Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 20 Тема. Транспортне і точне машинобудування


УРОК  №  20
  Тема.      Транспортне    і    точне     машинобудування.
  Очікувані   учень     називає     галузевий     склад     транспортного    і    точного     
машинобудування;     характеризує    ці     галузі     машинобуду -вання      та     чинники      їх      розміщення;      показує      на     карті     вели-кі      центри     машинобудування;      складає      і     аналізує      схему     
внутрішньогалузевих      і     міжгалузевих     зв’язків;      оцінює    
проблеми     і    перспективи    розвитку    машинобудування.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      карта      «Машинобудування    
та     металообробка»,     статистичні     дані      розвитку     галузей     
машинобудування.
 Опорні поняття:     машинобудування,      технопарк,     транспортне     (автомо -більне,     залізничне,     авіаційне,      суднобудування),     точне     
(електротехніка,      електроніка,      приладобудування)     ма-шинобудування.
  Географічна     транспортне     машинобудування     —    Запоріжжя,    Дніпро-петровськ,     Київ,     Львів,      Луганськ,     Черкаси,     Миколаїв,    
Харків,     Херсон,      Кременчук,     Маріуполь;     точне      маши-нобудування     —     Харків,     Київ,     Запоріжжя,     Дніпропет -ровськ,    Херсон,     Донецьк,    Львів,     Сімферополь.
Хід  уроку
I.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1)     Які     галузі     входять     до    складу    машинобудування?
2)     Які     види    продукції     виготовляють     підприємства    загального    маши -нобудування?
3)     Якими    є    особливості     розміщення     центрів     загального    машинобуду-вання?
II.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні    ми    розглянемо    галузі     машинобудування,    які    впродовж     останніх    
десятиліть    є    лідерами    за     обсягами    виробництва.    Вони    відіграють     вирішаль-ну    роль    у    збільшенні    кількості    транспортних     засобів,     що    забезпечують    пере-везення     пасажирів     та    вантажів,     виробляють     продукцію,    яка     суттєво    полег-шує     практичну    діяльність     людини     як    на    виробництві,    так     і    в    побуті.
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)     Які     види    транспортних     засобів    ви    знаєте?
2)     Яка     побутова    техніка     є    у    вас    удома?    Де    вона    виготовлена?    Які    функції     виконує?
результати:
номенклатура:
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Склад,     чинники     розміщення     та    особливості     територіальної    структу -ри    транспортного    машинобудування.
Теоретичні відомості
Виробництво  транспортних  засобів     —     перша     за      обсягами     виробництва    
галузь     машинобудування.     Вона     включає     виготовлення      та     ремонт     сухопут -них,     повітряних     і     водних     транспортних      засобів,      а     також     виробництво     ком -плектуючих      виробів      до     них.     Частина     продукції      галузі      має      подвійне     при -значення     —     цивільне     та     військове,     що     впливає      на     особливості      географії    
й    номенклатуру     виробленої    продукції.    Найбільші    центри    галузі:    Запоріжжя,     
Дніпропетровськ,     Київ,     Львів,     Луганськ,      Миколаїв,     Харків,     Черкаси,     Хер -сон,     Кременчук,    Дніпродзержинськ,    Маріуполь.
Провідне     місце     в     транспортному     машинобудуванні     міцно      посідає     автомо-білебудування.     Основним      виробником      легкових     автомобілів      залишається    
«АвтоЗАЗ-Daewoo»     (Запоріжжя),      поряд      з     автомобілями      корейської     марки     й    
«Тавріями»,    на    підприємстві    ведеться    складання    автомобіля    «Опель-Астра».     
Сучасний     завод      європейського      рівня      з     великовузлового     складання     автомо-білів     «Шкода»     (концерн      «Volkswagen»)     побудований     у     Закарпатті     (проект     
«Єв рокар»).     На     Луцькому      заводі      складають     різні     моделі     автомобілів      ВАЗ.    
Інше    складальне     підприємство    АвтоВАЗу,    завод     «Анто-Рус»,    створене    в    Хер -соні.     АвтоВАЗ     і     українська     група      Укрпромінвест     уклали     угоду,     що     передба -чає      складання     ВАЗ     у     Черкасах.      Тут      розмістилося     й     виробництво     автобусів    
із      використанням      дизельних     двигунів     японської      компанії     ISUZU     MOTORS    
LIMITED    («Автобусний     завод     “Богдан”»).
Відроджується     виробництво     на     ЗАТ     «Львівський     автомобільний     завод».     
Підприємство     спеціалізується      на     виробництві     автобусів     середнього     та     біль -шого    класу,    налагоджено    виробництво    тролейбусів     і    мікроавтобусів,    розгля-дається     можливість    випуску     вантажних    автомобілів.
Найбільший    виробник     вантажних    автомобілів     —    КРАЗ     (Кременчук,    Пол -тавська     область),    належить     спільному     підприємству    Мега-Моторс.    На    заводі     
налагоджено    випуск    мікроавтобусів    «Івеко».
Україна      належить      до     небагатьох     країн,     що     мають     необхідний     потенціал     
для      виробництва     пасажирських     і     супервантажних     транспортних      літаків     із     
дальністю      польоту      до     10     тис.      км.      Родоначальником      транспортних      літаків    
великої      вантажопідйомності      був      Ан-22,     створений      Авіаційним     науково-тех -нічним    комплексом     (АНТК)     ім.     О.    К.    Антонова    «Антей»,    потім     на    повітряних    
трасах     з’явилися      Ан-124     «Руслан»      і     Ан-225     «Мрія»      (розглядається     питання    
про     відродження    виробництва    літака    «Руслан»     спільно     з    Росією).
Зараз      на     АНТК     ім.      О.     К.     Антонова     розробляються     нові     літаки     й     модифі-кації    раніше    створених.    Великий    інтерес     становить     52-місний     літак    Ан-140,     
призначений     для      заміни     застарілих     літаків     місцевих     авіаліній     Ан-24.     Тут     
створений     і    новий     пасажирський    реактивний     літак    Ан-148.
Характерною     рисою      заводу     «Авіант»     (Київ)      є     наявність      на     ньому      прак-тично      всіх      видів      виробництв,     необхідних     для      виготовлення      й     випробування     
літаків     різних     класів.     Власні     перспективи     колектив     заводу     пов’язує     з     про -
довженням     будівництва      літака     Ан-32,     а     також     з     освоєнням     і     серійним     ви-робництвом      літаків     Ан-148     та     Ан-70,     Ту-334,      Ан-3,     доробкою      літака     Ан-124    
у    цивільний    варіант     Ан-124-100.
Харківське     державне      авіаційне      виробниче     підприємство     (ХДАВП)      поста -вило     кілька     літаків     цього      типу,      а     також     Ан-74Т-200     до     Лівії,     Єгипту,      Азер-байджану,    Таджикистану.
ВАТ     «ВО      «Південний      машинобудівний     завод»     (Дніпропетровськ)      вироб -ляє      ракетоносії     «Зеніт»,     «Дніпро»,      «Циклон»,     бере     участь     у     міжнародній    
програмі     «Морський     старт».      Першим     ракетоносієм,      створеним     на     території    
України,    був     «Космос»     —    двоступінчаста    версія     балістичної     ракети    середньої     
дальності     Р-14.    Потім     «Южмаш»    виробляє    «Циклони»     (а     від    1985    р.     —    «Зені -ти»).    За    кожний     із     перших     шести     «Зенітів-3SL»,    що    поставлялися     консорціу -му    «Морський    старт»,     завод     одержав    приблизно    по    17    млн     дол.    США.
Провідні    центри    суднобудування     в    Україні    —    Миколаїв,    Херсон,    Керч.    Осно-ву    галузі     становлять    11    профільних    підприємств,    де    виробляють     сухогрузи,    тан -кери,    рефрижератори,     криголамні    судна,     траулери,     контейнеровози,     буксири.
Більше     половини     основних     фондів     суднобудівної      галузі      розташовані      в    Ми-колаєві.      Найбільше     значення     мають     три      підприємства     —     компанія     «Чорно-морський    суднобудівний     завод»,     ВАТ    «Суднобудівний     завод     „Океан”»    і    держав-не     підприємство     «Суднобудівний      завод      імені      61     комунара».     «Чорноморський    
суднобудівний      завод»     спеціалізується     на     виробництві      судів     вантажопідйом-ністю      до     105      тис.      тонн,      виробляє     суднове      обладнання.      Основний     пакет      акцій     
заводу    «Океан»    належить     голландській    компанії    Damen    Shipyards     Group.
У     Керчі     розташований      суднобудівний     завод      «Залив»,     що     є     провідним    
підприємством     із      будівництва      сучасних     середньотоннажних      танкерів     ванта -жопідйомністю     65     тис.      т.      На     ВАТ     «Херсонський      суднобудівний     завод»     спус-кають      на     воду     сухогрузи,     танкери,     контейнеровози,     судна      поромного     типу,     
здійснюють     ремонтні    роботи.
В     Україні      працюють      великі     заводи     з     виробництва     рухливого     складу     для     
залізниць.    Підприємство    «Луганськтепловоз»     (Луганськ)    випускає    теплово -зи    (у     тому    числі     на    експорт),     дизель-поїзди,    електропоїзди     постійного    й    змін-ного    струму,     вагони    й    устаткування     для     поїздів    приміського    сполучення,     тут     
завершена     робота     зі      створення      першого     українського     пасажирського     швид-кісного     тепловозу.     «Луганськтепловоз»      є     єдиним      у     СНД     виробником      магіст-ральних    вантажних    тепловозів.
Виробництво     вантажних     і     пасажирських     магістральних     електровозів     на-лагоджене    в    Дніпропетровську     (ДП     «НВК     „Електровозобудування”»).
Починаючи    від    2000    р.     щорічно    нарощує    обсяги    виробництва    ВАТ    «Азов -маш».     Так,     випуск     вантажних     вагонів      збільшився      у     27,3     разу,     виробництво    
продукції      важкого     машинобудування      —     у     2,3     разу.     Основний      вид      продукції     
підприємства    —    залізничні    цистерни.
Одним     із      найбільших      підприємств     галузі      є     Крюківський     вагонобудівний     
завод      (Кременчук,     Полтавська     область).     Тут      виробляють      30     типів      і     моделей     
вантажних     вагонів,      пасажирські     вагони     (у      тому     числі      підвищеної     комфорт-ності),     запасні      частини      до     вантажних     вагонів,      контейнери      для      транспорту-вання     різних    навалочних     вантажів.
Завдання (робота з картою)
Використовуючи     карту      «Машинобудування      та     металообробка»,     ви-значте     центри     транспортного     машинобудування.     Позначте     й     підпишіть    
їх     на    контурній     карті.
Проблемне запитання
За    результатами     січня-лютого    2009    р.     темпи     виробництва    автомобіль-ного    транспорту    склали    16,7    %    (за    два     місяці    2009    р.     вироблено     11,4    тис.     
легкових     автомобілів,      проти      68,1     тис.      за      два      місяці     2008     р.).      Таким     чи-ном,    в    автомобільній     галузі     спостерігається     найбільше    зниження     обсягів    
виробництва.     Чим    би    ви    це    пояснили?
2.     Склад,     чинники     розміщення     та    особливості     територіальної    структу -ри    точного     машинобудування.
До     точного      машинобудування      відносять      електроніку,     приладобуду-вання      й     електротехніку.      Ця     галузь     відрізняється      низькою     матеріало -місткістю      (за     винятком      низки      виробництв      в     електротехніці)      та     високою    
наукоємністю     й    трудомісткістю.
Найбільш     значними     центрами     електротехнічної    промисловості    є    Хар -ків,     Запоріжжя,     Київ,    Дніпропетровськ,    Херсон,     Донецьк    і    Львів.    Украї -на    виробляє    потужні    трансформатори,    системи     управління    газоперекачу-вальними     комплексами,     аналізатори     газів.
Серед      підприємств      можна     відзначити     ВАТ     «Запоріжтрансформа-тор»    —    один    із     головних    виробників    силових     трансформаторів    загального    
призначення    в    СНД;    «ХЕМЗ»    (Харківський     електромеханічний    завод),    —    
виробляє     обладнання      для      енергетичної,      металургійної,     вугільно-     і     нафто -добувної,    хімічної,    машинобудівної     та    суднобудівної     галузей;    ВАТ    «Іскра»     
(Львів)     —    виробляє    лампи    розжарювання,    лампи-фари,    кварцево-галоген-ні      рефлекторні      лампи,     прожектори,     ВАТ     «Укрелектроапарат»      (Хмельни -цький)     —     виготовляє     трансформатори      різного     призначення     (у      тому     числі     
для     електровозів    і    електропоїздів).
Галузь     радіоелектроніки     в     Україні     представляють     понад      100      підпри-ємств,     у     тому     числі     26     науково-дослідних      інститутів      і     конструкторських     
бюро.      У     мікроелектроніці     вони     спеціалізуються      на     розробці     та     впрова-дженні     у     виробництво     інтегральних      мікросхем      (ІМС)      й     іншої      елементної    
бази.     Серед      найвідоміших      підприємств      галузі      —     ВАТ     «Квазар»     (Київ),    
ВАТ     «Родон»     (Івано-Франківськ),      ВАТ     «Компанія     “Дніпро”»      (Херсон),     
ВАТ    «Сатурн»    (Київ),    ВАТ    «Хартрон»    (Харків).
ВАТ    «Квазар»    виробляє    сонячні     батареї,     інтегральні     мікросхеми,     елек-тронні     калькулятори      та     годинники.      На     базі      заводу     «Квазар»     створене    
дочірнє     підприємство    «Квазар-ІС»,    яке     спеціалізується    на    виробництві     ін -тегральних    мікросхем,    що    застосовуються    у    виробництві     автоелектроніки,    
побутової    техніки,    телефонії,     телевізійної     техніки.
На     ВАТ     «Хартрон»     створюють     системи      управління,      які     використову-ються      для      виведення     на     навколоземну      орбіту     космічних     апаратів,     а    та-
кож    для     забезпечення    їхнього     успішного    функціонування.    Підприємство    
є     єдиною      у     світі     фірмою,     здатною      розв’язувати     завдання     автоматичного    
стикування     в    космосі     важких     космічних    об’єктів     масою    до    20    т.     У    межах    
спільного     проекту     КБ    «Південне»     та    італійської     фірми     «Фіат-Авіо»     ВАТ    
«Хартрон»     створює      уніфіковану      систему      управління     для      низки      ракет     —    
носіїв     космічного    ракетного     комплексу    «Циклон-4».
Сумське     ВАТ     «SELMI»     —     єдиний      у     СНД     виробник      електронних    
мікроскопів,     також     тут      виготовляють      прилади     контролю      й     управління    
технологічними      процесами,     електронно-променеві      зварювальні     енерго-комплекси,     розроблені     спільно      з     ученими     Інституту      електрозварювання     
ім.      Е.     О.     Патона.      Ці     комплекси     використовуються      в    ядерній      енергетиці,     
суднобудуванні,     нафтопереробному    комплексі.
Підприємства,    що    випускають     комп’ютери,    телевізори,    радіоприйма-чі,     зосереджені      у     великих     містах,     у     тому     числі      в     Києві,     Харкові,     Сімфе -рополі,    Дніпропетровську,    Львові,    Сєвєродонецьку.
Запитання та завдання
1)          Які      галузі      господарства     використовують      продукцію     точного      ма-шинобудування?
2)     Які      чинники     найбільше     впливають     на     розміщення      підприємств    
галузі?     Чому?
3)     Заповніть     таблицю    «Види    продукції     галузей     точного     машинобуду-вання».
Назва     галузі     точ -ного    машинобуду-вання
Види    продукції Призначення Приклади     центрів     
(окремих     підпри-ємств)
3.     Формування    технопарків.
Швидкий     розвиток     точного      машинобудування      (передусім     електроні -ки)     став     можливим     у     результаті     тісної      співпраці      між      науково-дослід-ними     установами      й     виробничими      підприємствами.     В     умовах     ринкової    
конкуренції     виникла    потреба     різко    скоротити     час    від    розробки    виробу    до    
його    випуску.    Це    вдалося     здійснити     в    технопарках    (технополісах).     У    них     
практично    немає     територіального     й    часового    розриву     між     науковими    до-слідженнями    й    виробництвом.
В    Україні     діють     чотири    технопарки.    У    1999    р.     Верховна    Рада    прийняла     
Закон     «Про    спеціальний    режим    інвестиційної     та    інноваційної    діяльності    
технопарків     “Напівпровідникові     технології     і    матеріали”,     “Інститут     елек-трозварювання    ім.     Є.    О.    Патона”    та    “Інститут     монокристалів”».    У    2001    р.     
був      створений      технопарк     «Вугільмаш»,      орієнтований     на     створення      но-вих      видів      техніки      і     прогресивні      технології      для      вугільної     промисловості    
й    підвищення     безпеки     праці     на    українських    шахтах.
140
Науково-технологічний     концерн     «Інститут      монокристалів»      (Харків),     
на    базі     якого     створений     однойменний    технопарк,    —    найбільший     у    Європі    
центр      із      розробки     технологій     одержання     лазерних     кристалів,     а     також    
виробів      із      них.     Вирощувані      в     Харкові      кристали     —     цінний     матеріал     для     
ядерно-фізичного    приладобудування.
Запитання
Які    технопарки    створені     в    Україні?    Які    завдання    вони    розв’язують?
4.     Проблеми    й    перспективи    розвитку    підприємств    галузі.
Основні     проблеми     машинобудівного    комплексу    пов’язані    з    обмеженим     
асортиментом     сучасної    продукції,    технічною    відсталістю     й    недостатньою     
якістю    частини     виробів.
Пріоритетними    напрямками     розвитку    машинобудування    є:     технологічна    
модернізація     підприємств;     створення      машин     і     обладнання     нового     поколін -ня     для      сільського      господарства,     енергетики,      транспорту     та     житлово-кому-нального     господарства;     збільшення     обсягів     виробництва      складної     побуто-вої     техніки,      у     тому     числі     для      заміщення     продукції,      що     завозиться     з     інших     
країн;      розробка     та     впровадження      у     виробництво      конкурентоспроможних    
приладів,     засобів     зв’язку,      обладнання     для      виробництва      електроенергії      за     
рахунок      альтернативних      і     відновних      джерел     енергії;      створення      умов     для     
розвитку    мережі    інноваційних     підприємств,    зокрема     технопарків.
Запитання
1)     Які      можливості     для      вирішення     проблем     машинобудівного     комп-лексу     існують     в    Україні?
2)     Назвіть     пріоритетні     напрямки     розвитку    машинобудування.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання
1)     У      чому     полягають     особливості      розташування      центрів      точного      ма-шинобудування?
2)     У     чому    полягають    перспективи    розвитку    підприємств    галузі     в    но-вих     економічних    умовах?
3)     Складіть    схему     внутрішньогалузевих    зв’язків     машинобудування.
4)     Побудуйте    схему     структури     машинобудівного    підприємства.     Звер-ніть     увагу     на    те,    що    великий    завод     має     чотири    основні     цехи:     ливар -ний,    ковальсько-пресовий,    механічний    і    складальний.     У    першому    
цеху     з     металів     чи     сплавів      відливають     різні     деталі.     У    ковальсько-пресовому      відбувається     штампування     деталей      на     пресах     або      ку-вання     з    прокату     чи    зливків.    
     Виготовлені      в     обох     цехах      деталі      обробляють      у     механічному     цеху    
на    металообробних     верстатах.    Складають    кінцеву     продукцію    з    ви-готовлених     на     заводі      та     привезених     з     інших     підприємств     деталей     
у    складальному     цеху.
5)  Проектуємо і розміщуємо підприємство.    Для     виконання    цього     за -вдання    необхідна     карта     України,    обтягнута     целофановою    плівкою.    
Учні     об’єднуються     в     кілька     груп,      кожна     з     яких     отримує      завдання    
розмістити     машинобудівні     підприємства     з     виробництва     одного    
з    видів      продукції      (автомобілі,      телевізори,     мобільны     телефони,      вер -стати,     обладнання     для     чорної    металургії    тощо).    Учні    повинні     нанес -ти    кілька    об’єктів     на    карту     і    стрілками     вказати     можливі    виробничі     
зв’язки     одного    з    них.    Наприклад,    учні    обрали    автомобільний    завод     
і    розташували    його    в    Києві.    Вони    позначають    цей     завод     на    карті    та    
за     допомогою    стрілок     показують,    із     яких    міст    вони    планують     отри-мати    метал,    шини,    двигуни,    електрообладнання.
По    закінченні    роботи    кожна    група     обґрунтовує     розташування     підпри-ємства    та    його    виробничі     зв’язки.    
VІ.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Знайдіть    спільні     й    відмінні    риси    в    розміщенні    підприємств    загаль-ного    й    транспортного    машинобудування.
2)     Як     ви     вважаєте,      завдяки      чому     Україна      бере     участь     у     масштабних     
міжнародних    космічних    програмах,    у    тому    числі     зі     створення     кос -мічного     ракетного     комплексу    «Циклон-4»?
3)     Опишіть     одне     з     машинобудівних     підприємств,     розташоване     у     ва-шій     місцевості,     за      планом:      а)      назва;     б)      до     якої     галузі      належить;    
в)     місце     розташування;     г)      чинники,      що     вплинули      на     розміщення;    
д)      види     продукції,     що     випускає;      е)      сировина,      що     використовуєть -ся,     та     обладнання;     ж)     основні      професії     працюючих      на     підприємс -тві;     з)     споживачі    продукції,    що    випускається;     и)     виробничі     зв’язки     
підприємства;     і)     перспективи    розвитку.
4)     Використовуючи     знання,      які     ви     отримали      на     уроках     хімії,      підго-туйте      повідомлення      про      один     із      видів      продукції,     який     можна     от-римати    завдяки     можливостям    хімічної    промисловості.
5)     Підготуйте    повідомлення    на    тему    «Виробництво     поліетилену».

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (06.11.2014)
Переглядів: 1903 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: