Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 13 Тема. Економічний потенціал України.


УРОК  №  13
  Тема.      Економічний     потенціал     України.
  Очікувані   учень      визначає     суттєві     ознаки     понять     «внутрішній      на-ціональний     продукт»,      «національний      доход»;      називає     
цілі      й     завдання     сталого      розвитку,     основні      показники     
соціально-економічного      розвитку     країни;     порівнює     рі -вень     соціально-економічного      розвитку     України      та     ін -ших     країн;     аналізує    статистичні    дані.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:     підручник,      атлас,      карта      «Господарство»,      статистичні    
відомості     про      валовий      внутрішній     продукт      України      та    
інших     країн    світу.
 Опорні поняття:     економічний      потенціал,     природні     ресурси,     виробничі     
ресурси,    трудові     ресурси,    фінансові    ресурси,    валовий     
внутрішній    продукт,    національний    дохід.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вам добре відомо, що Україна має сприятливе географічне положення;
господарство країни забезпечене багатьма видами ресурсів; у країні жи -вуть працьовиті й освічені люди. Сьогодні ви дізнаєтесь про інші складові
економічного потенціалу України і з’ясуєте, чому вони не завжди ефек -тивно працюють. Відповідь на це питання надзвичайно важлива для нас,
адже  від  нього  залежить  рівень  економічного  розвитку  країни,  якість
життя вашої родини, ваше майбутнє.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   На які корисні копалини багаті надра України?
2)   Які природні об’єкти належать до водних ресурсів?
3)   Яким є рівень забезпеченості України земельними ресурсами?
4)   У яких регіонах зосереджені лісові ресурси?
5)   Що ви знаєте про кількісні та якісні особливості трудових ресурсів
України?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Складові     економічного    потенціалу    країни.
Основу  економічного  потенціалу  країни  становлять  різні  види  ре -сурсів. Від їхньої кількості та якості залежить рівень розвитку держави,
якість життя її громадян. Розрізняють такі види ресурсів:
результати:
— природні  (мінеральні,  земельні,  кліматичні,  лісові,  водні,  рекреа -ційні);
— виробничі   ресурси  (створені  людиною  засоби  праці:  верстати,  інс-трументи, різне обладнання, комп’ютери, виробничі будівлі, транспортні
засоби, матеріали);
— трудові ресурси (люди з власними здібностями, розумом, пам’яттю,
а також знаннями й досвідом, яких вони набули під час навчання й прак -тичної діяльності);
— фінансові ресурси (грошові й інші види коштів, що належать під-приємцям або іншим власникам і використовуються в процесі створення
товарів і послуг).
Більшість природних ресурсів вам знайомі. Нагадаємо, що найкраще
країна забезпечена земельними ресурсами: частка сільськогосподарських
угідь у загальній структурі земель становить близько 70 %, а земель, що
обробляються, — понад 55 %. Це один із найвищих показників у світі.
Забезпеченість  України  мінеральними  ресурсами  оцінюється  як  се -редня, найбільше запасів залізної й марганцевої руди, солей і будівельної
сировини. Важким тягарем для економіки є відсутність або виснаження
великих родовищ природного газу й нафти.
У цілому сприятлива ситуація з кліматичними ресурсами, які спри-яють ефективному сільськогосподарському виробництву. Сприятливий
клімат і родючі землі — основа продовольчої безпеки держави та нарощу -вання експортного потенціалу її агропромислового комплексу. Водночас
частина території належить до районів ризикованого землеробства (замо -розки, суховії, посухи).
Водними ресурсами Україна забезпечена недостатньо. Так, показник
поверхневого стоку й запасів підземних вод приблизно в десять разів мен -ший за середньосвітовий. Недостатньо в країні й лісових ресурсів. Най-краще ними забезпечені Полісся й Карпати.
Значним є природний рекреаційний потенціал України. До нього на-лежать  узбережжя  Чорного  й  Азовського  морів,  гірські  райони,  лісові
масиви, джерела мінеральних вод.
Своєрідна ситуація склалася в Україні з виробничими ресурсами. З од-ного боку, у країні тисячі підприємств із необхідним обладнанням, вер-статами,  інструментами,  з  іншого  —  брак  сучасного  високопродуктив -ного  обладнання.  Справа  в  тому,  що  виробничі  ресурси  України  мають
«солідний вік», але ж світова економіка швидко розвивається, обладнан -ня й верстати оновлюються, а ті, що мають у своєму розпорядженні бага-то українських підприємств, морально застаріли. У зв’язку з цим гостро
постає питання відродження науково-технічного потенціалу країни.
Ви  вже  знаєте,  що  з  розвитком  виробництва  зростають  вимоги  до
якості  трудових  ресурсів,  насамперед  до  їхньої  кваліфікації.  Освічена,
культурна людина глибше усвідомлює відповідальність, більш ініціатив -на й вибаглива до себе. В Україні трудові ресурси становлять більше ніж
половину всього населення, вони мають необхідні якості для ефективної
роботи в різних галузях господарства.
Найважливішою умовою для розвитку економіки є наявність фінан-сових ресурсів, саме цих ресурсів найбільше бракує Україні. Економіч -не зростання країни забезпечується капіталовкладеннями на рівні 20—
30 % від вартості всіх товарів і послуг, вироблених за один рік. В Україні,
починаючи  від  2000  р.,  було  досягнуто  значного  приросту  внутрішніх
капіталовкладень  і  обсягу  зовнішніх  інвестицій  (довгострокових  вкла-день  капіталу  в  галузі  економіки).  Однак  сумарні  капіталовкладення
з  внутрішніх  і  зовнішніх  джерел  не  досягли  того  рівня,  що  забезпечує
економічну безпеку країни. До того ж, зважаючи на кризові явища у сві -товій економіці, ряд інвесторів почали виводити свої кошти, зокрема це
стосується банківської системи України.
Основні причини недостатнього інвестування економіки країни:
— недосконалість і нестабільність законодавчої бази;
— використання тіньових механізмів у боротьбі за контроль над під-приємством;
— непрозорість (прихованість) приватизаційних процесів;
— висока частка тіньового сектора економіки, що робить неконкурен-тоспроможною продукцію офіційної економіки.
Проблемне запитання
Чи можна говорити, що в забезпеченості виробничими ресурсами ви-никає парадоксальна ситуація — маючи надлишок різноманітного облад -нання, економіка України недостатньо ним забезпечена? Поясніть свою
відповідь.
2.     Показники     соціально-економічного     розвитку.
Для  того  щоб  дати  оцінку  результатам  національного  виробництва
країни, розраховують  валовий внутрішній продукт  (ВВП) і національ -ний продукт (НП). Валовий внутрішній продукт виражає сукупну вар-тість  усього  обсягу  кінцевих  товарів  і  послуг,  вироблених  на  території
країни, незалежно від національної приналежності підприємств. Зазви-чай розрахунок подається за рік.
Для зручності порівняння використовують розрахунок ВВП на одно-го жителя в доларах США. В Україні цей показник становить 2287 дол.
США. Порівняно з іншими країнами цей показник є невисоким. Напри-клад, у Білорусі він дорівнює 3792 дол. США, у Румунії  — 5647, Росії —
6877, Польщі — 8801, Словаччині — 10 221, Німеччині — 34 955. Серед
сусідніх країн тільки Молдова має нижчий показник — 1076 дол.
Останніми  роками  в  країні  став  використовуватися  ще  один  показ -ник  —  національний  продукт.  Він  відрізняється  від  валового  внутріш-нього продукту тим, що включає кошти, зароблені національними вироб -никами за межами цієї держави.
Завдання
Назвіть  суттєві  ознаки  понять  «внутрішній  національний  продукт»,
«національний  дохід».  Порівняйте  показники  ВВП  України  з  іншими
країнами на основі статистичних даних.
3.     Показники     якості     життя.
Поняття «якість життя» містить у собі не тільки кількість спожитих
матеріальних благ, але й рівень задоволення духовних потреб, довголіт-тя, стан навколишнього середовища, дотримання прав людини, соціаль -ну рівність. Урахувати всі ці показники для різних країн — досить склад-не  завдання.  Тому  як  інтегральний  показник  якості  життя  найчастіше
використовують індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Ця  оцінка  якості  життя  будується  на  мінімальному  наборі  даних.
Кожний із них являє собою середнє арифметичне трьох показників: дов-голіття  (здатність  прожити  довге  й  здорове  життя),  рівень  освіти  й ва-лового  внутрішнього  продукту  на  душу  населення.  Базовий  показник
довголіття — це середня тривалість майбутнього життя при народженні.
Рівень  освіти  розглядається  як  здатність  до  здобуття  й  нагромадження
знань, а також до обміну інформацією. Найважливішими її показниками
є рівень грамотності дорослого населення (віком від 15 років) і сукупної
частки учнів.
Валовий  внутрішній  продукт  на  душу  населення  використовується
для оцінки матеріального достатку.
Спад  виробництва  й  скорочення  ВВП  в  Україні  в  90-х  рр.  минулого
століття призвели до того, що у 2000 р. країна посіла 78-е місце, а  у 2007 р.
піднялась на 76-е (це вище за середньосвітовий рівень). Найбільш спри-ятливо виглядає країна в освітній сфері. Так, рівень грамотності оціне-ний у 99,4 %, а загальний показник тих, хто навчається в початкових,
середніх і вищих навчальних закладах, склав 86,5  %. А ось тривалість
майбутнього життя оцінюється всього в 68 років. Це низький показник.
Запитання та завдання
1) Які показники враховуються для обчислення індексу розвитку люд-ського потенціалу?
2)  У  доповіді  ООН  наведені  дані  про  кількість  населеня,  яке  живе
за  межею  бідності.  Для  країн  Східної  та  Центральної  Європи,  а  також
країн  — членів СНД він визначений на рівні 4 дол. США на день. За да-ними ООН в Україні бідними вважаються 44,7 % населення. Для порів-няння  в  Угорщині  —  15,9  %  Польщі  —  20,6  %,  Литві  —  36,0 %,  Ес-тонії — 33,2 %, Болгарії — 39,9 %, Росії — 45,3 %, Казахстані — 56,7 %,
Молдові — 64,7 %, Таджикистані — 84,7 %. Порівняйте частку бідних
в Україні та в країнах, назви яких наведені вище. Чим би ви пояснили
приблизно однакову частку бідних в Україні та Росії, зважаючи на те, що
в Росії ВВП на душу населення значно вищий, ніж в Україні.
4.     Проблеми    сталого     розвитку    України.
На початку ХХІ ст. відбувається перетворення світового господарства
на  єдиний  ринок.  Цей  процес,  який  дістав  назву  глобалізації,  характе-ризується взаємопроникненням не тільки економік країн світу, але і їх
культур.
Однією зі складових глобалізації можна розглядати концепцію стало-го розвитку. Сталий розвиток — це розвиток, який до мінімуму зменшує
негативний вплив на навколишнє середовище. Центральне місце в ньому
посідає проблема обліку довгострокових екологічних наслідків економіч -них рішень, які приймаються сьогодні. Завдання сталого розвитку поля-гає в тому, щоб люди могли задовольняти потреби в товарах і послугах,
але при цьому не створювали загрози для життя майбутніх поколінь.
Концепція  сталого  розвитку  будується  на  принципах  раціонального
природокористування.  Його  основні  положення  передбачають  макси-мальне  уповільнення  темпів  вичерпання  запасів  вичерпних  ресурсів  із
перспективою  заміни  на  їхні  відновні  й  невичерпні  види.  Наприклад,
можлива часткова заміна нафти, газу, вугілля на альтернативні джере-ла енергії — вітрову, сонячну, геотермальну. Відновні природні ресурси
необхідно  вже  зараз  використовувати  в  межах,  які  дадуть  можливість
природі відновлювати їхні запаси.
На жаль, для України й інших країн світу більш характерне нераціо-нальне природокористування. Воно полягає в споживацькому ставленні
до навколишнього середовища, коли ресурси використовуються бездум -но, що призводить до їхнього виснаження й погіршення стану природи.
Україна належить до країн із високим рівнем господарського освоєн-ня території. Вона має розвинену видобувну промисловість, велику роль
відіграють енергозатратні й матеріаломісткі виробництва, які часто ви -користовують  потенційно  небезпечні  речовини.  При  цьому  характерна
висока концентрація підприємств в окремих районах, де створені вели -кі  промислові  комплекси.  На  багатьох  із  них  експлуатується  мораль-но  застаріле  й  фізично  зношене  обладнання.  Це  обумовило  інтенсивне
споживання енергоносіїв, рудних корисних копалин і води; призвело до
високого рівня забруднення компонентів природи, значних викидів за -бруднюючих речовин і збільшення ймовірності виникнення надзвичай -них техногенних ситуацій.
Запитання
1)   Яку мету переслідує концепція сталого розвитку?
2)   Чим відрізняється раціональне природокористування від нераціо-нального?
3)   Формування  ринкових  основ  господарювання  поки  що  не  при -вело  до  позитивних  зрушень  у  природокористуванні  та  охороні
природи. Для країни характерні ресурсоємні виробництва, що за-бруднюють  навколишнє  середовище.  Станонище  ускладнюється
недосконалою  правовою  базою,  а  також  ігноруванням  багатьма
природокористувачами прийнятих законодавчих актів. Як ви вва-жаєте, чому в умовах ринкової економіки можуть загострюватись
проблеми, пов’язані з охорогою навколишнього середовища.
4)   У березні 2009 р. Україна уклала договір з Японією щодо продажу
своїх квот на викиди в атмосферу парникових газів. У  з’язку з чим
було прийнято обмеження на викиди в атмосферу цих газів? На які
цілі передбачено витратити отримані кошти?
ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Що таке виробничі ресурси? Як ними забезпечена Україна?
2)   Формування ринкових основ господарювання ще не привело до по-зитивних зрушень у природокористуванні й охороні природи. Для краї -ни характерні ресурсомісткі виробництва, що забруднюють навколишнє
середовище. Становище погіршує недосконалість правової бази, а також
ігнорування  багатьма  природокористувачами  прийнятих  законодавчих
актів.
Запропонуйте шляхи розв’язання проблем сталого розвитку в Україні.
Обґрунтуйте їхню необхідність та ефективність.
3)  Найпростіший  спосіб  обчислити  ВВП  на  одного  жителя  —  перевес-ти  його  річну  суму  з  національної  грошової  одиниці  в  долари,  виходячи
з обмінного курсу, потім розділити отриманий результат на кількість на -селення.
Однак  ця  система  не  завжди  об’єктивно  оцінює  рівень  економічного
розвитку країни. Більш точні розрахунки пов’язані з визначенням ВВП
за  паритетом  купівельної  спроможності  (ПКС).  Для  цього  порівнюють
вартість  близько  1000  основних  товарів  і  послуг  і  10—20 типових  буді-вельних  об’єктів  у  національній  валюті  й  доларах  США.  Дослідження

свідчать,  що  в  Україні  й  багатьох  інших  країнах  такий  розрахунок  дає
показники ВВП значно вищі. У цьому випадку для України він становить
6848 дол. США, а не 2287, для Білорусі — 7918, а не 3792.
Поясніть,  чому  ВВП  на  душу  населення  України,  розрахований  за
паритетом купівельної спроможності, утричі вищий, ніж розрахований
за  курсом  національної  валюти  до  долара  США  (зверніть  увагу  на  курс
гривні до долара США, на неофіційні джерела доходів).
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Назвіть складові економічного потенціалу країни.
2)   Чому в Україні бракує фінансових ресурсів?
3)   Уявіть, що ви очолюєте адміністрацію своєї області (уряд респуб-ліки). Запропонуйте програму залучення іноземних інвестицій до
економіки свого регіону.

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 2523 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: