Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 15 Тема. Паливна промисловість.


УРОК  №  15
  Тема.      Паливна     промисловість.
  Очікувані   учень      визначає     склад      ПЕК;     характеризує     особливості     
розвитку     і     розміщення      галузей      паливної     промисло -вості;      оцінює     значення     галузі      в     господарстві     України;     
аналізує    статистичні    дані     розвитку    паливної    промисло -вості.
  Тип уроку:     комбінований.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      зошит      для      практичних     робіт,      карта     
«Паливна      промисловість»,      контурні     карти,     статистичні    
дані     розвитку    паливної    промисловості.
 Опорні поняття:     паливно-енергетичний      комплекс,      вугільна      про -мисловість,     нафтова     промисловість,     нафтопереробна    
промисловість,     газова     промисловість,     торф’яна     про -мисловість,    горючесланцева     промисловість.
  Географічна     Дніпровський      буровугільний      басейн;      Донецький    
та     Львівсько-Волинський      кам’яновугільні     басейни;    
Передкарпатська,     Дніпровсько-Донецька     та     При -чорноморсько-Кримська      нафтогазоносні     області;     
Кременчук,     Лисичанськ,      Херсон,      Одеса,     Дрогобич,     
Надвірна;     нафтопроводи:     «Дружба»,      Самара     (Росія)—
Лисичанськ—Кременчук,     Гнідинці—Розбишівка—Кре-менчук,    Кременчук—Херсон,     Одеса—Броди    (Львівська     
область);          газопроводи:      «Союз»,      «Прогрес»,     «Брат-ство»,      Уренгой      (Росія)—Помари—Ужгород,      Даша-ва—Київ—Москва,     Дашава—Мінськ—Вільнюс—Рига,    
Шебелинка—Бєлгород—Брянськ—Москва,     Шебе-линка—Острозьк—Москва,     Шебелинка—Дніпропет-ровськ—Кривий      Ріг—Одеса—Кишинів,     Глібовка—Сім -ферополь,    Джанкой—Сімферополь.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Паливна промисловість відіграє важливу роль в економіці країни. Вона
забезпечує паливом комунальні господарства і теплові електростанції, си -ровиною  —  хімічну  промисловість,  паливно-мастильними  матеріалами
— різні види транспорту.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види паливних корисних копалин ви знаєте?
результати:
номенклатура:
2)   До яких видів мінеральних ресурсів вони належать за вичерпніс-тю, відновлюваністю?
3)   Які паливні корисні копалини залягають на території України?
4)   Де розташований найбільший вугільний басейн?
5)   Якими є особливості розташування нафтогазоносних областей?
ІІІ. ПЕРЕВІРКА  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Тестові завдання
1.   Укажіть дві сфери галузевої структури народного господарства.
А  Чорна й кольорова металургія;
Б  промисловість і будівництво;
В  виробнича й невиробнича;
Г  сільське й лісове господарство.
2.   Укажіть назву галузі промисловості, частка якої в галузевій струк -турі в останні двадцять років суттєво зросла.
А  Чорна металургія;   Б  машинобудування;
В  деревообробна промисловість;  Г  легка промисловість.
3.   Укажіть галузь промисловості, що належить до групи «Б».
А  Електроенергетика;   Б  кольорова металургія;
В  харчова промисловість;  Г  хімічна промисловість.
4.   Укажіть найбільш матеріаломістку галузь промисловості.
А  Чорна металургія;     Б  фармацевтика;
В  взуттєва промисловість;   Г  точне  машинобудування.
5.   Установіть відповідність між назвами ресурсів та їхніми визначен-нями.
1  Природні
2  Виробничі
3  Трудові
4  Фінансові
А   Люди зі своїми здібностями, розумом,
пам’яттю, а також знаннями й досвідом, яких
вони набули під час навчання та практичної
діяльності
Б   Грошові й інші види засобів, що належать під-приємцям або іншим власникам і використову -ються в процесі створення товарів і послуг
В   Компоненти природи, які використовуються
або можуть бути використані в практичній
діяльності людини
Г   Підприємства видобувної індустрії, які забез-печують інші галузі промисловості необхідною
сировиною
Д   Створені працею людини засоби праці:
верстати, інструменти, різне обладнання,
комп’ютери, виробничі будинки, транспортні
засоби, матеріали
6.   Установіть відповідність між чинниками розміщення підприємств
і галузями промисловості, для яких вони мають вирішальне значення.
1  Сировинний
2  Паливно-енергетичний
3  Комбінування та кооперування
4  Споживчий
А  Кольорова металургія
Б  Машинобудування
В  Кондитерська
Г  Швейна
Д  Цукрова
7.   Установіть  послідовність  видів  продукції  залежно  від  енергоєм-ності тонни виробленої продукції (починаючи з найбільшої).
А  Віскозний шовк
Б  Нікель
В  Хліб
Г  Пиломатеріали
8.   Установіть послідовність назв областей України залежно від їхньої
частки в промисловому виробництві країни (починаючи з найбільшої).
А  Дніпропетровська
Б  Черкаська
В  Одеська
Г  Чернівецька
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Паливна    промисловість.
Теоретичні відомості
Паливна  промисловість   —  це  частина  паливно-енергетичного  комплек -су,  яка  об’єднує  підприємства,  що  видобувають  та  переробляють  вугілля,
нафту,  природний  горючий  газ,  торф  і  горючі  сланці  (вугільна,  нафтова,  га-зова, торф’яна, горючесланцева промисловість). Паливно-енергетичний ком -плекс включає групу галузей, які спеціалізуються на видобутку, переробці та
споживанні  палива,  виробництві,  передачі  та  використанні  електроенергії  й
тепла.
Україна належить до держав, що недостатньо забезпечені власними палив-ними ресурсами, у першу чергу нафтою та природним газом (забезпеченість
становить  10—25  %).  Водночас  вона  має  дуже  енергоємну  економіку:  спо-живання умовного палива на одиницю продукції в Україні значно вище, ніж
у  розвинених  країнах.  Ситуація  загострюється  виснаженням  промислових
запасів палива та кризовими явищами в економіці. Ці чинники обумовили
зниження обсягів видобутку палива за останні три десятиліття.
Видобуток окремих видів палива в Україні, млн т
Рік Нафта, млн т Газ, млрд м
3
Вугілля, млн т
1960 2,2 14,3 172,1
1970 13,9 60,9 207,1
1980 7,5 56,7 197,1
99
Рік Нафта, млн т Газ, млрд м
3
Вугілля, млн т
1990 5,3 28,1 164,8
2000 3,7 17,9 81,0
2007 3,4 19,3 62,2
До  складу  вугільної  промисловості  входять  підприємства  з  видобутку
кам’яного та бурого вугілля, а також збагачувальні фабрики та підприємства
з  виготовлення  вугільних  брикетів.  Упродовж  багатьох  десятиліть  вугіль-на  промисловість  залишалася  провідною  серед  паливних  галузей  України.
У 1991 р. за обсягами видобутку кам’яного вугілля Україна посідала друге
місце  в  Європі.  У  країні  налічувалося  295  діючих  кам’яновугільних  шахт.
Зараз їхня кількість зменшилася.
Видобуток кам’яного вугілля зосереджений у Донецькому та Львівсько-  
Волинському  кам’яновугільних  басейнах.  Донецьке  вугілля  має  висо-ку  теплотворну  здатність,  але  через  складність  умов  (глибоке  залягання
шарів,  їх  невелика  потужність)  його  собівартість  є  вищою,  ніж  середня
у   світі. Прибутково працюють приблизно десять шахт, ще 60 можуть пра -цювати  без  збитків  за  умови  проведення  реконструкції  (заміни  старого
обладнання  на  нове,  більш  ефективне).  Донбас  і  надалі  залишатиметься
основним постачальником коксівного вугілля й антрацитів для промисло-вості України.
У Львівсько-Волинському вугільному басейні діє 21 шахта, у перспективі
передбачається залишити тільки дві працюючі шахти.
Аргументи  за  і  проти  закриття  деяких  збиткових  шахт  Донбасу  можна
представити у вигляді таблиці.
Аргументи проти закриття шахт Аргументи за закриття шахт
Донецький басейн дуже зручно роз -ташований, сюди підведені залізниці
й інші транспортні магістралі, що дає
можливість перевозити вугілля в будь-які райони країни та за її межі.
Басейн вигідно розташований щодо
основних споживачів (електростанції,
підприємства чорної металургії).
Запаси вугілля Донецького басейну
оцінюються в 50 млрд т, їх вистачить
на століття, а ось запаси нафти й газу в
країні не такі великі. До того ж нафта й
газ стрімко дорожчають.
Вугілля видобувається якісне, є
коксівне й  антрацити (вугілля високої
теплотворної здатності).
Донбас забезпечує коксом — паливом,
необхідним для виробництва чавуну й
сталі
Басейн значною мірою вироблений,
умови видобутку вугілля є дуже склад-ними. Вугілля залягає глибоко (середня
глибина розробок — понад 300 м), пере-важають шари невеликої потужності
(у  середньому близько 1 м), нерідко вони
мають значний нахил.
Видобуток ведеться закритим, шах-тним способом, що різко збільшує
собівартість видобутку та часто робить
його економічно невигідним.
Висока загазованість і тяжкі умови
праці, часті випадки загибелі шахтарів.
Обладнання на багатьох шахтах
застаріле й тому є малопродуктивним.
У районах, де ведеться видобуток
вугілля, залишаються кар’єри, терико -ни. Вони займають великі площі; вітер
несе за сотні кілометрів від них пил, за -сипаючи поля й забруднюючи атмосферу
Буровугільна промисловість розміщується в окремих центрах на території
Дніпровського буровугільного басейну. Найбільші з них: Ватутіне (Черкаська
область), Олександрія (Кіровоградська область) і Коростишів (Житомирська
область). Глибина залягання шарів є невеликою, тому видобуток в основно-му здійснюється відкритим способом. Через низьку теплопровідну здатність
буре вугілля використовується переважно на місці.
Завдання
Складіть схему «Галузева структура паливної промисловості». Вико-ристовуючи  статистичні  дані,  схарактеризуйте,  як  змінювались  обсяги
видобутку основних видів палива від 1960 до 2006 р.
2.     Нафтова     промисловість.
Нафтодобувна промисловість об’єднує підприємства, що розвідують
і видобувають нафту та попутний газ, а також зберігають і транспортують
нафту. В Україні виділяються три нафтогазоносні області: Дніпровсько-Донецька, Передкарпатська та Причорноморсько-Кримська. Найбільше
нафти видобувається в Дніпровсько-Донецькій області, яка вузькою сму -гою простягається по Лівобережній Україні. Тут розвідано понад 140 ро-довищ нафти, газу та газового конденсату. Нафтові поклади зосереджені
в  Сумській  (Охтирське,  Качанівське  родовища),  Чернігівській
(Гнідинцівське,  Прилуцьке  родовища)  і  Полтавській  (Сагайдацьке,
Радченківське родовища) областях.
Передкарпатська  нафтогазоносна  область  розташована  в  межах
Львівської, Івано-Франківської й Чернівецької областей. Тут розвідано
29 нафтових родовищ.
Причорноморсько-Кримська  нафтогазоносна  область  розташована  на
півдні України та в прилеглих районах Чорного й Азовського морів.
За обсягами видобутку нафти Україна посідає 53-тє місце у світі. Під-приємства  галузі  щорічно  видобувають  3—4  млн  т  «чорного  золота»  на
рік, тоді як потреби України становлять 40 млн т.
Запитання
1)   Де розташовані нафтогазоносні області країни?
2)   На скільки Україна забезпечує власні потреби в нафті?
3)   У  паливній  промисловості  в  січні-лютому  2009  р.  було  видобуто
вугілля і торфу — 93,5 %, природного газу та сирої нафти — 98,3 %
порівняно із цим же періодом минулого року. У  той же час видобу-ток металевих руд скоротився на 32 %. Чим би ви пояснили, що
падіння виробництва в паливній промисловості не таке суттєве, як
у чорній металургії?
3.     Нафтопереробна     промисловість.
Нафтопереробна  промисловість   об’єднує  підприємства,  які  з  нафти
виробляють паливо (бензин, авіаційний гас, мазут, дизельне й котельне
паливо) та мастильні матеріали. Підприємства галузі зосереджені в райо -нах видобутку та транспортування нафти, у портових містах, у Донбасі.
Найбільші нафтопереробні заводи (НПЗ) працюють у Лисичанську, Кре-менчуці, Херсоні, Одесі, Дрогобичі, Надвірній.
Лідерами  української  нафтопереробки  є  три  НПЗ:  Лисичанський,  Кре-менчуцький і Херсонський. На них припадає понад дві третини всієї перероб -леної сировини й виробленої продукції (потужності розраховані на 45 млн  т
нафти). Так, тільки Кременчуцький НПЗ здатний переробити 18 млн т нафти
на рік. У той же час у 2008 р. біло вироблено 3,2 млн т бензину.
Проблемні запитання
1)   Україна має достатню кількість потужностей для виробництва па-лива та мастильних матеріалів. У той же час значна частина цієї
продукції експортується. Чим би ви це пояснили? Зверніть увагу
на  недостатню  кількість  власної  сировини  (частина  підприємств
переробляє нафту з Росії та Казахстану) та якість цієї продукції.
2)   У січні-лютому 2009 р. випуск продукції нафтопереробки збільшив-ся на 10,1 % проти січня-лютого 2008 р. Чим би ви це пояснили?
Завдання
Підпишіть на контурній карті назви міст, у яких розташовані нафто-переробні заводи.
4.     Газова     промисловість.
Розробка  газових  родовищ  України  розпочалася  в  1924  р.,  а  щонай -менше  через  50 років  галуззю  було  досягнуто  максимального  видобут-ку —  68,7 млрд м
3
  на  рік.  У  цей  період  в  Україні  було  відкрито  одразу
чотири  великі  родовища  газу  (Шебелинське,  Яблунівське,  Єфремівське,
Західно-Хрестищенське). Зараз видобуток «блакитного палива» становить
19—20 млрд м
3
, за цим показником Україна посідає 29-те місце у світі.
Найбільше  природного  газу  видобувається  в  межах  Дніпровсько-До-нецької нафтогазоносної області (понад 85 % загального обсягу). Основ-ні родовища розташовані в Харківській, Сумській, Полтавській та Чер-нігівській областях.
У Передкарпатті газові родовища практично вичерпані, зараз їх вико-ристовують як газосховища. У цілому Україна має другий у Європі (після
Росії) об’єм сховищ природного газу загальним обсягом 30 млрд м
3
.
Важливим  постачальником  палива  в  Україні  може  стати  Причорно-морсько-Кримська область. Родовища природного газу експлуатуються
на шельфі Чорного й Азовського морів. За сприятливого розвитку через
п’ять-шість років тут планується видобувати 3 млрд м
3
 газу на рік.
Україна має розвинену газотранспортну систему, яка включає 37,1 тис.
км газопроводів, у тому числі 14 тис. км діаметром 1020—1420 мм, 72  ком -пресорні станції, 13 підземних сховищ газу. Пропускна здатність системи
становить на вході 290 млрд м
3
 на рік, а на виході — 175 млрд  м
3
 на рік.
Проблемне запитання
Україна  не  має  достатньо  фінансових  та  технологічних  можливос -тей для розробки родовищ природного газу та нафти на шельфі Чорного
й Азовського морів. Як ви вважаєте, на яких умовах країна повинна на-давати права (ліцензії) на довгострокову промислову розробку родовищ
цих видів ресурсів компаніям інших держав?
Завдання
Побудуйте  графік  «Видобуток  природного  газу  в  Україні  в  1960  —
2007 рр.».
Статистичні дані: 1960 р. — 14,3 млрд м
3
; 1970 р. — 60,9; 1980 р. —
56,7; 1990 р. — 28,1; 2000 р. — 17,9; 2007 р. — 19,3.
5.     Торф’яна     і    горючесланцева     промисловість.
Торф’яна  промисловість  є  однією  з  найстаріших  галузей  паливної
промисловості. Торф — це дешеве паливо для теплових електростанцій
(має  низьку  теплопровідну  здатність),  сировина  для  хімічної
промисловості. У сільському господарстві його застосовують для вироб-ництва органічних добрив, торфоізоляційних плит.
Родовища  цього  виду  мінеральних  ресурсів  переважно  зосереджені  на
Поліссі, а також на Львівщині. Найбільші родовища — Замглай (Чернігів-ська область), Ірдинське (Черкаська область), Брюховецьке (Львівська об -ласть). Видобуток торфу невеликий і постійно зменшується. Так, протягом
1990—2006 рр. виробництво паливного торфу зменшилося в чотири рази.
Родовища горючих сланців відомі на межі Черкаської й Кіровоград-ської областей (Бовтиське), у Хмельницькій області, у Карпатах. Запаси
Бовтиського родовища становлять понад 3 млрд т. За якістю вони не по-ступаються відомим естонським сланцям.
Завдання
Підпишіть на контурній карті родовища торфу і горючих сланців.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Розкажіть про проблеми вугільної промисловості України.
2)   Як  ви  вважаєте,  чому  буре  вугілля,  торф  і  горючі  сланці  мають
обмежене використання в паливно-енергетичному комплексі?
3)   Якими є особливості розміщення нафтопереробної промисловості?
Які чинники впливають на їх географію?
Практична     робота     6.      Позначення     на     контурній      карті     основних     районів     
вугле-,    газо-     і    нафтовидобутку,    нафто-    і    газопроводів.
1)   Позначте на контурній карті відповідними умовними знаками ос-новні райони вугле-, газо- і нафтовидобутку.
2)   Укажіть основні закономірності в розміщенні родовищ паливних
корисних копалин.
3)   Підпишіть на контурній карті «Паливно-енергетичний комплекс»
назви найважливіших нафто- і газопроводів або населені пункти,
через які вони проходять.
4)   Укажіть  основні  закономірності  в  розміщенні  нафто-  і  газопро -водів.
VІ.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Схарактеризуйте  розвиток  нафто-  і  газодобувної  промисловості
в Україні.

2)   Які економічні та соціальні проблеми виникають у результаті за-криття шахт? Як їм запобігти?
3)   При ефективному використанні енергоресурсів Україна могла б збіль-шити свій ВВП та водночас зменшити витрати на закупівлю нафти та при-родного газу. Для цього необхідно використовувати нетрадиційні джерела
палива (газ, метан вугільних шахт, біогаз), удосконалювати технологію пе-реробки нафти (це може значно збільшити виробництво бензину на одиницю
сирої нафти); використовувати енергозберігаючі технології.
Зберіть  дані  та  підготуйте  доповідь  про  один  зі  шляхів  розв’язання
проблем ефективного використання енергоресурсів.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 4886 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: