Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 16 Тема. Електроенергетика.


УРОК  №  16
  Тема.      Електроенергетика.
  Очікувані   учень     визначає    особливості     сучасної    електроенергети-ки     України;      порівнює     особливості      виробництва     елект -роенергії    на    ТЕС,    ГЕС,    АЕС;    називає     структурні,    техніч -ні,     економічні     проблеми      функціонування     енергетичної    
галузі;     складає      схему      зв’язків      електроенергетики     з    ін -шими    галузями;     будує     секторну    діаграму;    аналізує    ста -тистичні     дані     щодо    виробництва    електроенергії.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      зошит      для      практичних     робіт,      карта     
«Електроенергетика»,      статистичні     дані      розвитку     елек-троенергетики.
 Опорні поняття:     паливно-енергетичний      комплекс,      електроенергетика,    
електростанції     (теплові,     атомні,     гідравлічні,     сонячні,     
вітрові),     енергосистема    ліній    електропередач.
  Географічна     Вуглегірська,      Луганська,     Старобешівська,     Миронів-ська,     Зуївська,     Слов’янська,     Запорізька,     Криворізька,    
Трипільська,     Бурштинська,     Ладижинська     ТЕС;     Київ-ська    ТЕЦ-5,    Харківська    ТЕЦ-5,    Київська    ТЕЦ-6;    Київсь-ка,     Канівська,      Дніпродзержинська,      Теребле-Ріцька,     
Дністровська    ГЕС;    Ташлицька    ГАЕС;     Запорізька,    Хмель -ницька,     Південно-Українська     та    Рівненська    АЕС.
Хід  уроку
І.  ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Географічний диктант
Учні об’єднуються у два варіанти. У кожному варіанті різним галузям
паливної промисловості відповідають певні цифри. Наприклад: вугільна
промисловість — 1, 2; нафтова промисловість — 3, 4; нафтопереробна про-мисловість — 5, 6; газова промисловість — 7, 8.
Запитання
1)   Більшість підприємств цієї галузі розташована в Донецькій та Лу-ганській областях.
2)   Ця галузь об’єднує підприємства, які виробляють паливо та мас-тильні матеріали.
3)   Серед родовищ, де ведеться видобуток паливних корисних копа-лин, найбільш відоме Шебелинське.
4)   Найбільші підприємства цієї галузі розташовані в Лисичанську,
Кременчуці та Херсоні.
5)   Підприємства цієї галузі постачають сировину, із якої виготовля-ють бензин, мазут, дизельне паливо.
Відповіді. І варіант: 1, 5, 7, 5, 3; ІІ варіант: 2, 6, 8, 6, 4.
результати:
номенклатура:
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Електроенергетика  — базова галузь промисловості, яка входить до
складу  паливно-енергетичного  комплексу.  Вона  впливає  на  розвиток
усіх галузей господарства та на умови життя населення. В Україні га-лузь  має  особливе  значення,  адже  на  її  території  розташовано  багато
енергоємних підприємств (металургійних, машинобудівних, хімічних),
електрифікованих залізниць та міського електротранспорту.
IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які природні джерела енергії ви знаєте?
2)   Які з них належать до невичерпних?
3)   Де й для чого використовується електроенергія?
4)   Із  якими  труднощами  може  зіткнутися  людина  за  відсутності
електроенергії?
5)   Які галузі входять до складу паливно-енергетичного комплексу?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Електроенергетика     як    складова    ПЕК     України.
Електроенергія здебільшого виробляється за рахунок невідновлюваних
мінеральних ресурсів: вугілля, нафти, природного газу. Відновлюваним
джерелом  енергії  користується  гідроенергетика;  до  невичерпних  дже-рел  належить  енергія  Сонця  та  вітру.  В  Україні  електроенергетика
переважно  розвивається  за  рахунок  використання  власного  вугілля,
гідроенергоресурсів, сировини для виробництва ядерного палива (урано -вих концентратів), природного газу й нафти.
В Україні галузь набула високого рівня, від 1960 до 1990 р. виробни-цтво  електроенергії  зросло  в  5,5  разу,  від  53,9  до  298,5  млрд  кВт/год.
Були введені в дію великі теплові й атомні електростанції. Від початку
90-х  рр.  ХХ  ст.  виробництво  електроенергії  почало  скорочуватись,  але
в останні роки ситуація змінилась.
Виробництво електроенергії в Україні, млрд кВт/год
*
Рік Виробництво електроенергії, млрд кВт/год
1990  298,5
1995 194
2001 172
2008* 195
*  У січні-лютому 2009 р. обсяги виробництва електроенергії зменшились на 17,1 %
порівняно із січнем-лютим 2008 р. Усього вироблено 31,3 млрд кВт/год електроенергії,
у тому числі тепловими й атомними електростанціями по 14,6 млрд кВт/год.
Як  важливий  фактор  розміщення  виробництва,  галузь  впливає  не
тільки на розвиток господарства, але й на його територіальну структуру.
Електроенергетика притягує до себе виробництва, у собівартості готової
продукції яких високою є частка витрат на енергію. Як приклад можна
навести Запоріжжя з великими металургійними підприємствами.
Завдання
1)   Побудуйте секторну діаграму споживання електроенергії. Статис-тичні дані: промислові підприємства — 60 %, сільське господар-ство  —  10  %,  комунально-побутове  —  10  %,  транспорт  —  10  %,
будівництво, населення — 10 %.
2)   Складіть схему «Зв’язки електроенергетики з іншими галузями».
2.     Основні    типи    електростанцій    та    їх     розміщення.
Теоретичні відомості
Залежно від джерела енергії розрізняють теплові (працюють на твердому, рідкому й
газоподібному паливі),  атомні (використовують збагачений уран або інші радіоактивні
елементи),  гідравлічні  (використовують  енергію  водяного  потоку),  сонячні,  вітрові  
електростанції. В Україні основні потужності складають теплові та атомні електростанції.
При  розміщенні  теплоелектростанцій  (ТЕС)  найбільше  значення  мають  два  чинни-ки: наявність паливних ресурсів і споживачів електроенергії. Якщо дешевше перевозити
паливо, то ТЕС доцільно розташувати поблизу споживачів, якщо економічно вигідніше
передавати електроенергію — поблизу джерел палива.
Основою сучасної теплоенергетики країни є електростанції потужністю понад 1 млн
кВт. Найбільші з них розміщені в межах Донецького кам’яновугільного басейну (тут є па -ливо й споживачі): Вуглегірська (потужність 3,6 млн кВт), Луганська, Старобешівська,
Миронівська, Зуївська, Слов’янська. Потужні ТЕС працюють у Придніпров’ї: Запорізька
(3,6  млн  кВт), Криворізька (3 млн кВт), Придніпровська; у Харківській та Київській об-ластях:  Зміївська  та  Трипільська.  На  заході  розташовані  Бурштинська  (2,4  млн  кВт),
Ладижинська та Добротвірська ТЕС.
Для  забезпечення  міст  теплом,  гарячою  водою  й  електроенергією  працюють
теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Їх будують поблизу споживача, оскільки радіус транспор -тування тепла (гарячої води для опалювальної системи) становить 10—12 км. Коефіцієнт
корисної  дії  ТЕЦ  становить  майже  70  %,  тоді  як  ТЕС  —  тільки  30—35  %.  Найбільш
потужні  теплоелектроцентралі:  Київська  ТЕЦ-5  (700  тис.  кВт),  Харківська  ТЕЦ-5,
Київська ТЕЦ-6, Одеська.
Гідроелектростанції (ГЕС) виробляють електроенергію, що в п’ять разів дешевша, ніж
на ТЕС, а кількість персоналу тут у 20 разів менша, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії
ГЕС становить понад 80 %. Однак їхнє розміщення повністю залежить від річкового сто -ку, а виробництво електроенергії має сезонний характер, знижуючись у зимовий період.
Основу галузі становить каскад гідроелектростанцій на Дніпрі: Київська, Канівська,
Дніпродзержинська, Дніпрогес та ін. Через рівнинний характер течії Дніпра та застаріле
обладнання вони недостатньо ефективні. У Закарпатській області споруджена Теребле-Ріцька ГЕС, на річці Дністрі — Дністровська.
Проблемою  для  України  є  недостатня  кількість  акумулятивних  потужностей,
які  могли  б  накопичувати  енергію,  коли  її  споживання  є  невеликим  (наприклад
уночі),  і  віддавати  під  час  «пікових»  навантажень.  Для  цього  використовуються
гідроакумулятивні  електростанції  (ГАЕС).  В  Україні  збудовано  кілька  ГАЕС.  Так,  ча -стиною  Південно-Українського  енергокомплексу  стала  Ташлицька  ГАЕС.  Але  цих  по -тужностей недостатньо.
Одне  з  провідних  місць  в  економіці  України  заслужено  посідає  атомна  енергетика.
Упродовж  останніх  років  на  атомних  електростанціях  (АЕС)  виробляють  45—48  %
електроенергії країни, хоча вони мають лише чверть від усіх потужностей.
Атомні електростанції використовують незначну кількість палива, тому орієнтовані
винятково на споживачів. Оскільки вони є дуже водомісткими, ураховується наявність
водних джерел. В Україні працює чотири АЕС — Запорізька, Хмельницька, Південно-Українська та Рівненська АЕС.
Запорізька  АЕС  (ЗАЕС)  розташована  на  березі  Каховського  водосховища.  Вона  є
найбільшим постачальником електроенергії в Україні: станція генерує приблизно п’яту
частину її річного виробництва. Це найбільша атомна електростанція в Європі.
Тяжкі наслідки спричинила аварія на Чорнобильській АЕС. Одним із них було при-пинення  будівництва  атомних  станцій  і  атомних  теплоелектроцентралей,  наприклад,
в  Одесі  й  Криму.  Водночас  Україна  не  має  достатньої  кількості  альтернативних  дже-рел  електроенергії  ы  тепла,  тому  уряд  ухвалив  рішення  щодо  будівництва  додаткових
енергоблоків на діючих атомних електростанціях.
Позитивні й негативні наслідки експлуатації АЕС.
Позитивні Негативні
АЕС використовують величезну
енергоємність ядерного палива, що
зумовлюється невеликими обся-гами споживаного палива. Дають
можливість побудувати електростанції
поблизу споживача й у такий спосіб
заощаджувати на транспортуванні
енергоносіїв.
Не спалює атмосферний кисень, май-же не забруднює атмосферу й ґрунт.
Виробляють дешеву електроенергію
(якщо не враховувати вартість де-монтажу АЕС). Це особливо важливо,
оскільки гідроресурси багато в чому
вичерпані, запаси нафти й  природного
газу обмежені, а собівартість видобут-ку вугілля є дуже високою
Катастрофа на Чорнобильській АЕС при-звела до радіоактивного забруднення 11
областей на території України, Білорусі
та Росії з населенням 17 млн осіб, вели -чезних витрат, пов’язаних з усуненням
наслідків аварії, підвищення низки за-хворювань серед працівників і місцевих
жителів.
Чинниками забруднення навколишньо -го середовища може стати радіація від
охолоджувальної води й активованих
пилових часток; джерелом теплового за-бруднення є  вплив на воду в системі охо-лодження.
АЕС можуть стати об’єктом нападу
терористів, що призведе до катастрофи.
Великі витрати з утилізації
радіоактивних відходів.
Обмежений термін дії АЕС, після якого
електростанція має закритися або зазнати
серйозної реконструкції.
Нерозв’язаними залишаються питання
утилізації відходів АЕС
Подальший  розвиток  атомної  енергетики  стримується  відсутністю
надійних атомних реакторів і підприємств із виробництва ядерного палива.
Як  виробник  уранових  концентратів,  що  має  великі  запаси  уранових  руд,
Україна  ввозить  готове  ядерне  паливо  з  Росії.  Частково  це  пояснюється
без’ядерним статусом країни.
Останнім  часом  зусилля  вчених  спрямовані  на  пошук  альтернативних
джерел енергії. Місцеве значення можуть мати вітрові (найбільш перспектив-ні  райони  —  узбережжя  морів,  Керченський  і  Тарханкутський  півострови,
гірські  райони)  та  сонячні  електростанції  (Південний  берег  Криму).  Перші
вітрові електростанції (ВЕС) почали працювати в Україні на початку 90-х рр.
ХХ ст. Сьогодні серед них: Донузлавська, Трускавецька, Асканійська. Неве-ликі ВЕС можуть використовуватися в сільській місцевості та на об’єктах, які
періодично відключаються від загальної енергомережі. До недоліків вітрових
електростанцій відносять малу потужність, постійний шум і вібрацію.
На електроенергетику припадає понад 40 % викидів шкідливих речовин
в атмосферу, майже третина стічної води й стільки ж твердих відходів.
Завдання
1)   Визначте місце розташування електростанцій потужністю 2 млн  кВт
і більше. Біля яких міст вони розташовані?
2)   Якими є особливості розташування атомних електростанцій? Чим
вони пояснюються?
3)   Чи можна сказати, що в розташуванні теплових і атомних елект-ростанцій є спільні й відмінні риси? Обґрунтуйте свою відповідь.
Ігрова хвилинка. «Придумай афоризм»
Існує  чимало  афоризмів,  які  у  стислій  і  лаконічній  формі  можуть
яскраво  і  влучно  охарактеризувати  об’єкт  або  явище,  наприклад  «На-фта  — черне золото». Придумайте афоризми, які б проілюстрували зна-чення електроенергетики для економіки України.
3.     Енергосистеми     та    найважливіші    лінії     електропередач.
Важливою тенденцією в розвитку галузі є об’єднання електростанцій
в  енергосистеми,  які  здійснюють  не  тільки  виробництво,  а  й  транспор -тування та розподіл електроенергії. Охоплюючи великі території, енер -госистеми  дають  можливість  маневрувати  постачанням  електроенергії
в часі й просторі.
На території країни функціонують районні енергосистеми, які утворюють
єдину  державну  енергосистему  (до  неї  входять  усі  великі  електростанції).
Потужна лінія електропередачі (ЛЕП) Донбас—Західна Україна—Альбер-тірша (Угорщина) поєднує її з енергосистемами Росії та країн Центральної
Європи. Друга ЛЕП з’єднує Чорнобильську та Хмельницьку АЕС, а потім
проходить через Львівську область до Польщі.
Запитання та завдання
1)   Нанесіть на контурну карту найбільш потужні лінії електропере-дач в Україні.
2)   На початку 2009 р. Україна уклала угоди на постачання елект-роенергії до ряду країн Центральної Європи. Завдяки чому стає
можливою поставка електроенергії до Білорусі, Угорщини, країн
Балтії?  Зверніть  увагу  на  наявні  потужності  в  Україні,  на  кри-зові  явища  в  економіці  та  особливості  географії  ліній  електро-передач.
4.     Перспективи     розвитку    галузі.
Україна  має  можливість  не  тільки  забезпечувати  власні  потреби
в електроенергії, а й поставляти її в сусідні країни. Для цього потрібно
реалізувати основні напрямки подальшого розвитку галузі й усього госпо -дарства. До них, зокрема, належить: реконструкція й технічне переосна -щення підприємств з одночасним нарощуванням генеруючих потужнос-тей; збільшення обсягу власного видобутку енергоносіїв; запровадження
сучасних  енергоефективних  технологій  та  обладнання;  переважаючий
розвиток  галузей  із  низькою  енергоємністю  (точне  машинобудування,
легка, харчова промисловість).
Важливими  є  екологічні  проблеми.  На  електроенергетику  припадає
понад  40  %  викидів  шкідливих  речовин  в  атмосферу,  майже  третина
стічної води й стільки ж твердих відходів.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Які чинники впливають на розміщення електростанцій різних ти-пів?
2)   Розкажіть про енергосистеми та найважливіші лінії електропере-дач.
3)   Будівництво  гідроелектростанцій  на  Дніпрі  призвело  до  зато-плення  великих  площ,  підвищення  рівня  ґрунтових  вод,  ін -тенсивного  руйнування  берегів.  Доповніть  перелік  негативного
впливу електроенергетики на навколишнє середовище.
4)   Після аварії на Чорнобильській АЕС багато країн світу переглянули
свої плани щодо використання цього виду електростанцій, а деякі,
наприклад Італія, вирішили відмовитися від будівництва АЕС. Од-нак приклад Франції, Бельгії, Японії, США свідчить, що в багатьох
країнах  розвиток  атомної  енергетики  триває.  Як  би  ви  відповіли
на запитання: «Чи необхідні Україні нові атомні електростанції»?
Поясніть свою відповідь.
5)   Заповніть  таблицю  «Переваги  та  недоліки  різних  типів  елект -ростанцій».
Тип електростанції Переваги Недоліки
6)   Доповніть  схему  «Зв’язки  електроенергетики  з  іншими  галузя -ми».
Паливна
промисловість
Машинобудування
Електроенергетика
Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що електроенергетика має більш
тісні зв’язки з паливною промисловістю та машинобудуванням, а з інши -ми галузями господарства вона має переважно однобічний характер.
Практична    робота    7.     Побудова    секторної     діаграми    виробництва    елек-троенергії     різними     типами     електростанцій.
1)   Використовуючи  дані  таблиці,  побудуйте  секторні  діаграми  ви -робництва електроенергії різними типами електростанцій у 1980,
1990 та 2007 рр.
Рік
Разом
У тому числі
ТЕС ГЕС АЕС
млрд
кВт/год
млрд
кВт/год
 %
млрд
кВт/год
 %
млрд
кВт/год
 %
1980 236,0 208,4 88 13,4 6 14,2 6
1990 298,5 211,6 71 10,7 4 76,2 26
2008 195,2 92,9 48 10,1 5 92,2 47
2)   Як  змінилася  від  1980  р.  частка  електростанцій  різного  типу  в  за -гальному обсязі виробництва? Чим можна пояснити ці зміни?
VІ.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Які типи електростанцій ви знаєте?
2)   Якими  є  особливості  виробництва  електроенергії  на  теплових
електростанціях?
3)   Доведіть,  що  галузі  паливно-енергетичного  комплексу  тісно
пов’язані між собою.
4)   В Україні надзвичайно гостро постає проблема енергозбереження. Як

можна зменшити споживання електроенергії в домашніх умовах?
5)   Ташлицька  ГАЕС  розташована  на  річці  Південний  Буг  у  Мико -лаївській області. Вона входить до Південно-Українського енерго-комплексу, у складі якого є атомна й гідроелектростанція. Створен-ня цього енергетичного комплексу має за мету забезпечити південь
України  достатньою  кількістю  електроенергії,  використовуючи
маневрені  гідроакумулятивні  потужності  й  водні  ресурси  Півден-ного Бугу. У цього проекту є й противники — екологічні організа-ції.  Знайдіть  аргументи  «за»  і  «проти»  щодо  створення  та  роботи
гідроакумулятивної електростанції на річці Південний Буг.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 3828 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: