Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 18 Тема. Кольорова металургія.


УРОК  №  18
  Тема.      Кольорова    металургія.
  Очікувані   учень     називає     найбільші     підприємства    кольорової    металургії,      проблеми      та     перспективи     розвитку     галузі;    
пояснює     чинники      розміщення      галузі;     показує      на     кар -ті      райони     та     найбільші      центри     кольорової     металургії;    
аналізує     статистичні     дані      щодо     обсягів     виробництва    
металургійної    продукції;     характеризує    наслідки    впливу    
металургійної    промисловості    на    довкілля.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:      підручник     географії,     атлас,     зошит     для     практичних    робіт,     
карта     «Чорна    і    кольорова    металургія»,     статистичні    дані     
розвитку    галузі.
 Опорні поняття:     металургійний     комплекс,     кольорова    металургія,    глино -зем,    алюміній,     мідь,    олово,    нікель,    цинк,    титан,     сплави    
кольорових     металів.
  Географічна     Запоріжжя,      Костянтинівка,     Миколаїв,     Артемівськ,     Гор -лівка,     Свердловськ.
Хід  уроку
І.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учні об’єднуються у два варіанти. У кожному варіанті різним районам
чорної металургії відповідають певні цифри. Наприклад: Придніпровсь-кий — 1, 2; Донбас — 3, 4; Приазовський — 5, 6.
Запитання
1)   На території якого району розташовані найбільші гірничозбагачу-вальні комбінати?
2)   У  цьому  районі  працює  одне  з  найбільших  підприємств  галузі —
металургійний комбінат ім. Ілліча.
3)   На території цього району розміщені найбільші підприємства з  виробництва коксу.
4)   У цьому районі працює Харцизький трубний завод.
5)   Цей район виробляє найбільше чавуну та сталі.
6)   На  території  цього  району  розташоване  найбільше  підприємство
галузі — металургійний комбінат «Arcebor Mittal Кривий Ріг».
Відповіді:  І варіант: 1, 5, 3, 3, 1, 1; ІІ варіант: 2, 6, 4, 4, 2, 2.
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Кольорова  металургія  забезпечує  промисловість  легкими  (алюміній,
титан, магній), важкими (мідь, свинець, цинк, олово, нікель, ртуть), ту -гоплавкими (вольфрам, молібден), благородними (золото, платина, сріб -результати:
номенклатура:
126
ло) металами, а також їх сплавами. Особливістю кольорових металів є те,
що вони мають унікальні якості. Це обумовлює їх широке використання
в точному машинобудуванні, авіабудуванні, робототехніці, електроніці.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Руди яких кольорових металів залягають у надрах України?
2)   Що ви дізналися про властивості металів на уроках хімії?
3)   Які переваги мають кольорові метали порівняно зі сталлю?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Сировинна      база     та     чинники      розміщення      підприємств     кольорової    
металургії.
Кольорова  металургія   —  багатогалузева  галузь  промисловості,  яка
включає  видобуток,  збагачення  руди  й  виробництво  різноманітних  ко -льорових металів та їх сплавів. До кольорових належать легкі (алюміній,
титан, магній), важкі (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), рідкісні (воль -фрам, молібден, ртуть), благородні (золото, платина, срібло) метали. Вони
широко використовуються в точному машинобудуванні, авіабудуванні,
робототехніці, електроніці.
Виробництво  кольорових  металів  потребує  великої  кількості  палива
(важкі метали) та електроенергії (легкі метали), тому воно територіально
орієнтоване на паливно-енергетичний комплекс. Більшість підприємств
галузі  зосереджені  у  двох  районах  —  Донецькому  та  Придніпровсько-му, які мають високий рівень забезпечення паливом та електроенергією.
Іншим важливим фактором є сировинний. В Україні є значні родовища
ртутних (Донецька область), поліметалевих (Закарпатська та Донецька
області),  титанових  (Дніпропетровська  та  Житомирська  області),  ніке -левих (Кіровоградська область) руд. Через низький вміст кольорових ме-талів у рудах та великі витрати на їх збагачення часто видобуток і збага -чення руд ведеться в одному районі, а виробництво з них чистого металу
й сплавів — в іншому.
У  цілому  мінерально-сировинна  база  галузі  є  недостатньою  й  багато
підприємств працюють на привізній сировині або переробляють лом ко-льорових металів. При їхньому розміщенні враховуються енергетичний,
споживчий, транспортний та екологічний чинники. Кольорова металур -гія  є  сильним  забруднювачем  навколишнього  середовища  й  головним
джерелом надходження важких металів.
Запитання
1)   У чому полягають особливості географії галузі?
2)   Які підприємства галузі зосереджені в Запоріжжі? Чим би ви це пояснили?
2.     Географія    підприємств    кольорової    металургії.
Найбільші  обсяги  виробництва  характерні  для  алюмінієвої  промисло -вості,  яка  складається  з  виробництва  глинозему  та  алюмінію.  Сировиною
для  галузі  є  боксити,  запаси  яких  в  Україні  є  незначними.  Промислове
значення  мають  родовища  в  Дніпропетровській  та  Черкаській  областях.
Галузь  представлена  Миколаївським  глиноземним  заводом,  Дніпров-ським  алюмінієвим  комбінатом  (Запоріжжя),  спільним  іспано-українсь -ким підприємством «Інтерсплав» (Свердловськ, Луганська область). Вони
забезпечують виробництво понад 250 тис. т алюмінію, використовуючи як
сировину привізні боксити й лом алюмінію.
Миколаївський глиноземний завод був побудований у 1980 р. На ньо-му встановлене обладнання закордонного виробництва. Основна сировина
теж  надходить  із-за  кордону:  із  Гвінеї  (близько  40  %  від  загального  об-сягу), Австралії та Бразилії. Для його прийому служить Дніпро-Бузький
морський порт, що спеціалізується на перевантаженні бокситів. Основний
вид  продукції,  що  випускається,  —  глинозем,  частина  якого  вивозиться
в Росію, частина надходить на Запорізький алюмінієвий комбінат.
Дніпровський  алюмінієвий  комбінат  виробляє  алюміній  різних  ма -рок, а також силумін — сплав кремнію з алюмінієм. Питома частка енер-говитрат у собівартості продукції, що випускає завод, — близько 40 %.
Для виробництва алюмінію використовуються понад 500 електропечей.
Лідер мідної галузі України — Артемівський завод з обробки кольо-рових металів (Донецька область). Його потужності дозволяють щорічно
випускати до 100 тис. тонн міді та її сплавів (у тому числі латуні). Цю ж
продукцію виробляє «Запорізький завод кольорових сплавів» і компанія
«Панком-Юн».
Україна має у своєму розпорядженні великі запаси титанових руд. Ос-новна  титанова  сировина  (мінерали  ільменіт  і  рутил)  добувається  на  Ір-шанському  гірничозбагачувальному  комбінаті  (Житомирська  область),
високим  умістом  титану  й  цирконію  характеризуються  рудій  Самоткан-ського родовища (Дніпропетровська область). Завдяки потужній сировин -ній базі в Україні працюють збагачувальні фабрики, Запорізький титано-магнієвий комбінат, єдиний у світі Інститут титану. У країні накопичений
багатий досвід в галузі виробництва титанових концентратів.
Повідомлення учня
Титан має міцність сталі, але вдвічі легший за неї, більш в’язкий і пластич-ний, тому добре піддається прокату й куванню, він стійкий проти корозії, тер-мостійкий (не втрачає міцності при нагріванні до 430 °С). Цей метал служить
там, де деталі, вироблені зі сталі, руйнуються через півроку, а  із чавуну — через
кілька діб. Тому титан іноді називають «вічним металом». Завдяки своїм влас-тивостям цей метал застосовується в судно-, літако-, ракето- і приладобудуван -ні  та  у  виробництві  ядерних  реакторів.  Так,  зі  сплавів  титану  виготовляють
деякі зовнішні частини літаків. Оскільки при наднизьких температурах титан
не руйнується та в умовах космічного вакууму легко зварюється й ріжеться,
він є конструкційним матеріалом для об’єктів, що монтуються в космосі.
Основний виробник свинцю й цинку — найбільше в Європі підприємство
вторинної  переробки  цинкової  сировини  —  підприємство  «Укрцинк»  (Кос-тянтиніва, Донецька область). Його потужності, розраховані на виробництво
80 тис. т свинцю й 20 тис. т цинку, поки завантажені не повністю. Цинк із
Костянтинівки частково надходить на Артемівський завод, де він використо-вується для виробництва сплаву міді й цинку (латунь).
Калуський хіміко-металургійний комбінат (Івано-Франківська область)
виробляє  металевий  магній.  Сировиною  для  його  виробництва  є  родови-ща  калійно-магнієвих  солей  Прикарпаття  (Стебник,  Калуш).  У  Горлівці
розташований Микитівський ртутний комбінат, який має у своєму розпо-рядженні родовища ртуті, що розроблялися кар’єрним способом. Кілька
років  тому,  через  погіршення  екологічної  ситуації,  видобуток  ртуті  був
припинений.  У   Кіровоградській  області  працює  Побузький  феро-нікеле-вий комбінат та Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких
металів.  У  країні  також  налагоджене  виробництво  кобальту,  цирконію,
ніобію, гафнію.
Приблизно чверть кольорових металів в Україні виробляється із вторин-них ресурсів. Підприємства з їх переробки розміщені у великих промислових
центрах (Харків, Київ, Одеса).
Запитання та завдання
1)   Що є сировинною базою для кольорової металургії?
2)   Які  чинники  впливають  на  розміщення  підприємств  кольорової
металургії?
3)   Використовуючи додаткові джерела інформації (у тому числі під-ручник із хімії), заповніть таблицю «Кольорові метали».
Назва металу Властивості Райони видобутку руди,
із  якої одержу -ють метал
Особливості
технології ви-робництва
Практичне ви-користання
3.     Проблеми    та    перспективи    розвитку    галузі.
За  рівнем  розвитку  та  обсягами  виробництва  кольорова  металургія
значно поступається чорній. Обладнання багатьох підприємств мораль -но  застаріло,  що  призводить  до  збільшення  витрат  палива  й  електро-енергії, підвищення собівартості продукції. Великою є залежність від
зовнішнього ринку: значна частина сировини надходить із-за кордону,
потім переробляється в Україні та знову йде за кордон.
Пріоритетними  напрямками  розвитку  галузі  мають  стати:  повне  ви-користання всіх компонентів руд і відходів виробництва; спеціалізація
129
на прив’язаних до джерел сировини повних циклах виробництва нікелю,
магнію, титанових зливків і сплавів, нових видів продукції з цирконію.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Завдання (робота в групах)
Розташуйте на території України підприємства кольорової промисло-вості. Обґрунтуйте свої пропозиції.
Практична    робота    8.     Нанесення    на    контурну    карту     сировинної    бази    ос-новних    районів     і    підприємств    чорної    та    кольорової    металургії.
1)   Позначте на контурній карті відповідними умовними знаками ос-новні родовища руд чорних і кольорових металів.
2)   Позначте та підпишіть на контурній карті основні райони і центри
чорної та кольорової металургії.
3)   Укажіть  основні  закономірності  в  розміщенні  основних  районів
і центрів чорної й кольорової металургії.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Чим би ви пояснили той факт, що райони розміщення чорної й ко-льорової металургії значною мірою збігаються?
2)   Важливою  частиною  розвитку  кольорової  металургії  є  заготівля
й переробка брухту алюмінію, міді, свинцю та інших металів. Це вважаєть-ся важливою складовою паливо- та електрозбереження. Чому використо -вувати вторинні матеріали вигідніше, ніж руди кольорових металів?

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (06.11.2014)
Переглядів: 3748 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: