Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 14 Тема. Загальна характеристика промисловості.


УРОК  №  14
  Тема.      Загальна     характеристика     промисловості.
  Очікувані   учень     дає     визначення    поняття     «промисловість»;    харак -теризує      зміни      в     галузевій      структурі     промисловості     на    
сучасному     етапі     та     особливості      її      розміщення;     оцінює    
значення     промисловості     в     господарстві     України      на    
конкретних     прикладах;     складає      та     аналізує     схему      га -лузевої    структури     промисловості.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      зошит      для      практичних     робіт,      карта     
«Господарство»,     схема     «Галузева     структура     промисло -вості».
 Опорні поняття:     промисловість,     галузева     структура      промисловості,    
спеціалізація,      продуктивність     праці,      ефективність     ви-робництва.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Промисловість — важлива галузь господарства. Вона сприяє розвитку
транспорту, забезпечує основну частину експортних надходжень, сприяє
підвищенню  добробуту  населення,  є  найбільш  важливим  фактором  на-уково-технічного  прогресу.  Вагомий  внесок  промисловості  в  економіку
України визначає її провідну роль у забезпеченні найважливіших стра-тегічних інтересів держави.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які промислові підприємства працюють у вашій місцевості?
2)   Яку продукцію вони виробляють?
3)   Яка продукція використовується безпосередньо населенням, а яка
надходить до інших підприємств?
4)   У  вас  удома  є  побутова  техніка,  наприклад  телевізор,  холодиль-ник, пральна машина. Де вона виготовлена (зібрана)?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Промисловість     як    сфера    матеріального     виробництва.
Абсолютну  більшість  внутрішнього  продукту  держави  дає  виробнича
сфера. Промисловість — її головна галузь, яка виробляє знаряддя праці
й товари народного споживання. Вона сприяє розвитку транспорту, забез -печує основну частину експортних надходжень, сприяє підвищенню добро -буту населення, є найважливішим чинником науково-технічного прогресу.
результати:
Вагомий  внесок  промисловості  в економіку  України  визначає  її  провідну
роль у забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів держави.
Сучасна промисловість складається з низки самостійних галузей. Кож-на  з  них  включає  групу  підприємств,  подібних  за  сировиною,  видами  та
призначенням  готової  продукції,  технологіями  її  виробництва.  Склад
і співвідношення  галузей  відображає  галузева  структура  промисловості,
яка,  зокрема,  включає:  електроенергетику,  металургію,  машинобуду-вання, хімічну, харчову та інші галузі. Усі їх підприємства поділяють на
дві  великі  групи:  група  «А»  (важка  промисловість)  та  група  «Б»  (легка
промисловість). Важка промисловість займається виготовленням засобів
виробництва (машини, обладнання, вагони, сталь), її питома вага в загаль -ному  обсязі  промислової  продукції  сягає  70  %.  У  структурі  важкої  про-мисловості  розрізняють  добувні  й  обробні  галузі.  До  добувних,  зокрема,
належать підприємства, що здійснюють видобуток мінерального палива,
руд металів, хімічної й будівельної сировини; до обробних — підприємства
машинобудування, хімічної, деревообробної та інших галузей.
Підприємства  групи  «Б»  виробляють  предмети  споживання.  До  них
належать продовольчі та непродовольчі товари, зокрема: продукти, одяг,
взуття, побутова техніка, легкові автомобілі. Якщо до важкої промисло -вості повністю входять добувна й частково обробні галузі, то до легкої  —
лише обробні.
Завдання
1)   Дайте визначення понять «промисловість» та «галузь промисло-вості».
2)   Наведіть  приклади  видів  продукції,  які  виробляють  підприєм-ства, що належать до групи «А» та групи «Б».
Ігрова хвилинка. «Хто знає більше?»
У  грі  беруть  участь  дві  команди  по  кілька  учнів.  Команди  виходять
до дошки. Їх завдання — написати на дошці назви видів продукції, яку
випускають підприємства групи «А» та групи «Б». Перемагає команда,
яка правильно напише якомога більшу кількість назв за менше часу.
2.     Загальні    показники     розвитку    промисловості    на    сучасному     етапі.
Теоретичні відомості
Кризові  явища,  які  мали  місце  на  початку  й  у  середині  90-х  рр.  ХХ ст.,
найбільше  вплинули  на  промисловість.  Швидкими  темпами  знижувались
обсяги виробництва в машинобудуванні, хімічній, легкій та інших галузях.
У результаті відбулися негативні зміни в структурі промисловості в бік зрос-тання паливно-енергетичних галузей та чорної металургії. У групі «Б» зросла
частка продовольчих товарів.
Однак наприкінці 90-х рр. ХХ ст., завдяки помірному використанню рин-кових механізмів і державного впливу на промисловість, ситуація змінилася.
Від 1999 до 2006 р. обсяг промислового виробництва зріс більше ніж удвічі
й  досяг  рівня  1990  р.  За  середньорічними  темпами  його  зростання  Україна
наблизилася до світових лідерів. Проте повністю подолати негативні явища,
які накопичилися за роки кризи, поки не вдалося.
Галузева структура промислового виробництва залишається недостат-ньо  ефективною.  Понад  дві  третини  загального  обсягу  промислової  про-дукції припадає на традиційні галузі, що виробляють сировину, матеріали
та енергетичні ресурси. Це продукція проміжного споживання, яка до того
ж має високу енергоємність і матеріаломісткість. Хоча в 2000—2007 рр.
машинобудування  значно  додало  в  темпах  розвитку,  його  частка  в  галу-зевій структурі промисловості удвічі нижча за рівень, який мають розви -нені країни.
Неефективна  галузева  структура  промисловості  значною  мірою  підтри-мується  високим  рівнем  вивезення.  За  кордон  надходить  34,7  %  продукції
промислового  виробництва.  Основну  частку  —  майже  70  %  —  становить
продукція чорної металургії, хімічної промисловості та пов’язаних із ними
галузей.  Це  робить  промисловість  надзвичайно  залежною  від  зовнішнього
ринку. Саме тому глобальна економічна криза суттєво впливає на стан про-мисловості України. У лютому 2009 р. індекс промислової продукції проти
відповідного періоду 2008 р. становив 68,4 % (у січні 2009 р. — 65,9 %), за
підсумками двох місяців — 67,2 %.
Суттєвою  проблемою  залишається  створення  й  використання  досягнень
науково-технічного прогресу. Протягом останніх років на науку й науково-технічні роботи витрачається тільки 1,2 % ВВП, що значно менше, ніж у  роз-винених країнах. Так, у 2005 р. оновлення виробництва здійснювалося лише
на кожному десятому підприємстві.
Загалом  за  останні  20  років  зміни  в  галузевій  структурі  промисловості
проявилися в зростанні питомої ваги чорної металургії, паливної промисло-вості  та  електроенергетики,  зниженні  частки  машинобудування  та  легкої
промисловості.
Запитання
1)   Які  зміни  відбулися  в  галузевій  структурі  промислового  вироб-ництва? Чим їх можна пояснити?
2)   Які шляхи існують для підвищення економічної ефективності на-ціональної промисловості?
3)   Чи  готові  ви  та  ваші  батьки  стимулювати  розвиток  економіки
країни  шляхом  купівлі  українських  товарів?  Поясніть  свою  від-повідь.
3.     Особливості     функціонування     та     розміщення      промисловості     Украї-ни.     Шляхи     підвищення      економічної      ефективності     національної     про -мисловості.
Промислове виробництво країни розміщене нерівномірно. На його гео-графію  впливає  територіальний  поділ  праці,  відмінності  в  історичних,
природних та економічних умовах окремих регіонів України.
Більшість  сучасних  промислових  підприємств  має  певну  спеціаліза-цію,  тобто  виготовляє  однорідну  продукцію.  Це  сприяє  зниженню  ви-трат і підвищенню продуктивності праці, що виміряється кількістю часу,
витраченого на виробництво одиниці продукції, або кількістю продукції,
виробленої  за  одиницю  часу.  Багато  спеціалізованих  підприємств  коо-перуються  між  собою,  що  проявляється  в  тісному  співробітництві  між
ними  з  метою  виготовлення  певної  продукції.  Особливо  це  характерне
для машинобудування.
Суспільство  зацікавлене  у  високій  продуктивності  праці.  Чим  вона
вища, тим вища ефективність виробництва, що визначається співвідно -шенням виробленої продукції й витрат (сировина, матеріали, праця) на
його виготовлення. Показником ефективності є собівартість  — фінансові
витрати підприємства на виробництво й реалізацію одиниці продукції.
Ще  одним  шляхом  підвищення  ефективності  виробництва  є  раціо-нальна територіальна структура господарства. Вона передбачає науково
обґрунтоване розміщення взаємозалежних галузей і виробництв на тери -торії держави та вдосконалення наявних.
В Україні найвища концентрація добувних та обробних підприємств
галузі характерна для індустріально розвинених областей із переважан -ням важкої промисловості (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Лу -ганська). Високий рівень розвитку обробної промисловості характерний
для Київської (включаючи Київ), Харківської, Львівської та Одеської об -ластей, де основні виробництва зосереджені в обласних центрах. Загалом
рівень концентрації промислового виробництва країни є високим.
У майбутньому пріоритетним напрямком у промисловій політиці має ста-ти прискорення розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв,
підвищення  конкурентоспроможності  продукції  галузі.  Для  цього  необ-хідно підтримати вітчизняних товаровиробників; більше використовувати
національні  науково-технічні  розробки;  сприяти  впровадженню  у  вироб-ництво  нових  видів  продукції,  матеріалів  і технологій;  зменшити  витрати
сировинних, енергетичних і трудових ресурсів на одиницю продукції.
Ознакою змін у промисловості має стати зростання ролі сучасних галу-зей обробної промисловості, передусім точного машинобудування.
Запитання
1)   Дайте визначення понять «спеціалізація», «продуктивність пра-ці», «ефективність виробництва».
2)   Які шляхи існують для підвищення економічної ефективності на-ціональної промисловості?
3)   В умовах глобальної економічної кризи постає питання підвищен-ня ефективності виробництва. Як ви вважаєте, які шляхи існують
для розв’язання цієї проблеми? Чому ряд фахівців вважають, що
після закінчення світової кризи підприємства можуть стати більш
ефективними?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Розкажіть  про  показники  розвитку  промисловості  на  сучасному
етапі.
2)   Із чим пов’язана нерівномірність у розміщенні промислового ви-робництва на території країни?
3)   Власне  промислове  виробництво  забезпечує  лише  дві  третини
товарів,  що  надходять  на  український  ринок,  інша  частина  має
закордонне  походження.  Зокрема,  це  одяг,  взуття,  обладнання,
машини й механізми. Як ви вважаєте, чому саме ці види продукції
українських підприємств не мають достатнього рівня якості, щоб
наповнити внутрішній ринок?
Практична    робота    5.     Складання    схеми     галузевої     структури     промисло -вості    України.

1)   Укажіть назви двох основних сфер господарства.
2)   Складіть схему галузевої структури промисловості України, ука-завши назви галузей та міжгалузевих комплексів промисловості.
Наведіть приклади добувних та обробних галузей.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Схарактеризуйте значення промисловості в господарстві України.
2)   Які напрямки в створенні нових поколінь техніки й технологій є
найбільш перспективними для України?
3)   Чому  зміни,  які  останнім  часом  відбуваються  в  розвитку  про -мисловості, дають підстави говорити, що галузь зможе забезпечи-ти якісний рівень економічного зростання в Україні?

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 3231 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: