hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 19 Тема. Машинобудування і металообробка. Загальне машинобудування.


УРОК  №  19 Тема. Машинобудування і    металообробка. Загальне  машинобудування.
  Очікувані   учень     називає     галузевий     склад     машинобудування;    по-яснює     роль    галузі     в    господарстві    держави;    характери -зує     галузі     машинобудування     та    чинники     їх     розміщення;    
показує      на     карті     великі      центри     загального     машинобу -дування.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      карта      «Машинобудування    
та     металообробка»,     контурні     карти,     статистичні     дані     
розвитку    галузі.
 Опорні поняття:     машинобудування,      металообробка,      загальне     (обладнання      для      різних      галузей,     верстати,      дорожньо-буді-вельна    та    сільськогосподарська     техніка),    транспортне    
(автомобільне,     залізничне,     авіаційне,      суднобудівне),    
точне      (електротехніка,      електроніка,      приладобудуван -ня)    машинобудування.
  Географічна     Дніпропетровськ,      Донецьк,     Луганськ,      Кривий      Ріг,    
Харків.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Машинобудування  —  основна  галузь  промисловості.  Вона  визначає
рівень  науково-технічного  прогресу  і  зростання  продуктивності  праці
в усьому  господарстві,  оскільки  забезпечує  його  машинами,  обладнан -ням, приладами та іншою технікою. Саме продукція машинобудування
забезпечила  революційні  зміни  в  обсягах  виробництва  різноманітної
продукції, у характері праці людини, а також увесь час висувала вимоги
щодо кваліфікації, освіти, культури виробництва.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види продукції випускають машинобудівні заводи?
3)   Які матеріали використовуються для їхнього виробництва?
3)   Яка побутова техніка є у вас удома? Де вона вироблена?
4)   Які машинобудівні підприємства є у вашому місті, області?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Роль     машинобудування     в    господарстві    держави.    Структура     та    чин -ники    розміщення     галузі.
Підприємства  машинобудування  виробляють  машини,  прилади,  об-ладнання  та  комплектуючі  до  них.  Вони  об’єднані  у  десятки  галузей,
підгалузей  і  виробництв.  В  економічній  географії  зазвичай  використо-результати:
номенклатура:
вується  структура  машинобудування,  що  сформувалася  в  XX ст.  Вона
включає загальне, транспортне й точне машинобудування.
Різноманітність виробленої продукції, а також безліч деталей і вузлів,
необхідних  для  виготовлення  найбільш  складних  товарів,  визначають
наявність  кількох  факторів,  які  впливають  на  розміщення  різних  під-приємств машинобудування. Так, для галузі є характерним кооперуван-ня  підприємств.  Це  зумовлено  тим,  що  машинобудівні  заводи  повинні
мати десятки, а іноді й сотні зв’язків з іншими підприємствами, які по-стачають деталі та комплектуючі.
Більшість галузей машинобудівного комплексу належать до трудоміс-тких.  Особливо  це  стосується  точного  машинобудування,  де  необхідно
витратити багато праці для виробництва продукції. Тому на розміщення
підприємств галузі впливає наявність кваліфікованих трудових ресурсів.
Серед інших факторів слід виділити такі: сировинний (конструкційні ма -теріали), споживчий, розвиток науки, фінансовий, транспортний.
Запитання та завдання
1)   Якою є роль машинобудування в господарстві держави?
2)   Які  чинники  справляють  найбільший  вплив  на  розміщення  під-приємств галузі?
3)   Побудуйте схему «Галузевий склад машинобудування» за таки-ми даними: загальне (обладнання для різних галузей, верстати,
дорожньо-будівельна і сільськогосподарська техніка), транспор-тне (автомобільне, залізничне, авіаційне, суднобудування), точ-не (електротехніка, електроніка, приладобудування) машинобу-дування.
2.     Склад,     чинники     розміщення     та    особливості     територіальної    структу -ри    загального    машинобудування.
Теоретичні відомості
До складу загального машинобудування включають виготовлення машин
та обладнання для різних галузей господарства (важке машинобудування),
виробництво  металообробних  верстатів,  ковальсько-пресового  обладнання,
дорожньо-будівельної техніки, робототехніки для самого машинобудування,
різної техніки для сільського господарства. Галузь забезпечує технікою весь
паливно-енергетичний  комплекс  від  видобутку  палива  до  його  переробки,
металургію, хімічну, деревообробну, легку, харчову промисловість, сільське
й комунальне господарство.
Галузь  відрізняється  більшим  споживанням  металу,  відносно  невисо -кою  трудомісткістю  та  енергоємністю.  Для  неї  характерні  як  підприємства
закінченого виробничого циклу, що здійснюють заготівлю, обробку й скла -дання готової продукції, так і заводи, що сполучають ці технологічні ланки
з  монтажем  обладнання,  одержуваного  від  інших  підприємств  у  результаті
кооперування.  У  галузі  є  як  вузькоспеціалізовані  заводи,  наприклад
харківський  «Турбоатом»,  так  і  універсальні,  що  випускають  різні  види
продукції, наприклад Новокраматорський машинобудівний завод.
Запитання
1)   Якою є структура загального машинобудування?
2)   Які галузі господарства використовують продукцію загального ма-шинобудування?
3)   Які чинники найбільше впливають на розміщення підприємств га-лузі? Чому?
3.     Особливості      територіальної     структури      загального     машинобуду-вання.
Найбільшого  поширення  серед  галузей  загального  машинобудування
набуло  верстатобудування,  насамперед  це  стосується  продукції  низької
та середньої  складності.  Виробництво  продукції  верстатобудування  часто
розглядається  разом  із  виготовленням  ковальсько-пресового  обладнання
і поєднується в  групу металообробного обладнання.
Найбільшими  центрами  галузі  є  Дніпропетровськ,  Донецьк,  Луганськ,
Кривий  Ріг,  Харків.  Більшість  із  них  орієнтовані  як  на  конструкційні  ма-теріали (насамперед сталь), так і на споживача та кваліфіковані трудові ре-сурси.  Серед  найважливіших  підприємств  загального  машинобудування:
Новокраматорський  машинобудівний  завод,  ВАТ  «Турбоатом»  (Харків),
Сумське НВО ім. Фрунзе, ВАТ «Дніпроважмаш».
Новокраматорський  машинобудівний  завод  (Краматорськ,  Донецька  об-ласть)  — найбільший в Україні виробник унікального високопродуктивного
прокатного, металургійного, ковальсько-пресового, гідротехнічного, гірни-чорудного,  підйомно-транспортного  й  спеціалізованого  обладнання.  Виго-товлені  тут  машини  й  обладнання  працюють  у  більш  ніж  50  країнах  світу.
Найбільш відома продукція — прокатні стани, преси різного призначення,
крокуючі екскаватори, шахтні піднімальні машини, мостові крани, гірничо-добувні комплекси.
Харківське  відкрите  акціонерне  товариство  «Турбоатом»  виробляє  тур -біни для електростанцій різного типу, а за обсягом поставок турбін для АЕС
посідає четверте місце у світі. Виготовленими в Харкові турбінами оснащені
АЕС «Ловіїса» у Фінляндії та «Пакш» в Угорщині, які входять у десятку кра-щих  атомних  електростанцій  світу.  Зараз  «Турбоатом»  виготовляє  турбіни
для індійських атомних електростанцій.
Сумське  машинобудівне  НВО  ім.  Фрунзе  —  найбільший  у  країні  вироб-ник обладнання для газової, нафтової й хімічної промисловості (компресори
й газоперекачувальні агрегати, насоси й центрифуги, обладнання для транс -портування й переробки нафти й газу, газозаправні станції, пересувні авто-газозаправники).
ВАТ «Дніпроважмаш» (Дніпропетровськ) — найбільший виробник засобів
механізації й автоматизації для підприємств чорної та кольорової металургії,
енергетики, гірничозбагачувальної й вугільної промисловості. Основні види
продукції:  чавуновози  й  шлаковози,  холодильні  плити  доменних  печей,
металургійні платформи.
Верстатобудівна галузь України спеціалізується на виробництві металооб-робних і деревообробних верстатів, а також обладнання для переробки пласт-мас. За останні двадцять років обсяги виробництва цих видів продукції суттєво
знизились. До складу галузі входять підприємства, що випускають унікальну
техніку, у тому числі важкі токарські верстати (Краматорський завод важкого
верстатобудування),  свердлильні  верстати  (Одеський  завод  радіально-сверд-лильних верстатів), шліфувальні верстати (Харківський верстатобудівний за-вод), важкі й унікальні преси (Дніпропетровський завод важких пресів).
Великих  втрат  зазнало  і  сільськогосподарське  машинобудування.  Не-зважаючи  на  велику  кількість  споживачів  та  значні  потужності,  галузь  не
набрала  високих  темпів  розвитку.  З  одного  боку,  в  Україні  після  1991  р.
спостерігалось  падіння  виробництва,  з  іншого  —  зараз  український  ринок
сільськогосподарської техніки пожвавився.
Трактори й комплектуючі до них випускають: Харківський тракторний за-вод,  Південний  машинобудівний  завод  (Дніпропетровськ),  Харківський  завод
самохідних тракторних шасі, Харківський моторобудівний завод «Серп і Молот»
(дизельні двигуни для тракторів), Рівненський завод тракторних агрегатів.
На українських підприємствах розпочате виготовлення комбайна «Славу-тич» (ВАТ «Херсонські комбайни»), комбайна «Лан» (концерн «Лан», місто
Олександрія, Кіровоградська область), комбайна «АТЕК» (київське підпри-ємство «АТЕК»). На харківському заводі ім. Малишева збирається комбайн
«Обрій»  із  використанням  технологій  польської  компанії  «Бізон».  У  Кіро-воградській області створене спільне підприємство «Донснаб—Кіровоград»,
що збирає модернізовані комбайни «Дон».
Україна була центром виробництва машин для збирання цукрового буря-ку. Сьогодні Дніпропетровський комбайновий завод пропонує фермерам при -чіпні дворядні комбайни, а великим господарствам — самохідні шестирядні
комбайни. На комбайновому заводі в Тернополі виробляють до 80 самохідних
комбайнів на рік.
Завдання (робота з картою)
Використовуючи  карту  «Машинобудування  та  металообробка»,  ви-значте  центри  загального  машинобудування.  Позначте  й  підпишіть  їх
назви на контурній карті.
Дидактична гра. «Вчимося знаходити аргументи»
Учні  об’єднуються  у  дві  команди.  Перша  команда  має  навести  аргу-менти на користь активної державної підтримки підприємств сільсько-господарського машинобудування. Друга — відстоювати точку зору, що
в ринкових умовах ця галузь може розвиватися тільки за умови випуску
конкурентоспроможної продукції, і підтримка держави може призвести
до виробництва продукції, що не буде користуватися попитом.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Проблемне запитання
Найбільші темпи падіння виробництва за останні двадцять років спос-терігались  у  виробництві  металообробних  (токарних,  розточувальних,
свердлувальних, фрезерувальних) верстатів. Так, у 2008 р. їх було виго -товлено менше 250 шт., тоді як деревообробних — понад 3 тис. шт. Чим
би ви пояснили цей факт?
Робота в групах
Розташуйте на території України підприємства сільськогосподарсько-го машинобудування. Обґрунтуйте свої пропозиції.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Складіть схему зв’язків машинобудування з іншими галузями про -мисловості.
2)   В Україні важке машинобудування почало формуватись у першій
половині  XІХ  ст.  Згодом  найбільшого  розвитку  набуло  сільськогоспо-дарське й транспортне машинобудування (виробництво потягів, вагонів,
пароплавів).  Використовуючи  підручник  з  історії  України,  підготуйте
доповідь про розвиток машинобудування в країні.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (06.11.2014)
Переглядів: 2015 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: