риси    в    розміщенні    підприємств    основної    
хімії    й    промисловості    органічного     синтезу.
3)      Залежно     від     виду     вихідної     сировини,      у     хімічній     промисловості    
розрізняють     синтетичні    й    штучні    волокна.    Синтетичне     волокно     виробля -ють     із     розплавів     або     розчинів    поліамідів.    Воно    міцне,    еластичне,    стійке    до    
стирання,      багаторазового     вигину     й     дії     багатьох     хімічних     речовин.     Серед     
синтетичних    волокон     розрізняють     капрон,     перлон,     дедерон,    амілан,     анід,    
нейлон.     Вони    використовуються     для     виробництва    технічних     і    побутових     
тканин,     а    також    трикотажу.     З’ясуєте,    з    якої    сировини     виробляють     штуч-ні     волокна,    якими    є    їхні     властивості.
4)      Основними     районами      розміщення      підприємств      хімічної      промисло-вості     є     Донбас     (третина     виробництва),      Придніпров’я,      Передкарпаття.    
У    Донбасі     найбільш     потужним      є     Лисичансько-Рубіжанський     вузол      (Лу -ганська     область).    З’ясуйте,    на    яких    підприємствах    тут     виробляють     добри -ва,     соду,     ароматичні     нітросполуки,      фарби,     гумотехнічні     вироби,      барвни-ки,    синтетичні    смоли,    пластмасу     й    різні    вироби    з    них.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (06.11.2014)
Переглядів: 2643 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: